Полезно в ДВ (бр. 40 от 07.05.2024 г.)

В бр. 40 на „Държавен вестник“ е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България. Приети са промени в Имунизационния календар, съгласно които първата имунизация на новородените бебета срещу коклюш се прилага по-рано, месец и половина след раждането, а не както беше досега – след втория месец на бебето.

Обнародвано е и ПМС № 159 от 2 май 2024 г. за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица. При подаване на заявление за отпускане на обезщетение за безработица по електронен път вече се допуска лицето да се идентифицира, както с издаден от НОИ персонален идентификационен код (ПИК), така и с други средства за електронна идентификация, определени в Закона за електронното управление. Друга промяна е, че при подаване на заявление за изплащане на неполучено парично обезщетение за безработица от наследници на починало правоимащо лице, отпада изискването за представяне на удостоверение за наследници. В този случай административният орган – съответното териториално поделение на НОИ, се задължава служебно да набави необходимата информация относно наследодателя и кръга на неговите наследници. Това изменение влиза в сила от 31 март 2024 г.

Нова Европейска финансова практика – март 2024 г.

Решения от месец март

дело С-341/22 от 7 март 2024 година

Обща система на данъка върху добавената стойност — Право на приспадане на ДДС — Неоперативно дружество —Национална правна уредба, която не допуска приспадането, възстановяването или прихващането на платения по получени доставки ДДС – Принцип на данъчна неутралност – Принцип на пропорционалност – Понятия за „данъчнозадължено лице“ и „икономическа дейност“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Оборима презумпция, основана на съотношението между стойността на стопанските сделки и на дълготрайните материални активи. Оправдани правни очаквания.

Национално законодателство, съгласно което данъчнозадълженото лице е лишено от правото на приспадане на платения по получени доставки ДДС поради стойността на извършените от него облагаеми с ДДС сделки, която се счита за недостатъчна.

Спор по повод упражняването на правото на приспадане на ДДС.

дело С-536/22 от 14 март 2024 година

Договори за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители — Предсрочно погасяване — Обезщетение на кредитора — Пропусната полза на кредитора — Метод за изчисляване на пропуснатата полза — Национална правна уредба, която предвижда обезщетение, включващо пропуснатите ползи на кредитора — Понятия „разходи“ и „обезщетение“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Право на кредитора да получи „справедливо и обективно обезщетение, когато това е обосновано“, за евентуални разходи, които са пряко свързани с предсрочното погасяване на кредита. В случай на предсрочно погасяване на потребителски кредит за жилищен недвижим имот държавите членки са длъжни да гарантират, че изчисляването от кредитора на пропуснатата му полза, при което се отчита общата възвращаемост на предсрочно погасената сума, води до справедливо и обективно обезщетение, което не надхвърля финансовата загуба на кредитора.

Понятия „разходи“ и „обезщетение“

Спор относно искане за връщане на обезщетение, изплатено на основание предсрочното погасяване на потребителски кредит за жилищен недвижим имот.

дело С-606/22 от 21 март 2024 година

Данък върху добавената стойност – Продажба на абонаменти за достъп до услуги, чието действително извършване е доказано с касов апарат и фискални бонове – Данъчна основа – Грешка в данъчната ставка – Принцип на данъчна неутралност – Коригиране на данъчното задължение поради промяна на данъчната основа – Национална практика, която при липса на фактура не позволява да се коригира размерът на ДДС и да се възстанови надвнесеният ДДС – Липса на риск от загуба на данъчни приходи

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Данъчнозадължено лице, което погрешно е приложило твърде висока ставка на ДДС, има право да подаде искане за възстановяване до данъчната администрация, а последната може да направи възражение за неоснователно обогатяване на това данъчнозадължено лице само ако е установила, след като извърши икономически анализ, отчитащ всички релевантни обстоятелства, че икономическата тежест, която неправомерно събраният данък представлява за данъчнозадълженото лице, е била изцяло неутрализирана. Принципите на данъчна неутралност, на ефективност и на равно третиране не допускат практика на данъчната администрация забраняваща корекция на дължимия ДДС посредством данъчна декларация с довода, че за тези сделки не били съставяни фактури, а били издавани фискални бонове от касов апарат.

Принцип nemo auditur propriam turpitudinem allegans.

Спор относно отказа на данъчната администрация да констатира, при липса на фактура, надвнасяне на данък върху добавената стойност въз основа на подадени от последното коригиращи декларации по ДДС.

дело С-714/22 от 21 март 2024 година

Договори за потребителски кредит – Общи разходи по кредита за потребителя — Непосочване на релевантните разходи — Санкция – Допълнителни услуги към договор за кредит — Клаузи, които дават на закупил тези услуги потребител приоритет при разглеждане на искането му за отпускане на кредит и при предоставяне на разположение на заетата сума, както и възможността да се отлага или разсрочва плащането на месечните вноски по кредита срещу заплащането на допълнителни разходи – Понятие „общи разходи по кредита за потребителя“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Неравноправни клаузи в потребителските договори. Разходите за допълнителни услуги, които са уговорени към договор за потребителски кредит и дават на закупилия тези услуги потребител приоритет при разглеждане на искането му за отпускане на кредит и при предоставяне на разположение на заетата сума, както и възможността да се отлага изплащането на месечните вноски или да се намалява техният размер, попадат в обхвата на понятието „общи разходи по кредита за потребителя“. Когато в договор за потребителски кредит не е посочен ГПР, този договор да се счита за освободен от лихви и разноски.

Понятие „общи разходи по кредита за потребителя“.

Спор по повод на недействителността на договор за кредит и произтичащите от това последици относно връщането на суми, дължими за лихви и разходи, платени по силата на този договор.

Промяна в начина на публикуване на Официален вестник на Европейския съюз: как да се прави справка с информацията относно делата, образувани пред Съда или Общия съд или приключени от тези съдилища, считано от 1 октомври 2023 г.?

На 1 октомври 2023 г. Официален вестник на Европейския съюз ще премине към публикуване акт по акт. Следователно при този нов начин на изготвяне Официален вестник вече няма да представлява сборник от актове с таблица на съдържанието. Вместо това всеки акт ще бъде публикуван самостоятелно като автентичен Официален вестник във формат PDF.

При все това, за да се улеснят справките с предвидените в процедурните правилници на Съда и на Общия съд съобщения, за последните ще бъде запазен настоящият ритъм, а именно пакетно публикуване, по принцип всеки понеделник.

Справка със съобщенията за делата, образувани пред Съда или Общия съд или приключени от тези съдилища, ще може да бъде направена в деня на публикуването им на уебсайта EUR-Lex чрез връзка, която е пряко достъпна на началната страница. Те ще бъдат достъпни и чрез търсачката, която позволява достъп до вече публикувани актове, по дата и набор от данни. Функциите на EUR-Lex ще позволяват също филтриране на резултатите, за да бъдат показвани само документите, които се отнасят до съдебните дела.

Подготвен от Службата за публикации видеоклип дава представа за тези нововъведения: Discover the new Official Journal of the European Union, act by act! – YouTube

По технически причини не се предвижда публикуване на 2 октомври 2023 г. Предвидено е първите съобщения за образуваните пред Съда или Общия съд дела, както и първите съобщения за съдебните актове, с които се слага край на производството, да бъдат публикувани в понеделник 9 октомври 2023 г.

(Прессъобщение на СЕС)

 

 

Европейската заповед за разследване ще се обжалва пред съд, а той ще се произнася в 7-дневен срок

 

Европейската заповед за разследване (ЕЗР) ще може да се обжалва пред съд, който в закрито заседание и в 7-дневен срок ще се произнася окончателно за законосъобразността, необходимостта и пропорционалността ѝ, съобщава Лекс.бг.

Това предвиждат публикувани за обществено обсъждане промени в Закона за Европейската заповед за разследване (ЗЕЗР) (виж тук), които Министерството на правосъдието предлага в отговор на две решения на Съда на Европейския съюз (СЕС) (виж тук и тук), с които още преди две години беше поставена под въпрос изобщо възможността българските власти да издават ЕЗР. Макар и по конкретно дело, свързано с искане за определени следствени дейтвия, тълкуването на СЕС беше, че такива заповеди не трябва да се изпълняват, ако не могат да бъдат обжалвани, тъй като това е нарушение на правото на ефективни правни средства за защита по чл. 47 от Хартата на основните права на ЕС.

 В заключителните разпоредби на проекта са предложени и изменения в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), свързани със защита на трети лица, чиито права са били засегнати при извършване на действия по разследването.

Повече подробности по темата четете в Lex.bg.

 

Нови законопроекти, внесени за обсъждане в Народното събрание

Народно събрание на Република България

Предстои тълкувателно дело за изпълнителното производство – трупат се въпроси и от съда, и от адвокатурата

Назрява ново тълкувателно дело за проблеми в практиката, свързани с изпълнителното производство, съобщава сайтът  Лекс.бг. В един ден и върховни съдии, и Висшият адвокатски съвет (ВАдС) поставиха въпроси, на които да отговорят с тълкувателно решение Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд (ВКС).

Погасителната давност прекъсва ли се от изпълнително действие, извършено по изпълнително дело, по което е настъпила перемпция? На този въпрос да отговорят в тълкувателно решение Гражданската и Търговската колегии на ВКС поискаха върховни съдии (пълния текст на определението виж тук).

В деня, в който съдиите Бонева, Цонев и Христова предлагат образуването на тълкувателно дело, Висшият адвокатски съвет също сезира ВКС за сериозни противоречия в практиката на съдилищата по два въпроса (пълния текст на предложението виж тук). Първият, също като този на върховните съдии, е свързан с перемпцията.

Той гласи: „В случай на множество солидарни длъжници в изпълнителното производство, може ли перемпция да настъпи само по отношение на тези от тях, срещу които не са предприемани изпълнителни действия в продължение на две години, и независимо от това, че в същия период изпълнителни действия са предприемани срещу останалите длъжници, или за настъпване на перемпцията трябва да е налице бездействие на взискателя по отношение на всеки от солидарните длъжници в производството?“.

Вторият въпрос, по който е натрупана разнопосочна практика на съдилищата и адвокатурата предлага да намери разрешение в тълкувателно решение, е: „Необходимо ли е съгласие на присъединените взискатели в изпълнителното производство при направено искане от първоначалния взискател за спиране/прекратяване на изпълнителното производство в хипотезата на чл. 423, ал. 1 т. 2, респективно чл. 433, ал. 1, т. 2 ГПК?“.

Повече подробности по темата четете в Lex.bg.

 

Свободен 24-часов достъп до АПИС Право

Научете кои са последните изменения в законодателната уредба и улеснете работата си в правната и финансово-счетоводната сфера с продуктите на АПИС Европа!

Предлагаме на Вашето внимание възможност за свободен 24-часов достъп до базовата правно-информационна система АПИС Право. Регистрирайте се ТУК и ще получите веднага имейл с потребителско име и парола за вход в онлайн платформата https://web.apis.bg/. По този начин ще можете да изпробвате пълните фунционалности на продукта АПИС Право за срок от 24 часа от първото Ви влизане в системата. Периодът за ползване на свободния достъп е до 20 февруари 2023 г.

В АПИС Право ще намерите актуалните текстове на нормативните актове с включени в тях последните изменения, предишни редакции, дати на влизане в сила на разпоредбите и нагледно отразяване на промените в текстовете. Включена е и съдебна практика на ВКС, ВАС и Европейския съд по правата на човека, анотации на статии и коментари от специализирани издания в областта на правото и финансите.

Възползвайте се и от специалните ни предложения за годишен абонамент за финансовите информационни системи на АПИС, като изберете според Вашите индивидуални потребности между трите предлагани пакета – ТУК. Така ще разполагате през цялата година с богат набор от експертни разработки по актуалните въпроси в данъчно-осигурителната материя, изчислителни алгоритми, формуляри с възможност за автоматизирано попълване и много други полезни материали.

В допълнение Ви предоставяме за свободно ползване и текста на тематичната разработка от АПИС Финанси – „Промени в данъчното законодателство, в сила от 1.01.2023 г.“, в която подробно са разгледани последните изменения в ДОПК, ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ и ЗАДС – ТУК.

За допълнителна информация относно продуктите на АПИС можете да се свържете с нас на тел.: 02/980 48 27 и 02/923 98 00, или да ни пишете на e-mail: [email protected].

Нов продукт на АПИС в помощ на строителния бранш

Ново! АПИС Строй – актове и протоколи е уникален продукт на АПИС без аналог на българския пазар. Той предоставя на потребителите – фирми осъществяващи строителен надзор и технически ръководители на обекти, електронна платформа за попълване на задължителните по Наредба № 3 на МРРБ актове и протоколи по време на строителството.

Можете да изпробвате демо-версията на продукта Апис Строй тук: https://web.apis.bg/stroi-demo.

За допълнителна информация можете да се свържете с Вашия търговски представител или да се обърнете към нас на тел. 02/923 98 00, 02/980 4827.

Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец септември 2022 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Отговорност на получателя по облагаема доставка – Дължим и невнесен от друго лице данък; Специални режими за данъчно задължени лица; Обезщетение за вреди от отменен като незаконосъобразен административен акт; Условия за изплащане на гарантирано вземане

 Данъци и данъчни облекчения

 • Данъчно и счетоводно третиране на цесията (факторинг) – Данъчно третиране на прехвърлянето на вземане чрез договор за цесия – Съществено отклонение на уговорената в договора за цесия цена на вземането от пазарната стойност

 

 1. Документация и отчетност съгласно Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
 2. Интрастат декларации – задължени лица, прагове, срокове на подаване
 3. Лицензиране и регистрация на лицата по Законa за акцизите и данъчните складове
 4. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС – Данъчно облагане доставката на услуги, само ако между доставчика и получателя съществува реално правоотношение с достатъчно индивидуализиран предмет, в рамките на което се разменят взаимни престации, като полученото от доставчика възнаграждение представлява действителната равностойност на предоставената услуга
 5. Отговорност на лицата в случаи на злоупотреби съгласно ЗДДС – Отговорност на получателя по облагаема доставка – Дължим и невнесен от друго лице данък – Ползван от получателя данъчен кредит, свързан пряко или косвено с дължимия и невнесен данък – Съществуващо или дължимо познание у лицето, че данъкът няма да бъде внесен
 6. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 7. Прилагане на специалните режими за данъчно задължени лица, извършващи услуги, вътреобщностни дистанционни продажби на стоки, вътрешни дистанционни продажби на стоки и дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии
 8. Приравняване на безвъзмездните доставки към възмездни в Закона за данък върху добавената стойност – Данъчно третиране на предоставянето на храна и екипировка на работници, които не са в трудови правоотношения с дружеството – Понятие „работодател“ във връзка с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 9. Промени в държавния бюджет, данъците и осигуряването, в сила от 1, 9, 26 юли, 1 и 16 август 2022 година

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

  1. Обжалване на действията на публичния изпълнител по ДОПК
  2. Разглеждане и решаване на административните дела
 • Съдебно обжалване на актовете, издавани от органите по приходите и отговорност на държавата за вреди, причинени на граждани – Присъждане на обезщетение за вреди от отменен като незаконосъобразен административен акт – Незаконосъобразно наложени от публичен изпълнител запори за обезпечаване на публични вземания върху банкова сметка

 

Счетоводство. ГФО, вкл. и в условията на пандемия. Национални и международни стандарти

 1. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане
 2. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 17 Застрахователни договори
 3. Международен счетоводен стандарт (МСС) 12 Данъци върху дохода

Труд и работна заплата

 1. Заявление за издаване на удостоверение за наличие или липса на трудови злополуки, регистрирани в НОИ
 2. Удостоверение за наличие или липса на трудови злополуки, регистрирани в НОИ

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Заявление за отказ от служебно ежегодно преизчисляване на пенсия за трудова дейност по чл. 102, ал. 1, т. 2 от КСО – Обр. П-24
 2. Заявление за отпускане на пенсия(и) и/или добавка(и) (Обр. УП-1)
 3. Практика на ВАС и ВКС в областта на социалната политика
 4. Ред за внасяне, отпускане и изплащане на суми от фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя“ – Условия за изплащане на гарантирано вземане – Събиране на доказателства от административния орган

Сделки. Банки и финанси

 1. Застраховка „Гражданска отговорност“ на собствениците/ползвателите на МПС и обезщетяване на лицата за причинени вреди. „Зелена карта“ – Размер на справедливото обезщетение за неимуществени вреди при непозволено увреждане – Ограничаване на обезщетението до заявената претенция
 2. Заявление за извършване на регистрация на брокер на стокова борса

Бюджет и одит

 1. Основни допускания по актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2022-2025 г.
 2. Подготовка на тригодишната бюджетна прогноза, разходни тавани по ПРБ за периода 2023 – 2025 г. и влиянието върху проекта за бюджет за 2023 г.

Изчислителни системи

 1. Лихва – договорна и законна. Референтни лихвени проценти

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Брутен вътрешен продукт (БВП) по тримесечия за 2022 година
 2. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 3. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 4. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 5. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по основни операции по рефинансиране в проценти
 6. Основни макроикономически показатели за България – прогноза за периода 2022 – 2025 г.
 7. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 8. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 – Редакция; 970 89 44 – HELP Desk; 923 98 00; 980 48 27 – Централа;

[email protected]