Архив на ‘Задължително тълкуване’

ВСС одобри пакет от промени в съдебния закон

Пакет от предложения за промени на Закона за съдебната власт ще бъде изпратен на Министерството на правосъдието от Висшия съдебен съвет. Те са свързани с прецизиране на текстове, свързани с конкурсните процедури и атестирането, за командироването, за уеднаквяване на сроковете за обжалване на решения, свързани с конкурсите и др.

Темата беше поставена за обсъждане от Комисията по правни въпроси на съвета. Тя е обобщила становищата на органите на съдебната власт по предложения за изменения в ЗСВ, направени от комисиите за атестирането и конкурсите към двете колегии (какви са предложенията и становищата – четете тук).

Подготовката на счетоводните, финансовите и ТРЗ отделите във връзка с новата правна уредба на защитата на личните данни

Семинар на тази тема се проведе на 08.05.2018 г. в зала „София“ на хотел „Маринела“ в гр. София.
Събитието бе предназначено за одитори, главни и оперативни счетоводители, специалисти от отдели, отговарящи за управлението на човешките ресурси, труда и работната заплата, ръководители, изпълнителни директори и членове на управителните органи на организации от частния и публичния сектор.
Основният акцент в семинарната програма бе поставен върху информационните, организационните и технологичните подходи и мерки за гарантиране на защитата на личните данни в счетоводните и ТРЗ отделите.
В работата на семинара с лекции и презентации се включиха:
· Представител на Комисията за защита на личните данни, който се спря на важни практически въпроси, свързани с извършване на инспекции от надзорния орган за спазването на изискванията на Регламент № 2016/679 (GDPR)
· Международно сертифициран експерт по поверителност, адвокат от „Ърнст и Янг България“
· Представител на Института на вътрешните одитори в България
· Представители на фирми и консултанти, които предоставят продукти и услуги в помощ на счетоводителите и ТРЗ специалистите.
Специално приветствие към участниците поднесе проф. д.ик.н. Иван Душанов.
На семинара присъстваха над 1000 участници от цялата страна.

.32089853_10155252697761856_1130459929455362048_n32089614_1913325765378785_1781250433755381760_n

Апис – Семинар на тема GDPR, 18.04.2018 г.

https://www.youtube.com/watch?v=prHLzMHVAMw&feature=share

Министър Цачева поздрави участниците в Международната конференция за ECLI и пожела успех на проекта ECLI-BG

Министърът на правосъдието на Република България г-жа Цецка Цачева беше специален гост на провелата се в София на 24 април т.г. Международна конференция на тема „Европейският идентификатор за съдебна практика (ECLI) и въвеждането на отворени стандарти за правни документи в Европа“. Конференцията е част от дейностите по проект ECLI-BG и беше организирана от партньорите „Апис Европа“ АД и Съюзът на юристите в България. В работата на форума взеха участие над 130 юристи и ИТ специалисти от страната и чужбина.

„За всеки практикуващ юрист, познаването на същината и приложението на правото на Европейския съюз не е възможно да се постигне единствено като се ползват правните източници на Европейския съюз – заяви в словото си при откриването на конференцията министър Цачева. – Безспорно ни е нужно да имаме достъп до практиката на националните съдилища. Търсенето и познаването на съдебните решения на други държави членки сериозно се възпрепятства от различията в националните стандарти в отделните държави, като в правилата за позоваване на съдебната практика в техническите полета, описващи характеристики на дадено съдебно решение, все още се срещат немалко различия. Благодарение на Европейския идентификатор за съдебна практика (ECLI) намирането на релевантната съдебна практика се улесни значително и се съкрати времето за нейното намиране.“

Министър Цачева пожела успешна реализация на проекта и оцени високо подкрепата, оказвана от Висшия съдебен съвет за неговото осъществяване.

Приветствено слово от името на Висшия съдебен съвет произнесе представляващия ВСС Боян Магдалинчев.

Работата на форума намери отражение в онлайн публикации на Агенция „Фокус“:

Общото събрание на Търговската колегия на ВКС ще отговори на четири въпроса, свързани със спорове относно застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите

Това ще стане в рамките на тълкувателно дело №1 от 2018 г. на ОСТК, образувано с разпореждане на председателя на ВКС Лозан Панов по предложение на заместник-председателя на съда и ръководител на Търговската колегия Дария Проданова. През декември 2017 г. ВКС е бил сезиран от Комисията за финансов надзор за наличието на противоречива съдебна практика при разглеждането на спорове по договори за „Гражданска отговорност“.

Проверка установила, че един и същ застраховател е предявил значителен брой искове пред районните съдилища в Русе, Добрич, Монтана, Бяла, Силистра, Оряхово, Разград, Враца, Видин и др. Застрахователят твърдял, че договорите са недействителни на следните основания: липса на представителна власт на насрещната по договора страна, както и липса на нейно съгласие;  твърдения за договор, сключен в противоречие или при заобикаляне на закона; противоречие с добрите нрави; липса на предписаната от закона форма; липса на основание; липса на застрахователен интерес; поради привидност – сключен договор при условията на персонална симулация. При условията на евентуалност са предявени и конститутивни искове за унищожаване на договора поради измама.

Според проверката основното противоречие в практика на съдилищата е различната преценка за допустимостта на исковете. Една част от съдилищата приемали, че исковете са недопустими, а други – че са допустими и те са ги разгледали по същество.

Проектът на тълкувателното решение е възложен на върховните съдии Ваня Алексиева – докладчик, Ирина Петрова и Емилия Василева.

Пълният текст на информацията и на четирите въпроса, на които предстои да отговори тълкувателното решение, можете да прочетете тук.

Може ли магистрат да заема нов ръководен пост след два изкарани мандата

Конституцията (чл 129, ал. 6) не забранява магистрат, който е изкарал два мандата начело на определен съд или  прокуратура, да кандидатства за трети мандат, но в друг орган на съдебната власт – такова становище е приел Пленумът на Висшия съдебен съвет по повод допуснатото тълкуване на разпоредбата в Конституционния съд  по искане на главния прокурор Сотир Цацаров.

През декември 2017 г. КС допусна тълкуване на разпоредбата на чл. 129, ал. 6 от Конституцията на Република България като отговори на въпроса „Какъв е обхватът на израза „с право на повторно назначаване“ и дали точното му съдържание включва възможност за назначаване до два мандата (включително) за целия професионален стаж на магистрата и независимо дали в един и същ, или в различни органи на съдебната власт?“

Предложенията за тълкуване на чл. 129, ал. 6 от Конституцията от страна на съдебните кадровици днес бяха три.

Първото гласеше, че разпоредбата ограничава възможността на един магистрат да заема длъжността административен ръководител до два мандата през целия му стаж.

Второто уточняваше, че разпоредбата не ограничава възможността на магистрата да кандидатства за повече от два мандата като административен ръководител, но в друг орган на съдебната власт.

По време на последното заседание Олга Керелска предложи и трето тълкуване на въпросната разпоредба. Според нея е справедливо, ако един и същи магистрат иска да изкара и трети мандат като ръководител на орган на съдебната власт от по-високо ниво, то следва да се яви преди това на конкурс за повишаване като редови магистрат. След това, ако прецени, да се кандидатира за ръководния пост.

Повече информация по темата можете зда прочетете тук.

НОВО в АПИС ПРОЦЕДУРИ през месец декември 2017 г.

Акценти

В модул „Търговци, търговски дружества, сдружения с нестопанска цел“ са актуализирани всички процедури, свързани с търговския регистър. Основната промяна се състои в преминаването на регистъра на ЮЛНЦ, който досега се поддържаше от окръжните съдилища, към търговския регистър, който променя и наименованието си – „търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел“.  Изменителните разпоредби в Закона за търговския регистър създават регистъра на ЮЛНЦ като част от търговския регистър, определен като обща електронна база данни. Преминаването на регистрацията на юридически лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието има за цел подобряване на прозрачността и отчетността на организациите и намаляване на административната тежест.

Анализът и оценката на прилагането на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) през последните 14 години разкрива редица несъвършенства в нормативната уредба на процедурата по регистрация и отчетност на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ). На първо място, системно се наблюдава противоречива съдебна практика при регистрацията на ЮЛНЦ в различните окръжни съдилища, което създава правна несигурност, води до увеличаване на административната тежест за организациите и на сроковете за регистрация и създава предпоставки за засягане на конституционното право на сдружаване.

На второ място, съществуващата към този момент процедура по регистрация на ЮЛНЦ в окръжните съдилища не гарантира в достатъчна степен публичността и отчетността на организациите. Този режим затруднява институционалния и гражданския мониторинг относно дейността на определени организации, както и предприемането на превантивни мерки по отношение на негативните практики в дейността им.

На трето място, анализът показва, че съдебната регистрация на ЮЛНЦ е по-бавна и по-скъпа от регистрацията на търговско дружество в Агенцията по вписванията. Това положение не съответства на съществуващото положение, при което търговските дружества са активен и значим участник в гражданския оборот, докато при ЮЛНЦ материалният интерес обикновено е нисък или почти отсъства при повечето организации. От тази перспектива по-високата административна тежест за ЮЛНЦ е неоправдана.

Предвиждат се промени по отношение на статута на организациите в обществена полза – този статут да възниква от момента на регистрацията в регистъра на ЮЛНЦ към търговския регистър, като по този начин отпада необходимостта от поддържането на втори специален Централен регистър на ЮЛНЦ в обществена полза към Министерството на правосъдието. Така се преодолява съществуващият до този момент дуализъм в режима за регистрация – част от ЮЛНЦ в обществена полза да са регистрирани като такива в съда, но да не са регистрирани в Централния регистър и да не спазват изискванията за прозрачност и отчетност. В Наредба № 1 също са направени съответните промени, като са приети и нови формуляри относно вписването в регистъра на ЮЛНЦ.

В модул „“Финансови процедури“ са актуализирани 11 данъчни процедури. ЗДДС е изменен с бр. 97 на ДВ, в сила от 1.01.2018 г., като с него се изменят и редица други закони, които влизат в сила от 1.01.2018 г. Промени има в разпоредбите за регистрация и дерегистрация по ЗДДС – съкращава се срокът за подаване на заявление от 14-дневен на 7-дневен в случаите на възникване на основание за регистрация по закона. Данъчно задължените лица се задължават да подадат заявление за регистрация в 7-дневен срок от датата, на която въз основа на обема и характера на извършваната дейност може да се направи обосновано предположение, че ще достигнат облагаем оборот от 50 000 лв. или повече в рамките на текущия и следващия месец. С ПЗР на ЗДДС се изменят и редица закони.

В Закона за данъците върху доходите на физическите лица отпада предложението самоосигуряващите се лица да подават годишна данъчна декларация само онлайн, но ако я подадат по електронен път до 31 януари на следващата година, ползват 5% отстъпка от данъка за довнасяне. Променя се срокът за подаване на справката, която се предоставя от предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходи, за изплатените през годината, в т.ч. и изплатените през 2017 г., доходи на физическите лица (справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ), който вместо до 30 април ще е до 15 март.

В Модул „Правни сделки“ във връзка с приетия нов Закон за концесиите (ДВ, бр. 96 от 1.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) е въведена нова сделка със съответен образец към нея:

. Договор за концесия.

Във връзка с измененията в Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (ДВ, бр. 95 от 28.11.2017 г., в сила от 1.03.2018 г.) е актуализирана следната правна сделка: Договор за превод.

Модул „Здравеопазване, здравно осигуряване“

Във връзка с приети изменения и допълнения в Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца“ (ДВ, бр. 98 от 8.12.2017 г.) е актуализирана следната процедура:

Във връзка с промени в Кодекса за социално осигуряване, направени с преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г. (ДВ, бр. 99 от 12.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) е актуализирана процедурата:

Модул „Митнически процедури“

Във връзка с приети изменения и допълнения в Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (ДВ, бр. 101 от 19.12.2017 г., в сила от 19.12.2017 г.) са актуализирани процедурите:

 1. Мерки на търговската политика – експортен контрол при търговия с изделия и технологии с двойна употреба;
 2. Мерки на търговската политика – експортен контрол на продукти, свързани с отбраната.

Актуализирани са процедурите:

 1. Мерки на търговската политика – експортен контрол при търговия с изделия и технологии с двойна употреба;
 2. Мерки на търговската политика – експортен контрол на продукти, свързани с отбраната;
 3. Предоставяне на информация от митническите органи. Обвързваща информация за произхода. Обвързваща тарифна информация;
 4. Унищожаване на несъюзни стоки.

Въведени са два нови формуляра, а именно:

 1. Заявление за класифициране на изделия и технологии;
 2. Заявление за класифициране на изделия и технологии за износ/трансфер/реекспорт.

Модул „Интелектуална собственост“

Във връзка с промени в Тарифа за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България (ДВ, бр. 99 от 12.12.2017 г., в сила от 12.12.2017 г.), с които се намаляват 63 такси, събирани от ведомството, са актуализирани процедурите:

 1. Трансформация на заявка за патент в заявка за регистрация на полезен модел;
 2. Трансформация на международна заявка за патент в национална заявка;
 3. Издаване на свидетелство за регистрация на полезен модел по национална заявка;
 4. Издаване на патент за изобретение по национална заявка.

Модул „Транспорт“

Във връзка с измененията на Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари (ДВ, бр. 77 от 26.09.2017 г) са включени следните нови процедури:

 1. Условия и ред за провеждане на обучение за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и консултант по безопасността;
 2. Условия и ред за издаване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари.

Модул „Отбрана“

Съгласно реда в чл. 65, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за отбраната и въоръжените сили са включени следните нови образци:

 1. Допълнително споразумение към договор за военна служба при приемане на военнослужещ на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ от професионално направление „Военно дело“
 2. Допълнително споразумение към договор за военна служба при приемане на военнослужещ за обучение в професионален сержантски (старшински) колеж или в приравнено на него военно училище в чужбина
 3. Допълнително споразумение към договор за военна служба при постъпване на военнослужещ на редовно обучение за придобиване на образователна и научна степен „доктор“
 4. Допълнително споразумение към договор за военна служба при разрешаване на военнослужещ на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по гражданска специалност
 5. Допълнително споразумение към договор за военна служба при разрешаване на военнослужещ, дипломирал се по специалността „Право“, да завърши изискващия се стаж като стажант-юрист
 6. Допълнително споразумение към договор за военна служба при изпращане на военнослужещ на обучение, когато същото е с продължителност повече от 3 месеца, или стойността му е по-голяма от пет минимални работни заплати
 7. Допълнително споразумение към договор за военна служба при удължаване срока на договора
 8. Допълнително споразумение към договор за военна служба при назначаване на длъжност „инструктор“ във военна академия или висши военни училища за срок до пет години
 9. Допълнително споразумение към договор за военна служба при назначаване на академична „длъжност „асистент“ във военна академия или висши военни училища за срок шест години.

Модул „Финансови процедури

Публикуваните в ДВ, бр. 97 от 05.12.2017 г. промени в Закона за данък върху добавената стойност наложиха актуализиране текстовете на следните процедури:

 1. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност;
 2. Дерегистрация по ЗДДС.

Във връзка с изменения и допълнения на Закона за акцизите и данъчните складове са актуализирани текстовете на следните процедури:

 1. Възстановяване на акциз за алкохол и алкохолни напитки;
 2. Заявяване, получаване и унищожаване на бандероли;
 3. Закупуване на бандероли за тютюневи изделия;
 4. Освобождаване от облагане с акциз на денатуриран по специален метод етилов алкохол и енергийни продукти;
 5. Производство на акцизни стоки;
 6. Складиране на акцизни стоки;
 7. Отчетност и документация на лицензираните складодържатели и регистрираните по Закона за акцизите и данъчните складове лица;
 8. Обезпечения при режим отложено плащане на акциз;
 9. Издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия.

Във връзка с изменения и допълнения в Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта (ДВ бр. 79 от 3.10.2017 г) са актуализирани текстовете на следните процедури:

 1. Издаване на лиценз за организиране на лотарийни, тото и лото игри, залагания и томболи;
 2. Откриване на „Бинго“ зала;
 3. Откриване на зала с игрални автомати;
 4. Откриване на казино;
 5. Издаване на лиценз за организиране на онлайн залагания;
 6. Издаване на лиценз за производство, внос и разпространение на игрални автомати и съоръжения.

В съответствие с новия Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. е актуализиран текста на процедурата:

Във връзка със Заповед № ЗМФ-1203 от 12.12.2017 г. за одобряване на образци на данъчни декларации по Закона за местните данъци и такси са въведени следните нови формуляри:

 1. Данъчна декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници;
 2. Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили.

Модул „Селско стопанство“

Във връзка с изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. в бр. 79 на ДВ от 03.10.2017 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Условия и ред за стопанисване, управление и разпореждане със земеделските земи по § 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ;
 2. Разпореждане с държавните земи в бившите стопански дворове на организациите по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ;
 3. Условия и ред за разпореждане със земеделските земи от държавния и общинския поземлен фонд, заети с овощни насаждения.

Във връзка с промени в Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи са актуализирани текстовете на следните процедури:

 1. Включване на негодни за земеделско ползване земи в горския фонд;
 2. Определяне и утвърждаване на площадки за строителство, трасета за линейни обекти и терени за включване на земеделски земи в границите на населените места и селищните образувания и в границите на горския фонд;
 3. Промяна на предназначението на земеделски земи в строителните граници на населените места или селищните образувания;
 4. Промяна на предназначението на земеделска земя, собственост на физически и юридически лица, за собствени неземеделски нужди;
 5. Промяна на предназначението на земеделска земя – собственост на физически и юридически лица за държавни и общински нужди.

Модул „Образование, наука и култура“

Във връзка с изменението на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и др. книжа (ДВ, бр. 95/28.11.2017 г.) и новите Обява на МОН за конкурси за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина за учебната 2018-2019 г., и Обява на Комисия „Фулбрайт“ за конкурси за български граждани за стипендии за академичната 2019-2020 г. са актуализирани следните процедури:

 1. Признаване на завършени периоди на училищно обучение, степени на образование и професионална квалификация, придобити при обучение в училища на чужди държави или в училища от системата на Европейските училища;
 2. Издаване на дубликати на основни документи от системата на висшето образование;
 3. Легализиране на документи за висше образование и квалификация, издавани от и за Република България;
 4. Отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина;
 5. Конкурсно финансиране на научна или художественотворческа дейност в държавните висши училища;
 6. Издаване на документи, удостоверяващи факти или обстоятелства, свързани с придобиване на висше образование;
 7. Приемане на чужденци за студенти, докторанти и специализанти в Република България;
 8. Придобиване на образователна и научна степен „доктор“;
 9. Признаване на висше образование и професионална квалификация на лица, завършили в чужбина. Признаване на завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища;
 10. Приемане и обучение на български граждани в образователна и научна степен „доктор“ в Република България;
 11. Повишаване на квалификацията в системата на висшето образование;
 12. Установяване владеенето на български език при придобиване на българско гражданство по натурализация;
 13. Организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища и научните организации;
 14. Обучение на студенти и докторанти срещу заплащане в държавните висши училища и в научните организации;
 15. Приемане на докторанти във висши военни училища, военни академии и научни организации;
 16. Приемане на учащи във висшите военни училища;
 17. Предоставяне на стипендии от Министерство на отбраната на Република България за студенти от граждански висши училища в страната или в чужбина;
 18. Предоставяне на стипендии за студенти, докторанти и специализанти във висшите училища и научните организации;
 19. Приемане на българи, живеещи извън Република България и граждани на Република Македония, за студенти, докторанти и специализанти;
 20. Издаване и доставяне на учебници и учебни помагала за системата на висшето образование.

Модул „Трудово-правни процедури“

Във връзка с изменението на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, (ДВ, бр. 84 от 20.10.2017 г.) и отмяната на Закона за държавните помощи (ДВ, бр. 85 от 24.10.2017 г.) и обнародването на нов Закон за държавните помощи (ДВ, бр. 85 от 24.10.2017 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи на работа безработни младежи;
 2. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи безработни лица от определени групи в неравностойно положение на пазара на труда;
 3. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи безработни с право на обезщетение;
 4. Насърчаване на безработни лица към самостоятелна заетост;
 5. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи безработни младежи за стажуване или обучение;
 6. Насърчителни мерки за работодатели, осигуряващи повишаване квалификацията на заетите лица;
 7. Разработване и реализиране на програми за заетост.

Модул „Общи съдебни и административни процедури“

Във връзка с изменението на ГПК (ДВ, бр. 86 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г. ) са актуализирани следните процедури:

 1. Издаване на заповед за изпълнение и за незабавно изпълнение;
 2. Принудително изпълнение върху вземания на длъжника;
 3. Спиране, прекратяване и приключване на изпълнителното производство;
 4. Издаване на изпълнителен лист въз основа на основания, посочени в чл. 404 от ГПК. Издаване на обратен изпълнителен лист;
 5. Образуване на изпълнително производство;
 6. Обжалване на действията на съдебния изпълнител;
 7. Принудително изпълнение върху имущество съпружеска имуществена общност;
 8. Принудително изпълнение на непарични притезания;
 9. Принудително изпълнение върху движими вещи;
 10. Принудително изпълнение на парични вземания;
 11. Принудително изпълнение върху недвижими имоти;
 12. Присъединяване на кредитори по време на принудително изпълнение.

Модул „Търговци, търговски дружества и сдружения с нестопанска цел“

Във връзка с изменението на Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ДВ, бр. 77 и 78 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.), на Закона за търговския регистър (ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 1.01.2018 г.) и Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 1.01.2018 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Изпълнение върху заложеното имущество по договор за особен залог, сключен по реда на Закона за особените залози;
 2. Вписване на договор за особен залог;
 3. Регистрация на кооперация;
 4. Регистрация на събирателно дружество;
 5. Увеличаване на капитала на дружество с ограничена отговорност;
 6. Регистрация на командитно дружество с акции;
 7. Възобновяване на производство по ликвидация;
 8. Вписване на закриване на клон на търговец в търговския регистър;
 9. Регистрация на еднолично акционерно дружество;
 10. Регистрация на холдинг, същност и изисквания към дейността;
 11. Продължаване на дейността на обявено в ликвидация търговско дружество;
 12. Ликвидация на юридическите лица с нестопанска цел;
 13. Изключване на съдружник в ООД;
 14. Прехвърляне на активите на едноличен търговец (ЕТ) към еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД);
 15. Превръщане на облигации в акции;
 16. Вписване на промени в обстоятелствата на юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност;
 17. Наследяване на дружествени дялове на починал собственик на ЕООД. Прекратяване и ликвидация на дружеството;
 18. Апорт на обекти на индустриална собственост в капитала на търговско дружество;
 19. Регистрация на асоциация на клиенти на топлинна енергия в сграда – етажна собственост;
 20. Търговски взаимоотношения при продажба на топлинна енергия за битови нужди;
 21. Вписване на промени в обстоятелства за фондация;
 22. Прехвърляне на клон от търговско предприятие;
 23. Апорт на вземане в капитала на ООД;
 24. Извършване на стопанска дейност от юридически лица с нестопанска цел;
 25. Издаване, отнемане и прекратяване на спортна лицензия на национална спортна организация;
 26. Издаване, отнемане и прекратяване на спортна лицензия на спортна федерация;
 27. Подновяване на спортна лицензия на национална спортна организация;
 28. Подновяване на спортна лицензия на спортна федерация.

Начертани са и въведени като нови всички формуляри по Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, които са в сила от 1.01.2018 г.

Модул „Обществено осигуряване и социално подпомагане“

Във връзка с изменението на Закона за интеграция на хората с увреждания (ДВ, бр. 91 от 14.11.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Месечна добавка за социална интеграция;
 2. Издаване на удостоверение за регистрация на специализирано предприятие и кооперация на хора с увреждания;
 3. Регистрация за осъществяване на дейности по предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания;
 4. Целева помощ за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия.

ВАС отправи искане за тълкуване до Конституционния съд

Плeнyмът нa BAC e ceзиpaл Кoнcтитyциoнния cъд c иcĸaнe зa тълĸyвaнe нa разпоредбата на чл. 125, aл. 2 oт ocнoвния зaĸoн, съгласно която Bъpxoвният aдминиcтpaтивeн cъд ce пpoизнacя пo cпopoвeтe зa зaĸoннocттa нa aĸтoвeтe нa Mиниcтepcĸия cъвeт и нa миниcтpитe, ĸaĸтo и нa дpyги aĸтoвe, пocoчeни в зaĸoн.

Зaдaдeният нa KC въпpoc e следният: „Paзпopeдбaтa нa чл. 125, aл. 2 oт Koнcтитyциятa нa Peпyблиĸa Бългapия, зaдължaвa ли Bъpxoвния aдминиcтpaтивeн cъд дa ce пpoизнacя пo cпopoвe зa зaĸoннocттa нa aĸтoвeтe нa Mиниcтepcĸия cъвeт и нa миниcтpитe ĸaтo пъpвa инcтaнция?“ По искането е образувано конституционно дело № 13/2017 г.

В иcĸaнeтo на пленума на ВАС се заявява, че пpeз гoдинитe ca ce oфopмили двe cтaнoвищa. Cпopeд eднoтo Koнcтитyциятa зaдължaвa BAC дa e и пъpвa инcтaнция пo дeлaтa cpeщy aĸтoвeтe нa ĸaбинeтa и миниcтpитe, ĸaтo ce цитиpa вĸлючитeлнo peшeниe нa KC oт 1998 г., c ĸoeтo e oбявeнa зa пpoтивoĸoнcтитyциoннa нopмa oт зaĸoнa зa pecтитyциятa, пpeдвиждaщa нa пъpвa инcтaнция мълчaливитe oтĸaзи нa миниcтpитe дa ce oбжaлвaт пpeд oĸpъжeн cъд.

Cпopeд втopoтo cтaнoвищe BAC мoжe дa e caмo ĸacaциoннa инcтaнция пo дeлaтa cpeщy пoдoбни aĸтoвe, ĸaтo ce цитиpaт дpyги двe peшeния нa KC – eднoтo пак oт 1998 г. и дpyгo oт 2005 г., в ĸoитo e ĸaзaнo, чe Koнcтитyциятa нe ypeждa инcтaнциoннocттa нa пpoизвoдcтвaтa, нo зaтoвa пъĸ бeзпpeĸocлoвнo BKC и BAC ocъщecтвявaт въpxoвeн cъдeбeн нaдзop въpxy aĸтoвeтe нa cъoтвeтнитe cъдилищa.

Cтaнoвищeтo нa плeнyмa нa BAC e в пoдĸpeпa нa втopoтo виждaнe – чe тpябвa дa ca caмo ĸacaциoннa инcтaнция пo дeлaтa cpeщy aĸтoвeтe нa пpaвитeлcтвo и нa миниcтpи.

Повече подробности по темата можете да прочетете тук.

ВКС с три нови тълкувателни дела – за цената за пренос на електрическата енергия, предсрочната изискуемост на банкови кредити и дългите дежурства на военните

През декември 2017 г. Върховният касационен съд (ВКС) образува три нови тълкувателни дела.

По тълкувателно дело № 7/2017 г. през следващата година Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии (ОСГТК) ще разгледа искането на председателя на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова за приемане на тълкувателно решение относно правното значение на индивидуалните административни актове на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), с които се определят пределни цени на мрежовите услуги по договорите за достъп до електроразпределителната мрежа и правното действие на тяхната отмяна.

В искането си за приемане на тълкувателно решение Негенцова отбелязва, че в резултат на издаден незаконосъобразен индивидуален административен акт (ИАА) от КЕВР и последващата му отмяна по съдебен ред пред съдилищата в Република България са образувани стотици дела с практически еднакъв предмет. Формираната съдебна практика засяга съдържанието на договорите за достъп (мрежова услуга) по чл. 84, ал. 2 от ЗЕ и чл. 11, т. 3 от Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и източникът на задължението за заплащане на регулираните цени на достъп до електропреносните и електроразпределителните мрежи (мрежови услуги), сключвани между производителите и операторите на преносни и разпределителни мрежи.

Второто тълкувателно дело по описа на ОСГТК, образувано през декември, е № 8/2017 г. То засяга физическите и юридически лица, теглили банкови кредити. Дo негo ce cтигнa, cлeд ĸaтo с определения от 21 и 27 нoeмвpи 2017 г. състави на Второ търговско отделение на ВКС cпряха две ĸacaциoнни пpoизвoдcтвa и oтпpaвиха  пpeдлoжeния зa тълĸyвaтeлнo peшeниe пopaди пpoтивopeчива пpaĸтиĸa.

B първия казус Великотърновският апелативен съд потвърждава решение на Oĸpъжния cъд в Лoвeч, чe ĸъм дaтaтa нa издaвaнe нa зaпoвeд зa нeзaбaвнo изпълнeниe, нe e нacтъпил пaдeж нa цялaтa cyмa пo ĸpeдитa, зaтoвa иcĸът e yвaжeн чacтичнo – дo 15 529,98 лв. вмecтo иcĸaнитe 111 896,96 лв. Maгиcтpaтитe ca пoдчepтaли, чe цeлият ĸpeдит нe e нaпpaвeн пpeдcpoчнo изиcĸyeм пopaди липca нa изявлeниe нa бaнĸaтa дo ĸpeдитoпoлyчaтeля зa тoвa. Зaтoвa yвaжaвa пpeтeнциятa caмo зa внocĸитe c нacтъпил пaдeж.

Жалбата е зa нeдoпycтимocт нa въззивнoтo peшeниe пopaди paзглeждaнe и yвaжaвaнe нa чacт oт иcĸoвeтe нa нeпpeдявeнo ocнoвaниe.

Πo втория казус имa peшeния нa Oĸpъжния cъд в Moнтaнa и нa Coфийcĸия aпeлaтивeн cъд, c ĸoитo ca oтxвъpлeни ĸaтo нeocнoвaтeлни иcĸoвeтe нa бaнĸa зa ycтaнoвявaнe нa взeмaнe зa oбщo 209 560,53 eвpo – peфинaнcиpaн жилищeн ĸpeдит oт дpyги бaнĸи.

Банката претендира aвтoмaтичнo нacтъпилa пpeдcpoчнa изиcĸyeмocт зapaди нeплaщaнe нa тpи мeceчни внocĸи, бeз дa e oтпpaвялa изpичнo изявлeниe дo ĸpeдитoпoлyчaтeля зa тoвa. A в иcĸaнeтo ѝ взeмaниятa нe ca били paзгpaничeни cпopeд нacтъпилия пaдeж.

Третото тълкувателно дело, образувано през декември, е № 6/2017 г. на Общото събрание на Гражданската колегия на ВКС (ОСГК) и касае обезщетенията, които получават военнослужещите при 24-часови дежурства.

Повече подробности за въпросите, на които следва да отговорят висшите съдии по трите тълкувателни деладела, можете да прочетете тук.

Архив