Архив на ‘Народно събрание’

Полезно в ДВ (бр. 57 от 10.07.2018 г.)

В новия 57 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за регистър БУЛСТАТ, които влизат в сила от 1.09.2018 г. В регистър БУЛСТАТ ще се вписват чуждестранни юридически лица, които са залогодатели по смисъла на Закона за особените залози. Справки по Националната база данни на регистъра се извършват и удостоверения се издават незабавно във всяко териториално звено на Агенцията по вписванията. Тя осигурява възможност за справки чрез отдалечен достъп, както и за издаване на удостоверения в електронна форма и предаването им по електронен път.

Така ще се създаде електронна партида и уникален идентификатор за всички лица и организации, вписани в БУЛСТАТ, включително и за чуждестранните физически и юридически лица, когато са залогодатели по Закона за особените залози. С одобрените промени се прецизират изискванията към документите, които трябва да бъдат представени от подлежащите на регистрация лица и се предлага подробна регламентацията на достъп до регистъра, като се осигурява изцяло безплатен отдалечен достъп до публичната част от него.

Обнародвани са промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, с които разпоредбите й се привеждат в съответствие с измененията в Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване, в сила от 1 юли 2018 г, свързани с отпуска при осиновяване на дете до 5-годишна възраст и съответното парично обезщетение от държавното обществено осигуряване.

До 15 юли 2018 г. включително в НОИ ще се приемат старите образци на удостоверения за изплащане на парични обезщетения, отнасящи се за периоди преди 1 юли 2018 г. От 16 до 18 юли 2018 г. ще бъде преустановено приемането на удостоверения поради актуализирането на програмните продукти и системи, обслужващи приемането и валидирането на данни за изплащане на паричните обезщетения. След 18 юли 2018 г. ще се приемат само новите образци на Приложения № 9, 10 и 11 към НПОПДОО.

Създава се възможност за подаване на заявленията за получаване на парична помощ при смърт на осигурено лице и на неполучени от починало лице парични обезщетения и помощи по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код на подателя. Отпада изискването за прилагане на удостоверение за наследници в оригинал, като в разпоредбата изрично се указва, че при подаване на заявление-декларация за изплащане на неполучени от починало лице парични обезщетения и помощи удостоверението за наследници се представя само за справка.

Публикувана е нова Наредба № 2 от 22.06.2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години. Целта на акта е регламентиране на видовете документи за професионално обучение на лица, навършили 16 години, както и условията и редът за тяхното водене, съхранение и издаване, включително и тяхното предаване и съхранение, с изключение на изискванията към формата и съдържанието на документите за завършване, удостоверяване и признаване на професионалното обучение на лица, навършили 16 години, определени с държавния образователен стандарт по чл. 22, ал. 2, т. 10 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Държавен вестник, брой 57 от 10.07.2018 г.

Държавен вестник, брой 57 от 10.07.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Полезно в ДВ (бр. 56 от 6.07.2018 г.)

В новия 56 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, които предвиждат всички въздушни превозвачи да предоставят на ДАНС данни за пътниците и екипажа с цел превенция, установяване и разследване на престъпления, а Националното звено за обработване на резервационните данни към службата ще ги оценява.

С измененията въздушните превозвачи се задължават да предоставят информацията за пътниците си до 48 часа преди редовните полети и до 24 часа преди нередовните, а на екипажа – непосредствено преди полета. Всички данни ще бъдат съхранявани за срок от 5 години.

Резервационните данни съдържат информация за датата на резервацията, издаването на билета, данните на пътника (име, адрес, дата на раждане, координати за връзка), информация относно плащането, данни за пълния маршрут на предвиденото пътуване и др.

Обнародвана е нова Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство.

Дейностите са: изготвяне на правен анализ, приватизационна оценка и информационен меморандум за обектите, които подлежат на приватизация; актуализация на правен анализ, приватизационна оценка и информационен меморандум за обектите, които подлежат на приватизация; цялостно консултиране на подготовката и осъществяването на приватизационната процедура; изготвяне на експертни становища; осъществяване на действия по процесуално представителство; извършване на действия на експертно техническо подпомагане; маркетинг.

 Публикувани са промени в Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България с цел да се осигури съответствие с направените изменения и допълнения в Закона за развитието на академичния състав в Република България (ДВ, бр. 30 от 3.04.2018 г., в сила от 4.05.2018 г.).

Акцент на промените е създаването на условия за обективно и безпристрастно прилагане на минимални национални изисквания към научната, преподавателската и/или художествено-творческата или спортната дейност на кандидатите за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности във висшите училища и научните организации. Националните изисквания са изготвени по групи показатели за различните научни степени и академични длъжности в деветте научни области и съответстващите им направления.

Държавен вестник, брой 56 от 06.07.2018 г.

Държавен вестник, брой 56 от 06.07.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Вдигат акциза на бездимните цигари

Менда Стоянова: Бюджетът загуби 15 млн. лева заради бездимните цигари

Според Менда Стоянова – председател на бюджетната комисия към Народното събрание,   българският бюджет е загубил от началото на годината около 15 млн. лева заради неправилното облагане на бездимните цигари. Според нея, ако от една кутия нормален тютюн, струваща 5,50 лв., 3,50 лв. влизат в бюджета, от една кутия от новите цигари при цента 5,50 лв. влизат 93 стотинки. Това, умножено по количествата, прави загуба 15 млн. лева с тенденция до края на годината да станат 30 млн. лв.

„Тяхното разпространение е за сметка на бюджета“, добави още Стоянова. Тя обясни планираното вдигане на акциза по средата на годината с това, че депутатите ненавреме са оценили голямото търсене на новия тип цигари.

„Ръстът е много голям, което не го оценихме миналата година, когато правехме промените в акцизите. За периода януари-май 2018 г. имаме ръст над 50% спрямо този период миналата година. Относителният дял на употребата на тези цигари от общия от 1% в края на миналата година вече е 1,4%“, заяви Стоянова.

Според нея, България е  единствената страна в ЕС, която приравнява акцизите на обикновените цигари с бездимните, защото нагреваемите все още не са много разпространени в западните държави. „Въпросът беше поставен на европейско ниво, но тази тема се отложи за 2019 г., да има обща директива и общ подход за облагането им“, обясни Стоянова. Според нея, Министерството на здравеопазването също трябва да се включи в дебата, защото бездимните цигари в момента не са забранени за ползване на закрити обществени места.

Повече подробности по темата четете тук.

„Държавен вестник, брой 55 от 03.07.2018 г.

Държавен вестник, брой 55 от 03.07.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Полезно в ДВ (бр. 55 от 3.07.2018 г.)

В новия 55 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за водите, които предвиждат създаването на две нови държавни фирми, въвеждат нова категоризация на язовирите, дават възможност за бързо прехвърляне на собствеността и определят правила за поддръжката на въпросните съоръжения.

Предвижда се създаването на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“, което ще се грижи за всички нежелани от общините язовири. Това ще бъде трета структура след „Напоителни системи“ и „Язовири и каскади“, която има функции по управлението на язовири. Идеята е около 90% от общинските съоръжения, за които местната власт не може да се грижи, да бъдат прехвърлени безвъзмездно към новото предприятие. Разбира се, ако някои кметове не искат да прехвърлят дадени язовири на държавата, ще трябва да се грижат за тях според изискванията на закона, така че да гарантират изправността и безопасността им.

С преходните и заключителни разпоредби се предвижда Министерският съвет да определи държавно търговско дружество, което да осъществява ремонти и поддръжка на язовирите независимо от собствеността им. Правителството по предложение на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор трябва да приеме списък с обекти, които да се ремонтират. Разходите пък ще трябва да бъдат възстановявани от собствениците на язовирите – държава, общини, НЕК или други.

                Промени има и в Закона за рибарството и аквакултурите, съгласно които служителите на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) ще имат право да задържат нарушители при установяване на незаконно деяние. Те ще могат да използват физическа сила и помощни средства след предупреждение, записващи и заснемащи технически средства, както и моторни превозни средства със специален режим на движение. Редът и условията, при които служителите на ИАРА ще имат тези правомощия ще бъдат определени от министъра на земеделието, храните и горите.

Промените въвеждат забрана за риболов с мрежени уреди във вътрешните водоеми на страната, забрана за тяхната продажба, пренасяне и превозване без валидно разрешително за стопански риболов, както и забрана за продажба, пренасяне и превозване на уреди за електроулов без валидно разрешително за улов с научноизследователски цели.

Глобата за пренасяне или превозване на мрежени риболовни уреди и/или технически устройства за улов с електрически ток ще бъде в размер от 2 до 3 хил. лв. Според новите промени лице, което лови риба чрез взривни вещества, ще се наказва с мярка „лишаване от свобода” до 1 година и глоба от 10 до 15 хил. лева или с пробация. За улов на забранен вид риба с електрически ток без разрешително или в забранени места наказанието ще бъде „лишаване от свобода” до 6 месеца и глоба от 5 до 10 хил. лв. или с пробация. За всички изброени престъпления, наказанието ще бъде от 1 до 3 години „лишаване от свобода” и глоба от 15 до 20 хил. лв., когато са извършени от две или повече лица, в съучастие със служител на ИАРА или незаконният улов е в голям размер. Уловената риба и средствата, с които е извършено престъплението ще се отнемат в полза на държавата. С горепосочените изменения се коригират и текстове от Наказателния кодекс.

                Публикуван е Правилник за устройството и дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и на нейната администрация. С влизане в сила на ЗПКОНПИ, Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество се преименува на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ), като в нея се вливат: Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Центърът за борба и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет, съответното звено от Сметната палата, свързано с дейността по отменения Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности и съответната специализирана дирекция от Държавна агенция „Национална сигурност“, свързана с противодействие на корупционни прояви сред лицата, заемащи висши държавни длъжности.

С правилника се уреждат устройството, дейността, организацията на работа, числеността на КПКОНПИ, структурата на нейната администрация, статута на органите по чл. 16, ал. 2 от ЗПКОНПИ, както и съставът, районите на действие и организацията на работа на териториалните дирекции на Комисията.

За първи път в АПК беше предвидена отговорност на администрацията за вреди от нарушаване на правото на ЕС

правна комисия

Чиновниците, които бездействат или не изпълняват задълженията си в срок, да не остават безнаказани, както досега, а да понасят отговорност – това предвиждат приетите днес на второ четене от правната комисия в парламента изменения и допълнения в Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

И в момента  чл. 302 от АПК предвижда глоба от 50 лв. до 1000 лв. за длъжностно лице, което наруши или не изпълни в срок служебните си задължения, свързани с издаването на административен акт или документ, в резултат на което срокът за произнасяне по направеното искане е бил пропуснат. Досега обаче такава глоба няма наложена, констатира на днешното заседание на правната комисия председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков. Причината за това, според председателя на комисията Данаил Кирилов, е  че  не е уреден редът за налагане на административнонаказателната отговорност – нито кой следва да установи нарушението, нито кой да издаде наказателното постановление.

Заради тази празнота в АПК на практика остават мъртви разпоредбите, които предвиждат различни глоби за администрацията. „Административните органи масово не се произнасят в срок, а това е посегателство върху правата на гражданите. В момента обаче голяма част от нормите нямат санкции. А норми без санкции са пожелания“, заяви проф. Иван Тодоров.

Затова правната комисия за първи път уреди в АПК кой ще установява бездействието на чиновниците и ще ги наказва за него. По предложение на Данаил Кирилов беше предвидено, че актовете за установяване на нарушенията по чл. 302, 303 и 305 от АПК ще се съставят от инспекторите на съответния инспекторат по Закона за администрацията. „Наказателните постановления ще се издават от органа или от овластени от него длъжностни лица“, прие още комисията. И предвиди, че там където няма инспекторат, органът ще установява нарушенията.

Повече подробности по темата четете тук.

Държавен вестник, брой 54 от 29.06.2018 г.

Държавен вестник, брой 54 от 29.06.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Полезно в ДВ (бр. 54 от 29.06.2018 г.)

В днешния 54 брой на „Държавен вестник“ е обнародвано Постановление № 111 от 25 юни 2018 г. за приемане на Списък със защитените от държавата специалности от професии, на критериите за определянето им и на условията и реда за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.

Нормативният акт е разработен в изпълнение на разпоредбите на Закона за професионалното образование и обучение, който определя „защитената специалност от професия“ като специалност от професия, която е от значение за икономическото развитие на съответната област и има потребност от квалифицирани кадри. Законът за предучилищното и училищното образование предвижда допълнително финансиране за обучението по защитени специалности от професии и по специалности от професии, по които е налице очакван недостиг на пазара на труда, съобщават от правителствената пресслужба.

Чрез включването на защитените специалности от професии и на специалности от професии, по които е налице очакван недостиг на пазара на труда, в държавния план-прием и в допълнителния държавен план-прием, в училищата се създава възможност за осигуряваме на кадри за приоритетни за развитие на икономиката на регионално ниво в средносрочен план области. Създава се възможност за изпълнението на регионални програми и проекти за областта, чиято реализация би била застрашена при прекратяване на обучението по специалността от професията. Осигурява се обучение за специалности в нови или високотехнологични сектори, което допринася за икономическия растеж на националната икономика.

Обнародвано е и Постановление № 113 от 25 юни 2018 г. за определяне на размера на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2018/2019 година, като се предвижда помощта да бъде в размер на 250 лв. Еднократната помощ за ученици, записани в първи клас, се отпуска по реда на Закона за семейни помощи за деца на семейството, чиито деца са записани в първи клас в държавно или общинско училище за първи път.

Помощта се получава при средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца по-нисък или равен на 450 лв., определен в Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. Помощта се отпуска без доходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

Публикуван е нов Правилник за устройството и дейността на Центъра за учебно-тренировъчни фирми. Идеята на учебно-тренировъчните фирми е да бъде демонстриран метод на интегрирано обучение, да бъде осъществена връзка между реалния бизнес с бъдещите участници на пазара на труда. Те са признати като форма на дуално обучение от Европейската комисия и от много държави по света.

Центърът за учебно-тренировъчни фирми е специализирано обслужващо звено, осъществяващо дейността си в системата на предучилищното и училищното образование по чл. 50, ал. 1, т. 2 от ЗПУО. Звеното осигурява всички необходими макроикономически функции и поддържа операции за създаване на цялостна симулирана икономическа среда за практическо професионално обучение чрез учебно-тренировъчни фирми.

Центърът за учебно-тренировъчни фирми симулира работа на държавни институции и регистри; банка, както и липсващи елементи от реалната пазарна среда. Предоставя леснодостъпни и висококачествени услуги, информация и консултиране за обучаваните в учебно-тренировъчни фирми, както и за педагогическите специалисти, участващи в процеса на обучение.

Архив