Дистанционно изслушване на страни, свидетели, вещи лица и превод влизат в ГПК, АПК и НПК

Задържаните да не е задължително да идват в съда по делата за мерките им за неотклонение, а осъдените – по тези за предсрочното им освобождаване, предвижда още проектът

Страни, свидетели, вещи лица и преводачи да не е нужно да се явяват в съдебната зала, а да бъдат изслушвани от съда чрез видеоконферентна връзка от града, в който живеят или работят. Тази възможност по граждански, административни и наказателни дела да бъде регламентирана в трите процесуални закона, предлага Министерството на правосъдието (пълния текст на законопроекта виж тук).

То огласи проект за изменения в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), чрез който се променят и Административнопроцесуалният кодекс (АПК), и Наказателно-процесуалният кодекс (НПК). Измененията в трите закона в основата си са сходни, но съдържат и специфични нововъведения за всеки от видовете дела.

Преди дни с предложения за изменения в ГПК, АПК и НПК, чрез които се урежда провеждането на заседания чрез видеоконферентна връзка, излезе и Висшият съдебен съвет. В обявените за обществено обсъждане от Министерството на правосъдието промени са възприети повечето идеи на кадровиците, но в тях например отсъстват предложенията на ВСС за нови разпоредби, свързани с извършването на процесуални действия в електронна форма.

Повече подробности по темата четете тук.

 

Полезно в ДВ (бр. 47 от 22.05.2020 г.)

В брой 47-ми на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Наредба № Iз-1031 от 2011 г. за реда за обезопасяване от нежелателен достъп и сработване по предназначение на огнестрелни оръжия за културни цели и колекциониране с цел да бъде приведена наредбата с последните промени в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ), обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 37 от 2019 г.

Създава се нов раздел „Дезактивиране и маркиране на огнестрелни оръжия“ с членове от 6 до 15 включително. Един от основните моменти в него е въвеждането на изискване за съдържанието на констативния протокол, който се представя от лицата по чл. 133 от ЗОБВВПИ пред компетентния орган за издаване на сертификат за дезактивиране.

Предвижда се нанасянето на обща уникална маркировка върху дезактивираното оръжие да се извършва от Главна дирекция „Национална полиция“ или от районното управление на МВР, които издават и сертификата за дезактивиране на огнестрелно оръжие. Маркировката, която се нанася, е по образец.

Промени има и в Наредба № 1 от 2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия и Наредба № 5 от 2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия.

Чрез промените в първата наредба се регламентира възможността за целите на ценообразуването Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), въз основа на извършен анализ, да определя прогнозна цена на природния газ за всеки регулаторен/ценови период. Основната причина, която налага определянето от комисията на прогнозна цена,  е формирането на цената на природния газ по нов начин – ежемесечно.

  С цел справедливо разпределение на разходите за закупуването на квоти за въглеродни емисии между енергийните предприятия и крайните клиенти е предвидено КЕВР да остойностява разходите за квоти за въглеродни емисии по индивидуална прогнозна цена на въглеродните емисии

. Въвежда се и механизъм за справедливо компенсиране на производителите, които произвеждат топлинна енергия и  електрическа енергия по високоефективен комбиниран способ. Предвижда се възможността тези недовзети или надвзети приходи да бъдат изцяло или частично разсрочвани за следващи периоди.

Държавен вестник, брой 47 от 22.05.2020 г.

Държавен вестник, брой 47 от 22.05.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 46 от 19.05.2020 г.)

В новия 46-ти брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България, с които въвежда ново Приложение № 1д, което включва актуализиране размера на летищните такси и програма за стимулиращи отстъпки за ползване на летище София за 2020 г.

Маркетинговият характер на отстъпките е предпоставка да бъдат прилагани от летищния оператор към повече превозвачи. Това ще даде допълнителен стимул към авиокомпаниите да развиват нови маршрути и запазват стари, което ще повиши конкурентоспособността на летище София в региона.

 Промени има и в Наредба № Н-9 от 4.04.2018 г. за осигуряване с униформено облекло, лични предпазни средства, специално и работно облекло и друго вещево имущество и снаряжение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

Необходимостта от измененията се обуславя от няколко аспекта. От една страна, са извършените промени в организационната структура на Въоръжените сили със създаването на Съвместно командване на специалните операции и откриването на Висше военновъздушно училище „Г. Бенковски“.

От друга страна, се налага актуализация на част от приложенията за вида и нормите на осигуряваните облекла, във връзка с въведените със заповед на министъра на отбраната нови номенклатури униформени облекла на военнослужещите.

От трета страна, се определят еднакви условия за осигуряване с униформено облекло на новоназначените военнослужещи в различните структури на Въоръжените сили, като допълнително се регламентира и осигуряването с униформено облекло в случаите при повторно назначаване на военна служба.

Оптимизирани са редът и сроковете за планиране и заявяване на униформено облекло. Прецизиран е редът за осигуряване с вещево имущество на военнослужещите, изпълняващи военна служба извън територията на Република България, като допълнително е указано осигуряването на военнослужещите от военните формирования, определени за участие в занятия и учения зад граница.

Държавен вестник, брой 46 от 19.05.2020 г.

Държавен вестник, брой 46 от 19.05.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Данаил Кирилов: Разликата между положение и обстановка е в засягането на правата на гражданите

Данаил Кирилов: Разликата между положение и обстановка е в засягането на правата на гражданите

„Извънредна епидемична обстановка“ се концентрира към приложението на медицинските мерки за ограничаване на коронавируса, уточни още правосъдният министър

Официално от полунощ на 14 май 2020 година България е в извънредна епидемична обстановка. Мярката дойде след 60 дни, в които у нас беше обявено „извънредно положение“ във връзка с разпространението на заразата от коронавирус. С него бяха въвеждани и отменяни редица мерки в последните два месеца.

Налагането на извънредна епидемична обстановка в страната беше обявено на брифинг в края на 13 май от здравния министър Кирил Ананиев. Новината предизвика вълна от коментари в социалните мрежи и объркване сред част от гражданите за разликата между „извънредно положение“ и „извънредна епидемична обстановка“.

„Разликата е в обхвата и интензивността на евентуално засягане на права на гражданите. Съобразно изискванията на Конституцията при „извънредно положение“ има възможност да се засегнат неосновни конституционни права на гражданите. В конкретния случай при обявяване на „извънредна епидемична обстановка“ нямаме това интензивно засягане на права на гражданите. Те са концентрирани към приложението на медицинските мерки за ограничаване на разпространението на вируса“, заяви правосъдният министър Данаил Кирилов.

По повод налагането на мерки в бъдеще, министърът уточни, че това ще се случва по преценка на ситуацията.

Повече подробности по темата четете тук.

Адвокатурата атакува в КС одържавяването на лотарийния бизнес и текстове за банковата несъстоятелност

В един ден адвокатурата атакува в Конституционния съд (КС) разпоредби от законите за хазарта и за банковата несъстоятелност.

Делото за Закона за хазарта е свързано с приетите през февруари разпоредби, с които на практика лотарийните игри бяха обявени за държавен монопол. Лицензите на действащите оператори бяха отнети, а те бяха задължени да изплатят печалбите, въпреки че продажбата на билетчета беше преустановена. Хората обаче още не си получили обещаните награди, тъй като свързаната с разследвания от прокуратурата бизнесмен Васил Божков „Ню геймс“, която организираше Национална лотария, поиска да бъде обявена в несъстоятелност.

Адвокатурата е оспорила новите разпоредби, с които беше въведена забрана друг освен Българският спортен тотализатор да организира лотарийни игри.

В искането си до КС Висшият адвокатски съвет (ВАдС) излага серия от аргументи защо тези промени в Закона за хазарта са противоконституционни. Той изтъква, че в основния закон (чл. 18, ал. 4) е казано изрично и изчерпателно в кои сфери на обществените отношения може да бъде установен държавен монопол  –  железопътен транспорт, национални пощенски и далекосъобщителни мрежи, използването на ядрена енергия, производство на радиоактивни продукти, оръжие, взривни и биологично силно действащи вещества. „Нито хазартната дейност, нито части от нея са посочени в конституционната разпоредба. … Член 18, ал. 4 от Конституцията не може да бъде тълкуван разширително и законодателят няма правомощие да предоставя изключително право за осъществяване на стопанска дейност на конкретен изрично посочен правен субект, макар и след получаване на лиценз за такава дейност, извън изчерпателно посочените в разпоредбата хипотези, сочи адвокатурата.

Повече подробности по темата четете тук.

Държавата ще субсидира чартърните полети на чужди туристи с 35 евро на седалка

Държавата ще субсидира чартърните полети на чужди туристи с 35 евро на седалка

Цените за чадър и шезлонг по морето също ще намалеят с не по-малко от 50% спрямо миналата година, става ясно от приетите на второ четене промени в Закона за здравето

Полезно в ДВ (бр. 45 от 15.05.2020 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

По мярката „Застраховане на реколтата” ще се подпомага застраховането на реколтата от лозя с винени сортове грозде. Допустими за финансиране са застрахователни рискове като неблагоприятни приятни климатични условия (слана, буря, градушка, заледяване, силен и проливен дъжд и тежка суша), природни бедствия, както и загуби, причинени от животни, болести по растенията или нашествия от вредител.

За подпомагане могат да кандидатстват физически или юридически лица, както и групи и организации на физически или юридически лица. Важно условие е кандидатите да бъдат вписани като гроздопроизводители в лозарския регистър на Изпълнителната агенция по лозата и виното. Преди подаването на документи в ДФ „Земеделие“ производителите трябва вече да са застраховали реколтата си в избрана от тях застрахователна компания.

Финансовата помощ, която кандидатите могат да получат, представлява процент от застрахователната премия, в зависимост от вида застраховка, която са сключили. До 80 % от стойността на застрахователните премии ще получават производители за застрахователни полици, включващи загуби, причинени от природни бедствия. До 50 % ще бъде подпомагането за кандидати, застраховали реколтата си срещу неблагоприятни климатични условия, загуби, причинени от животни, болести по растенията или нашествия от вредител. До 50 % ще получават и лицата, сключили комбинирана застраховка за неблагоприятни климатични условия и природни бедствия.

Обнародвани са Решение № 13062 от 3 октомври 2019 г. по административно дело № 3586 от 2016 г. и Решение № 5419 от 8 май 2020 г. по административно дело № 14384 от 2019 г. Върховният административен съд (ВАС) окончателно отмени, с малки изключения, последното увеличение на минималните адвокатски хонорари от 2014 г.

Основанието за това са съществени нарушения на административнопроизводствените правила, а именно, че Висшият адвокатски съвет не е спазил изискванията на Закона за нормативните актове за обществено обсъждане и публикуване на промените. Той обаче не отменя всички разпоредби в нея, които бяха изменени през 2014 г., тъй като е констатирал, че част от тях са били променени и през 2016 г., и през 2019 г. и така всъщност атакуваните пред него текстове в момента не са действащо право.

Държавен вестник, брой 45 от 15.05.2020 г.

Държавен вестник, брой 45 от 15.05.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още