В резултат на приложеното преизчисление няма пенсионер с по-ниска пенсия от декемврийската, заяви министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков по време на изслушване в Народното събрание

В резултат на приложеното преизчисление няма пенсионер с по-ниска пенсия от декемврийската, заяви министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков по време на изслушване в Народното събрание

В резултат на приложеното преизчисление няма пенсионер с по-ниска пенсия от декемврийската, заяви министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков по време на изслушване в Народното събрание. Изслушването беше по искане на народния представител от ГЕРБ-СДС Деница Сачева.

Няма по-ниска пенсия за месец януари спрямо пенсията от декември 2021 г., каза социалният министър. Той посочи, че това се отнася както за пенсиите за трудова дейност – пенсии за осигурителен стаж и възраст и за инвалидност, така и за социалната пенсия за старост и за инвалидност, пенсиите за военна и гражданска инвалидност и персоналните пенсии.

Министърът уточни, че хората с доход по-малък през януари спрямо декември ще бъдат компенсирани, като първите плащания ще бъдат извършени с пенсиите за февруари. През февруари пенсионерите ще получат сумите за януари и за февруари. За следващите месеци ще се изплащат с пенсиите за съответния месец и плащането пенсия плюс ковид добавка ще е равно на декемврийското, каза Георги Гьоков. Тези суми ще се изплащат до юни, докогато е разчетена и т.нар. ковид добавка, допълни той.

От 1 юли 2022 г. е планирано редовно осъвременяване на пенсиите с 6,1 процента по Кодекса за социално осигуряване, отбеляза Георги Гьоков. Наред с това в коалиционното споразумение е предвидено за шестмесечен срок да бъде извършен анализ на пенсионната система и да бъде намерено решение за устойчив във времето механизъм за осъвременяване на пенсиите. Ако бъде постигнат консенсус и със социалните партньори, този механизъм може да бъде приложен още след юни 2022 г., посочи социалният министър. Според него пенсиите трябва да растат според приноса в осигурителната система, а всички, които имат нужда, да бъдат подпомагани чрез системата на социално подпомагане до линията на бедност.

Народното събрание не прие проект за решение за въвеждане на компенсаторен механизъм за небитови крайни клиенти на електроенергийния пазар. Проекторешението беше внесено от Делян Добрев, Жечо Станков и Теменужка Петкова от ГЕРБ-СДС.

(Пресцентър на НС)

Държавен вестник, брой 4 от 14.01.2022 г.

Държавен вестник, брой 4 от 14.01.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 4 от 14.01.2022 г.)

В брой 4 на “Държавен вестник” е обнародвано Споразумението между правителството на Република Бъл­гария и правителството на Черна гора за сътрудничество в областта на образованието.

С новото Споразумение се предвижда обмен на добри практики в областите на предучилищното, началното и средното образование, реформи в образователната система, приобщаването на деца със специални образователни потребности и професионалното обучение на възрастни, училищни партньорства и училищни мрежи.

Текстовете на Споразумението регламентират продължаване на сътрудничеството по линия на Европейския съюз, ЮНЕСКО, Съвета на Европа и други международни организации. Насърчава се обменът на университетски преподаватели, академични експерти, гостуващи професори и провеждането на конференции и семинари, както и обменът на студенти между висши училища.

Страните ще си сътрудничат по въпроси, свързани с взаимното признаване на образователни и научни степени „доктор“ и „доктор на науките“, както и за признаване на удостоверения/дипломи за основно и за средно образование, придобити в публично признати училища. Предвижда се разработване на съвместими процедури и критерии за признаване на дипломи.

В настоящия брой на  ДВ е обнародвана и Наредба № Н-22 от 30 декември 2021 г. за придобиване на квалификация по професи­ята „Сержант (Старшина за Военноморските сили) – командир“.

С Наредбата се приема държавният образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Сержант (Старшина за Военноморските сили) – командир“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение.

Новият нормативен акт се издава на основание чл. 95, ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. С него се определят единните изисквания, необходими за упражняване на професията, които са задължителни за всички обучаващи институции, които имат право да организират обучение, завършващо с издаване на Свидетелство за професионална квалификация.

Определеният с наредбата държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Сержант (Старшина за Военноморските сили) – командир“ регламентира:

– изискванията за придобиването на четвърта степен на професионална квалификация;

– изискванията към кандидатите за включването им в обучение по професията „Сержант (Старшина за Военноморските сили) – командир“;

– валидирането на професионални знания, умения и компетентности;

– описанието на професията;

– изискванията към материалната база, с която трябва да разполага обучаващата институция.

Държавният образователен стандарт, описан чрез подхода „единици резултати от учене“, ще осигури възможности за пренасяне, признаване и натрупване на индивидуални резултати от учене в сферата на професионалното образование и обучение, постигнати във формален, неформален и самостоятелен контекст.

 

Законопроекти, внесени за обсъждане в Народното събрание

Държавен вестник, брой 3 от 11.01.2022 г.

Държавен вестник, брой 3 от 11.01.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 3 от 11.01.2022 г.)

В брой 3 на “Държавен вестник” е обнародвано Споразумението за сътрудничество за общата среда за обмен на информа­ция (Споразумение CISE) като основа за водене на преговори.

Европейската комисия е разработила инициатива CISE, за да подобри оперативната съвместимост между системите за наблюдение на държавите членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Така всички заинтересовани институции от различните сектори ще имат достъп до необходимата им информация, когато изпълняват мисии по море.

Споразумението CISE има за цел да постигне ефективно разбиране на всички дейности, извършвани в морето, които биха могли да окажат въздействие върху сигурността, безопасността, икономиката или околната среда на Европейския съюз и неговите държави членки.

Седем различни функции, наричани още потребителски сектори са определени като имащи отношение към CISE: морска безопасност (включително търсене и спасяване), морска сигурност и предотвратяване на замърсяване, причинено от кораби; контрол на рибарството; готовност и реакция при замърсяване на морската среда; митнически контрол; граничен контрол; общо правоприлагане и отбрана.

В новия брой на ДВ се изменя Постановление № 405 на Министерския съвет от 2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата по схема за предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане на туристическия сектор за компенсиране на загуби, възникнали пряко и/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични мерки.

 Мярката по предоставяне на безвъзмездни средства на предприятията от туристическия сектор представлява схема за държавна помощ под формата на преки безвъзмездни средства съгласно т. 3.1 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в ус­ловията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19 C (2020) 1863, приета на 19 март 2020 г., и нейните изменения. Срокът на действие на тази мярка се удължава до 30 юни 2022 г.

В настоящия брой на  ДВ се изменя и Постановление № 427 на Министерския съвет от 2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата по схема за предоставяне на безвъзмездни средства на туроператорите за възстановяване на средства от клиенти по нереализирани пътувания вследствие на COVID-19.

Мярката по предоставяне на безвъзмездни средства на предприятия, които извършват туроператорска дейност също представлява схема за държав­на помощ под формата на преки безвъзмездни средства съгласно т. 3.1 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епиде­мичен взрив от COVID-19 C (2020) 1863, приета на 19 март 2020 г., и нейните изменения. Срокът на действие на мярката е удължен до 30 юни 2022 г.

 

Парламентарните комисии по бюджет и финанси и по енергетика изслушаха вицепремиера по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев и министъра на енергетиката Александър Николов относно мерки за преодоляване на ценовата криза в сектор „Енергетика“

Парламентарните комисии по бюджет и финанси и по енергетика изслушаха вицепремиера по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев и министъра на енергетиката Александър Николов относно мерки за преодоляване на ценовата криза в сектор „Енергетика“

На съвместно заседание на парламентарните комисии по бюджет и финанси и по енергетика изслушаха вицепремиера по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев и министъра на енергетиката Александър Николов относно мерки за преодоляване на ценовата криза в сектор „Енергетика“.

Драматичната ситуация в електроенергийния сектор се дължи не толкова на повишено потребление или по-малко предлагане на българския пазар, колкото на свързването на българския пазар с международните пазари и изключително голямото ниво на износ, което вдига цените, отбеляза министър Асен Василев. По този повод вече бяха изплатени компенсации за месеците октомври и ноември, припомни той. Със свое решение правителството прие допълнителни 450 млн. лева за компенсации от бюджета, освен това още 410 млн. лева от спестявания в бюджета, т.е. общо 860 млн. лева Министерството на финансите е предвидило като бюджетни средства за допълнително подпомагане на бизнеса в периода декември, януари и март. Освен това има пари и във Фонда за сигурност на енергийната система, които могат да бъдат използвани. Биха могли да бъдат използвани за подпомагане и свръхпечалбите в държавните енергийни дружества, добави вицепремиерът.

Според Министерството на финансите схемата трябва да бъде балансирана. „Не може държавата да поеме пълния риск на бизнеса“, посочи Асен Василев. Според него държавата трябва да поеме това, което е допълнителен риск, но не може напълно да се прехвърли рискът от държавните субекти към държавата. По думите му това би било изключително лоша практика и тя води до изкривяване на пазара и до лошо поведение на „играчите на пазара в бъдеще“.

Министърът на енергетиката Александър Николов отбеляза, че Косово е с режим на тока в момента. Според него България има доста стабилни базови мощности и страната ни балансира региона. „Цените в региона са сравнително еднакви и това е, защото ползите от отворен, либерализиран, единен европейски пазар, са значително по-високи, отколкото негативните ефекти“, заяви министър Александър Николов.

(Пресцентър на НС)

Държавен вестник, брой 2 от 07.01.2022 г.

Държавен вестник, брой 2 от 07.01.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 2 от 07.01.2022 г.)

В брой 2 на “Държавен вестник” е обнародван Правилникът за устройството и дейността на Национален STEM център.

Новият правилник урежда устрой­ството, организацията на работа и дейността на Националния STEM център, който е специализирано об­служващо звено в системата на предучилищ­ното и училищното образование.

Центърът координира и подпо­мага изграждането и развитието на интег­рирана учебна среда в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (STEM) във всяко българско училище, като създава модел за учене, работа с научно- изследователски методи и инструменти, ресур­си, професионално развитие и квалификация.

При изпълнение на изброените дейности центърът осигурява реализирането на мерките, заложени в Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030) и Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, и рабо­ти за постигане на определените в тях цели.

В настоящия брой на  ДВ се изменят и допълват Правилата за работа на органи­зиран борсов пазар на електрическа енергия.

В резултат от натрупаната практика от работата на борсовия пазар и неговото администриране е установена необходимост от преуреждане на някои отношения, възникващи в хода на търговията с електрическа енергия на организиран борсов пазар на пазарни сегменти „Двустранни договори“ и „Ден напред“.

С направените изменения се цели да се създаде сигурност в обществените отношения, свързани с предоставяне на обезпечение за плащане и/или добро изпълнение на пазарен сегмент „Двустранни договори“ и начина на формиране на клиринговата цена на пазарен сегмент „Ден напред“.

Промените в Правилата ще допринесат за безпротиворечивото им прилагане от пазарните участници, като ще осигурят на участниците на сегмент „Двустранни договори“ по-надеждни условия и предпоставки за сключване на сделки за дългосрочни продукти.

 

В новия брой на ДВ се изменя и допълва и Методиката за условията и реда за определяне, анализ и оценка на съответните пазари и критериите за определяне на предприятия със значително въздействие върху пазара.

Промените в Методиката са изготвени от Комисията за регу­лиране на съобщенията, съгласувано с Комисията за защита на конкуренцията, съобразно последните изменения и допълнения на Закона за електронните съобщения, обн. ДВ. бр. 20 от 9 март 2021 г., произтичащи от имплементирането на Директива 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения.

 

Държавен вестник, брой 1 от 04.01.2022 г.

Държавен вестник, брой 1 от 04.01.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още