Архив на ‘Народно събрание’

Полезно в ДВ (бр. 42 от 22.05.2018 г.)

В новия 42 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Гражданския процесуален кодекс, съгласно които молбата за преглед на европейска заповед за плащане ще се подава в срок от 30 дни. В едноседмичен срок другата страна може да даде отговор. Определението на съда по молбата не подлежи на обжалване.

Регламентира се признаването и допускането на изпълнението на съдебни решения при действие на Конвенцията за международно събиране на издръжка на деца или Хагската конвенция. Съдебно решение, постановено в страна от конвенцията, ще се признава въз основа на копие от решението. Ще се признава и изпълнява и споразумението за издръжка.

                Промени има и в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи – земеделска земя ще може да се отдава под наем от собственика или от упълномощено от него лице; от лице, което притежава права върху земеделската земя, включващи в съдържанието си правомощие да ползва или да управлява земята, предоставено от собственик или от упълномощено от него лице; и от съсобственик или съсобственици на земеделска земя, или от упълномощено от тях лице.

Договор за наем на земеделска земя със срок над една година се сключва от съсобственик или съсобственици на земеделска земя, притежаващи повече от 25 на сто идеални части от съсобствения имот или от упълномощено от тях лице.

Договорите за наем и аренда на земеделска земя със срок, по-дълъг от една година, както и споразуменията за тяхното изменение или прекратяване, се сключват в писмена форма с нотариално удостоверяване на съдържанието и подписите на страните, извършени едновременно. Договорите ще се вписват в съответната служба по вписванията по местонахождение на имотите, като към тях ще се прилагат и скици на имотите, и ще се регистрират в съответната общинска служба по земеделие.

Въвежда се и фиксирана такса за вписването на договорите. За устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства, на регистрирани собственици на пчелини, може да се учреди право на ползване върху пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд.

                Обнародвана е нова Наредба № 6 от 10.05.2018 г. за реда за лицензиране на спортните организации в Република България, която влиза в сила от 22.05.2018 г. Спортните организации, които кандидатстват за издаване на спортна лицензия, внасят в деловодството на Министерството на младежта и спорта заявление по образец, утвърден от министъра на младежта и спорта. Образецът се обявява на интернет страницата на Министерството на младежта и спорта.

Производствата по издаване, подновяване, отнемане и прекратяване на спортна лицензия, започнати по реда на Наредбата за реда за лицензиране на спортните организации в Република България, приета с ПМС № 237 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 87 от 2008 г.; изм., бр. 62 от 2013 г.), се довършват по реда на тази наредба.

 

Държавен вестник, брой 42 от 22.05.2018 г.

Държавен вестник, брой 42 от 22.05.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Държавен вестник, брой 41 от 18.05.2018 г.

Държавен вестник, брой 41 от 18.05.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Полезно в ДВ (бр. 41 от 18.05.2018 г.)

В новия 41 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, които влизат в сила от 14 май.

С измененията удължават срока за подаване на декларации за имущество и интереси до 8 юни. Всъщност той е различен според това дали задълженото лице е сред тези, които за първи път попадат в обхвата на закона или вече е подавал такава и по стария ред. Тези, за които за първи път възниква задължение за деклариране, следва да подадат встъпителна декларация за имущество и интереси в срок до един месец от датата на утвърждаване на образеца на декларацията, т.е. до 8 юни 2018 г.

Декларация за имущество и интереси задължително се подава на хартиен и технически носител /CD/ по пощата с обратна разписка на адрес: гр. София 1040, ул. ”Антим І” № 17, ет. 6, КПКОНПИ, за Публичен регистър, или на ръка на същия адрес.

Декларацията може да се подаде и по електронната поща на адрес: publicregistry@ciaf.government.bg, само когато деклараторът притежава електронен подпис, съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис. По електронната поща не могат да се подават валидно и не се приемат декларации от лица, които не притежават електронен подпис.

Лице, което не подаде декларация за имущество и интереси в законоустановения срок, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв. и подлежи на проверка на основание чл. 108, ал. 6 от ЗПКОНПИ.

Обнародвана е нова Наредба за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които Националната здравноосигурителна каса сключва договори, тъй като предишната беше отменена с решение на Върховния административен съд.

С нормативния акт се регламентират условията и критериите за обективна оценка при избора на лечебни заведения, с които районните здравноосигурителни каси сключват договори в областите, в които броят на леглата за болнично лечение надвишава конкретните потребности от брой легла по видове, определени с Националната здравна карта.

Същевременно се гарантира спазването на принципите за равнопоставеност на лечебните заведения, недопускане на дискриминация, пропорционалност, публичност и прозрачност. По този начин се осигурява механизъм за планиране и осигуряване на медицинските дейности, заплащани с публичен ресурс, на териториален принцип, съобразно потребностите на населението и нуждите на националната система на здравеопазване.

Полезно в ДВ (бр. 40 от 15.05.2018 г.)

В днешния 40 брой на „Държавен вестник“ е обнародвана нова Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя, която дава възможност документи в трудовото досие на всеки работник да се съхраняват и в електронен вид.

С нея се определят видът на електронните документи, които са част от трудово досие, както и изискванията за тяхното създаване, съхраняване и размяна. Регламентират се и изискванията към информационните системи на работодателите. Наредбата не задължава работодателите да създават и съхраняват документите за трудовите правоотношения в електронен вид. Тя не изброява всички видове книжа, които са част от трудовото досие и може да съществуват и в електронна форма, а прави следната класификация: едностранни документи, създадени от работодателя; едностранни документи, създадени от работника и служителя; документи, които изискват съгласието и на двете страни по трудовото правоотношение; документи, издадени от трети лица, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение; други данни и информация, касаещи трудовото правоотношение.

Друг важен момент е как ще се подписват е-документите в трудовото досие. Това ще се определя с правилника за вътрешния трудов ред, но наредбата поставя и изисквания, като например, че документите, създавани от работодателя, задължително се подписват с квалифициран електронен подпис. Когато обаче той поставя такова изискване към книжата, които му предоставят служителите, ще е длъжен да осигури механизъм на подписване за своя сметка.

За размяна на електронни документи между страните по трудовото правоотношение задължително се изисква изрично съгласие на работника или служителя, като това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.

                Промени има в Наредба № 1 от 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение), с които се прецизират нейни разпоредби във връзка с промени в законодателството и е направено разграничение между прием за обучение чрез работа и стартиране на практическо обучение в реална работна среда.

Допълнени или прецизирани са и отговорностите на страните в партньорството – работодател/и и институция от системата на професионалното образование и обучение, с изключение на центровете за информиране и професионално ориентиране, за организиране или провеждане на обучение чрез работа, както и сроковете във връзка с предприемане на действия по осъществяване на партньорството.

С измененията се подпомага установяването на практика на партньорски отношения между работодател/и и институция от системата на професионалното образование и обучение, с изключение на центровете за информиране и професионално ориентиране, както и планирането на практическото обучение в реална работна среда.

Промените в наредбата целят и да ориентират учениците, а също така и лицата, навършили 16 години, за избора на подходяща форма на обучение с оглед придобиване на професионална квалификация, а именно по пътя на обучение чрез работа, както и за сроковете и етапите в това обучение.

Държавен вестник, брой 40 от 15.05.2018 г.

Държавен вестник, брой 40 от 15.05.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Държавен вестник, брой 39 от 11.05.2018 г.

Държавен вестник, брой 39 от 11.05.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Полезно в ДВ (бр. 39 от 11.05.2018 г.)

В днешния 39 брой на „Държавен вестник“ е обнародвана нова Наредба № 7 от 27.04.2018 г. за укрепване на превозваните товари, с която се транспонират изискванията на Директива 2014/47/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно крайпътната техническа проверка на изправността на търговски превозни средства, които се движат на територията на Съюза.

С тази наредба се определят задълженията на водачите и превозвачите за укрепване на товарите; изискванията за укрепване на товарите при превоза, товаренето, разтоварването и обработката им; видовете неизправности, свързани с укрепването на товарите и тяхната класификация; контролът за укрепване на товарите. Товарите следва да са укрепени така, че при управлението на превозното средство, включително аварийни ситуации при маневри за потегляне, при изкачване или спускане по наклон, да могат само минимално да променят положението си един спрямо друг, спрямо стената или повърхността на превозното средство, и да не могат да излизат извън товарното отделение или да не излизат извън площта, определена за товара.

При обезопасяването на товара следва да се отчитат приложимите изисквания относно здравината на следните компоненти на ППС, когато те се използват за обезопасяване на товара: предната преграда на товарната платформа, страничните капаци, накрайниците, междинните прегради или точки на привързване. Укрепването на товара следва да се извърши по един или повече от следните стандарти: БДС ЕN 12195- 1, БДС ЕN 12195- 2, БДС ЕN 12195- 3, БДС ЕN 12195, БДС ЕN 12640, БДС ЕN 12642, приложими към превозвания товар и превозното средство, като се използват един или повече, или комбинация от следните методи за укрепване: заключване; застопоряване (локално/цялостно); пряко привързване; горно привързване.

Обнародвана е и нова Наредба № 60 от 02.05.2018 г. за изискванията към документите по чл. 122а, ал. 1, т. 6 и 11, по чл. 145, ал. 1, т. 3, 7, 8 и 10 и по чл. 218, ал. 2, т. 3, 7, 8 и 11 от Кодекса за социално осигуряване за издаване на пенсионна лицензия и на разрешение за управление на пенсионен фонд. Със Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 92 от 2017 г.) е предвидено с наредба на Комисията за финансов надзор (КФН) да се определят изискванията към документите по чл. 122а, ал. 1, т. 6 и 11, чл. 145, ал. 1, т. 3, 7, 8 и 10 и по чл. 218, ал. 2, т. 3, 7, 8 и 11 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), които се представят в производство по издаване на пенсионна лицензия, съответно в производство по издаване на разрешение за управление на пенсионен фонд.

Към настоящия момент съдържанието на тези документи е предмет на указания на КФН за прилагането на чл. 122 и чл. 122а от КСО, приети с решение по протокол № 35 от 24.08.2005 г. и на указания за прилагането на чл. 145 и чл. 218 от КСО, приети с решение на КФН по протокол № 41 от 16.08.2006 г.

С наредбата се следва възприетият до момента подход в посочените указания относно съдържанието на бизнес плана на пенсионноосигурителното дружество, данните и документите за неговата информационна система, справката за кадровата му обезпеченост и неговите актюерски разчети, като са отчетени настъпилите промени в нормативната уредба. В наредбата са регламентирани и изискванията към правилата по чл. 179в, ал. 1 от КСО за процедурите за наблюдение, измерване и управление на риска, свързан с инвестициите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване.

Хазартното лоби може да загуби 500 млн. лв. при промени в закона

Хазартното лоби ще загуби около 500 млн. лева, ако бъдат приети предложените промени от вицепремиера Валери Симеонов в Закона за хазарта. Това ще стане постепенно, но без директна реклама оборотите ще намалеят.

Това каза пред БНР Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията по повод на предложението на НФСБ да бъде забранена рекламата на хазарт и да се ограничат местата за продажба на лотарийни билети. Вчера стана ясно, че проектът ще бъде подкрепен и от ГЕРБ, и от БСП.

Според анализатора, би било разумно да има промяна в ситуацията. Той смята, че „и в двете големи парламентарни групи хазартното лоби със сигурност има влияние“, но, според него, политически Симеонов е избегнал типичното противопоставяне между управляващи и левица е успял да договори директна подкрепа.

Друг е въпросът, според Безлов, как ще бъде намален лесният вход до хазарт – масовото предлагане на лотарийни билети в много пунктове.

Другият голям проблем, който промените в закона няма да засегнат, е свръхнаситеното предлагане на хазартни услуги навсякъде в страната, започнало още през 90-те години. Той предложи да се забрани лесното залагане, да има някакви ограничения и държавна политика, която да стимулира най-изостаналите градове, например в Северозападна България. 

Повече информация по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 38 от 8.05.2018 г.)

В новия 38 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за енергетиката, като основните промени касаят правомощията на КЕВР. Регулаторът получи правомощия да разрешава продажбата на над 20% от собствеността на енергийните дружества. КЕВР ще определя ежегодно в срок до 30 юни премии за електрическа енергия от възобновяеми източници и от високоефективно комбинирано производство на електрическа енергия от възобновяеми източници и от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, произведена от централи с обща инсталирана електрическа мощност 4 мегавата и над 4 мегавата. За целите на ценообразуването, КЕВР ще определя ежегодно, в срок до 30 юни, прогнозна пазарна цена на електрическата енергия за покриване на технологичните разходи на оператора на електропреносната мрежа и на операторите на електроразпределителните мрежи.

Законът въвежда и европейски регламенти, чието спазване ще бъде контролирано от регулатора. КЕВР ще може да бъде сезирана при нарушаването на регламентите. Комисията ще може да извършва проверка на място на лицето, включително негово предприятие майка или свързано предприятие след получаване на разрешение. При проверката длъжностните лица ще имат право да влизат в помещения, превозни средства и обекти, да преглеждат документи и записи. Промените касаят и либерализацията на пазара на електрическа енергия.

Промени има в Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, които основно са във връзка с транспонирането на Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета.

Изменения и допълнения има и в текстовете, свързани с осигуряване прилагането на някои разпоредби на Закона за движението по пътищата, въведени с изменението на закона, обн., ДВ, бр. 2 от 3.01.2018 г. Съгласно чл. 143, ал. 17 от Закона за движението по пътищата в случаите, когато при извършване на периодичен технически преглед се установи опасна техническа неизправност, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява Министерството на вътрешните работи за временно отнемане регистрацията на неизправното превозно средство. В момента в чл. 11 от Наредба № Н-32 са посочени изискванията към информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на ППС и не съществува изискване за предаване на информация от извършените периодични прегледи на ППС към Министерството на вътрешните работи. С промените обаче се въвежда изискване към функционалните възможности на информационната система относно предаване на резултатите от извършените периодични прегледи на ППС в реално време към Министерството на вътрешните работи.

Архив