Полезно в ДВ (бр. 33 от 07.04.2020 г.)

В новия 33-ти брой на „Държавен вестник“ е обнародвано Решение на Народното събрание за удължаване на срока на обявеното извънредно положение. С него извънредното положение се удължава до 13 май, а правителството ще може да въвежда още мерки.

Обнародвано е ново Постановление № 57 от 2 април 2020 г. за приемане на Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация, който заменя действащия до този момент и приет през 2004 г. кодекс. Новият акт отговоря на новите, по-високи стандарти, съвременни изисквания и очаквания за поведение на служителите.

Разширява се каталогът на принципите на поведение на служителите в държавната администрация. Въвеждат се принципите на добросъвестност, равнопоставеност, почтеност, конфиденциалност и колегиалност и учтивост, като по този начин се повишават стандартите за взаимоотношенията с гражданите, бизнеса и неправителствения сектор. Служителите ще са длъжни да не проявяват грубост, невъзпитание и неуважение към лицата, които обслужват.

Новият кодекс адресира и превенцията на корупцията в администрацията. Служителите не трябва допускат поведение, което ги въвлича в корупция и противодействат на такива прояви и на други неправомерни действия в държавната служба. Акцентира се на забраната за приемане на подаръци, услуги, пари, облаги или други ползи, които могат да повлияят на изпълнението на служебните задължения.

Публикувано е  Постановление № 61 от 2 април 2020 г. за условията и реда за създаване на търговски дружества от държавните висши училища за целите на стопанската реализация на резултатите от научни изследвания и обекти на интелектуалната собственост.

Държавните висши училища може да създават дружества с ограничена отговорност и акционерни дружества по реда на Търговския закон, както и да участват в капитала на такива дружества само за стопанската реализация на резултати от извършените научни изследвания и създадените обекти на интелектуална собственост.

Академичният съвет на държавното висше училище взема решение за учредяването, преобразуването или прекратяването, както и за участието или прекратяване на участието на висшето училище в капитала на търговските дружества.

Държавен вестник, брой 33 от 07.04.2020 г.

Държавен вестник, брой 33 от 07.04.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Депутатите, министрите, шефовете на агенции и членовете на политическите кабинети остават без заплати по време на извънредното положение

Промените в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение вече са факт – депутатите приеха окончателно множество изменения в нормативния акт по-малко от две седмици след като той започна да действа. Те засягат много сфери на живота и сектори на икономиката и с две изключения ще започнат да действат веднага щом бъдат обнародвани в Държавен вестник.

Измененията бяха обсъждани часове наред, като първо депутатите се караха дали и с колко да си намалят заплатите и за актуализацията на бюджета и така парламентарният дебат се проточи над 10 часа без почивка.

Депутатите оставиха без заплати себе си, министрите и шефовете на агенции

Изненадващо на 10-ия час от заседанието ГЕРБ предложиха депутатите, министрите, шефовете на агенции и членовете на политическите кабинети в министерствата да останат без заплати от 1 април до края на извънредното положение. От заплатите на заемащите всички тези висши държавни длъжности ще се правят удръжки за данъци и осигуровки, а останалата сума ще бъде превеждана директно по сметката на здравното министерство за борба с коронавируса. Мярката не важи за президента, вицепрезидента и съдебната власт.

Красимир Ципов опита да оттегли предложението по отношение на членовете на политическите кабинети на министрите, в които влизат зам.- министрите, шефовете на кабинети, съветниците, секретарите и парламентарни секретари. Но след възражение на лидера на ДПС Мустафа Карадайъ това не се случи.

Така с подкрепата на всички партии в парламента решението за даряването на заплатите беше прието.

Повече подробности по темата четете тук.

 

Делата, по които текат срокове, влязоха в закон. Страните получиха 7 дни да се подготвят

Общото правило, че процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства не текат по време на извънредното положение вече е придружено със специални изключения, изброени в приложение към Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. Това гласува днес на второ четене парламентарната правна комисия, която прие промени в закона, които ще бъдат окончателно обсъдени в пленарната зала още утре.

Безпрецедентното заседание на комисията в неделния следобед продължи над три часа и половина, а финалните предложения за много от разпоредбите не бяха огласени и за немалка част от тях окончателното им съдържание на практика ще стане известно едва утре с публикуването на доклада за пленарната зала.

Основната промяна, която прие правната комисия, е, че „вкара“ в закона списък с дела, по които ще текат срокове по време на извънредното положение. По същество в закона се преповтаря решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за това кои дела ще се гледат от съдилищата. В него обаче се регламентират и други производства, които ги няма в решението на колегията.

Заради промяната за сроковете, в закона изрично беше записано, че по производствата, по които от началото на извънредното положение те са били спрени, а сега ще започнат да текат, това ще стане след 7 дни от обнародването на промените в Държавен вестник. Така страните, по чиито дела сроковете са били спрени, но сега ще започнат да текат, все пак ще имат някакво време, за да се подготвят. Отначало то беше само 3 дни, но и председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков, и адвокат Гигова настояха да бъде удължено.

Правната комисия прие важна промяна за работодателите. По предложение на Йордан Цонев от ДПС, подкрепено единодушно, беше предвидено, че държавата ще поема и „дължимите осигурителни вноски за сметка на осигурителя“ по мярката 60:40. Мнозинството в комисията отхвърли предложението на Христиан Митев от Обединени патриоти парите да се превеждат директно на работника, като Менда Стоянова обясни, че това не е мярка в полза на служителите, а на работодателите.

Повече подробности по темата четете тук.

 

Полезно в ДВ (бр. 32 от 03.04.2020 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ е обнародвана нова Наредба № 4 от 11 март 2020 г. за придобиване на квалификация по професията „Оператор в дървообработването“, с която се определят единните изисквания, необходими за упражняване на професията, които са задължителни за всички обучаващи институции, които имат право да организират обучение, завършващо с издаване на Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение.

Определеният с настоящата наредба държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Оператор в дървообработването“ регламентира: изискванията за придобиването на втора степен на професионална квалификация; изискванията към кандидатите за включването им в обучение по професията „Оператор в дървообработването“; валидирането на професионални знания, умения и компетентности; описанието на професията и т. н.

 

Отменят съдебната ваканция през 2020 г.

Без предсрочна изискуемост и наказателни лихви само по кредити и лизинги, а не за всички договори, предвиждат промени в закона за извънредното положение

Съдебна ваканция тази година няма да има. Това да се регламентира в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, предлагат трима депутати от ГЕРБ (пълния текст на проекта виж тук) – Красимир Ципов, Емил Христов и Анна Александрова.

На практика 10 дни след като той стана факт, те предлагат ревизия на серия от разпоредбите в него. В мотивите се посочва, че промените „отговарят в значителна степен на обществените очаквания“ и се налагат заради предстоящото удължаване на извънредното положение, а в тях са отчетени становищата и бележките, постъпили в Народното събрание.

Една от новостите е, че изрично със закон се урежда, че през 2020 г. чл. 329, ал. 1 от Закона за съдебната власт не се прилага, т.е. няма да има съдебна ваканция.

Предлага се и различен подход по отношение на делата, които ще се разглеждат по време на извънредното положение и законът директно препраща към решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, в което са изброени.

Предложението е в него да се запише: „За срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат процесуалните срокове за страните по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства, с изключение на сроковете по производствата, посочени в решение на съответната колегия на Висшия съдебен съвет, обнародвано в „Държавен вестник“, по производствата по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки, по глава шеста от Закона за концесиите и по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове“. Т.е. въвежда се изискване решенията на колегиите да бъдат публикувани в Държавен вестник.

Повече подробности по темата четете тук.

Държавен вестник, брой 32 от 03.04.2020 г.

Държавен вестник, брой 32 от 03.04.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Държавен вестник, брой 31 от 01.04.2020 г.

Държавен вестник, брой 31 от 01.04.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 31 от 01.04.2020 г.)

 В днешния извънреден брой на „Държавен вестник“ е обнародвано Постановление № 55 от 30 март 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

От 31.03.2020 г. фирмите могат да подават заявления за кандидатстване за компенсации, като мярката за подпомагане на работодатели е 60:40 от осигурителния доход на работниците. Процедурата ще бъде изцяло електронна и максимално бърза, а отпуснатите компенсации ще влязат в публичен регистър. Контролът ще се осъществява паралелно от Главна инспекция по труда и от НАП, а проверки за истинността на декларираната информация практически може да има през цялата година.

Две са категориите работодатели, които ще могат да получат финансова помощ за покриване на част от възнагражденията на засегнатите работници и служители, при условие че ги запазят на работа за времето на изплащане на помощта.

Първата категория са тези от конкретно определени засегнати сектори на икономиката, които по нареждане на държавен орган са преустановили работа на цялото предприятие или на част от него, или на отделни работници и служители. Към постановлението има списък приложение с икономическите дейности – търговия на дребно в молове (без търговия на храни, лекарства, цигари), някои видове пътнически транспорт, хотелиерство, ресторанти и заведения за бързо обслужване, питейни заведения, киносалони, туроператори, организиране на конгреси и търговски изложения, частни детски градини, театри и друга артистична и творческа дейност, култура, спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих, поддържане на добро физическо състояние. От тази категория работодатели не се изисква да доказват намаляване на приходите поради извънредното положение, а само заповедта за спиране на работата.

Втората категория са работодатели от всички сектори на икономиката, с някои изрично изброени изключения, които заради извънредното положение са спрели работата на цялото или на част от предприятието или на отделни работници, или пък са въвели намалено работно време. Условието за тях е да удостоверят 20 % спад на приходите си за предходния месец преди подаване на заявлението, спрямо друг предходен период, който зависи от това дали фирмата е учредена преди или след 1 март 2019 г. Ако фирмата е създадена преди 1 март 2019 г., спадът на приходите за предходния месец се преценява спрямо същия календарен месец през миналата година. Ако е създадена след тази дата, то тогава спадът на приходите за предходния месец се преценява спрямо усреднените приходи от продажби за януари и февруари 2020 г.

Обнародвани са промени в Правилника за прилагане на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, които са свързани с влезлите в сила на 7 февруари 2020 г. разпоредби на Закона за съдебната власт относно правомощията на Бюрото по защита при главния прокурор.

Създава се възможност директорът на Бюрото да бъде подпомаган при изпълнението на функциите му от повече от един заместник-директор в зависимост от длъжностното разписание на служителите в структурите. Директорът на Бюрото по защита при главния прокурор ще организира охраната на прокурори и следователи, застрашени във връзка с изпълнение на служебните им задължения.

Промени има и в Наредба № РД-04-2 от 2019 г. за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

В актуализирана наредба са отразени новите законови изисквания, като са актуализирани подлежащите на вписване данни и образецът на регистъра на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход; условията и редът за подаване на заявлението по чл. 17, ал. 1 от ЗАРИДСНПНП; разпоредбите на чл. 14 – 20 от Наредбата и образецът на банкова гаранция.

В изпълнение на законовите разпоредби се създават образци на декларации за изпълнението на общите условия за регистрация по чл. 7, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 6, както и на специалните условия по чл. 8, ал. 3, т. 5 и 6 от ЗАРИДСНПНП и условията и редът за водене на списъка с обектите, които не могат да бъдат вписани в регистъра на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход за срока по чл. 29, ал. 1 и чл. 32, ал. 1 и 3 от ЗАРИДСНПН.

Полезно в ДВ (бр. 30 от 31.03.2020 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд, с които се предвижда провеждането на заседания онлайн, за да не спира работата му. Досега Конституционният съд никога не е заседавал онлайн, подобна опция липсваше и в неговия правилник. Но и не е имало обявено извънредно положение.

Обнародвано е  Постановление № 50 от 26 март 2020 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г. Чрез този акт се постига необходимото конкретизиране на мерките и уточняване на списъка на националните и международните конкурси, олимпиади и състезания, за които са осигурени финансови средства за 2020 година.

Програмата предвижда еднократно финансово подпомагане в размер до 195 лева и чрез едногодишни стипендии в размер на 135 лева месечно за деца с изявени дарби в областта на изкуството и науката, класирани на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание на национално или международно равнище, а в областта на спорта – на първо, второ и трето място на олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство, балканско първенство или на първо място на финали на държавно индивидуално първенство или ученически игри.

Промени има в Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията, които са свързани с навлизането на 5G мрежата – създава се радиочестотен спектър 3,6 гигахерца, който ще даде възможност за разгръщане на 5G мрежата в големите градове. Част от досегашните такси се намаляват с между 30% и 50%.

 Публикувани са изменения и допълнения в Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, с които се цели превенция на нарушенията по Регламент 1013/2006 г. по отношение на превозите/вноса на отпадъци, подлежащи на процедура по чл. 18 от Регламента и засилване на контрола по трансграничния превоз.

Предвижда се за осъществяване на превоз/внос на отпадъци от „Зеления списък“ по приложение VII от Регламента изпращачите на отпадъка да информират предварително съответната регионална инспекция по околната среда  и водите по местоназначение на отпадъка за предстоящия превоз.

Въвеждат се гранични стойности чрез нормативната уредба за съдържание на замърсители на отпадъци от „Зеления списък“, с цел недопускане на смесени и замърсени отпадъци да бъдат внасяни в страната чрез облекчения режим по чл. 18 от Регламента.

Чрез промените се дава възможност за предоставянето на информация на електронен носител заедно с хартиения до въвеждането в експлоатация на Националната информационна система по чл. 48, ал. 8 от Закона за управление на отпадъците с цел навременно обработване на предоставената информация.