Държавен вестник, брой 91 от 23.10.2020 г.

Държавен вестник, брой 91 от 23.10.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 91 от 23.10.2020 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Правилника за администрацията в съдилищата, тъй като до момента липсваше необходимата  правна  регламентация,  която  да  отчита  специфичната дейност  на  администрацията  в  сферата  на  административното правораздаване.

Въвежда се воденето на нова деловодна книга във връзка с нормата на чл. 276, ал. 1 ЗИНЗС, която регламентира, че  всеки  лишен  от  свобода  или  задържан  под  стража  може  да  иска прекратяването на действия и бездействия на орган по изпълнение на наказанията  или  на  длъжностно  лице,  представляващи  нарушение  на забраната по чл. 3 от същия закон, както и извършването на действия с цел прекратяване или предотвратяване на нарушение на забраната по чл. 3, като това искане се вписва в специална книга в съда, в която като се отбелязват точният час на постъпването и подателят му.

Създава се изрична разпоредба във връзка с различната практика на съдилищата,  че  исканията  за спиране  на  предварителното изпълнение, респ. искането за допускане на предварително изпълнение, трябва да се разглеждат в рамките на основното съдебно производство по оспорване на административния  акт,  който  го  е  допуснал,  съответно  чието предварително изпълнение се търси.

 Промени има в Наредба № 1 от 2019 г. за треньорските кадри, като целта им е увеличаване на възможностите за вписване в регистъра на треньорските кадри чрез разширяване на изискванията, при съответствието с които заявителите могат да бъдат вписани.

В частност от новосъздадените възможности ще могат да се ползват лицата с подходяща квалификация за инструктори във въоръжените сили, МВР и НСО, както и тези с квалификация на учители/преподаватели по физическо възпитание със специализация по вид спорт или изучавана методика на преподаване/обучение по вид спорт.

Ограничава се достъпа до треньорска длъжност на лица без професионална квалификация въз основа на завареното фактическо положение, че изпълняват такава длъжност, при условията на § 4, ал. 1 от ДР на Наредба № 1/2019 г. Прецизират се разпоредбите, регламентиращи производството по вписване в регистъра, с цел по-висока правна сигурност и намаляване на вероятностите за възникване на спорове, водещи до образуването  на съдебни производства. Осигурява се по-дълъг срок на лицата, вписани в регистъра по чл. 22, ал. 1 от отменената Наредба № 2 от 2017 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри (отм.), да отговорят на новите материалноправни изисквания и да бъдат вписани в регистъра на треньорските кадри.

Удължават с 6 месеца срока на документите за самоличност, изтичащи до 31 януари 2021 г.

Срокът на валидност на документите за самоличност, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 януари 2021 г., да бъде удължен с 6 месеца. Такава промяна в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, внесе ГЕРБ (пълния текст на законопроекта виж тук).

В момента с удължена валидност са личните карти и паспортите, изтичащи до 31 октомври 2020 г.

„До края на тази година изтича срокът на валидност на голям брой лични карти и паспорти, съответно предстои тяхната подмяна. Това означава, че голяма част от българските граждани ще им се наложи да ги подменят в усложнена епидемична обстановка. С цел да избегнем риска от разпространяване на заразната болест и да опазим живота и здравето на служителите на МВР, предлагаме тази промяна“, каза Красимир Ципов от ГЕРБ. И обясни, че тази промяна ще засегне над 400 хил. души.

„След извънредното положение за месеците юни, юли и август са били издадени над 381 хил. лични карти. Над 181 хил. паспорти, над 201 хил. шофьорски книжки“, съобщи той. И каза, че през ноември, декември и януари ще изтекат още над 303 500 лични карти и над 110 400 паспорти. „Сметнахме, че за да избегнем този риск от заразяване, който касае всеки един гражданин и служителите на МВР, е необходимо да внесем тази промяна, с която де факто ще бъдат удължени над 410 хил. документа“, каза Ципов.

Повече подробности по темата четете тук.

Окончателно: нов код сменя сегашния БУЛСТАТ на свободните професии

агенция по вписванията

Упражняващите свободна професия, като адвокатите, вече няма да имат код по БУЛСТАТ, който съвпада с единния им граждански номер. Това решиха днес депутатите, като приеха на второ четене промени в Закона за регистър БУЛСТАТ.

Новите кодове ще са 9, а не 10-цифрени. Те ще бъдат въведени служебно от Агенцията по вписванията. Депутатите ѝ дадоха 14 месеца, за да го направи.

В момента кодът по БУЛСТАТ на всички упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, както и на другите физически лица – осигурители, всъщност е тяхното ЕГН. За чужденците съответно личният им номер. По данни на правителството това са 300 486 души.

Измененията в закона предвиждат, че Агенцията по вписванията ще даде възможност за справка на кой стар номер по БУЛСТАТ отговаря нов и обратното. Освен това данните за новите номера ще бъдат предоставени служебно на Националната агенция за приходите и на другите институции.

Повече подробности по темата четете тук.

Държавен вестник, брой 90 от 20.10.2020 г.

Държавен вестник, брой 90 от 20.10.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 90 от 20.10.2020 г.)

В днешния 90-ти брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Устройствения правилник на Българската агенция по безопасност на храните, които влизат в сила от 1.11.2020 г.

Създава се нова дирекция „Лабораторен контрол“, тъй като до момента в Българската агенция по безопасност на храните няма специализирано звено, което да осъществява координация и контрол по отношение на лабораторните дейности.

Секторът „Мляко“, който е в състава на отдел „Лабораторни дейности“ към ОДБХ – София, преминава в Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, който извършва широк обем от лабораторно-диагностични дейности.

Разрешаването и контролът на инвитро диагностичните ветеринарномедицински средства ще се извършва от дирекцията по контрол на ветеринарномедицинските продукти.

Промени има в Устройствения правилник на Държавната агенция за закрила на детето и влизат с сила от днес.

В случай на данни за лоша грижа от страна на персонала или неподходяща физическа среда в центровете от семеен тип, в които се отглеждат деца без родителска грижа и социалните услуги за деца със и без увреждания, вече ще се сигнализира в новосъздадената Агенция за качеството на социалните услуги. Съгласно приетите изменения контролът и мониторингът на качеството на тези услуги ще се извършва от новосъздадената агенция. Тя ще отговаря и проверява дали има определени стандарти за качеството на грижата за децата в тях.

Държавната агенция за закрила на детето продължава да се сезира при нарушаване на права на дете, както и да осъществява контрол за спазването правата на детето в почти 24 000 обекта, сред които са всички държавни, общински и частни училища, детски градини и ясли, центрове за подкрепа за личностно развитие, лечебни заведения, дирекции „Социално подпомагане“, доставчици на социални услуги за деца и на юридически лица с нестопанска цел, работещи в сферата на закрилата на детето.

Държавната агенция за закрила на детето вече няма да отговаря и за лицензирането на неправителствените организации като доставчици на социални услуги за деца, които също преминават в ресора на Агенцията за качеството на социалните услуги.

Държавен вестник, брой 89 от 16.10.2020 г.

Държавен вестник, брой 89 от 16.10.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 89 от 16.10.2020 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за убежището и бежанците, с които се прецизират и допълват разпоредби, така че да са в съответствие с европейското законодателство и с препоръките на Европейската комисия.

Променя се концепцията за „сигурна трета държава“, като се предвижда произходът на чужденец от такава държава да е основание за отхвърляне на молбата за предоставяне на международна закрила. В тази връзка се осигуряват необходимите процедурни гаранции за изследване на връзката между чужденеца и третата сигурна държава чрез индивидуална проверка на сигурността в държавата на съответния кандидат и задължението за надлежно информиране на кандидата относно процедурата за предоставяне на международна закрила.

Въвежда се възможност за възобновяване на производството по разглеждане на молбата за международна закрила в деветмесечен срок от прекратяването му и се осигурява представителство на непридружените малолетни и непълнолетни деца чужденци при осигуряване на принципа за най-добрия интерес на детето. Непридружен малолетен или непълнолетен чужденец, търсещ или получил международна закрила, който се намира на територията на Република България, вече ще се представлява в производството по този закон от адвокат, вписан в регистъра за правна помощ на Националното бюро за правна помощ.

Чужденец с предоставена международна закрила има право да пребивава на територията на Република България за срока на валидност на издадените му български лични документи.

 Промени има в Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение.

Предвид бавното възстановяване на икономиката от наложените принудителни мерки и евентуално продължаващо разпространение на COVID-19 в България срокът за изплащане на компенсации на работодатели за запазване на работните места се удължава от 1 октомври до 31 декември 2020 г.

Средства за запазване на заетостта при облекчените условия, определени за сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“, могат да се изплащат и на работници и служители, осигурени в икономическа дейност с код 49.39 „Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде“, от Класификацията на икономическите дейности.

Размерът на подкрепата от държавата ще е равна на 60 на сто от осигурителния доход и 60 на сто от дължимите от работодателя осигурителни вноски за месец август 2020 г. Прецизира се начинът за определяне на средствата за запазване на заетостта на работниците и служителите чрез изчисляване на среднодневен осигурителен доход. Работодателят, получил средства за запазване на заетостта, ще изплаща на работниците и служителите трудово възнаграждение в размер, не по-малък от размера на осигурителния доход за август 2020 г.

Регламентира се процедура за установяване и събиране на невъзстановени средства от работодатели по реда на чл. 110 от Кодекса за социално осигуряване. Заявленията за изплащане на средства по постановлението за периода от 1 юли до 30 септември 2020 г., подадени преди 15 октомври 2020 г., ще се разглеждат и финансират по досегашния ред.

 Обнародвана е нова Наредба № 7 от 9 октомври 2020 г. за условията и реда за вземане на проби и лабораторно изпитване на храни, която влиза в сила след две седмици.

Уеднаквяват се условията и редът за вземане на проби от официалния контрол и така ясните критерии за доставяне и приемане на пробите в лабораториите ще спомогне за недопускането на възможността от компрометирането им. Ще се уеднаквят правилата за изготвяне на протокол от изпитване и това ще улесни лабораторната дейност.

В новия акт е регламентирано, че производителят на хранителни продукти ще бъде длъжен сам да плати изследването за наличие на опасни съставки в храните, ако има подаден сигнал от потребители за проблем с качеството им. Другите случаи, при които производителят плаща за изследването, са ако при инспекция от експерти на Агенцията по храните се констатират някакви несъответствия, водещи до съмнения в безопасността и качеството на храните, или пък ако самият бизнес оператор поиска изследване.

Държавен вестник, брой 88 от 13.10.2020 г.

Държавен вестник, брой 88 от 13.10.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 88 от 13.10.2020 г.)

В новия брой на „Държавен вестник“ са обнародвани изменения и допълнения в Изборния кодекс, след като депутатите преодоляха президентското вето върху част от тях.

Предвижда се Централната избирателна комисия (ЦИК) да определя техническите изисквания към апаратната и програмната част на техническите устройства за машинно гласуване. Също така ЦИК ще осигурява техническите устройства за машинно гласуване чрез наемане или закупуване. Държавната агенция „Електронно управление“, съвместно с Българския институт за стандартизация и Българския институт по метеорология, удостоверяват съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване с изискванията.

На следващите избори вместо в секциите с над 300 избиратели да има само машини, ще има и устройства, и хартиени бюлетини. Отпада забраната за провеждане на референдуми по теми, които са от компетентността на Велико народно събрание.

Обнародвана е нова Наредба № 6 от 5 октомври 2020 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта антракс по животните и за условията и реда за прилагането им, която влиза в сила от днес.

С новия акт се конкретизират мерките за действие при наличие на съмнение, съответно при потвърждаване на болестта антракс. Определят се изискванията за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта антракс по животните, както и вземането на проби и диагностика на болестта и задълженията на ветеринарномедицинските органи, физическите и юридическите лица при прилагане на тези мерки.

Мляко от ферми с животни болни и съмнително болни от антракс, както и от тези получили усложнения след ваксинация, ще се обезврежда и унищожава под контрола на ветеринарен лекар по начин, гарантиращ унищожаването на причинителя съгласно утвърдения план за действие – контингенс план.