Нови законопроекти, внесени за обсъждане в Народното събрание

ПОСЛЕДНИ ЗАКОНОПРОЕКТИ

Полезно в ДВ (бр. 6 от 22.01.2021 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ е обнародвана нова Наредба за антидопинговата дейност, която влиза в сила от 1.01.2021 г. С новия акт подзаконовата нормативна рамка в областта на допинговия контрол, дисциплинарното производство и мерките за предотвратяване и борба срещу употребата на допинг в спорта е приведена в съответствие с последните изменения и допълнения в Закона за физическото възпитание и спорта, Световния антидопингов кодекс 2021 г. (Кодекс 2021) и международните стандарти към него, които влизат в сила на 1 януари 2021 г.

Направени са редица изменения и по отношение на налаганите санкции, в това число при: отказ за даване на проба; фалшифицирането, съучастието и утежняващите обстоятелства, които могат да увеличат периода на лишаване от права; обстоятелствата, които могат да доведат до намаляване на санкцията; санкциите при споразумения за управление на резултати, при многократни нарушения, както и при временното отстраняване.

Публикувани са промени в Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги, които привеждат българското законодателство в съответствие с изискванията на Директива 2018/957/ЕС. С направените изменения се гарантира, че командированите и изпратените работници и служители ползват еднакви права по отношение на условията на труд – каквито са регламентирани за местните работници и служители.

За командированите работници и служителите ще е гарантирано правото на основно и допълнителни трудови възнаграждения, в които се включват всички задължителни елементи според законодателството на приемащата държава. Дългосрочно командированите работници и служители ще имат гаранция, че трудовите им права ще са съпоставими с тези на местните работници след 12-я месец от започването на командироването. Осигурява се закрила на правата на работника или служителя при недействително командироване.

Обнародвана е нова Наредба № 1 от 13 януари 2021 г. за ветеринарномедицинските изисквания и мерките за биосигурност към животновъдните обекти за риба и други водни организми. В нея се определят задълженията на собствениците или ползвателите на тези обекти и класификацията на животновъдните обекти за риба и други водни организми в зависимост от вида на използваните производствени съоръжения.

В съответствие със спецификата на отглежданите аквакултури, управителите на животновъдните обекти трябва да разработят и изпълняват програма за биосигурност, основана на оценка на риска и утвърдена от директора на съответната областна дирекция по безопасност на храни, на чиято територия се намира обекта.

Държавен вестник, брой 6 от 22.01.2021 г.

Държавен вестник, брой 6 от 22.01.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Държавен вестник, брой 5 от 19.01.2021 г.

Държавен вестник, брой 5 от 19.01.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 5 от 19.01.2021 г.)

В днешния 5-ти брой на „Държавен вестник“ е обнародван президентският указ за насрочване на избори за Народно събрание на 4 април 2021 г. Мандатът на 44-то Народно събрание изтича на 26 март, а според Конституцията първата възможна дата за провеждане на избори е 28 март, а последната – 28 май.

 Обнародвани са две нови наредби: за утвърждаване на медицински стандарт „Детска хирургия“ и за утвърждаване на медицински стандарт „Инфекциозни болести“. С медицинските стандарти се определят минималните задължителни изисквания към структурите за осъществяване на дейностите по определени медицински специалности или изпълнение на отделни медицински дейности за осигуряване на качествена профилактика, диагностика, лечение, рехабилитация и здравни грижи за пациента.

Държавен вестник, брой 4 от 15.01.2021 г.

Държавен вестник, брой 4 от 15.01.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 4 от 15.01.2021 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. Договорени са цени и обеми на медицинските дейности, които гарантират стабилност, устойчивост и сигурност във финансирането им през 2021 г.

Предвижда се разширяване обхвата на електронното здравеопазване, като се урежда механизмът за отчитането на електронните рецепти. Националната здравноосигурителна каса ще заплаща за лекарствените продукти, извън клиничните пътеки, по-ниската стойност между договорената в рамковите споразумения, постигнати в хода на централизираните обществени поръчки, организирани от Министерство на здравеопазването, и стойността, на която са доставени в лечебните заведения за болнична медицинска помощ.

Обнародван е нов Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по генетични ресурси в животновъдството, с който се регламентират статута, състава, структурата, функциите и организацията на дейността. Заложени са изисквания за участие в състава на Националния съвет, който ежегодно се актуализира със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството.

Разписани са задълженията на председателя, секретариата и членовете на Националния съвет. Предвидено е заседанията да бъдат присъствени и неприсъствени, като се предоставя възможност за предоставяне на становища и гласуване по електронен път. Националният съвет удостоверява статуса на местните български породи селскостопански животни като застрашени от изчезване.

Държавен вестник, брой 3 от 12.01.2021 г.

Държавен вестник, брой 3 от 12.01.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 3 от 12.01.2021 г.)

В 3-ти брой на „Държавен вестник“ е обнародван нов Правилник за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация, с който се създава възможност за осъвременяване на правилата за провеждане на процедурите за оценяване и акредитация и използване на съвременни технически и комуникационни средства.

Засилва се и контролът върху предлаганото качество на висшето образование посредством концентриране на оценяването при програмната акредитация при стриктно спазване на изискванията на Закона за висшето образование.

Програмната акредитация за дадено професионално направление ще се извършва едновременно за всички висши училища, обучаващи по специалности от направлението, по утвърден от Националната агенция за оценяване и акредитация график. При оценяване съответствието с изискванията за академичен състав на основен трудов договор член на академичния състав ще може да участва в акредитацията на едно висше училище.

Обнародвани са промени в Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, като се детайлизира правната уредба на обществените отношения, свързани със структурата и работата на асоциациите по ВиК. Създават се и условия за функциониране на асоциациите по ВиК в условията на извънредни ситуации, като се регламентират процедури за организиране и провеждане на неприсъствени заседания на общото събрание, урежда се възможността за заместване на председателя на асоциацията в случаите на продължително отсъствие.

Публикувани са две нови наредби, утвърждаващи медицински стандарти по „Обща медицина“ и „Гръдна хирургия“. С медицинските стандарти се определят минималните задължителни изисквания към структурите за осъществяване на дейностите по определени медицински специалности или изпълнение на отделни медицински дейности за осигуряване на качествена профилактика, диагностика, лечение, рехабилитация и здравни грижи за пациента.

Държавен вестник, брой 2 от 08.01.2021 г.

Държавен вестник, брой 2 от 08.01.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още