Архив на ‘Народно събрание’

Полезно от ДВ (бр. 25 от 20.03.2018 г.)

В днешния 25 брой на „Държавен вестник“ е обнародвана нова Наредба № 8121з-238 от 6 март 2018 г. за условията и реда за достъп на хората със слухови или говорни увреждания до единния европейски номер за спешни повиквания 112, която влиза в сила на 1.08.2018 г. По реда на тази наредба на хората със слухови или говорни увреждания се осигурява непрекъснат, бърз и безплатен достъп до спешния телефон.

Достъпът се осигурява, ако лицето има: валидно експертно решение, определящо статуса му като лице със слухови или говорни увреждания; регистрирани на негово име мобилен телефонен номер и e-mail адрес; техническо устройство, позволяващо използването на специално потребителско приложение за достъп; достъп до интернет.

Хората с увреждания трябва да имат и активиран профил в специално потребителско приложение, достъпно през интернет и осигуряващо връзка с оператор на спешния телефон чрез негласова комуникация през съответното техническо устройство. В момента тече процедура за избор на изпълнител за техническа поддръжка на системата на спешния телефон 112. Веднага след сключване на договор с изпълнител ще се обяви поръчка за надграждане на системата с услугата „Достъп на хората със слухови или говорни увреждания до тел. 112“. Предоставянето на услугата трябва да започне до 1 август 2018 г., какъвто е законоустановеният срок.

                Публикувана е и нова Наредба № 1 от 12 март 2018 г. за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, за търговия и контрол.

Предвидено е за тази цел да се подава заявление, като  заедно със заявлението стопаните ще трябва да приложат и удостоверение за качеството на посевния материал, както и копие от документ, издаден от акредитирана лаборатория, който да докаже, че съдържанието на тетрахидроканабинол в растенията, от които са добити семената, не надвишава 0,2 тегловни процента, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, предназначени за:  влакно; семена за фураж и храна; семена за посев.

Желаещите да отглеждат коноп и сродни на него растения трябва да са регистрирани земеделски производители и да подпишат декларация, че конопеното растение няма да се прибира разделно и няма да се използват или преработват части от него.

Държавен вестник, брой 25 от 20.03.2018 г.

Държавен вестник, брой 25 от 20.03.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Правната комисия в парламента прие „с уговорки и условности“ промените в НК за корупцията в частния сектор

С уговорки и условности за прецизиране на огромна част от предложенията и за отпадане на други и с обещание по текстовете да се произнесат най-големите специалисти по наказателно право правната комисия на Народното събрание прие на първо четене промените в Наказателния кодекс (НК), свързани с корупцията в частния сектор.

Председателят ѝ Данаил Кирилов заяви, че споделя напълно част от множеството критични бележки по проекта. „Ще настоявам този и другите проекти за изменения в НК, които бъдат гласувани на първо четене, да бъдат предоставени на Консултативния съвет по законодателството за авторитетната експертиза“ – заяви Кирилов. Нещо повече, той каза, че ще бъде сформирана работна група по промените в НК във възможно най-широк състав, включително и със специалисти по гражданско и търговско право, за да се прецизират максимално нормите. Каня всички специалисти по наказателно право да се присъединят към нея“, каза още председателят на правната комисия.

По думите му, сега управляващите търпят критика за този законопроект, защото се стараят да бъдат изрядни в усилията си в борбата с корупцията. Като търговски адвокат в продължение на 21 години съм виждал много подкупи в частния сектор. Да отречем, че в търговския оборот има подкупи, означава да си заровим главата в пясъка, заяви Кирилов.

Той даде знак и накъде ще върви преработването на законопроекта – съставите за престъпление по служба в частния сектор и за някои други престъпления да се отнасят само до дружествата, които оперират с публичен ресурс. В този смисъл Данаил Кирилов даде пример с банките, пенсионно-осигурителните дружества и доставчиците на комунални услуги като ВиК, електроразпределителните фирми и топлофикациите.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 24 от 16.03.2018 г.)

В новия 24 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за митниците, с които се изменя и Законът за данък върху добавената стойност. Търговците са длъжни да използват софтуер за управление на продажби, който е включен в списъка на НАП. Иначе се предвижда глоба за физическите лица, които не са търговци, от 1 000 до 3 000 лв., или имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 5 000 до 10 000 лв. Проблемът е, че въпреки действащата от години онлайн връзка в реално време между касовите апарати и системата на Националната агенция за приходите, се оказва, че между 30% и 70% от оборотите изобщо не се отчитат и не стигат до данъчната агенция.

Въвеждат се изисквания да е публикувана версията на този софтуер, за да се знае и от НАП, и от тези, които го ползват, че отговаря на изискванията на наредбата и не съдържа модули, позволяващи заобикаляне на изискванията на наредбата, т. е. продажбите да бъдат изтривани. Изискванията не се прилагат за електронните системи с фискална памет, т. е. за касовите апарати, които в много обекти изобщо не са свързани със софтуер за управление на продажбите.

                Обнародвани са и промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, като една от целите е да бъдат привлечени висококвалифицирани работници от чужбина. С измененията в закона се адаптира българската правна рамка в съответствие с евродиректива в областта на законната миграция. До 35% от работниците в малки и средни предприятия у нас ще могат да бъдат чужденци от страни извън Европейския съюз. Досега за всички фирми прагът беше 10%. В големите предприятия чужденците, идващи от страни извън ЕС, трябва да са до 20%.

Промените облекчават и режима за издаване на Синя карта на ЕС за висококвалифицираните специалисти от страни извън съюза, които идват у нас. При издаването на това разрешително отпада задължението за „пазарен тест“, който изискваше работодателят да публикува обява за търсене на български висококвалифицирани работници, преди да наеме кадър от чужбина. Отпада и Списъкът на професиите, за които има недостиг на висококвалифицирани специалисти на българския пазар на труда, който е обвързан с издаването на Синя карта.

                Публикуван е Правилник за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието (НИО), който предстои да бъде създаден. С него се уреждат правомощията на директора на НИО, правата и задълженията на инспекторите, условията и редът за определянето на външните инспектори, както и организацията на работата на институцията. Управлението на качеството на образованието е непрекъснат процес на организационно развитие, основан на анализиране, планиране, оценяване и внасяне на подобрения в работата на детските градини и училищата.

Степента на изпълнението на държавните образователни стандарти, формулирането на оценка за силните страни в дейността на образователните институции и за аспектите в дейността им, които се нуждаят от подобрение, ще се установява чрез инспектиране. Инспектирането като процес на изготвяне на цялостна независима експертна оценка на качеството на предоставяното от детската градина или училището образование ще се извършва от Националния инспекторат по образованието.

Държавен вестник, брой 24 от 16.03.2018 г.

Държавен вестник, брой 24 от 16.03.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Полезно от ДВ (бр. 23 от 15.03.2018 г.)

В днешния извънреден 23 брой на „Държавен вестник“ е обнародвана нова Наредба № Н-6 от 13 февруари 2018 г. за военномедицинска експертиза. Целта й е да се постигне съответствие с действащата нормативна уредба, облекчаване на експертизата на кандидатите за военна служба, в т.ч. и тези за последващо приемане след прекъсване на военната служба, за служба в доброволния резерв и запасните и оптимизиране на дейността на органите на военномедицинската експертиза в зависимост от поставените задачи.

Според Цацаров, въвеждането на частна охрана на цели населени места противоречи на принципите на правовата държава и засяга правомощията на МВР

В средата на януари т. г. парламентът прие изцяло нов Закон за частната охранителна дейност, който въведе частната охрана на урбанизирана територия. Така на практика кметовете ще могат да сключват договори с охранителни фирми, които да се грижат за сигурността на целите населени места. Главният прокурор Сотир Цацаров отправи искане до Конституционния съд за обявяване за противоконституционни на разпоредбите на чл. 5, ал. 1, т. 6 и чл. 27, чл. 28 и чл. 29 от закона поради  противоречиe с принципите на правовата  държава.

Новият закон предвижда и нов лиценз за „охрана на урбанизирани територии“, която включва защита от противоправни посегателства върху имуществото и населението чрез наблюдение, контрол и реакция с мобилни охранителни патрули.

В момента практиката е кметовете на по-малките населени места да подписват договори с частни фирми за охрана на обществени обекти, като училища, паркове, водоеми, отделни общински сгради и др., защото там, за разлика от големите градове, няма общинска полиция. Общинските полиции са подразделения към МВР, като областните дирекции на вътрешните работи сключват договори с кметовете за поемане на определени дейности по сигурността. Полицаите получават заплатите си от МВР, подчиняват се на вътрешния министър, но изпълняват и заложените в договора задължения, за които общината плаща определена сума на МВР. Новият закон направи възможно кметовете да сключват договори с частни фирми за охрана на цялото населено място.

Повече подробности по темата можете да прочетете тук.

Държавен вестник, брой 22 от 13.03.2018 г.

Държавен вестник, брой 22 от 13.03.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Полезно от ДВ (бр. 22 от 13.03.2018 г.)

В днешния 22 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за банковата несъстоятелност, върху които президентът беше наложил вето. Според вносителите целта на закона е да се попречи за вторичното разграбване на КТБ, а според президента – със задна дата се обезсилват всички сделки като цесии и прихващания по време на специалния надзор в банката преди обявяването й в несъстоятелност.

Според законодателите „недействителна по отношение на банката и на кредиторите на несъстоятелността е всяка сделка, при която вземане с произход от банката е прехвърлено на трето лице, независимо от броя на прехвърлянията, ако в резултат на тази сделка в патримониума на лицето, разпоредило се с вземането, не е постъпило в разумен срок имущество – парични средства или актив (различен от вземане за цена по сделка), съразмерно на прехвърленото вземане“.

С публикуваното в същия брой Решение № 11779 от 5.10.2017 г. на Върховния административен съд е обявена нищожността на Наредба № 2 от 25.03.2016 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса. В мотивите си съдиите посочват, че наредбата е издадена на основание на чл. 45, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване, който обаче към момента на издаването й вече е обявен за противоконституционен.

Министерството на здравеопазването е публикувало за обществено обсъждане проект на нова Наредба за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса. „Налице е нарушение на императивната норма на чл. 12 от Закона за нормативните актове, тъй като с наредбата, която съставлява подзаконов нормативен акт, не може да се уреждат първични отношения, извън уредените такива в закона. Горното води до нищожност на нормативния акт, поради липса на компетентност на неговия издател. Компетентността е властта, която законодателят е предоставил на органа да издаде един конкретен административен акт и чрез него да създаде или признае права, съответно да създаде задължения. Липсата на компетентност за издаване на конкретния административен акт значи, че издаденият акт не е носител на държавната власт и поради това държавата не го признава за правно значим. Съгласно чл.12 ЗНА актът по прилагане на закон може да урежда само материята, за която е предвидено той да бъде издаден. Издаването на подзаконов нормативен акт, без да е налице делегация за това, обуславя #нищожност на този акт“, разясняват подробно мотивите.

Полезно от ДВ (бр. 21 от 9.03.2018 г.)

В днешния 21 брой на „Държавен вестник“ е обнародван нов Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, с който се въвеждат разпоредби на европейска директива за мерките за намаляване разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи.

Кабелните електронни съобщителни мрежи ще се разполагат подземно с някои изключения. Кабелите могат да се разполагат въздушно: извън границите на урбанизираните територии; в урбанизирани територии с население до 10 000 жители; в квартали, части от квартали, попадащи в устройствени жилищни зони с преобладаващо ниско застрояване на урбанизирани територии с население над 10 000 жители, в които не е налице или не е достъпна подземна физическа инфраструктура на мрежов оператор и е налична стълбова физическа инфраструктура на мрежов оператор.

Със закона се въвежда задължение в нови сгради в режим на съсобственост, както и в съществуващи сгради, в които се предвижда основен ремонт, да се изгражда вътресградна физическа инфраструктура за разполагането на високоскоростни мрежи.

Допълнен е Законът за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, като се дава гратисен срок за общинските съветници да декларират несъвместимост. Според новия закон, който влезе в сила в края на януари, общински съветник не може да участва в управата, надзорния или контролния съвет на търговски дружества с общинско участие или да работи като прокурист, синдик, ликвидатор. Промените предвиждат изискването за деклариране на несъвместимост да важи за след местните избори догодина – т. е. от 1.12.2019 г.

Публикувани са и промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, с които се облекчава административната тежест за гражданите. При промяна на адреса за получаване на пенсия няма да се изисква удостоверение за регистрация по настоящ адрес. Новите текстове предвиждат, че при смърт на пенсионер, който е получавал пенсията си по банкова сметка, няма да е необходимо наследниците му да представят в банката документ от НОИ за закриване на сметката. Институциите ще набавят необходимата им информация по служебен път.

При невъзможност да се издаде удостоверение за наследници, към необходимите документи за отпускане на наследствена или персонална пенсия ще може да се приложи друг актуален официален документ, удостоверяващ родствената или семейната връзка между лицето и починалия. Така ще бъдат уредени случаите, в които, поради чуждо гражданство на починалия родител или съпруг удостоверение за наследници не може да бъде издадено и съответно – приложено към заявлението за отпускане на пенсия.

При служебно преизчисляване, осъвременяване или определяне на нов размер на пенсиите поради законова промяна в минималните им размери, разпорежданията ще се връчват само по искане на пенсионера.

Архив