Нова европейска финансова практика – септември 2020 г.

Нови решения

Съединени дела С-84/19, С-222/19 и C-252/19 от 03 септември 2020 година

Защита на потребителите — Национална разпоредба, която предвижда максимален размер на нелихвените разходи по кредита — Договорна клауза, която прехвърля върху потребителя разходите за икономическата дейност на кредитодателя — Значителна неравнопоставеност между правата и задълженията на страните — Договорни клаузи, които не уточняват услугите, за които се плаща възнаграждение — Задължение за съставяне на договорните клаузи на ясен и разбираем език — Национално законодателство, което установява начин за изчисляване на максималния размер на нелихвените разходи по кредита, които могат да се възложат на потребителя

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Договори за потребителски кредити.Неравноправни клаузи в потребителските договори. Изключение, предвидено за договорни условия, които отразяват задължителни законови или подзаконови разпоредби. Национални разпоредби, които въвеждат максимален размер на общите разходи по кредита за потребителя извън лихвите. Приложение по отношение на клаузи, предвиждащи заплащане на комисиони в допълнение на лихва. Съответствие на национално законодателство, предвиждащо максимален размер на нелихвените разходи по кредита. Съответствие на национално законодателство, съгласно което максималният размер на нелихвените разходи по кредита се изчислява предвид общите разходи на кредитната институция.

Три спора относно събирането на суми, поискани от кредитни институции въз основа на договори за потребителски кредит.

дело С-186/19 от 03 септември 2020 година

Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси – Съдебна компетентност – Изключителна компетентност – Основана на имунитета срещу принудително изпълнение молба на международна организация за вдигане на обезпечителен запор и за постановяване на забрана за ново налагане на такъв запор – Понятие за „граждански и търговски дела“ – Понятие за „обезпечителни или временни мерки“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Производство по подадена пред съд на държава членка молба във връзка с обезпечителни мерки, в която международна организация се позовава на имунитета си срещу принудително изпълнение. Дали позоваването от международна организация в съдебен спор на привилегия, изведена от имунитета срещу принудително изпълнение, автоматично изключва този спор от приложното поле на Регламент № 1215/2012.

Понятие за „граждански и търговски дела“.

Понятие за „обезпечителни или временни мерки“.

Производство между S и SH относно вдигането на обезпечителен запор.

дело С-356/19 от 03 септември 2020 година

Въздушен транспорт – Право на обезщетение при закъснение или отмяна на полет – Ред и условия за обезщетяване – Искане в национална валута – Национална разпоредба, която забранява избора на валута от кредитора

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети. Разпоредба, която урежда задължението за изплащане на обезщетение не само по размер, а и относно начина на неговото изпълнение. Национални норми за изпълнението на задължения, които водят до отхвърляне на иск, предявен от пътник или негов правоприемник, единствено поради това че притезанието е посочено неправилно в националната валута по местоживеене на пътника.

Спор по повод на искане за обезщетение на основание Регламент № 261/2004.

съединени дела С-503/19 и C-592/19 от 03 септември 2020 година

Статут на дългосрочно пребиваващите граждани на трети страни — Фактори, които следва да се вземат предвид — Неотчитане на тези фактори — Отказ да се предостави статут на дългосрочно пребиваващ поради предходни осъждания на заинтересованото лице

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Статут на дългосрочно пребиваващите граждани на трети страни. Национална правна уредба, която позволява да бъде отказано предоставянето на статут на дългосрочно пребиваващ по причини, свързани с обществения ред или обществената сигурност. Дали наличието на предходно осъждане от каквото и да e естество представлява достатъчно основание да бъде отказан достъп до статут на дългосрочно пребиваващ, без да е необходимо да се преценяват продължителността на пребиваването и съществуването на връзки с държавата на пребиваване.

Два спора по повод на отхвърляне на молбите за предоставяне на статут на дългосрочно пребиваващ, подадени от заинтересованите лица.

дело С-539/19 от 03 септември 2020 година

Роуминг в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Европейския съюз — Задължение за доставчика на роуминг да прилага автоматично регулираната тарифа за роуминг — Прилагане по отношение на потребители, направили избор на конкретна тарифа за роуминг преди влизането в сила на Регламент (ЕС) № 531/2012

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Премахване на надценките на дребно за роуминг. Устойчивост на премахването на надценките на дребно за роуминг. Предоставяне на регулирани роуминг услуги на дребно. Преходни надценки на дребно за роуминг. Прозрачност на цените на дребно за повиквания и SMS съобщения при роуминг. Прилагане автоматично за всички клиенти на регулираната тарифа за роуминг съгласно член 6а от Регламент (ЕС) № 531/2012, независимо дали до тази дата тези клиенти са имали регулирана тарифа или специалната, така наречена алтернативна тарифа за роуминг.

Спор на доставчик на телекомуникационни услуги, О, с Федерален съюз на потребителските централи и сдружения, В, в рамките на производство по иск за преустановяване на действия, предявен от последния, против практиките на О, свързани с реда и условията за преминаване към новата регулирана тарифа за роуминг в Европейския съюз след премахването, считано от 15 юни 2017 г., на надценките на дребно за роуминг в рамките на Съюза.

дело С-719/18 от 03 септември 2020 година

Електронни съобщения — Свобода и плурализъм на медиите — Свобода на установяване — Национална правна уредба, с която се забранява на предприятие със значителна пазарна мощ в даден сектор да придобие „значителни икономически измерения“ в друг сектор — Изчисляване на приходите, реализирани в сектора на електронните съобщения и в медийния сектор — Определяне на сектора на електронните съобщения — Ограничаване до пазарите, за които има уредба ex ante — Отчитане на приходите на свързаните дружества — Определяне на различен праг за приходите за дружествата, осъществяващи дейност в сектора на електронните съобщения

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Обща регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги. Изчисляване на приходите в сектора на електронните комуникации и в интегрираната комуникационна система. Ограничаване на сектора на електронните комуникации до пазарите, които се регулират ex ante. Отчитане на приходите на свързани дружества. Диференциран праг на приходите за дружествата, осъществяващи дейност в сектора на електронните комуникации, и останалите. Правна уредба на държава членка, която създава пречки за дружество, регистрирано в друга държава членка, чиито приходи, реализирани в сектора на електронните съобщения, така както е определен за целите на тази национална правна уредба, включително чрез контролирани или свързани дружества, са над 40 % от общите приходи в този сектор, да получава в SIC приходи над 10 % от реализираните в тази система.

Спор по повод на разпоредба в италианското право, която забранява на предприятие да получава приходи повече от 10 % от общите приходи, реализирани от Интегрираната комуникационна система („SIC“), когато това предприятие има част, по-голяма от 40 % от общите приходи, реализирани в сектора на електронните съобщения.

дело С-265/19 от 08 септември 2020 година

Интелектуална собственост – Права, сродни на авторското право – Право на изпълнителите на справедливо възнаграждение, поделено с продуцентите на звукозаписите – Приложимост за гражданите на трети държави – Изключения, за които трети държави са отправили уведомление – Изискване всяко ограничение да е предвидено в закон, да спазва същественото съдържание на основното право и да е пропорционално – Разпределение на правомощията между Съюза и държавите членки да определят тези ограничения – Разпределение на правомощията в отношенията с третите държави

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Права, свързани с авторското право в областта на интелектуалната собственост. Разделение на компетенциите между Съюза и неговите държави членки. Задължение за предоставяне на „национален режим“ на изпълнителите. Изключения от това задължение в резултат на международни изключения. Изключителна компетентност на Съюза или компетентност на държавите членки да определят, въз основа на тези международни изключения, кои изпълнители от трети държави имат право на справедливо възнаграждение.

Спор относно правото на граждани на трети държави на еднократно справедливо възнаграждение, когато имат принос в използван в Ирландия звукозапис.

съединени дела С-674/18 и C-675/18 от 09 септември 2020 година

Социална политика – Прехвърляне на предприятия – Гарантиране на правата на работниците и служителите – Закрила на работниците в случай на неплатежоспособност на техния работодател – Прехвърляне от синдика на предприятието прехвърлител, което е в производство по несъстоятелност – Обезщетения за осигурителен стаж и възраст по професионална пенсионна схема – Ограничение на задълженията на приобретателя – Размер на дължимото обезщетение по допълнителна професионална пенсионна схема, изчислено в зависимост от трудовото възнаграждение на работника или служителя към момента на откриване на производството по несъстоятелност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Гарантиране на правата на работниците и служителите при прехвърляне на предприятия, стопански дейности или части от предприятия или стопански дейности. Гарантиране на правата на работниците и служителите в случай на неплатежоспособност на техния работодател. Допълнителни пенсионни обезщетения. Носят ли отговорност приобретателите на предприятие, прехвърлено им от неплатежоспособен прехвърлител, за допълнителните пенсионни обезщетения на работниците и служителите.

Два спора във връзка с натрупани права на обезщетение за осигурителен стаж и възраст по професионална пенсионна схема в случай на прехвърляне на стопанска дейност в рамките на производство по несъстоятелност.

дело С-509/19 от 10 септември 2020 година

Митнически кодекс на Съюза – Внос на електронни продукти със софтуер – Отчитане като митническа стойност на разходите за разработване на софтуер

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Митническа стойност. Разходи за разработването на софтуер, които се прибавят към договорната стойност на внесени стоки, когато не са включени към действително платената или подлежащата на плащане цена за внасяните стоки. Определяне на митническата стойност на внесена стока като се допуска към договорната й стойност да се прибави икономическата стойност на софтуер, създаден в Съюза и предоставен безплатно от купувача на установен в трета държава продавач.

Спор относно отчитането като митническа стойност на разходите за разработване на софтуер, предоставян безплатно от купувача на производителя, с оглед на използване при производството и продажбата за износ на стоката.

дело С-738/19 от 10 септември 2020 година

Защита на потребителите — Неравноправни клаузи в потребителските договори — Социално жилище — Задължение за обитаване и забрана за пренаемане на имота — Преценка на евентуално неравноправния характер на наказателни клаузи

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Неравноправни клаузи в потребителските договори. Степен на взаимодействие между разглежданата клауза и други клаузи в зависимост по-специално от съответния им обхват. Нарушения на договор, въз основа на които се изисква неустойка и обезщетение под формата на връщане на неправомерно реализираната печалба.

Спор между A, в качеството му на наемодател на социално жилище, неговия наемател B и поднаемател C, по-специално по повод плащането, от една страна, на договорна неустойка за неизпълнение на задължението да се обитава жилището и на забраната за пренаемане, както и от друга страна, на сума, съответстваща на неоснователно извлечената от преотдаването под наем полза от В.

съединени дела С-807/18 и C-39/19 от 15 септември 2020 година

Eлектронни съобщителни услуги — Достъп до отворен интернет — Права на крайните потребители — Право да се предоставят приложения и услуги — Забрана за споразумения и търговски практики, който ограничават упражняването на правата на крайните потребители — Понятия за „споразумения“, „търговски практики“ и „крайни потребители“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет. Универсална услуга и права на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги. Право на достъп до приложения и услуги, както и право те да бъдат използвани. Оценка за наличието на ограничение на упражняването на правата на крайните потребители. Задължение за еднакво и недискриминационно третиране на трафика. Възможност за прилагане на разумни мерки за управление на трафика. Забрана на мерки за блокиране и забавяне на трафика. Търговски практики, които се изразяват в предлагането на пакети, съгласно които се предвижда, че абонираните за тях клиенти заплащат тарифа, която им дава право да използват без ограничения определен обем данни, без от него да се изважда използването на някои специфични приложения и услуги, попадащи в обхвата на „нулева тарифа“, като при изчерпване на този обем данни могат да продължат да използват без ограничения посочените специфични приложения и услуги, докато по отношение на другите приложения и услуги се прилагат мерки за блокиране или забавяне на трафика“.

Понятия за „споразумения“, „търговски практики“ и „крайни потребители“.

Две дела по повод на две решения, с които възниква задължение за преустановияване предоставянето на услуги за достъп до интернет.

дело С-312/19 от 16 септември 2020 година

Данък върху добавената стойност — Договор за съвместна дейност — Гражданско дружество — Връзка на икономическа операция с един от съдружниците —Притежаване на качеството данъчнозадължено лице — Определяне на данъчнозадълженото лице – платец на данъка“ — Понятие „данъчнозадължено лице“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Съвместни действия на няколко лица. Отнасяне на оборота към едно данъчнозадължено лице. Неперсонифицирано гражданско дружество, характеризиращо се с факта, че първото лице е оправомощено да действа от името на всички съдружници, но участва само и от свое име в отношенията с трети лица. Физическо лице, което е сключило с друго физическо лице договор за съвместна дейност, извършва независимо действията, съставляващи осъществяваната от това гражданско дружество икономическа дейност.

Понятие „данъчнозадължено лице“.

Спор по повод разпореждане на данъчна администрация X да плати данъка върху добавената стойност (ДДС) заедно с лихви за забава, както и глоба в резултат на недекларирани сделки с недвижими имоти.

дело С-528/19 от 16 септември 2020 година

Данък върху добавената стойност — Възникване и обхват на правото на приспадане — Осчетоводяване на разходите за извършените услуги като част от общите разходи на данъчнозадълженото лице — Установяване на наличието на пряка и непосредствена връзка с икономическата дейност на данъчнозадълженото лице—Доставка, която се третира като възмездна

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Приспадане на данъка, платен по получена доставка. Разширяване на общински път. Строителните работи, извършени безвъзмездно от данъчнозадължено лице в полза на община. Възмездна доставка на стоки, при която насрещната престация за доставката на пътно строителство е разрешение за експлоатация на каменна кариера.

Спор относно отказ за приспадане на платения по получени доставки данък върху добавената стойност (ДДС) за извършването на строителни работи по разширяване на общински път.

дело С-674/19 от 16 септември 2020 година

Структура и ставки на акцизите, приложими за обработените тютюни — Понятия „Изделия, съставени изцяло или частично от вещества, различни от тютюн“, „Тютюн за пушене“, „Тютюн за наргиле“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Основни принципи за хармонизацията на структурите и ставките на акциза, който държавите членки прилагат за обработените тютюни. Вещества, влизащи в състава на тютюна за наргиле. Тютюн за пушене, подлежащ на облагане с акциза върху тютюна. Тютюн за наргиле, квалифициран като „изделие, съставено частично от вещества, различни от тютюн“.

Понятия „Изделия, съставени изцяло или частично от вещества, различни от тютюн“, „Тютюн за пушене“, „Тютюн за наргиле“.

Спор по повод решение на Митнически отдел да начисли акциз и данък върху добавената стойност върху вноса на тютюн за наргиле, внесен и пуснат на пазара и да наложи глоба на дружество.

дело С-791/18 от 17 септември 2020 година

Данък върху добавената стойност (ДДС) — Недвижими имоти, придобити като дълготрайни активи — Приспадане на данъка, платен за получена доставка — Корекция на първоначално извършеното приспадане — Извършвана наведнъж корекция на цялата сума на това приспадане след първото използване на съответния имот — Принцип на данъчен неутралитет

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Национален режим за корекция в случаите на дълготрайни активи, който предвижда корекцията да се разпределя за период от няколко години, като в годината на първото използване, която същевременно е първата година за корекция, цялата сума на първоначалното приспадане на данъка за този дълготраен актив трябва да се коригира наведнъж, ако при първото използване се установи, че първоначалното приспадане на данъка не съответства на приспадането, на което данъчнозадълженото лице има право въз основа на действителното използване на дълготрайния актив. Национална правна уредба, която съответства на принципа на данъчна неутралност, доколкото този принцип изисква неправомерните приспадания във всички случаи да бъдат коригирани

Спор във връзка с извършвана наведнъж корекция на пълното приспадане на първоначално платения за изграждането на сграден комплекс данък върху добавената стойност (ДДС) поради използването на част от този комплекс за освободена дейност.

дело С-777/18 от 23 септември 2020 година

Свободно предоставяне на услуги — Здравно осигуряване — Здравно обслужване, за което може да се изисква предварително разрешение — Възпрепятстване на осигуреното лице да поиска предварително разрешение — Поемане на разходите за лечение по график, направени от осигуреното лице — Трансгранично здравно обслужване — Обработване на исканията за трансгранично здравно обслужване — Критерии, които трябва да се вземат — Понятие „лечение по график“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Национална правна уредба, в която при възстановяването на разходите за трансгранично здравно обслужване се изключва възможността за разрешаване a posteriori на здравното обслужване, предоставено в друга държава членка без предварително разрешение. Национална правна уредба, в която при всички положения възстановяването на разходите за медицинско обслужване, предоставено на осигуреното лице в друга държава членка, зависи от предварително разрешение, включително когато съществува реален риск от необратимо влошаване на здравословното състояние на лицето, докато се чака издаването на разрешението Условия, чието изпълнение прави задължително издаването от компетентната институция на исканото разрешение. Наличие на ограничение на свободното предоставяне на услуги. Обосноваване на системата на предварително разрешение. Пропорционалност на системата на предварително разрешение. Разумен срок на процедурата, отчитащ конкретното здравословно състояние, спешността и индивидуалните обстоятелства.

Понятие „лечение по график“.

Спор по повод отказ на възстановяване разходите за трансгранично здравно обслужване.

Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец септември 2020 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Финансова практика и изчислителни системи на лихви по просрочени задължения по време на извънредното положение; Данъчно третиране на лихви – кредити с лихвен процент, отличаващ се от пазарната лихва; Основания за прилагане на СИДДО – Услуги на холдингово дружество в полза на дъщерни дружества

Данъци и данъчни облекчения

 1. Данъчно третиране на лихви, глоби и неустойки – Хипотеза на чл. 16, ал. 2, т. 3 ЗКПО по предоставените заеми да се начислят и отчетат приходи от лихви
 2. Декларация за имотно и финансово състояние по чл. 8, ал. 5 от Закона за хазарата
 3. Декларация за обстоятелствата по чл. 7, ал. 1 от Закона за хазарта
 4. Декларация за обстоятелствата по чл. 9, ал. 1 от Закона за хазарта
 5. Декларация за обстоятелствата по чл. 15, ал. 2 от Закона за хазарта
 6. Декларация за обстоятелствата по чл. 36, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта
 7. Декларация за обстоятелствата по чл. 36, ал. 3 от Закона за хазарта
 8. Декларация по чл. 30, ал. 8 от Закона за хазарта за дължимите държавни такси
 9. Лицензиране и регистрация на лицата по Законa за акцизите и данъчните складове
 10. Ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит.  Неправомерно начислен данък – практика – Конструкция с цел получаване на право на данъчен кредит – Възникване на субективното публично право на приспадане на данъчен кредит на данъчно задълженото лице от кумулативното осъществяване на елементите от регламентирания в ЗДДС сложен фактически състав – Хипотеза на чл. 16, ал. 2, т. 3 ЗКПО по предоставените заеми да се начислят и отчетат приходи от лихви
 11. Правила при прилагане на СИДДО по ЗКПО и ЗДДФЛ – Право на данъчен кредит – Консултантски услуги на основание сключен абонаментен договор. Независима икономическа дейност – Услуги, облагаеми по ЗДДС – Извършвани от холдингово дружество услуги в полза на дъщерни негови дружества, срещу които получава възнаграждение. Данък при източника по ЗКПО – Изплатени възнаграждения на чуждестранни юридически лица за предоставени от тях услуги – Основания за прилагане на СИДДО по реда на чл. 142 от ДОПК
 12. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 13. Промени в данъчното и счетоводното законодателство за 2020 година

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Заявление-декларация до Дирекция „Социално подпомагане“ за отпускане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка
 2. Заявление-декларация за заплащане стойността на оказана болнична медицинска помощ за диагностика и лечение
 3. Заявление-декларация за здравно осигуряване по чл. 40, ал. 3, т. 9 от Закона за здравното осигуряване
 4. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж
 5. Помощи за лица и семейства с ниски доходи по Закона за социално подпомагане
 6. Преизчисляване на пенсиите
 7. Примерен образец на служебна бележка до Агенцията за социално подпомагане, издадена от работодател за отпускане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец август 2020 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Лихви и срокове по ДОПК – Мерки и действия по време на извънредното положение – Законна лихва по просрочени парични задължения

Стоки и услуги, за които се прилага намалената ставка от 9%, в сила от 1 юли и от 1 август 2020 г. и сходни на тях със стандартна ставка от 20%; Определяне на ДДС за възстановяване – Отчитане на данъчния резултат

 Данъци и данъчни облекчения

 1. Данъчно облагане на организаторите на хазартни игри
 2. Декларация за обстоятелствата по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта
 3. Декларация за обстоятелствата по чл. 8, ал. 2 от Закона за хазарта
 4. Корпоративен данък
 5. Мерки и действия по време на извънредното положение, въведено от 13 март 2020 г. Лихви и срокове по ДОПК и материалните данъчни закони
 6. Необлагаеми доходи по ЗДДФЛ и деклариране в годишната данъчна декларация
 7. Облагане с данък върху добавената стойност (ДДС) на доставките на стоки, извършени по електронен път
 8. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 9. Преотстъпване и освобождаване от облагане с корпоративен данък
 10. Преференциална данъчна ставка в ЗДДС
 11. Прилагане на нормативната уредба на Закона за местните данъци и такси от предприятията
 12. Приспадане, прихващане и възстановяване на данък върху добавената стойност – Начин за определяне на ДДС за възстановяване – Отчитане на данъчния резултат на месечна база
 13. Промени в данъчното и счетоводното законодателство за 2020 година
 14. Ред за начисляване и внасяне на данъка и данъчни ставки в Закона за данък върху добавената стойност
 15. Стоки и услуги, за които се прилага намалената ставка от 9%, в сила от 1 юли и от 1 август 2020 г. и сходни на тях със стандартна ставка от 20%

Счетоводство, национални и международни стандарти

 1. Издаване на документ за продажба чрез фискално устройство
 2. Касови апарати – документация и отчетност
 3. Отчетност на оборотите от извършени продажби
 4. Смяна (демонтаж) на фискалната памет поради запълване, смяна на собственика или повреда на фискалното устройство

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Заявление за издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране
 2. Заявление за упълномощаване и оттегляне на упълномощаването за представяне на документи по електронен път в НОИ с квалифициран електронен подпис на упълномощено лице – Приложение № 13
 3. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас, за учебната 2020 – 2021 година
 4. Определяне реда за осигуряване на физическите лица, собственици или съдружници в търговски дружества
 5. Осигурителни вноски – документи, срокове, внасяне, декларации, санкции
 6. Парични обезщетения за бременност и раждане и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст
 7. Парични обезщетения за временна неработоспособност
 8. Пенсии за инвалидност
 9. Понятие за осигурителен стаж
 10. Преизчисляване на пенсиите
 11. Промени в осигурителното законодателство за 2020 година
 12. Справка за приети и неприети документи, представени в НОИ по електронен път – Приложение № 14

Труд и работна заплата

 1. Заявление за отпускане/изплащане на парично обезщетение за безработица
 2. Насърчаване на заетостта
 3. Обезщетения при безработица
 4. Спиране и прекратяване получаването на обезщетение за безработица

Сделки. Банки и финанси

 1. Изисквания към организаторите на хазартни игри
 2. Изпиране на пари. Вътрешни правила и контрол

Бюджет и одит

 1. Заявление за заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
 2. Заявление за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
 3. Заявление за издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии
 4. Заявление за издаване на разрешение за строеж
 5. Заявление за издаване на скици за недвижими имоти
 6. Заявление за издаване на удостоверение за декларирани данни
 7. Заявление за издаване на удостоверение за търпимост на строеж
 8. Заявление за издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство
 9. Заявление за одобряване на подробен устройствен план
 10. Заявление за отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план
 11. Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
 12. Заявление за удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
 13. Протокол за устно заявяване на нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа
 14. Протокол за устно заявяване на нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите
 15. Протокол за устно заявяване на нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване
 16. Удостоверение за декларирани данни
 17. Удостоверение за търпимост на строеж
 18. Удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

Изчислителни системи

 1. Законна лихва по просрочени парични задължения
 2. Изчисляване на държавни вземания
 3. Изчисляване на държавни вземания от социалното осигуряване
 4. Изчисляване на законна лихва
 5. Изчисляване на законна лихва по валутни задължения в EUR/USD
 6. Лихва – договорна и законна
 7. Лихви върху данъци, такси и други подобни държавни вземания

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Брутен вътрешен продукт (БВП) по тримесечия за 2020 година
 2. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 3. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 4. Регистър на одобрените модели Електронни касови апарати с ЕКАФП, ФПр и ФУВАС
 5. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 6. Средна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение по отрасли, месеци и сектори през 2020 г.
 7. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 8. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.
 9. Тарифа по Закона за данък върху добавената стойност

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 – Редакция;

970 89 44 – HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 – Централа;

finance@apis.bg

Извънредното положение и реда за начисляване на лихви за забава и неустойки

Като част от мерките, приети със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП), беше регламентирано, че от датата на обявяване на извъредното положение – 13 март 2020 г., до отмяната му, няма да се прилагат последиците от забавеното плащане на определени задължения на частноправните субекти. Впоследствие законът беше изменен, като срокът на действие на мярката се удължи – до два месеца след отмяната на извънредното положение, т. е. до 14 юли 2020 г., като същевременно се стесни кръга от субекти, които могат да се ползват от нея. Тези промени следва да се вземат предвид при изчисляването на лихви и неустойки за забава за периода 13 март – 14 юли 2020 г. В резултат от приетите законови изменения се обособиха три периода – в зависимост от кръга на включените субекти, за които не се начисляват лихви:

– 13 март – 8 април 2020 г.;

– 9 април – 13 май 2020 г.;

– 14 май – 14 юли 2020 г.

В тази връзка за гражданите, търговците, работодателите и за всички специалисти в областта на финансите, е важно да имат предвид тези периоди, когато пресмятат просрочени задължения към държавата или към частни субекти.

За да бъдем полезни в актуалната обстановка, отразихме промените в изчислителните системи, достъпни чрез продукта Апис Финанси. В секцията Видове лихви, инфлация и дисконтиране можете да намерите калкулатори за автоматично изчисляване на лихви за различни видове задължения – Изчисляване на лихви върху държавни вземания и Изчисляване на законна лихва. След като въведете стойностите на главницата, началната и крайната дата на начисляването, ще получите размера на натрупаната лихва за просрочие. Ако в зададения от Вас период попада времето между 13 март и 14 юли 2020 г., системата ще ви насочи как правилно да изчислите лихвата за този период.

Анализ на уредбата на лихвите, в който са разгледани и последните изменения в чл. 6 ЗМДВИП, можете да намерите в Апис Финанси  Лихва – договорна и законна.

Първа финансова практика по Закона за мерките и действията по време на извънредното положение

Основателно ли е искането за спиране на предварителното изпълнение на наложена от административен орган принудителна административна мярка, с която е разпоредено запечатване на търговски обект, с оглед на обявеното в страната извънредно положение заради пандемията на новия коронавирус – този въпрос се разглежда за първи път в практиката на Върховния административен съд (вж. Определение № 4325 от 14.04.2020 г. на ВАС по адм. д. № 3298/2020 г.). Информация по посочения казус и по други проблеми във връзка с пандемията можете да откриете в експертната разработка в продукта АПИС Финанси  Мерки и действия по време на извънредното положение, въведено от 13 март 2020 г. Срокове по ДОПК и материалните данъчни закони.

В АПИС Финанси ще можете да се запознаете и с актуалната финансова практика извън обхвата на нормативни актове и регулатори, както и с новите данъчни и осигурителни казуси от икономическото законодателство при нововъзникнали въпроси, които не са били обект на тълкуване от компетентните институции.

Новите моменти в общоевропейската икономическа практика по дела от България, както и важните решения на ВАС и ВКС в областта на данъчното и финансовото законодателство са предмет на обстойно разглеждане и в другите финансовите продукти на АПИС – Евро Финанси и Tax & Finansial Standards.

Можете да получите свободен еднодневен достъп до АПИС Финанси от тук.

Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец март 2020 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Данъчното и счетоводното законодателство за 2020 г. Мерки по време на извънредното положение; Трудов договор за работа от разстояние; Документи и информация по реда на ЗМИП; Годишен финансов отчет.  Изготвяне и публикуване

Данъци и данъчни облекчения

 1. VIES-Декларация – Приложение № 14
 2. Авансови вноски по ЗКПО
 3. Вътреобщностни доставки на стоки в Закона за данък върху добавената стойност – Право на освобождаване от облагане с ДДС при ВОД. Правна рамка на документите, които следва да удостоверят реалното изпълнение на ВОД – Документи, доказващи изпращането или транспортирането на стоките от територията на страната до територията на друга държава членка
 4. Вътреобщностни тристранни операции в Закона за данък върху добавената стойност
 5. Вътреобщностно придобиване на стоки в Закона за данък върху добавената стойност
 6. Данъчно облагане на доходите от наем
 7. Данъчно третиране на дивидентите и изплащане на дружествени дялове
 8. Дерегистрация по Закона за данък върху добавената стойност
 9. Дневник за покупките – Приложение № 11 към ППЗДДС
 10. Дневник за продажбите – Приложение № 10 към ППЗДДС
 11. Заявление за дерегистрация по ЗДДС – Приложение № 8 от ППЗДДС
 12. Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на задълженото лице (Приложение А) (Обр. № Окд-202)
 13. Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице (Приложение Б) (Обр. № Окд-203)
 14. Заявление за прекратяване на достъпа до електронните административни услуги, предоставени от НАП с КЕП на задължено лице (Приложение В) (Обр. № Окд-265)
 15. Заявление за регистрация по ЗДДС – Приложение № 1 от ППЗДДС
 16. Параметри и изисквания към структурата на данните на електронния регистър по чл. 113г, ал. 1 – Приложение № 41 към ППЗДДС
 17. Параметри, структура и изисквания към файла, съдържащ VIES декларацията, подавана по електронен път – Приложение № 15
 18. Параметри, структура и изисквания към файловете на техническия носител (за дневник за продажбите и дневник за покупките) – Приложение № 12 към ППЗДДС
 19. Практика на ВАС и ВКС в областта на финансовата и данъчната политика
 20. Прилагане на международни договори в Закона за данък върху добавената стойност
 21. Промени в данъчното и счетоводното законодателство за 2020 година. Мерки и действия по време на извънредното положение, въведено от 13 март 2020 г.
 22. Регистрация по ЗДДС
 23. Регистър на стоки под режим складиране на стоки до поискване, изпратени или транспортирани от територията на страната до територията на друга държава членка – Приложение № 39 към ППЗДДС
 24. Регистър на стоки под режим складиране на стоки до поискване, получени на територията на страната – Приложение № 40 към ППЗДДС
 25. Справка-декларация за данък върху добавената стойност – Приложение № 13 от ППЗДДС (формат MS Excel)
 26. Уведомление за отказ от пълномощие за ползване на електронните административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице (Приложение E) (Обр. № Окд-267)
 27. Уведомление за прекратяване на достъпа до електронните административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на задължено лице (Приложение Г) (Обр. № Окд-266)
 28. Характеристика на данъчните документи в Закона за данък върху добавената стойност

БНБ определя до дни критериите за „кредитна ваканция“

БНБ определя до дни критериите за „кредитна ваканция“

Европейският банков орган (ЕБО), в чийто Съвет на надзорниците е и БНБ, подкрепя инициативите за целенасочени и временни мораториуми (публични или частни), приемани на национално и общоевропейско равнище, които спират или отлагат плащания по банкови кредити.

За предприеманите мерки за противодействие на COVID-19 съобщи и Българската народна банка, която участва в обсъждането на ефектите върху банковите системи в Европейския съюз.

На последните консултации, които очертават рамка за действие на банките в държавите членки в три основни области, са обсъждани класифицирането на банкови кредити в неизпълнение, преструктурирането на експозиции и прилагането на Международния стандарт за финансово отчитане 9 (МСФО9/IFRS9).

В продължаващия процес на консултации с националните компетентни органи ЕБО ще определи скоро критерии за сходно третиране на публични и частни мораториуми за плащанията по банкови кредити, посочват от европейския банков регулатор.

На основата на тези критерии БНБ ще вземе решение, което ще обяви в близките дни, по отношение на тяхното прилагане в България. Решението на централната банка ще бъде в продължение на вече анонсираните от БНБ мерки за 9,3 млрд. лв. във връзка с пандемията от COVID-19, уточняват от българския банков регулатор.

От ръководената от Димитър Радев независима финансова институция потвърждават, че това решение ще позволи на търговските банки в България да доразвият действията си за ограничаване на неблагоприятните ефекти от пандемията от COVID-19 върху техните клиенти.

Повече подробности по темата четете тук.

 

 

Удължаване на счетоводни и данъчни срокове по годишното счетоводно приключване

В Народното събрание бяха внесени предложения към Законопроекта за мерките по време на извънредно положение, касаещи удължаването на счетоводни и данъчни срокове по годишното счетоводно приключванеУдължените срокове са приети с гласуване на второ четене в НС.
Срокове за 2020 г:

 • Срокът за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО и внасянето на данъците по нея се удължава до 30.06.2020 г.
 • Срокът за подаване на годишните отчети за дейността (ГОД) се удължава до 30.06.2020 г.
 • Срокът за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и внасяне на данъците по нея само за лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица в случаите по чл. 29а се удължава до 30.06.2020 г.
 • Отстъпката по чл. 53, ал. 6 ще се ползва от тези лица, ако декларацията е подадена и данъкът е внесен в срок до 31.05.2020 г.
 • Срокът от ЗСч за публикуването на годишните финансови отчети (ГФО) се удължава до 30.09.2020 г.
 •  Срокът от ЗСч за публикуването на декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 3 при неосъществяване на дейност през 2019 г. се удължава до 30.06.2020 г.
 • През 2020 г. отстъпка 5 на сто се прави на лицата, предплатили до 30 юни данъка върху недвижимите имоти за цялата година или данъка върху превозните средства за цялата година.
 • Оттеглено е предложението за авансово облагане на печалбата за януари-юни 2020 на база ½ от печалбата от 2018 г.
  Очаквайте по-подробна информация след публикуването на закона в Държавен вестник.

Нова Европейска финансова практика – Декември 2019 г.

Нови решения

дело С-493/18 от 4 декември 2019 година

Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси – Производство по несъстоятелност – Искове, които произтичат пряко от производството по несъстоятелност и са тясно свързани с него – Продажба на недвижим имот и учредяване на ипотека – Иск за относителна недействителност, предявен от синдика по несъстоятелността – Изключителна компетентност на съдилищата на държавата членка на образуване на производството по несъстоятелност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Компетентност за образуване на производства по несъстоятелност и вземане на решения, които пряко произтичат от производството по несъстоятелност и са тясно свързани с него. Иск на синдик, назначен от съда на държавата членка, в която е образувано производството по несъстоятелност, който е с предмет обявяване на относителна недействителност в това производство на ипотеки, вписани върху недвижими вещи на длъжника, намиращи се в друга държава членка. Решение, с което съд на държавата членка на образуване на производството разрешава на синдика да предяви в друга държава членка иск, макар че той попада в изключителната компетентност на този съд.

Спор по повод на продажби на недвижими имоти, собственост първоначално на U, на ипотеки, предоставени от същия върху тези имоти, и на иска, предявен с цел да се обявят тези сделки за относително недействителни по отношение на масата на несъстоятелността.

съединени дела C-708/17 и C-725/17 от 5 декември 2019 година

Потребителско право — Договор, сключен между търговец и потребител — Договор за доставка на централно отопление — Непоръчана доставка — Нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар — Национална правна уредба, която изисква всеки собственик на имот в сграда в режим на етажна собственост, присъединена към система за централно отопление, да участва в разходите за топлинна енергия за общите части на сградата и за сградната инсталация — Енергийна ефективност — Понятие „потребител“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Защита на потребителите. Ефективност при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги. Централно отопление. Сгради в режим на етажна собственост, топлоснабдени от районна отоплителна система. Национална правна уредба, съгласно която етажните собственици са длъжни да участват в разходите за отопление дори ако не го използват в апартамента си. Фактуриране на енергията въз основа на действителното потребление. Национална правна уредба, съгласно която част от разходите за отопление се разпределя между етажните собственици според отопляемия обем на апартаментите им. Понятие „потребител“.

Два спора по повод на искове за заплащането на сметки за топлинна енергия за сградната инсталация в сгради — етажна собственост.

дело С-435/18 от 12 декември 2019 година

Конкуренция — Картелно право — Право на обезщетение на лицата, които не действат като доставчик или потребител на засегнатия от картела пазар — Вреди, претърпени от публичноправен субект, който е отпуснал заеми при изгодни условия с оглед на придобиването на стоки, предмет на картела

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Поправяне на вредите, причинени от картел. Иск за обезщетение, предявен от държавен заемодател. Насърчителни заеми за жилищно строителство. Обусловени от картела завишени разходи за строителство. Искане за обезщетяване на причинените вреди от загуба на лихви. Лица, които не действат като доставчик или потребител на засегнатия от картел пазар, но са предоставили подпомагане под формата на насърчителни заеми на купувачи на предлагани на този пазар продукти.

Спор относно искане пет дружества да бъдат осъдени да обезщетят субекти за вредите, които те твърдят, че са претърпели, поради картел между тези дружества, в нарушение по-специално на член 101 ДФЕС.

 

Нова Европейска финансова практика – септември 2019 г.

Нови решения

дело С-71/18 от 4 септември 2019 година

Данък върху добавената стойност – Продажба на поземлен имот, в който към момента на доставката има сграда – Сделка по доставка на поземлен имот, в който към датата на тази доставка има сграда, която не може да се квалифицира като доставка на „земя за строеж“, когато тази сделка е икономически независима от други доставки и не образува с тях една-единствена сделка дори ако намерението на страните е било сградата да бъде разрушена – Понятие „земя за строеж“ и „сграда“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Освобождаване от ДДС. Доставка на земя, заемана от сграда за частично разрушаване, на чието място следва да се построи нова сграда. При какви обстоятелства няколко последователни доставки като продажбата на сграда с поземления имот, в който е построена, разрушаването на тази сграда и след това строителството на нова сграда трябва да бъдат квалифицирани от гледна точка на облагането с ДДС като независими една от друга сделки или като една-единствена сделка, състояща се от няколко неразривно свързани доставки.

Понятие „земя за строеж“ и „сграда“.

Спор относно данъка върху добавената стойност, който следва да се плати за доставката на недвижим имот.

дело С-28/18 от 5 септември 2019 година

Технически и бизнес изисквания за кредитни преводи и директни дебити в евро – Единна зона за плащания в евро (SEPA) – Плащане чрез директен дебит – Достъп до плащания – Изискване за местопребиваване – Понятие „директен дебит“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Плащане с директен дебит в SEPA (единна зона за плащания в евро). Общи условия, изискващи местопребиваването на платеца да е в същата държава членка, в която е местопребиваването на получателя.

Понятие „директен дебит“.

Спор спор между Сдружение за информиране на потребителите и AG по повод невъзможността пътници, които не са с местопребиваване в Германия, да заплатят резервирани на интернет сайта на сдружението билети чрез директен дебит в евро по обща за Съюза схема за директен дебит в единната зона за плащания в евро.

дело С-145/18 от 5 септември 2019 година

Обща система на данъка върху добавената стойност — Намалена ставка на ДДС — Художествени фотографии, подготвени за печат от автора или под негов контрол, с подпис на автора и с пореден номер, в рамките на 30 копия — Национална правна уредба, ограничаваща прилагането на намалената ставка на ДДС само до фотографиите с художествен характер — Понятие „Произведения на изкуството“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Данък върху добавената стойност. Специални режими. Произведения на изкуството. Условия, на които трябва да отговарят фотографиите, за да се считат за произведения на изкуството, които могат да се ползват от намалената ставка на ДДС. Прилагане на намалена ставка по отношение на фотографии, които не отговарят на допълнителното условие да притежават художествена стойност.

Понятие „Произведения на изкуството“.

Спор между R и данъчната администрация по повод отказа на последната да приложи намалената ставка на данъка върху добавената стойност към доставката на някои фотографии.

дело С-331/18 от 5 септември 2019 година

Защита на потребителите — Потребителски кредит — Информация, която трябва да се съдържа в договора — Национална правна уредба, която предвижда задължението за посочване на разбивка на всяка погасителна вноска, показваща погасяването на главницата, лихвите и разходите

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Договори за потребителски кредити. Право на потребителите в договор за потребителски кредит да бъде посочена разбивка на вноските за погасяване на кредита на главница, лихви и други разходи. Националните правила, отнасящи се до действителността на сключването на договорите за кредит, които са в съответствие с правото на Общността.

Спор между T и P относно отговорността на последното, че не е посочило в договора за кредит разбивка на всяка погасителна вноска, която показва погасяването на главницата, лихвите и евентуално допълнителните разходи по кредита.

дело С-143/18 от 11 септември 2019 година

Защита на потребителите — Дистанционен договор за потребителски кредит — Право на оттегляне от договора — Упражняване на правото на оттегляне, след като изпълнението на договора е напълно приключено по изричното искане на потребителя — Съобщаване на информацията относно правото на потребителя да се оттегли от договора

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Дистанционна търговия на потребителски финансови услуги. Национална правна уредба, така както се тълкува в националната съдебна практика, която по отношение на дистанционен договор за финансова услуга между доставчик и потребител не изключва правото на оттегляне от договора на потребителя, в случай че този договор е изпълнен изцяло от двете страни по изричното искане на потребителя, преди потребителят да е упражнил правото си на оттегляне от договора. Възстановяване на получените плащания от страна на доставчика.

Спор във връзка с упражняването на правото на оттегляне от договор за кредит.

дело С-383/18 от 11 септември 2019 година

Защита на потребителите – Договори за потребителски кредити – Предсрочно погасяване – Право на потребителя на намаляване на общите разходи по кредита, отнасящи се до лихвата и разходите за оставащата част от срока на договора

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Право на потребителя на намаляване на разходите по кредит в случаите, когато той изцяло или частично е погасил предсрочно сума, дължима по договор за кредит. Заплащане на комисиона на съответната банкова институция, чийто размер не е обвързан с продължителността на договора. Право на намаляване на общите разходи по кредита в случай на предсрочното му погасяване, което включва и разходите, които не са обвързани със срока на договора.

Три спора по повод намаляването на общите разходи по потребителски кредити поради предсрочното им погасяване.

дело С-397/18 от 11 септември 2019 година

Социална политика – Равно третиране в областта на заетостта и професиите – Забрана на всяка форма на дискриминация, основана на увреждане – Работник, който е особено чувствителен към професионалните рискове по смисъла на националното право – Уволнение по обективни причини, основано на критерии относно производителността, многофункционалността при изпълнение на задачите на работното място в предприятието, както и относно отсъствията – Поставяне на лица с увреждания в неблагоприятно положение – Подходящо приспособяване на работната среда – Лице, което не е компетентно, в състояние или на разположение да изпълнява основните задължения на съответната длъжност – Понятие „увреждане“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Права на хората с увреждания. Работници, признати за особено чувствителни към определени рискове, които поради личните им характеристики или установеното им физиологично състояние са особено чувствителни към професионалните рискове и по тази причина не могат да заемат определени работни места. Непряка дискриминация въз основа на увреждане. Уволнение по „обективни причини“ на работник с увреждания, тъй като същият отговаря на критериите, отчитани, за да се определят подлежащите на уволнение лица – а именно производителност под определено равнище, ниска многофункционалност при изпълнение на задачите на работното място в предприятието и висок процент на отсъствия.

Понятие „увреждане“.

Спор по въпроса за законността на уволнение по обективни причини.

дело С-47/18 от 18 септември 2019 година

Съдебна компетентност по граждански и търговски дела – Несъстоятелност, конкордати и други аналогични производства – Иск за установяване на вземане с цел включването му в списъка на вземанията в производство по несъстоятелност – Съдържание на изявлението за предявяване на вземане – Главно и вторично производство по несъстоятелност – Висящ процес (lis pendens) и свързани искове

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Производства по несъстоятелност. Съдържание на предявяването на вземане. Максимални изисквания. Непълно изявление. Липсваща информация, установена от удостоверителните документи. Условия за прилагане на правото на държавата членка на откриване на главното производство по несъстоятелност. Кредитор, който може да предяви вземане в производството по несъстоятелност, без да посочи изрично датата на възникването му, когато законът на държавата членка, на чиято територия е образувано производството, позволява това, а датата може да се изведе от документи, които доказват вземането.

Спор по повод на иск за установяване на вземания.

съединени дела C-662/18 и C-672/18 от 18 септември 2019 година

Пряко данъчно облагане — Капиталови печалби от замяна на ценни книжа — Прехвърляне на получени при замяната ценни книжа — Капиталова печалба, поставена под режим на отложено облагане — Облагане по различни правила за определяне на данъчната основа и данъчната ставка — Данъчни облекчения при определянето на данъчната основа, с които се отчита срокът на притежаване на ценните книжа

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Облагане на акционерите. Данъчно третиране от гледна точка на данъчната ставка и от гледна точка на прилагането на данъчно облекчение за отчитане на срока на притежаване на ценните книжа като данъчното третиране, което би било приложено спрямо капиталовата печалба, която би възникнала при прехвърлянето на съществуващите преди замяната ценни книжа, ако тази замяна не беше извършена.

Спорове по повод на това, че при облагането на капиталовите печалби под режим на отложено облагане съгласно член 8 от Директива 2009/133/ЕО и Директива 90/434/ЕИО и на капиталовите печалби, възникнали при прехвърлянето на ценни книжа, получени при замяна на ценни книжа, данъчната администрация отказва да приложи спрямо тези печалби общо данъчно облекчение, изчислявано от момента на придобиване на заменените ценни книжа.

дело С-700/17 от 18 септември 2019 година

Обща система на данъка върху добавената стойност — Случаи на освобождаване — Болнична и медицинска помощ — Предоставяне на медицинска помощ при упражняване на медицински и парамедицински професии — Липса на отношения на доверие между пациента и доставчика на медицинска помощ — Понятия „медицинска помощ“ и „предоставяне на медицинска помощ“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Услуги по предоставяне на медицинска помощ, които се извършват от лекар, специалист по клинична химия и лабораторна диагностика, които биха могли да попадат в обхвата на освобождаването от ДДС. Освобождаване от ДДС, което не зависи от условието съответната услуга по предоставяне на медицинска помощ да се извършва в рамките на отношения на доверие между пациента и доставчика на помощта. Понятия „медицинска помощ“ и „предоставяне на медицинска помощ“.

Спор по повод на отказ да се признаят за освободени от данък върху добавената стойност извършвани услуги по предоставяне на медицинска помощ като лекар, специалист по клинична химия и лабораторна диагностика.

дело С-34/18 от 19 септември 2019 година

Защита на потребителите— Неравноправни клаузи в потребителските договори — Договор за ипотечен кредит — Нотариален акт — Отбелязване от нотариус, че актът подлежи на изпълнение — Разместване на доказателствената тежест — Съставяне на договора на ясен и разбираем език.

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Преценка за неравноправност на клауза. Договорна клауза, която не е договорена индивидуално и която има за предмет или резултат да се размести доказателствената тежест във вреда на потребителя. Клауза, която има за предмет или резултат да накърни правото на потребителя да предяви иск или да използва други правни средства за защита, когато дължимата сума е установена в изготвен от нотариус документ. Наличие на противоречиви национални съдебни решения. Договорна клауза, която дава право на продавача или доставчика да преценява едностранно дали престацията на потребителя е изпълнена в съответствие с договора.

Спор във връзка с иск за установяване на неравноправния характер на клауза в договор за ипотечен кредит, предоставен в чуждестранна валута.

дело С-544/18 от 19 септември 2019 година

Свобода на установяване – Дейност като самостоятелно заето лице – Гражданка на държава членка, престанала да упражнява дейност като самостоятелно заето лице поради физически ограничения, свързани с последните етапи на бременността и последиците от раждането – Запазване на качеството на самостоятелно заето лице

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица. Жена, която престане да упражнява дейност като самостоятелно заето лице поради физически ограничения, свързани с последните етапи на бременността й и с последиците от раждането, запазва качеството си на самостоятелно заето лице, стига в разумен период след раждането на детето си да продължи тази дейност или да започне друга дейност като самостоятелно заето лице или работа като наето лице.

Спор между Данъчна и митническа администрация и D по повод отказа на тази администрация да й отпусне седмична надбавка за дете на издръжка.

© Апис Европа АД

Представяне на „АПИС ФИНАНСИ“