Нова Европейска финансова практика – Декември 2019 г.

Нови решения

дело С-493/18 от 4 декември 2019 година

Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси – Производство по несъстоятелност – Искове, които произтичат пряко от производството по несъстоятелност и са тясно свързани с него – Продажба на недвижим имот и учредяване на ипотека – Иск за относителна недействителност, предявен от синдика по несъстоятелността – Изключителна компетентност на съдилищата на държавата членка на образуване на производството по несъстоятелност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Компетентност за образуване на производства по несъстоятелност и вземане на решения, които пряко произтичат от производството по несъстоятелност и са тясно свързани с него. Иск на синдик, назначен от съда на държавата членка, в която е образувано производството по несъстоятелност, който е с предмет обявяване на относителна недействителност в това производство на ипотеки, вписани върху недвижими вещи на длъжника, намиращи се в друга държава членка. Решение, с което съд на държавата членка на образуване на производството разрешава на синдика да предяви в друга държава членка иск, макар че той попада в изключителната компетентност на този съд.

Спор по повод на продажби на недвижими имоти, собственост първоначално на U, на ипотеки, предоставени от същия върху тези имоти, и на иска, предявен с цел да се обявят тези сделки за относително недействителни по отношение на масата на несъстоятелността.

съединени дела C-708/17 и C-725/17 от 5 декември 2019 година

Потребителско право — Договор, сключен между търговец и потребител — Договор за доставка на централно отопление — Непоръчана доставка — Нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар — Национална правна уредба, която изисква всеки собственик на имот в сграда в режим на етажна собственост, присъединена към система за централно отопление, да участва в разходите за топлинна енергия за общите части на сградата и за сградната инсталация — Енергийна ефективност — Понятие „потребител“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Защита на потребителите. Ефективност при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги. Централно отопление. Сгради в режим на етажна собственост, топлоснабдени от районна отоплителна система. Национална правна уредба, съгласно която етажните собственици са длъжни да участват в разходите за отопление дори ако не го използват в апартамента си. Фактуриране на енергията въз основа на действителното потребление. Национална правна уредба, съгласно която част от разходите за отопление се разпределя между етажните собственици според отопляемия обем на апартаментите им. Понятие „потребител“.

Два спора по повод на искове за заплащането на сметки за топлинна енергия за сградната инсталация в сгради — етажна собственост.

дело С-435/18 от 12 декември 2019 година

Конкуренция — Картелно право — Право на обезщетение на лицата, които не действат като доставчик или потребител на засегнатия от картела пазар — Вреди, претърпени от публичноправен субект, който е отпуснал заеми при изгодни условия с оглед на придобиването на стоки, предмет на картела

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Поправяне на вредите, причинени от картел. Иск за обезщетение, предявен от държавен заемодател. Насърчителни заеми за жилищно строителство. Обусловени от картела завишени разходи за строителство. Искане за обезщетяване на причинените вреди от загуба на лихви. Лица, които не действат като доставчик или потребител на засегнатия от картел пазар, но са предоставили подпомагане под формата на насърчителни заеми на купувачи на предлагани на този пазар продукти.

Спор относно искане пет дружества да бъдат осъдени да обезщетят субекти за вредите, които те твърдят, че са претърпели, поради картел между тези дружества, в нарушение по-специално на член 101 ДФЕС.

 

Нова Европейска финансова практика – септември 2019 г.

Нови решения

дело С-71/18 от 4 септември 2019 година

Данък върху добавената стойност – Продажба на поземлен имот, в който към момента на доставката има сграда – Сделка по доставка на поземлен имот, в който към датата на тази доставка има сграда, която не може да се квалифицира като доставка на „земя за строеж“, когато тази сделка е икономически независима от други доставки и не образува с тях една-единствена сделка дори ако намерението на страните е било сградата да бъде разрушена – Понятие „земя за строеж“ и „сграда“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Освобождаване от ДДС. Доставка на земя, заемана от сграда за частично разрушаване, на чието място следва да се построи нова сграда. При какви обстоятелства няколко последователни доставки като продажбата на сграда с поземления имот, в който е построена, разрушаването на тази сграда и след това строителството на нова сграда трябва да бъдат квалифицирани от гледна точка на облагането с ДДС като независими една от друга сделки или като една-единствена сделка, състояща се от няколко неразривно свързани доставки.

Понятие „земя за строеж“ и „сграда“.

Спор относно данъка върху добавената стойност, който следва да се плати за доставката на недвижим имот.

дело С-28/18 от 5 септември 2019 година

Технически и бизнес изисквания за кредитни преводи и директни дебити в евро – Единна зона за плащания в евро (SEPA) – Плащане чрез директен дебит – Достъп до плащания – Изискване за местопребиваване – Понятие „директен дебит“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Плащане с директен дебит в SEPA (единна зона за плащания в евро). Общи условия, изискващи местопребиваването на платеца да е в същата държава членка, в която е местопребиваването на получателя.

Понятие „директен дебит“.

Спор спор между Сдружение за информиране на потребителите и AG по повод невъзможността пътници, които не са с местопребиваване в Германия, да заплатят резервирани на интернет сайта на сдружението билети чрез директен дебит в евро по обща за Съюза схема за директен дебит в единната зона за плащания в евро.

дело С-145/18 от 5 септември 2019 година

Обща система на данъка върху добавената стойност — Намалена ставка на ДДС — Художествени фотографии, подготвени за печат от автора или под негов контрол, с подпис на автора и с пореден номер, в рамките на 30 копия — Национална правна уредба, ограничаваща прилагането на намалената ставка на ДДС само до фотографиите с художествен характер — Понятие „Произведения на изкуството“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Данък върху добавената стойност. Специални режими. Произведения на изкуството. Условия, на които трябва да отговарят фотографиите, за да се считат за произведения на изкуството, които могат да се ползват от намалената ставка на ДДС. Прилагане на намалена ставка по отношение на фотографии, които не отговарят на допълнителното условие да притежават художествена стойност.

Понятие „Произведения на изкуството“.

Спор между R и данъчната администрация по повод отказа на последната да приложи намалената ставка на данъка върху добавената стойност към доставката на някои фотографии.

дело С-331/18 от 5 септември 2019 година

Защита на потребителите — Потребителски кредит — Информация, която трябва да се съдържа в договора — Национална правна уредба, която предвижда задължението за посочване на разбивка на всяка погасителна вноска, показваща погасяването на главницата, лихвите и разходите

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Договори за потребителски кредити. Право на потребителите в договор за потребителски кредит да бъде посочена разбивка на вноските за погасяване на кредита на главница, лихви и други разходи. Националните правила, отнасящи се до действителността на сключването на договорите за кредит, които са в съответствие с правото на Общността.

Спор между T и P относно отговорността на последното, че не е посочило в договора за кредит разбивка на всяка погасителна вноска, която показва погасяването на главницата, лихвите и евентуално допълнителните разходи по кредита.

дело С-143/18 от 11 септември 2019 година

Защита на потребителите — Дистанционен договор за потребителски кредит — Право на оттегляне от договора — Упражняване на правото на оттегляне, след като изпълнението на договора е напълно приключено по изричното искане на потребителя — Съобщаване на информацията относно правото на потребителя да се оттегли от договора

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Дистанционна търговия на потребителски финансови услуги. Национална правна уредба, така както се тълкува в националната съдебна практика, която по отношение на дистанционен договор за финансова услуга между доставчик и потребител не изключва правото на оттегляне от договора на потребителя, в случай че този договор е изпълнен изцяло от двете страни по изричното искане на потребителя, преди потребителят да е упражнил правото си на оттегляне от договора. Възстановяване на получените плащания от страна на доставчика.

Спор във връзка с упражняването на правото на оттегляне от договор за кредит.

дело С-383/18 от 11 септември 2019 година

Защита на потребителите – Договори за потребителски кредити – Предсрочно погасяване – Право на потребителя на намаляване на общите разходи по кредита, отнасящи се до лихвата и разходите за оставащата част от срока на договора

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Право на потребителя на намаляване на разходите по кредит в случаите, когато той изцяло или частично е погасил предсрочно сума, дължима по договор за кредит. Заплащане на комисиона на съответната банкова институция, чийто размер не е обвързан с продължителността на договора. Право на намаляване на общите разходи по кредита в случай на предсрочното му погасяване, което включва и разходите, които не са обвързани със срока на договора.

Три спора по повод намаляването на общите разходи по потребителски кредити поради предсрочното им погасяване.

дело С-397/18 от 11 септември 2019 година

Социална политика – Равно третиране в областта на заетостта и професиите – Забрана на всяка форма на дискриминация, основана на увреждане – Работник, който е особено чувствителен към професионалните рискове по смисъла на националното право – Уволнение по обективни причини, основано на критерии относно производителността, многофункционалността при изпълнение на задачите на работното място в предприятието, както и относно отсъствията – Поставяне на лица с увреждания в неблагоприятно положение – Подходящо приспособяване на работната среда – Лице, което не е компетентно, в състояние или на разположение да изпълнява основните задължения на съответната длъжност – Понятие „увреждане“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Права на хората с увреждания. Работници, признати за особено чувствителни към определени рискове, които поради личните им характеристики или установеното им физиологично състояние са особено чувствителни към професионалните рискове и по тази причина не могат да заемат определени работни места. Непряка дискриминация въз основа на увреждане. Уволнение по „обективни причини“ на работник с увреждания, тъй като същият отговаря на критериите, отчитани, за да се определят подлежащите на уволнение лица – а именно производителност под определено равнище, ниска многофункционалност при изпълнение на задачите на работното място в предприятието и висок процент на отсъствия.

Понятие „увреждане“.

Спор по въпроса за законността на уволнение по обективни причини.

дело С-47/18 от 18 септември 2019 година

Съдебна компетентност по граждански и търговски дела – Несъстоятелност, конкордати и други аналогични производства – Иск за установяване на вземане с цел включването му в списъка на вземанията в производство по несъстоятелност – Съдържание на изявлението за предявяване на вземане – Главно и вторично производство по несъстоятелност – Висящ процес (lis pendens) и свързани искове

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Производства по несъстоятелност. Съдържание на предявяването на вземане. Максимални изисквания. Непълно изявление. Липсваща информация, установена от удостоверителните документи. Условия за прилагане на правото на държавата членка на откриване на главното производство по несъстоятелност. Кредитор, който може да предяви вземане в производството по несъстоятелност, без да посочи изрично датата на възникването му, когато законът на държавата членка, на чиято територия е образувано производството, позволява това, а датата може да се изведе от документи, които доказват вземането.

Спор по повод на иск за установяване на вземания.

съединени дела C-662/18 и C-672/18 от 18 септември 2019 година

Пряко данъчно облагане — Капиталови печалби от замяна на ценни книжа — Прехвърляне на получени при замяната ценни книжа — Капиталова печалба, поставена под режим на отложено облагане — Облагане по различни правила за определяне на данъчната основа и данъчната ставка — Данъчни облекчения при определянето на данъчната основа, с които се отчита срокът на притежаване на ценните книжа

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Облагане на акционерите. Данъчно третиране от гледна точка на данъчната ставка и от гледна точка на прилагането на данъчно облекчение за отчитане на срока на притежаване на ценните книжа като данъчното третиране, което би било приложено спрямо капиталовата печалба, която би възникнала при прехвърлянето на съществуващите преди замяната ценни книжа, ако тази замяна не беше извършена.

Спорове по повод на това, че при облагането на капиталовите печалби под режим на отложено облагане съгласно член 8 от Директива 2009/133/ЕО и Директива 90/434/ЕИО и на капиталовите печалби, възникнали при прехвърлянето на ценни книжа, получени при замяна на ценни книжа, данъчната администрация отказва да приложи спрямо тези печалби общо данъчно облекчение, изчислявано от момента на придобиване на заменените ценни книжа.

дело С-700/17 от 18 септември 2019 година

Обща система на данъка върху добавената стойност — Случаи на освобождаване — Болнична и медицинска помощ — Предоставяне на медицинска помощ при упражняване на медицински и парамедицински професии — Липса на отношения на доверие между пациента и доставчика на медицинска помощ — Понятия „медицинска помощ“ и „предоставяне на медицинска помощ“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Услуги по предоставяне на медицинска помощ, които се извършват от лекар, специалист по клинична химия и лабораторна диагностика, които биха могли да попадат в обхвата на освобождаването от ДДС. Освобождаване от ДДС, което не зависи от условието съответната услуга по предоставяне на медицинска помощ да се извършва в рамките на отношения на доверие между пациента и доставчика на помощта. Понятия „медицинска помощ“ и „предоставяне на медицинска помощ“.

Спор по повод на отказ да се признаят за освободени от данък върху добавената стойност извършвани услуги по предоставяне на медицинска помощ като лекар, специалист по клинична химия и лабораторна диагностика.

дело С-34/18 от 19 септември 2019 година

Защита на потребителите— Неравноправни клаузи в потребителските договори — Договор за ипотечен кредит — Нотариален акт — Отбелязване от нотариус, че актът подлежи на изпълнение — Разместване на доказателствената тежест — Съставяне на договора на ясен и разбираем език.

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Преценка за неравноправност на клауза. Договорна клауза, която не е договорена индивидуално и която има за предмет или резултат да се размести доказателствената тежест във вреда на потребителя. Клауза, която има за предмет или резултат да накърни правото на потребителя да предяви иск или да използва други правни средства за защита, когато дължимата сума е установена в изготвен от нотариус документ. Наличие на противоречиви национални съдебни решения. Договорна клауза, която дава право на продавача или доставчика да преценява едностранно дали престацията на потребителя е изпълнена в съответствие с договора.

Спор във връзка с иск за установяване на неравноправния характер на клауза в договор за ипотечен кредит, предоставен в чуждестранна валута.

дело С-544/18 от 19 септември 2019 година

Свобода на установяване – Дейност като самостоятелно заето лице – Гражданка на държава членка, престанала да упражнява дейност като самостоятелно заето лице поради физически ограничения, свързани с последните етапи на бременността и последиците от раждането – Запазване на качеството на самостоятелно заето лице

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица. Жена, която престане да упражнява дейност като самостоятелно заето лице поради физически ограничения, свързани с последните етапи на бременността й и с последиците от раждането, запазва качеството си на самостоятелно заето лице, стига в разумен период след раждането на детето си да продължи тази дейност или да започне друга дейност като самостоятелно заето лице или работа като наето лице.

Спор между Данъчна и митническа администрация и D по повод отказа на тази администрация да й отпусне седмична надбавка за дете на издръжка.

© Апис Европа АД

Представяне на „АПИС ФИНАНСИ“

Нова европейска финансова практика – юли 2019 г.

Нови решения

дело С-242/18 от 3 юли 2019 година

Данъчна основа — Намаляване — Договор за финансов лизинг, развален поради неплащане на месечните вноски — Ревизионен акт — Възмездна доставка на стоки — Плащане на „обезщетение“ за развалянето на договора до изтичането на срока му — Компетентност на Съда.

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Корекция на данъчната основа по ДДС за периода от развалянето на договора до изтичането на предвидения в него срок, тъй като, от една страна, не е установено, че преди края на срока на договора лизинговата вещ е върната на лизингодателя, а от друга страна, че задълженията на лизингополучателя са окончателно изпълнени, като се има предвид уговорката в този договор, която предвижда обезщетение за лизингодателя в случай на разваляне поради виновно неизпълнение. Неплащане, което може да попадне под дерогацията от задължението за намаляване на данъчната основа по данъка върху добавената стойност.

Спор между УЛ и директора на „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ по повод отказа на последния да допусне коригиране на размера на платения данък върху добавената стойност във връзка с неплатени месечни вноски по договор за финансов лизинг.

дело С-316/18 от 3 юли 2019 година

Данък върху добавената стойност — Приспадане на данъка, платен за получена доставка — Разходи за управление на фонд от дотации, който осъществява инвестиции с цел да покрие разходите за всички извършени доставки от данъчнозадълженото лице — Общи разходи

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Приспадане на ДДС, който е платен и свързан с разходите за влагането на дарения и дотации във фонд с цел да се получат ресурси, предназначени за покриване на разходите за цялостната дейност на учебно заведение. Учебно заведение с нестопанска цел, което в допълнение към основната си дейност, състояща се в предоставяне на образователни услуги, които са освободени от ДДС, извършва и облагаеми сделки в рамките на изследователски дейности с търговска цел.

Спор по повод на отказа на данъчна и митническа администрация да признае на университет приспадане на данъка върху добавената стойност (ДДС), свързан с разходите, направени в рамките на инвестиционни дейности, които не попадат в обхвата на Директивата за ДДС, но приходите от които са използвани за покриване на разходи за цялостната дейност на този университет.

дело С-26/18 от 10 юли 2019 година

Вносни мита – ДДС при внос на стока – Възникване на митническо задължение при нарушения на митническото законодателство – Изискване за включване на стоката в икономическия оборот на Европейския съюз – Превоз на стоката в държава членка, различна от тази, в която е възникнало митническото задължение – Понятие за „внос“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Митническо задължение. Едновременно възникване на задължение за ДДС при внос и на митническо задължение, когато във връзка с облаганата сделка не са спазени определени изисквания, установени с митническото законодателство. Включване на въведена на територията на Съюза стока в икономическия оборот на Съюза само въз основа на факта, че в нарушение на митническото законодателство стоката не е поставена в никакъв режим.

Понятие за „внос“.

Спор по повод на задължение за заплащане на данък върху добавената стойност в Германия след възникването на вносно митническо задължение поради нарушения на митническото законодателство, извършени на територията на тази държава членка.

дело С-273/18 от 10 юли 2019 година

Право на приспадане на платения по получени доставки ДДС – Верига от доставки на стоки – Отказ поради съществуването на тази верига да се признае право на приспадане – Задължение на компетентния данъчен орган да установи наличието на злоупотреба

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Oтказ да се признае право на приспадане на платения по получени доставки ДДС. Наличие на злоупотреба от страна на данъчнозадълженото лице или на другите участващи във веригата лица. Да се забранява приспадане на данъчен кредит, ако единственото съображение е това, че данъчнозадълженото лице съзнателно е участвало в сключването на привидни сделки, а не се посочва по какъв начин съответните сделки са нанесли вреди за държавния бюджет.

Нова eвропейска финансова практика – юни 2019 г.

Нови решения

дело С-38/17 от 5 юни 2019 година

Защита на потребителите — Неравноправни клаузи в потребителските договори — Договор за заем, сключен в чуждестранна валута — Съобщаване на потребителя, след сключването на договора, на обменния курс, приложим към предоставената в национална валута сума.

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Защита на икономическите интереси на потребителите. Договор за заем, сключен в чуждестранна валута, който, макар да уточнява сумата, изразена в национална валута, съответстваща на искането за финансиране на потребителя, не посочва обменния курс, който се прилага за целите на определянето на окончателния размер на заема в чуждестранна валута, като едновременно с това предвижда в някоя от клаузите си, че този курс ще бъде определен от заемодателя след сключването на договора.

Спор на лизингово дружество и заемател по повод нищожността на договора за заем, сключен между посочените страни, поради неупоменаване на обменния курс, приложен в момента на предоставяне на средствата.

дело С-58/18 от 6 юни 2019 година

Защита на потребителите — Преддоговорни задължения — Задължение за кредитора да се стреми да предложи най-адаптирания кредит — Задължение за кредитора да се въздържи от сключване на договор за заем, ако се съмнява в кредитоспособността на потребителя — Задължение за кредитора да прецени дали е уместно да предостави кредита

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Договори за потребителски кредити. Оценка на кредитоспособността на потребителя. Преддоговорни задължения на кредитора. Задължение на кредитора да се стреми да предложи кредит, който по вид и размер е адаптиран в най-голяма степен към финансовото състояние на потребителя в момента на сключването на договора и към целта на кредита. Задължение на кредитора да откаже да сключи договора, когато разумно може да счита, че потребителят няма да бъде в състояние да изпълни задълженията си по договора за кредит.

Спор относно сключен договор за заем за финансиране на инсталирането на фотоволтаични панели.

дело С-185/18 от 12 юни 2019 година

Данък върху добавената стойност – Данък върху прехвърлянето на имущество – Принцип на данъчен неутралитет – Придобиване, което предприятие извършва от частни лица, на стоки с високо съдържание на злато или други благородни метали с цел препродажба

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Данъци или такси, които не могат да се характеризират като данъци върху оборота. Различен от ДДС косвен данък върху прехвърлянето на имущество придобиването, което предприятие извършва от частни лица на стоки с високо съдържание на злато или на други благородни метали, когато тези стоки са предназначени за стопанската дейност на това предприятие, което с оглед на преработването им и последващото им повторно включване в търговския оборот, ги препродава на предприятия.

Дело по повод на отказ за приспадане на данък върху прехвърлянето на имущество и удостоверителните документи.

дело С-420/18 от 13 юни 2019 година

Данък върху добавената стойност – Данъчнозадължено лице – Икономическа дейност, която се извършва „независимо“ – Дейност като член на надзорния съвет на фондация

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Независима икономическа дейност по Директивата за ДДС. Член на надзорен съвет на фондация, който във връзка с условията на работа и възнаграждението е подчинен на надзорния съвет, но иначе не се намира във взаимоотношение на работодател и наето лице с надзорния съвет или с фондацията.

Спор по въпроса дали заинтересовано лице е данъчнозадължено лице за целите на данъка върху добавената стойност в качеството си на член на надзорния съвет на фондация.

дело С-664/17 от 13 юни 2019 година

Гарантиране на правата на работниците и служителите при прехвърляне на предприятия — Прехвърляне на част от стопанската дейност на дружество майка на новосъздадено дъщерно дружество — Продължаване на извършвана стопанска дейност — Критерий за устойчивост на продължавана да бъде извършвана стопанска дейност — Използване на производствени фактори на трети лица — Намерение за ликвидация на прехвърления субект

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Гарантиране на правата на работниците и служителите. Прехвърляне на производствена единица, когато, от една страна, прехвърлителят, приобретателят или тези две лица заедно действат с цел приобретателят да продължи извършваната от прехвърлителя стопанска дейност, но и с цел впоследствие самият приобретател да престане да съществува в рамките на ликвидация, и от друга страна, посочената единица, която не е в състояние да постигне стопанската си цел, без да използва производствените фактори на трети лица, не е напълно самостоятелна.

Спор между AE, от една страна, и засегнатите работници и служители от друга, във връзка с изпълнението на трудовите договори, първоначално сключени между тези страни.

дело С-607/17 от 19 юни 2019 година

Корпоративен данък — Група от дружества — Приспадане на загуби на чуждестранно дъщерно дружество — Вливане на дъщерното дружество в дружеството майка — Законодателство на държавата по седалището на дъщерното дружество, което допуска приспадане на загубите в рамките на сливане само за правния субект, който ги е претърпял — Понятие „Окончателни загуби“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Свобода на установяване. Приспадане на загуби на чуждестранно дъщерно дружество в държавата по седалището на дружеството майка в рамките на сливане. Опасност от двойно използване на загубите и от избягване на данъчното облагане. Обосноваване на невъзможността да се приспаднат т.нар. окончателни загуби. Пропорционалност на липсата на трансгранично приспадане на загубите. Понятие „Окончателни загуби“.

Спор между данъчна администрация и M във връзка с възможността при облагането с корпоративен данък последното да приспадне загубите на установено в друга държава членка дъщерно дружество в случай на поглъщане на това дъщерно дружество при сливане.

дело С-608/17 от 19 юни 2019 година

Корпоративен данък — Група от дружества — Приспадане на загуби на чуждестранно дъщерно дружество — Законодателство на държавата по седалище на дружеството майка, което изисква пряко притежаване на дъщерното дружество — Законодателство на държавата по седалище на дъщерното дружество, което ограничава приспадането на загуби и го забранява в годината на ликвидацията — Понятие „Окончателни загуби“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Свобода на установяване. Приспадане на загуби на чуждестранно дъщерно дружество в държавата по седалището на дружеството майка. Обосноваване на невъзможността да се приспаднат т.нар. окончателни загуби. Пропорционалност на липсата на трансгранично приспадане на загубите. Изискване за пряко участие на дружеството майка, за да се приемат загубите за окончателни. Отчитане на загуби поради ограничение в приспадането на загуби в държавата по седалището на непрякото дъщерно дружество. Отчитане на загуби поради липсата на приспадане в рамките на групата в годината на ликвидацията в държавата по седалището на непрякото дъщерно дружество. Понятие „Окончателни загуби“.

Спор между данъчна администрация и дружество H във връзка с възможността при облагането с корпоративен данък последното да приспадне загубите на непряко дъщерно дружество, установено в друга държава членка.

дело С-1/18 от 20 юни 2019 година

Митнически съюз – Определяне на митническата стойност на стоките – Лекарствени продукти – Вземане предвид на всички фактори, които могат да имат влияние върху икономическата стойност на съответния лекарствен продукт – Срок от 90 дни, в който внесените стоки трябва да бъдат продадени в Европейския съюз – Липса на вземане предвид на търговските отстъпки – Понятие за „сходни стоки“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Митнически кодекс на Общността. Митническа стойност.

Дедуктивен метод въз основа на единичната цена. Oтстъпки в продажната цена на внасяните стоки. Oпределяне на митническата стойност на тези стоки. Фактори, които трябва да се вземат предвид.

Данни относно сделки, сключени в момент, по-близък до вноса на стоките, чиято митническа стойност трябва да се определи. Данни относно сделки, които са по-отдалечени във времето, но имат за предмет конкретно внесените стоки.

Понятие за „сходни стоки“.

Спор по повод на решение, с което дружество се задължава да внесе в държавната хазна допълнителен данък върху добавената стойност, лихви за забава и глоба.

дело С-100/18 от 20 юни 2019 година

Застраховка „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства – Имуществена вреда, причинена на сграда от пожар на превозно средство, паркирано в частен гараж в тази сграда – Покриване от задължителната застраховка – Понятия „Превозно средство“ и „Използване на превозни средства“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Покритие на автомобилна застраховка на вредите, причинени на еднофамилна къща от пожара на превозното средство, паркирано в гаража й. Вреди, причинени от пожар на спряно превозно средство, когато пожарът е причинен от необходимите механизми за осъществяване на функцията на средство за транспорт на превозното средство.

Понятия „Превозно средство“ и „Използване на превозни средства“.

Спор по повод възстановяване на обезщетението, изплатено от S на пострадал от пожар, причинен от електрическата система на лек автомобил, застрахован към L.

дело С-291/18 от 20 юни 2019 година

Данък върху добавената стойност — Условие за плаване в открито море — Освобождавания, свързани с международен транспорт — Доставка на самоиздигащи се платформи за морско сондиране — Понятия „плавателни съдове, предназначени за плаване в открито море“ и за „плаване „по море“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Обща система на данъка върху добавената стойност. Освободени доставки при износ извън Общността, приравнени на него сделки и международен транспорт.

Понятия „плавателни съдове, предназначени за плаване в открито море“ и „плаване по море“.

Спор между дружество S и данъчните органи по повод на отказа бъде освободена от данък върху добавената стойност доставката на три самоиздигащи се платформи за морско сондиране.

дело С-404/18 от 20 юни 2019 година

Равно третиране на мъжете и жените — Достъп до заетост и условия на труд —Защита срещу репресивни мерки — Отхвърляне на кандидатка поради нейната бременност —Уволнение на работника или служителя

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Социална политика. Защита срещу репресивни мерки. Отхвърляне на кандидатка поради нейната бременност. Работник или служител, предприел действия в защита на тази кандидатка.

Прилагане на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите.

Mерки, които са необходими за защита на работниците и служителите, включително и представителите на работниците и служителите, от уволнение или друго неблагоприятно третиране от страна на работодателя, в резултат на жалба в рамките на предприятието или в рамките на всякакво производство, целящо привеждане в изпълнение спазването на принципа за равно третиране.

Спор относно изплащането на обезщетение заради уволнение.

Нова Европейска финансова практика – май 2019 г.

Нови решения

дело С-133/18 от 2 май 2019 година

Възстановяване на ДДС – Молба за предоставяне на допълнителна информация, подадена от държавата членка по възстановяване – Информация, която трябва да бъде предоставена в едномесечен срок от получаване на молбата от нейния адресат – Правно естество на този срок и последици от неспазването му

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Oпределяне на подробни правила за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчнозадължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава членка.

Преклузивен срок, който предполага, че при надхвърляне на този срок или при липса на отговор данъчнозадълженото лице губи възможността да отстрани нередовностите на заявлението си за възстановяване, като представи непосредствено пред националния съд допълнителна информация, с която може да се докаже наличието на неговото право на възстановяване на ДДС.

Правен спор между дружество, установено в Германия, и министър на публичната дейност и финансите, Франция относно решението на последния да отхвърли заявлението за възстановяване на данъка върху добавената стойност, платен от това дружество.

дело С-224/18 от 2 май 2019 година

Обща система на данъка върху добавената стойност – Данъчно събитие и изискуемост на данъка – Момент на доставяне на услугите – Строителни и строително-монтажни работи – Отчитане на момента на приемането на работите, предвидено в договора за предоставяне на услуги

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Момент на изискуемост на дължимия ДДС.

Държава членка, която предвижда, че данъкът става изискуем с изтичането на определен срок, който започва да тече от деня на доставяне на услугата, при положение че, от една страна, формалността по приемането е уговорена от страните в обвързващия ги договор съгласно договорни клаузи, отговарящи на действителното икономическо и търговско положение в областта, в която се извършва услугата, и от друга страна, тази формалност отговаря на реалното завършване на услугата и окончателно определя размера на дължимата насрещна престация.

Понятия „данъчно събитие“ и „изискуемост“.

Спор по повод на писмени указания, издадени от министъра на финансите, отнасящи се до момента на изискуемост на данъка върху добавената стойност във връзка с извършването на строителни или строително-монтажни работи.

дело С-225/18 от 2 май 2019 година

Данък върху добавената стойност – Приспадане на данъка, платен за получена доставка – Изключване на правото на приспадане – Получаване на услуги за нощуване и хранен доставка – Клауза „standstill“ – Присъединяване към Европейския съюз

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Право на приспадане на ДДС, начисляван при покупката на услуги за нощуване и хранене, въведено преди присъединяването към Съюза и запазено в сила след това.

Национално законодателство, което предвижда изключване на правото на приспадане на ДДС, платен за закупуването на услуги за нощуване и хранене, въведено преди присъединяването на съответната държава членка към Съюза и запазено в сила след това и съгласно което данъчнозадължено лице, което не предоставя туристически услуги, се лишава от правото на приспадане на ДДС.

Спор между дружество майка на група от дружества, която по-специално развива дейност в областта на горивата и смазочните материали, и министър на финансите относно указание за тълкуване на данъчни разпоредби, с който министърът на финансите му е отказал правото на приспадане на платения данък върху добавената стойност, начислен при закупуването от това дружество на услуги за нощуване и хранене, които то препродава и следователно префактурира на други данъчнозадължени лица по ДДС.

дело С-265/18 от 2 май 2019 година

Освобождаване от ДДС на малки предприятия с годишен оборот под определен праг — Едновременна доставка на две недвижими вещи с една сделка — Преминаване на годишния праг на оборота заради продажната цена на едната от двете вещи — Задължение за внасяне на целия данък върху добавената стойност по сделката

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Обща система на данъка върху добавената стойност.

Специален режим за малки предприятия.

Данъчнозадължено лице, задължено да плати данък върху стойността на цяла доставка, при отчитане на стойността на две вещи, които са предмет на тази доставка, дори ако отчитането на стойността на едната от тези вещи не би довело до надхвърляне на споменатия годишен праг.

Спор на държавна данъчна инспекция с г-жа J по повод отказа да й бъде предоставено освобождаване от ДДС в рамките на икономическа операция, свързана с доставката на къща и на терена, върху който тя е построена.

дело С-598/17 от 2 май 2019 година

Свободно движение на капитали — Задължения на националните юрисдикции — Съществуващи помощи и нови помощи — Възстановяване на данък върху дивидентите — Обхват на данъчен режим, разширен по отношение на дружества, установени извън територията на съответната държава членка

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Възможност за националните юрисдикции да оценят аспекти на схема за помощи с оглед на разпоредби на Договора за функционирането на ЕС.

Нова помощ, която следва да се разглежда като изменение на съществуваща помощ.

Условие, което е необходимо за осъществяването на предмета и на функционирането на дадена схема за помощи, без да се засегне разпределението на правомощията между Комисията и националните юрисдикции и в областта на държавните помощи.

Освобождаване от корпоративен данък на публичните предприятия, което представлява необходимо условие за осъществяването на предмета и на функционирането на тази схема за помощи.

Спор по повод възстановяването на данък върху дивидентите, удържан от нидерландската данъчна администрация.

Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през февруари 2019 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Подаване на годишните отчети за дейността; Деклариране и изготвяне на документи по реда на ЗМИП; Одобрени електронни касови апарати с ЕКАФП и софтуери за управление на продажби; Методи за определяне на пазарни цени по ДОПК

Данъци и данъчни облекчения

 1. Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2018 г. (DOC-формат)
 2. Годишна данъчна декларация по чл. 219 от ЗКПО за дължимия данък върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта (DOC-формат)
 3. Годишна данъчна декларация по чл. 252 от ЗКПО за дължимия данък върху приходите на бюджетните предприятия (DOC-формат)
 4. Годишна данъчна декларация по чл. 259, ал. 2 от ЗКПО за дължимия данък върху дейността от опериране на кораби (DOC-формат)
 5. Данък върху разходите, съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане. „Данък уикенд“
 6. Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци
 7. Декларация по чл. 142, ал. 5 от ДОПК във връзка с прилагане на СИДДО за доходи в общ размер до 500 000 лева
 8. Декларация по чл. 246 от ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино (DOC-формат)
 9. Заявление за дерегистрация по ЗДДС – Приложение № 8 от ППЗДДС
 10. Заявление за регистрация по ЗДДС – Приложение № 1 от ППЗДДС
 11. Заявление по чл. 169, ал. 4 от ДОПК за погасяване на публични задължения
 12. Искане за издаване на удостоверение за местно лице по смисъла на СИДДО (Обр. № Окд-273)
 13. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС – Данъчно предимство при неустановеност на реалността на фактурирани доставки (комисионни услуги и доставки на рекламни материали) и недобросъвестност на получателя по тях
 14. Облагане на доходите от трудови правоотношения
 15. Определяне на пазарни цени по смисъла на ЗДДС – Право на данъчен кредит – Предпоставка за ангажиране отговорността – по отношение презумпцията за знание, че получателят е бил длъжен да знае, че данъкът няма да бъде ефективно внесен. Методи за определяне на пазарни цени по смисъла на ДОПК
 16. Освободени доставки и придобивания в Закона за данък върху добавената стойност
 17. Практика на ВАС и ВКС в областта на финансовата и данъчната политика
 18. Предотвратяване на отклонение от данъчно облагане – Ангажиране на солидарна отговорност при наличие на данни за сделка, сключена при заобикаляне на закона
 19. Приложение № 1 към Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2018 г. – за ползване на данъчни облекчения под формата на преотстъпване на корпоративен данък или чрез признаване за данъчни цели на счетоводни разходи за дарения или стипендии (DOC-формат)
 20. Приложение № 2 към Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2018 г. – за печалби (доходи), обложени в чужбина, за които се прилага метод за избягване на двойното данъчно облагане (DOC-формат)
 21. УКАЗАНИЯ за попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2018 г.

Срокът за ползващите софтуер за управление на продажби се удължава до края на септември

27 Февруари 2019

Срокът за всички търговци (регистрирани и нерегистрирани по ДДС), използващи софтуер за управление на продажбите в търговските си обекти (СУПТО), в който трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на Наредба Н-18, ще бъде удължен до края на септември 2019 г., потвърди министърът на финансите вчера.

Всички търговци, независимо от това дали са или не са регистрирани по ДДС, използващи софтуер за управление на продажбите, имат срок до края на септември 2019 г., в който трябва да приведат дейността си в съответствие с новите изисквания. Те ще могат да продължат да ползват старите си касови апарати до 30.09.2019 г., като от началото на октомври няма да се допуска едновременната употреба в един търговски обект на касов апарат и софтуер за продажбите, ако те не са свързани, допълват от НАП.

За лицата, които не използват софтуер за управление на продажбите, сроковете остават непроменени. Регистрираните по ДДС компании, които не ползват софтуер, а отчитат продажбите си само на касов апарат, са длъжни да го сменят или модифицират до края на март 2019 г. Фирмите без регистрация по ДДС и неползващи софтуер за управление на продажбите трябва да сменят или модифицират касовите си апарати до края на юни 2019 г.

До 29 март 2019 г. е срокът, в който собствениците на електронни магазини, стартирали дейност преди 29 декември 2018 г. и получаващи плащания в брой или с банкови карти, трябва да подадат информация в НАП за електронните си платформи.

Търговците на горива до края на март 2019 г. трябва да започнат  да отпечатват на всяка касова бележка данни за покупната цена, дължимия акциз, ДДС и продажната цена на горивата, които продават. До края на юни 2019 г. търговците на горива трябва да приведат в съответствие с изискванията и електронните си системи с фискална памет.

В следващите дни предстои да бъде публикуван проект за изменение и допълнение на Наредба Н-18, в който ще бъдат регламентирани новите срокове. Проектът ще бъде предложен за обществено обсъждане, като междувременно продължават срещите на експерти на НАП и представители на бизнеса за изясняване на спорните моменти в наредбата.

Важни крайни срокове по Наредба Н-18 (след предстоящите промени)

29.03.2019 г.

Собствениците на електронни магазини, стартирали дейност преди 29 декември 2018 г. и получаващи плащания в брой или с банкови карти, подават информация в НАП чрез портала за електронни услуги на агенцията.

31.03.2019 г. 

 1. Смяна или модифициране на касовите апарати на регистрираните по ДДС лица, които не ползват СУПТО.
 2. Бензиностанциите посочват данни за размера на ДДС, акциз, покупна и продажна цена на горивата във всяка касова бележка.

30.06.2019 г.

 1. Смяна или модифициране на касовите апарати на нерегистрираните по ДДС лица, които не ползват СУПТО.
 2. Смяна на електронните системи с фискална памет на бензиностанциите.

30.09.2019 г.

Всички търговци – независимо от това дали са или не са регистрирани по ДДС, използващи софтуер за управление на продажбите, трябва да сменят или модифицират касовите си апарати и да приведат използвания от тях софтуер в съответствие с нормативните изисквания. От 1 октомври 2019 г. софтуерът следва да управлява всички фискални устройства, намиращи се в търговския обект.  

31.12.2019 г.

 Ползвателите на Интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност (ИАСТУД), най-често ползвани в големите търговски вериги, ги привеждат в съответствие с изискванията на наредбата.

Нова Европейска финансова практика – декември 2018 г.

Нови решения

дело С-480/17 от 06 декември 2018 година

Пряко данъчно облагане – Данък върху доходите – Приспадане на вноските към професионален пенсионен фонд и за частно пенсионно осигуряване – Изключване на чуждестранните лица

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Свобода на установяване.

Правна уредба на държава членка, съгласно която чуждестранно данъчнозадължено лице, което в тази държава членка е ограничено данъчно задължено за данъка върху доходите, не може да приспада от облагаемата основа на данъка върху доходите размера на задължителните и допълнителните вноски, платени към професионален пенсионен фонд, и на вноските, платени за частно пенсионно осигуряване, докато местно данъчнозадължено лице, което е неограничено данъчно задължено за данъка върху доходите, може да приспада.

Спор по повод отказа да бъдат взети предвид като извънредни разходи вноските към професионален пенсионен фонд и за частно пенсионно осигуряване, за да се намали данъкът при ограничено данъчно облагане в Германия.

дело С-672/17 от 06 декември 2018 година

Данъчна основа – Намаляване – Действия в рамките на производство по несъстоятелност, за да се събере ДДС – Управление на общински публични услуги – Принцип на данъчен неутралитет

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Намаляване на данъчната основа за начисляване на ДДС.

Kорекция на данъка в случаите на неплащане, преди анулирането на данъка да е съобщено на получателя на стоката или услугата, ако той е данъчнозадължено лице, с цел корекция на първоначално направеното приспадане.

Спор между дружество и данъчен и митнически орган по повод на отказа на последния да допусне коригирането на размера на данъка върху добавената стойност, платен от това дружество във връзка с неплатени вземания, считани за несъбираеми поради неплатежоспособността на длъжниците.

дело С-385/17 от 13 декември 2018 година

Организация на работното време – Право на платен годишен отпуск – Правна уредба на държава членка, която позволява да се предвиди, с колективен трудов договор, вземането предвид на периоди на работа на непълно работно време за целите на изчисляването на възнаграждението, изплащано за годишен отпуск – Действие във времето на тълкувателните съдебни решения

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Право на ограничаване на максималната продължителност на труда, на периоди на дневна и седмична почивка, както и на платен годишен отпуск. Възнаграждение за годишен отпуск. Последици от периоди на работа на непълно работно време.

Национална разпоредба, съдържаща се в колективен трудов договор, която позволява намаления на възнаграждението поради работа на непълно работно време да се вземат предвид при изчисляването на правото на работника на възнаграждение за времето на годишния отпуск.

Общ принцип на правото на Съюза на правна сигурност и забрана за придаване на обратно действие изискващи да се ограничи във времето действието по отношение на всички засегнати лица на възможността за позоваване на тълкуването, което Съдът ще даде.

Спор между служител и дружество относно изчисляването на обезщетението за платен отпуск, а именно на възнаграждението, на което той има право за своя платен отпуск.

дело С-17/18 от 19 декември 2018 година

Прехвърляне на съвкупност или част от активи — Освобождаване на отдаването под наем на недвижимо имущество — Договор за наем на използван за търговска дейност недвижим имот и на необходимите за тази дейност движими вещи — Престации във връзка с недвижимия имот, при които е направено приспадане на ДДС

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Сделка, с която недвижим имот, използван за търговска дейност, е отдаден под наем с цялото оборудване и инвентар, предназначени за тази дейност, когато наемателят продължава дейността с използваното дотогава наименование.

Услуга, която се квалифицира като отдаване под наем на недвижим имот по смисъла на Директива 2006/112/ЕО, или договор, определящ се като предоставяне на комплексна услуга.

Понятия „прехвърляне […] на съвкупност или част от активи“, „аренда“, „отдаване под наем“ и „отдаването под наем на недвижимо имущество“.

Наказателно производство, образувано срещу търговско дружество и неговите управители за действия, представляващи избягване на данъчно облагане, а именно за това, че след като са приспаднали данъка върху добавената стойност (ДДС), заплатен по получени доставки за строително ремонтни работи в недвижим имот, отреден за тяхната търговска дейност, не са направили корекция на ДДС при отдаването под наем на същия имот заедно с движимото имущество, необходимо за продължаването на тази дейност.

дело С-374/17 от 19 декември 2018 година

Данък върху придобиването на недвижими имоти – Освобождаване – Прехвърляне на собствеността върху недвижим имот, настъпило в резултат на преобразуване, извършено в рамките на някои групи от дружества -Понятие „Държавна помощ“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Помощи, предоставяни от държавите. Селективност по същество. Критерий за общодостъпност. Мярка с общ характер.

Референтна рамка. Обосновка, изведена от естеството или от общата структура на референтната рамка.

Данъчно предимство. Данък върху придобиването на недвижими имоти.

Освобождаване на преобразуване в рамките на група от дружества. Условие за дялово участие от най-малко 95 % в капитала на участващите дружества. Петгодишни периоди преди и след преобразуването, в които трябва да се притежава дялово участие.

Спор между данъчна администрация и дружество А по повод нейния отказ да освободи това дружество от данък върху придобиването на недвижими имоти, каквото право германското данъчно законодателство дава при определени условия на дружества, придобиващи право на собственост върху недвижими имоти в контекста на преобразуване, извършвано в рамките на някои групи от дружества.

дело С-414/17 от 19 декември 2018 година

Вътреобщностни придобивания на продукти, подлежащи на облагане с акцизи – Верижни сделки с един-единствен превоз – Съотнасяне на превоза – Движение под режим отложено плащане на акциз – Значение за квалификацията като вътреобщностно придобиване

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Продукти, подлежащи на облагане с акцизи.

Освобождаване на доставката на вещи, изпратени или превозени в рамките на Съюза.

Вътреобщностни придобивания на продукти, подлежащи на облагане с акцизи, когато акцизите са изискуеми на територията на държавата членка по местоназначение, извършени от данъчнозадължено лице, чиито други придобивания не подлежат на облагане с ДДС.

Наличие на верига от последователни сделки, във връзка с които е осъществен един-единствен вътреобщностен превоз на продукти, подлежащи на облагане с акцизи при режим отложено плащане на акциз.

Спор по повод приспадането на данъка върху добавената стойност по придобивания от чешки доставчици на горива, превозени при отложено плащане на акциз от Австрия към Чешката република.

дело С-422/17 от 19 декември 2018 година

Специален режим за туристически агенти — Определяне на надбавката на туристически агент — Данъчно облагане на авансови плащания, извършени преди доставката на туристически услуги от туристическия агент — Фактически разходи, направени от туристическия агент

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Правила за ДДС, предвидени съгласно специалния режим за туристическите агенти.

Възникване на данъчно задължение към и данъчно облагане на авансово плащане, получено от предоставящо туристически услуги данъчнозадължено лице, облагани съгласно специалния режим за туристически агенти.

Спор относно данъчни указания, които са издадени от министър на финансите и се отнасят до момента на изискуемостта и до начина на изчисляване на данъка върху добавената стойност (ДДС) при получаване на авансово плащане за туристическа услуга, предоставена от туристически агент.

дело С-552/17 от 19 декември 2018 година

Специален режим за туристически агенти — Предоставяне на ваканционно жилище, наето от други данъчнозадължени лица — Допълнителни услуги — Естество на дадена услуга като основна или съпътстваща — Намалени данъчни ставки — Настаняване, доставено от туристически агент от свое име

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Услуга, предоставяна от туристически агент.

Взаимодействие между два специални режима на данъка върху добавената стойност: единият – относно данъчната основа (маржа), а другият – относно намалената ставка на ДДС.

Специален режим за туристическите агенти спрямо услуга, която по същество се състои в предоставянето на разположение на ваканционно жилище и допълнителните компоненти на която следва да се разглеждат само като услуга, съпътстваща основната.

Намаляване на данъчната ставка за предоставянето на ваканционно настаняване.

Спор относно данъчното облагане на доставянето на ваканционно настаняване.

Промени в данъчното и счетоводното законодателство за 2019 година

ЗАКОН за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Промени, свързани с въвеждане в ЗДДС на правилата на новоприетите европейски директиви, с цел хармонизиране с изискванията им

Директива (ЕС) 2017/2455 на Съвета от 5 декември 2017 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО и Директива 2009/132/ЕО по отношение на някои задължения, приложими при доставките на услуги и дистанционните продажби на стоки (ОВ, L 348/7 от 29 декември 2017 г.)

Въвежда се праг от 10 000 евро при осъществяване на доставки на далекосъобщителни услуги, на услуги за радио- и телевизионно излъчване и на услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица. Когато общата стойност без данъка върху добавената стойност (ДДС) на тези доставки е под прага, т.е. под 10 000 евро, и при условие че доставчикът е установен, има постоянен адрес или обичайно пребиваване само на територията на една държава членка, мястото на изпълнение на доставките ще е там, където доставчикът е установен, има постоянен адрес или обичайно пребиваване. Доставката, с която се надхвърля прага, ще е с място на изпълнение по сегадействащия ред, т. е. там, където е установено данъчно незадълженото лице – получател. Дадена е възможност, дори прагът да не е надхвърлен, доставчикът да може да избере да определя мястото на доставка там, където е установено данъчно незадълженото лице – получател по услугата (чл. 21 от ЗДДС).

Директива (ЕС) 2016/1065 на Съвета от 27 юни 2016 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на данъчното третиране на ваучери (ОВ, L 117/9 от 1 юли 2016 г.)

С цел гарантиране на сигурно и еднакво третиране, наличие на съответствие с принципите за общ данък върху потреблението, точно пропорционален на цената на стоките и услугите, избягване на непоследователност, нарушаване на конкуренцията, двойно данъчно облагане или необлагане, като са въведени отделни правила по отношение на третирането на ваучерите за целите на ДДС (чл. 26, ал. 10, чл. 131а – 131в, § 1, т. 88 – 90 от ЗДДС).

Директива (EС) 2018/912 на Съвета от 22 юни 2018 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на задължението за спазване на минимален размер на стандартната данъчна ставка (ОВ, L 162/1 от 27 юни 2018 г.)

Промени, свързани с отстраняване на несъответствия в ЗДДС с правилата на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данък върху добавената стойност (Директива 2006/112/ЕО)

В съответствие с нормата на чл. 132, параграф 1, буква „з“ от Директива 2006/112/ЕO се приема извършването на посредничество при международно осиновяване по Семейния кодекс да бъде освободена доставка (чл. 40, т. 4 от ЗДДС).

 1. Въвежда се възможността, предвидена в чл. 211, параграф 2 от Директива 2006/112/ЕO, за отложено начисляване на ДДС от вносител при внос на стоки на територията на страната. Тази опция ще може да се прилага за определени видове стоки, които не са акцизни стоки и не са предназначени за крайно потребление. Лицата, които изпълняват предвидените условия, ще могат да начисляват дължимия при внос данък в справката-декларация за ДДС, като отпада задължението за ефективно внасяне на данъка в съответното митническо учреждение (чл. 167а – 167б от ЗДДС).

Във връзка с необходимостта от привеждане на програмните продукти в съответствие с направените промени е предвидено разпоредбите, свързани с отложено начисляване на ДДС от вносител при внос на стоки на територията на страната, да влязат в сила от 1 юли 2019 г.

Предложения за промени в резултат на констатирани несъответствия с правото на ЕС

Във връзка с решение на СЕС по дело С-33/16 се отстранява несъответствието по отношение обхвата на освобождаванията на доставки, свързани с международен транспорт, както е предвидено в чл. 148 от Директива 2006/112/ЕО, по-конкретно освобождаването на доставки на услуги за посрещане на непосредствените нужди на плавателните съдове и въздухоплавателните средства (чл. 31, т. 12 от ЗДДС).

 1. С оглед на съобразяване с практиката на СЕС, постановена с негово решение по дело С-552/16, се предвижда изменение на обстоятелствата за задължителна дерегистрация. Няма да е налице основание за задължителна дерегистрация при прекратяване на юридическо лице – търговец с ликвидация, когато юридическото лице е избрало да остане регистрирано до датата на заличаването му от търговския регистър (чл. 107, т. 4, б. а от ЗДДС).

Промени в резултат на констатирани от Европейската комисия (ЕК) неизпълнения на Република България и открити процедури за нарушение

Във връзка с получено официално уведомително писмо С (2018) 1352 на ЕК по открита процедура за Нарушение № 2017/4125 за неизпълнение на задълженията на Република България по членове 74 и 76 от Директива 2006/112/ЕО, поради несъответствието с тях на разпоредбите на член 27, ал. 1 и чл. 52, ал. 2 от ЗДДС, се въвеждат промени с цел отстраняване на нарушението.

 1. Във връзка с получено официално уведомително писмо С (2018) 1350 на ЕК по открита процедура за нарушение № 2017/4110 за неизпълнение на Република България на задълженията по чл. 273 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета и чл. 16 от Хартата на основните права на Европейския съюз, поради несъответствието с тях на разпоредбите на член 176в, ал. 2 и 3 от ЗДДС, се правят промени с цел отстраняване на нарушението. Предвиждат се изменения по отношение на задължението за предоставяне на обезпечение за данъчно задължените лица, които през текущия данъчен период извършват доставки на течни горива над 25 000 лв., като отпада изискването размерът на обезпечението, да не може да бъде по-малък от 50 000 лв.

Предложения за промени, свързани с намаляване на административната тежест

Създава се възможност лицата да могат да се дерегистрират по избор след изтичането на 12 месеца от началото на календарната година, следваща годината на доброволната регистрация (чл. 108, ал. 2 от ЗДДС).

 1. С цел облекчаване на лицата при дерегистрация по закона срокът за внасяне на данъка по справката декларация за последния данъчен период се увеличава до края на календарния месец, следващ месеца, през който е следвало да бъде подадена (чл. 89, ал. 2 от ЗДДС).
 2. Прието е, когато едно лице се дерегистрира и повторно регистрира по закона в рамките на един данъчен период – за стоките и услугите, които са били налични, както към датата на дерегистрацията, така и към датата на последващата регистрация, да не се начислява данък при дерегистрацията (чл. 76, ал. 2, т. 2 от ЗДДС).
 3. Във връзка с общата тенденция за електронизация на подаването на данни към НАП и намаляване на административната тежест със законопроектът се предлага Регистърът за вътреобщностни доставки на нови превозни средства, по които получатели са нерегистрирани за целите на ДДС лица в други държави членки, който водят регистрираните лица, извършили такива доставки през съответното календарно тримесечие да се подава по електронен път, а не на технически носител (чл. 125, ал. 9 от ЗДДС).

Прецизиране на разпоредби и редакционни промени, свързани с възникнали затруднения при практическото прилагане на закона

 1. Удължава се срокът на прилагане до 30 юни 2022 г. на въведения от 1 януари 2014 г. в националното законодателство Механизъм за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и технически култури (§ 9 от ПЗР на ЗИД на ДОПК).
 2. При извършване на корекция на ползван данъчен кредит за дълготраен актив се пренасят в закона на разпоредбите от правилника за прилагането му, които регламентират, че 5-годишният срок, съответно 20-годишният срок, спира да тече за всяка календарна година, през която дълготрайният актив изобщо не се използва (чл. 79а – 79б от ЗДДС).
 3. Предвижда се да се даде възможност за предоставянето в електронен вид на фискалния/системния бон на купувача в случаите на продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин, при които няма физически контакт между доставчика и получателя по доставката. Въвежда се и поддържане от НАП на публичен електронен списък на електронните магазини, чрез които български задължени лица извършват търговска дейност в интернет, с цел защита на потребителите при пазаруване в интернет и намаляване на сивия сектор в интернет търговията (чл. 118, ал. 3 и 19 от ЗДДС).
 4. С цел премахване на несъразмерността на прилаганата от закона административнонаказателна норма се отменя мярката за принудително запечатване на обект за срок 30 дни в случаите на неспазване на реда или начина на ежедневно отчитане на оборотите от продажби, когато това е задължително (чл. 186 от ЗДДС).

 

 

Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през ноември 2018 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Данъчното и счетоводното законодателство за 2019 година;

Годишно счетоводно приключване и Годишен финансов отчет за 2018 г. – прилагане на Закона за счетоводството и счетоводните стандарти

Данъчно облагане и данъчно производство

 1. Данък върху недвижимите имоти
 2. Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим – А14
 3. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС
 4. Отговорност на лицата в случаи на злоупотреби съгласно ЗДДС – Знание, че дължимият данък няма да бъде внесен от доставчика – Вписване на данни в публичен регистър, регламентиран от законови и подзаконови разпоредби – Полагане на дължима грижа от страна на задълженото лице в качеството му на „добър търговец“
 5. Практика на ВАС и ВКС в областта на финансовата и данъчната политика
 6. Прилагане на нормативната уредба на Закона за местните данъци и такси от предприятията
 7. Промени в данъчното и счетоводното законодателство за 2019 година
 8. Протокол за анулиране на погрешно издаден документ
 9. Съставяне и отчитане на дебитни и кредитни известия при корекции, анулиране на фактури и сделки по ЗДДС

Счетоводство, национални и международни стандарти

 1. Акценти на годишното счетоводно приключване – тема от семинар
 2. Годишен финансов отчет за 2018 г. – прилагане на Закона за счетоводството – тема от семинар
 3. Годишно счетоводно приключване за 2018 година
 4. Заявление за вписване на обстоятелства относно клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел – А18
 5. Заявление за обявяване на годишни финансови отчети – Г2
 6. Заявление за обявяване на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч – Г3
 7. Отчетност на оборотите от извършени продажби
 8. Разработване на Годишния финансов отчет за 2018 г. и изисквания на регистрираните одитори към отчетите, подлежащи на независим финансов одит – тема от семинар
 9. Счетоводно отчитане на разходите за превозни средства – Право на данъчен кредит при закупуване на гориво за МПС – Задължение за доказване използването на МПС за независимата икономическа дейност

Труд и работна заплата

 1. Декларация за минимални и държавни помощи
 2. Обезщетения при безработица – Право на парично обезщетение за безработица при получаване на обезщетение за временна неработоспособност
 3. Указания за попълване на Декларацията за минимални и държавни помощи

Социално и здравно осигуряване

 1. Практика на ВАС в областта на социалната политика
 2. Списък на лицата, които са здравноосигурени за сметка на държавния бюджет

Пенсии, социално подпомагане

 1. Заявление за издаване на удостоверение – Обр. П-20
 2. Заявление за издаване на удостоверение УП-20 за доходи от пенсии от други държави, изплащани чрез посредничеството на НОИ (Обр. П-23)
 3. Удостоверение за доходи от пенсии от други държави, изплащани чрез посредничеството на НОИ (Обр. УП-20)
 4. Удостоверение за месечен размер на пенсия/и и добавка/и за определен период за ползване в друга държава (Обр. УП-19)
 5. Удостоверение за месечен размер на получаваните суми за пенсия/и и добавки за ползване в друга държава (Обр. УП-18)
 6. Удостоверение за обстоятелството, че лицето не получава пенсия от Република България (Обр. УП-18а)

Банки и финанси

 1. Списък на участниците в TARGET 2 през националния системен компонент TARGET2-BNB

Справочник

 1. БВП – Разходи за крайно използване – национално ниво, текущи цени
 2. Брутен вътрешен продукт (БВП) по тримесечия за 2018 година
 3. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 4. Индекси на цените на жилища
 5. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 6. Регистрирани посредници за наемане на българи на работа в страната
 7. Регистрирани посредници за наемане на българи на работа в чужбина
 8. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 9. Списък на посредниците, чиято регистрация за извършване на посредническа дейност е прекратена, съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа
 10. Средна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение по отрасли, месеци и сектори през 2018 г.
 11. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 12. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.