Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец февруари 2024 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Данъчните закони за 2024 г.; Счетоводен баланс към 31.12.2023 година (за публикуване); Отчетност на бюджетните организации; Облагане доходите на физически лица; Осигурителен доход и осигурителни вноски

Финансова практика при прилагане на икономическото законодателство по нововъзникнали казуси, които не са нормативно регулирани и не са били обект на тълкуване от върховните съдилища с включени резюмета на обжалваните съдебни и ревизионни актове само в частта на тяхното обжалване.

Данъци и данъчни облекчения

 1. Данъчен кредит и право на неговото приспадане – Правна уредба на ДДС, при която се отказва право на данъчен кредит на получателя по доставката, заради липса на кадрова обезпеченост на доставчика или други неизправности при доставчика, а по отношение на доставката на стоки – поради неустановен произход, при липса на доказателства за участие на ревизираното лице в данъчна измама
 2. Документиране и документална обоснованост на стопанските операции в данъчните закони – Увеличение на декларирания счетоводен финансов резултат, представляващо осчетоводен разход за заплатена неустойка – Доказателства, въз основа на които да се формира извод, че осчетоводеният разход съответства на дефиницията по чл. 10, ал. 1 ЗКПО – Лихви за забава при констатация, че от ревизирания търговец в дневниците за покупки са включени кредитни известия, които не са издадени от доставчиците, както и кредитни известия, издадени в по-ранен период от този на отразяването им
 3. Заплащане на винетна такса. Функциониране на винетната система
 4. Облагане доходите на физически лица от източници, различни от трудови правоотношения
 5. Основни изменения в данъчните закони за 2024 г. – тема от семинар
 6. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 7. Спедиционен договор – счетоводно и данъчно третиране – Право на данъчен кредит при сключен договор за спедиция – Разлика между договор за спедиция и договор за извършване на транспортни услуги – Доказателства за реално осъществена доставка по смисъла на чл. 9 ЗДДС

Счетоводство. ГФО, вкл. и в условията на пандемия. Национални и международни стандарти

 1. Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2023 година (формат MS Excel)
 2. Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации за 2023 г.
 3. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2023 година
 4. Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2023 година (за публикуване) (формат MS Excel)
 5. Отчет за приходите и разходите и Справка за приходите и разходите по видове и икономически дейности за 2023 година (за публикуване) (формат MS Excel)
 6. Отчет за приходите и разходите на предприятията (физическо лице или ЕТ) за 2023 година
 7. Отчет за собствения капитал за 2023 година (за публикуване) (формат MS Excel)
 8. Справка за вземанията и задълженията, разпределени по институционални сектори към 31.12.2023 година
 9. Справка за група предприятия през 2023 година
 10. Справка за данъците и таксите (физическо лице или ЕТ) през 2023 година
 11. Справка за данъците и таксите за 2023 година
 12. Справка за заемите и начислените лихви по институционални сектори и подсектори (физическо лице или ЕТ) през 2023 година
 13. Справка за местните единици за 2023 година
 14. Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2023 година
 15. Справка за начислените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи (физическо лице или ЕТ) за 2023 година
 16. Справка за начислените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 2023 година
 17. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2023 година
 18. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2023 година на микропредприятията
 19. Справка за общо изразходваните средства за опазване на околната среда (инвестиции и текущи), получени от субсидии и други източници за 2023 година
 20. Справка за потреблението на горива и енергия за 2023 година
 21. Справка за предприятието (физическо лице или ЕТ) през 2023 година
 22. Справка за предприятието през 2023 година
 23. Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12.2023 година
 24. Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство през 2023 година
 25. Справка за приходите от продажби на предприятията, предоставящи бизнес услуги по видове продукти през 2023 година
 26. Справка за продажбите и търговските обекти през 2023 година
 27. Справка за производството и продажбите на енергийни продукти за 2023 година
 28. Справка за производството и продажбите на промишлени продукти за 2023 година
 29. Справка за производството и продажбите на промишлени продукти (физическо лице или ЕТ) за 2023 година
 30. Справка за таксите и комисионните, начислени за 2023 година
 31. Справка за чуждестранните преки инвестиции към 31.12.2023 година
 32. Счетоводен баланс към 31.12.2023 година (за публикуване) (формат MS Excel)
 33. Указания за попълване на справката за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) през 2023 година

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Декларация „Данни за дължими вноски и данък по чл. 41а и/или чл. 42 от ЗДДФЛ“ (Образец № 6)
 2. Декларация „Данни за осигуреното лице“ (Образец № 1)
 3. Конфликт на интереси
 4. Осигурителен доход и осигурителни вноски на лицата, работещи по трудови правоотношения
 5. Осигурителни вноски – документи, срокове, внасяне, декларации, санкции
 6. Подаване на данни за осигурените лица
 7. Социални помощи по Закона за семейни помощи за деца
 8. Списък на доходите, върху които не се дължат осигурителни вноски
 9. Указания за попълване на Декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“
 10. Указания за попълване на Декларация образец № 3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет“
 11. Указания за попълване на Декларация образец № 5 „Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски“
 12. Указания за попълване на Декларация образец № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ“

Бюджет и одит

 1. Бюджетни и финансови параметри на програмите за разпоредителите с бюджет. Разплащания по договори
 2. Електронен подпис и счетоводно оперативно управление в бюджетни предприятия
 3. Касово отчитане на придобитите дълготрайни активи чрез финансов лизинг от бюджетните организации
 4. Матрица за логически контрол при одита на разходите по проекти и програми на Европейския съюз в публичния сектор
 5. Методи за прогнозиране на неданъчните приходи от бюджетните организации и общините
 6. Основни допускания по средносрочната бюджетна прогноза за периода 2023-2026 г.
 7. Отчетност на бюджетните организации
 8. Подготовка на тригодишната бюджетна прогноза, разходни тавани по ПРБ за периода 2025 – 2027 г. и влиянието върху проекта за бюджет за 2025 г.
 9. Програмно-целеви бюджет и счетоводно отражение в оборотна ведомост и касов отчет
 10. Финансово-счетоводна организация на разпоредителите с бюджет при измерване на влиянието на проекти за нормативни актове върху държавния бюджет

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Брутен вътрешен продукт (БВП) по тримесечия за 2023 година
 2. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 3. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 4. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 5. Списък на лицата, получили разрешение за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна, и такива на които е издадена заповед за отнемане на разрешението
 6. Средна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение по отрасли, месеци и сектори през 2023 г.
 7. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 8. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.
 9. Таблица за нарушения и наказания по Закона за акцизите и данъчните складове
 10. Тарифа за размера на акцизите

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 – Редакция;

970 89 44 – HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 – Централа;

[email protected]

Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец януари 2024 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Данъчни закони за 2024 г. – тема от семинар; Годишни данъчни декларации и данъчни облекчения по ЗКПО и ЗДДФЛ; Годишен отчет за дейността на предприятията; Солидарна отговорност (отговорност за чуждо данъчно задължение) относно невнесен данък; Скрито разпределение на печалбата; Непризнаване за данъчни цели на счетоводни разходи

 Данъци и данъчни облекчения

 1. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. за доходи на починало лице (образец 2001в)
 2. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. за доходи на починало лице (образец 2001в) (DOC-формат)
 3. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. за доходите на физическите лица (образец 2001)
 4. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 година (DOC-формат)
 5. Данък върху недвижимите имоти
 6. Данъчен режим на вноса по смисъла на ЗДДС
 7. Данъчна декларация по чл. 14, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху недвижимите имоти
 8. Данъчна декларация по чл. 27 от Закона за местните данъци и такси за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение
 9. Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за облагане с данък на плавателно средство
 10. Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък
 11. Данъчни облекчения по Закона за данъците върху доходите на физически лица
 12. Данъчни облекчения по Закона за корпоративното подоходно облагане
 13. Данъчно облагане и мениджмънт – Ангажиране отговорността на ревизираното лице на основание чл. 19, ал. 2 ДОПК -Доказано ли е, че управителят недобросъвестно е извършил плащания в натура или в пари от имуществото на задълженото лице, представляващи скрито разпределение на печалбата, и ако да, налице ли е причинно-следствена връзка между това негово действие, намаляването на имуществото на задълженото лице и невъзможността да бъдат погасени задължения
 14. Данъчно облагане на доходите от продажба и замяна на недвижимо и движимо имущество
 15. Данъчно облагане на организаторите на хазартни игри
 16. Данъчно третиране на липсите и брака – Непризнаване за данъчни цели на счетоводни разходи от бракувани стоки, представляващи материални запаси, отчетени като разходи, и предмет на дейността – Основание за приложение на изключението в чл. 28, ал. 3, т. 1 ЗКПО – непреодолима сила, вследствие на наводнение, унищожило стоките, предмет на бракуване – Приложение на чл. 79, ал. 3 ЗДДС – определяне на задължения по ЗДДС във връзка с извършеното от дружество отписване на стоки като унищожени
 17. Декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея
 18. Корпоративен данък
 19. Необлагаеми доходи по ЗДДФЛ и деклариране в годишната данъчна декларация
 20. Облагане доходите на физически лица от източници, различни от трудови правоотношения
 21. Облагане на доходи от прехвърляне на права или имущество в Закона за данъците върху доходите на физическите лица
 22. Облагане на доходите на физическите лица.  Плосък данък
 23. Облагане на доходите от трудови правоотношения
 24. Облагане с данък върху превозните средства
 25. Облагане с окончателен годишен (патентен) данък
 26. Определяне на пазарни цени, вкл. и по смисъла на ЗДДС – Особената солидарна отговорност (отговорност за чуждо данъчно задължение) за регистриран по ЗДДС получател по облагаема доставка относно дължимия, но невнесен данък от друго лице (пряк или предходен доставчик) – Предпоставката по чл. 177, ал. 3, т. 2, предл. последно ЗДДС, да се предположи знанието на получателя, че доставчикът му няма да внесе данъка, тъй като е установено от органите по приходите значително разминаване на цената на доставката от пазарната
 27. Основни изменения в данъчните закони за 2024 г. – тема от семинар
 28. Отчитане на строителните услуги от гледна точка на ЗДДС – Установяването на предаването на предмета по доставката (приемането на резултата от услугата) като необходимост, за да се приеме, че е налице облагаема доставка по смисъла на чл. 6 и чл. 9 ЗДДС – Отказано право на данъчен кредит поради това, че доставчикът на строителни услуги не е декларирал наетите от него работници, както и поради неизвършена от получателя по фактурата проверка дали между наетите работници и доставчика е съществувало правоотношение
 29. Патентен данък
 30. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 31. Предотвратяване на отклонение от данъчно облагане
 32. Преотстъпване и освобождаване от облагане с корпоративен данък
 33. Преференциална данъчна ставка в ЗДДС
 34. Прилагане на нормативната уредба на Закона за местните данъци и такси от предприятията
 35. Прилагане на специалните режими за данъчно задължени лица, извършващи услуги, вътреобщностни дистанционни продажби на стоки, вътрешни дистанционни продажби на стоки и дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии
 36. Приложение № 1 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. – доходи от трудови правоотношения
 37. Приложение № 1 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. – доходи от трудови правоотношения (DOC-формат)
 38. Приложение № 2 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. – доходи от стопанска дейност като едноличен търговец и доходи от друга стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ
 39. Приложение № 2 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. – доходи от стопанска дейност като едноличен търговец и доходи от друга стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ (DOC-формат)
 40. Приложение № 3 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. – доходи от друга стопанска дейност
 41. Приложение № 3 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. – доходи от друга стопанска дейност (DOC-формат)
 42. Приложение № 4 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. – доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество
 43. Приложение № 4 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. – доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество (DOC-формат)
 44. Приложение № 5 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. – доходи от прехвърляне на права или имущество
 45. Приложение № 5 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. – доходи от прехвърляне на права или имущество (DOC-формат)
 46. Приложение № 6 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. – доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ
 47. Приложение № 6 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. – доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ (DOC-формат)
 48. Приложение № 7 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. – доходи от дейности, подлежащи на облагане с патентен данък и/или с данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на ЗМДТ
 49. Приложение № 7 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. – доходи от дейности, подлежащи на облагане с патентен данък и/или с данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на ЗМДТ (DOC-формат)
 50. Приложение № 8 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. – притежавани акции, дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина; дължим данък по чл. 67, ал. 4 от ЗДДФЛ за доходи от дивиденти, ликвидационни дялове и доходи по чл. 38, ал. 5, т. 2, ал. 8 и ал. 14 от ЗДДФЛ от източници в чужбина
 51. Приложение № 8 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. – притежавани акции, дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина; дължим данък по чл. 67, ал. 4 от ЗДДФЛ за доходи от дивиденти… (DOC-формат)
 52. Приложение № 9 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. – прилагане на методите за избягване на двойното данъчно облагане за доходи декларирани в Приложения № 1, 2, 3, 4, 5 и 6
 53. Приложение № 9 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. – за прилагане на методите за избягване на двойното данъчно облагане за доходи декларирани в Приложения № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 (DOC-формат)
 54. Приложение № 10 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. за ползване на данъчни облекчения
 55. Приложение № 10 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. – за ползване на данъчни облекчения (DOC-формат)
 56. Приложение № 11 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. – предоставени/получени парични заеми
 57. Приложение № 11 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. – предоставени/получени парични заеми (DOC-формат)
 58. Приложение № 12 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. – преизчисляване на окончателния данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ на чуждестранни физически лица
 59. Приложение № 12 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. – за преизчисляване на окончателния данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ на чуждестранни физически лица (DOC-формат)
 60. Приложение № 13 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. – необлагаеми доходи и имущество, получено по наследство, завет, дарение или с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт
 61. Приложение № 13 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. – необлагаеми доходи и имущество, получено по наследство, завет, дарение или с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт (DOC-формат)
 62. Промени в данъчното и счетоводното законодателство, в сила от 1.01.2024 г. и от 1.01.2025 г.
 63. Ред за начисляване и внасяне на данъка и данъчни ставки в ЗДДС
 64. Специален ред на облагане в Закона за данък върху добавената стойност
 65. Специфични данъчни режими при преместване на седалище на европейско дружество и при трансфери между място на стопанска дейност и други части на същото предприятие
 66. Справка за изплатените през годината доходи по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски (DOC-формат)
 67. Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2023 г. – Таблица 1 (DOC-формат)
 68. Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2023 г. – Таблица 2 (DOC-формат)
 69. Справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи по трудови правоотношения (DOC-формат)
 70. Стоки и услуги, за които се прилага нулева или намалена ставка на ДДС от 9%, в сила от 1 и 9 юли 2022 г. и сходни на тях със стандартна ставка от 20%
 71. Стопанска характеристика и данъчно облагане на земеделските производители
 72. Счетоводно отчитане и данъчно третиране на доставките на ваучери за храна
 73. Указания за попълване на Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2023 г. – Таблица 1 (DOC-формат)
 74. Указания за попълване на Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2023 г. – Таблица 2 (DOC-формат)

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

 1. Заявление за извършване на безкасово плащане чрез терминално устройство ПОС
 2. Събиране на публичните вземания

Счетоводство. ГФО, вкл. и в условията на пандемия. Национални и международни стандарти

 1. Декларация за предприятията, които не са осъществявали дейност през 2023 г. по смисъла на ЗСч или са осъществявали дейност, но приходите и разходите за дейността са под 500 лева
 2. Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2023 година
 3. Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс (ЕТ) и физическите лица, осъществяващи стопанска дейност през 2023 година
 4. Годишни отчети при счетоводното приключване
 5. Издаване на документ за продажба чрез фискално устройство. Издаване на разширен фискален бон при компенсиране потребителите на горива
 6. Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2023 година (за публикуване)
 7. Отчет за приходите и разходите и Справка за приходите и разходите по видове и икономически дейности за 2023 година (за публикуване)
 8. Отчет за приходите и разходите на предприятията (физическо лице или ЕТ) за 2023 година
 9. Отчет за собствения капитал за 2023 година (за публикуване)
 10. Отчетност на оборотите от извършени продажби
 11. Подаване на годишните отчети за дейността по реда на Закона за статистиката, ЗКПО и ЗДДФЛ
 12. Справка за данъците и таксите (физическо лице или ЕТ) през 2023 година
 13. Справка за заемите и начислените лихви по институционални сектори и подсектори (физическо лице или ЕТ) през 2023 година
 14. Справка за местните единици за 2023 година
 15. Справка за предприятието (физическо лице или ЕТ) през 2023 година
 16. Справка за предприятието през 2023 година
 17. Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2023 година
 18. Счетоводен баланс към 31.12.2023 година (за публикуване)

Труд и работна заплата

 1. Азбучен определител на длъжностите (Национална класификация на професиите)
 2. Насърчаване на заетостта
 3. Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД-2011)

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Видове обезщетения.  Осигурителни вноски и дължимост на данъци
 2. Декларация-искане за осигурителните вноски и начислените средства
 3. Диференцирани осигурителни вноски за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ за 2024 г.
 4. Здравноосигурителни вноски и осигурителен доход
 5. Изчисляване и внасяне на здравноосигурителните вноски
 6. Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за 2024 г.
 7. Определяне реда за осигуряване на физическите лица, собственици или съдружници в търговски дружества
 8. Осигурително законодателство за 2024 година
 9. Осигуряване на работещите по трудови и нетрудови правоотношения лица
 10. Парични обезщетения за временна неработоспособност
 11. Пенсия за осигурителен стаж и възраст

Сделки. Банки и финанси

 1. Издаване на лиценз за хазартна дейност от тото и лото, залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, залагания върху случайни събития и залагания, свързани с познаване на факти
 2. Изисквания към организаторите на хазартни игри
 3. Платежни и банкови сметки на юридически и физически лица. Сметка за основни операции

Бюджет и одит

 1. Единна бюджетна класификация за 2024 г.

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване
 2. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 3. КОДОВЕ за ВИД ПЛАЩАНЕ за 2024 г.
 4. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 5. Осигурителни вноски на самоосигуряващи се лица върху максималния осигурителен доход за 1997 – 2024 г.
 6. Осигурителни вноски на самоосигуряващи се лица върху минималния осигурителен доход за 1997 – 2024 г.
 7. Първични дилъри на ДЦК (АДЦК)
 8. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 9. Списък на банки, с които Министерството на финансите е подписало договор за обслужване на плащанията в СЕБРА, транзитните сметки и картовите плащания по чл. 4, ал. 1 от ЗОПБ
 10. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 11. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.
 12. Таблица за осигурителните вноски по видове осигурени лица и разпределението им по фондове за 2024 г.
 13. Таблица за размера на осигурителните вноски за ДОО за периода 1949 – 2024 г.
 14. Таблица за размера на осигурителните вноски и осигурителния доход за ДОО на самоосигуряващите се лица
 15. Тарифа за здравноосигурителните вноски за 2024 г.
 16. Тарифа за осигурителните вноски и разпределението им по фондовете на ДОО за 2024 г.
 17. Тарифа за размера и сроковете за внасяне на осигурителни вноски за 2024 г.
 18. Тарифа по Закона за данък върху добавената стойност

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 – Редакция;

970 89 44 – HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 – Централа;

[email protected]

Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец декември 2023 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ —     Промени в данъчното и счетоводното законодателство, в сила от 1.01.2024 г.; Осигурително законодателство за 2024 г. – осигурителните вноски и осигурителен доход; Изисквания към счетоводната система на предприятието според СС-1 Представяне на финансови отчети – активи, пасиви, приходи, разходи и финансов отчет

Данъци и данъчни облекчения

  1. Авансовите плащания в ЗДДС – данъчна и съдебна практика – Установяване по несъмнен начин на основанията за извършване на преводи, което е от съществено значение за квалифицирането им като плащане по облагаема доставка, съответно за обосноваване на извод, че се дължи начисляване на ДДС – Извършването на банков превод не е приравнено на осъществяване на доставка
  2. Данъчно третиране на авторските и лицензионни възнаграждения
  3. Декларация за вписване на данни и за промяна на обстоятелства на данни в книгата на етажната собственост по чл. 7, ал. 3 от Закона за управление на етажната собственост (в сила от 1.01.2024 г.)
  4. Декларация по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания
  5. Ежемесечен отчет за приходите и разходите на етажна собственост (в сила от 1.01.2024 г.)
  6. Задължение за заплащане на акциз съгласно Закона за акцизите и данъчните складове
 • Идентификационен номер за целите на данък добавена стойност – Право на данъчен кредит на нерегистрирано по ЗДДС лице, което е териториално поделение на регистрирано по закона лице – Качеството данъчнозадължено лице като материалноправно условие за правото на приспадане, дори когато действителният доставчик не е посоченият във фактурата

 1. Книга на етажната собственост на жилищна сграда в режим на етажна собственост (в сила от 1.01.2024 г.)
 2. Лицензиране и регистрация на лицата по Законa за акцизите и данъчните складове
 3. Облагане с акциз съгласно Закона за акцизите и данъчните складове
 4. Обхват на Закона за данък върху добавената стойност – обекти на облагане и задължени лица – Документи, въз основа на които да може да се направи категоричен извод за наличието на укрити приходи и извършени сделки по смисъла на ЗДДС – Предпоставки на нормата на чл. 3, ал. 1 от ЗДДС – арг. от чл. 3, ал. 2 ЗДДС независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него
 5. Отчитане на строителните услуги от гледна точка на ЗДДС – Правото на данъчен кредит и наличието на последваща облагаема доставка, свързана с икономическата дейност на дружеството – Дружеството не е съумяло да докаже, че закупените стоки и услуги са използвани във връзка с дейността му, тъй като обектите са били продадени на етап на завършеност „груб строеж“ – Извод, според който закупените стоки и услуги не са свързани с последващи облагаеми доставки, поради което и на основание чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗДДС на дружеството не е признато право на приспадане на данъчен кредит
 6. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 7. Прилагане на нормативната уредба на Закона за местните данъци и такси от предприятията – Размер на задълженията за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци при последваща обезценка на актив – Определяне на справедлива пазарна стойност като основание за коригиране на основата за определяне на задълженията за ДНИ и ТБО – Задължение за деклариране по надлежния ред на обезценяването на имота
 8. Примерен правилник за вътрешния ред в етажната собственост (в сила от 1.01.2024 г.)
 9. Промени в данъчното и счетоводното законодателство, в сила от 1.01.2024 г.
 10. Режим „отложено плащане на акциз“ по смисъла на ЗАДС
 11. Споразумение за създаване на сдружение на собствениците (в сила от 1.01.2024 г.)
 12. Счетоводно отчитане и данъчно третиране на доставките на ваучери за храна
 13. Частичен данъчен кредит в Закона за данък върху добавената стойност – Признаване на частичен данъчен кредит, вместо упражненото от данъчно задължено лице пълно право на приспадане по доставки с предмет заплащане на лизингови вноски за лек автомобил и гориво

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

 1. Административни нарушения и наказания по Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС)
 2. Предварителни обезпечителни мерки
 3. Производство по стабилизация на търговец
 4. Събиране на публичните вземания

Счетоводство. ГФО, вкл. и в условията на пандемия. Национални и международни стандарти

 1. Годишно счетоводно приключване и индивидуален годишен финансов отчет на предприятието по МСФО
 2. Заявление за връщане на недължимо платена такса по сметка на Агенция по вписванията
 3. Изисквания към счетоводната система на предприятието според СС 1 Представяне на финансови отчети – активи, пасиви, приходи, разходи и финансов отчет
 4. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 16 Лизинг
 5. Международен счетоводен стандарт (МСС) 1 Представяне на финансови отчети
 6. Счетоводно отчитане на разходите за превозни средства – Наличие на две материалноправни предпоставки за приспадане на ДДС – Наличието на доставка на стока или услуга и използването й от получателя за неговите следващи облагаеми доставки в изпълнение на чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 69, ал. 1, т. 1 ЗДДС – Установяване на връзка между получените части и консумативи с осъществяваната от дружеството дейност транспорт чрез доказване влагането на частите в извършените ремонти

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Диференцирани осигурителни вноски за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ за 2024 г.
 2. Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за 2024 г.
 3. Определяне размера на осигурителната вноска за трудова злополука и професионална болест
 4. Осигурително законодателство за 2024 година
 5. Парични обезщетения за временна неработоспособност – Право на парични обезщетения за временна неработоспособност при липса на доказателства за извършвана стопанска дейност от работодателя – Процесуално право на защита на засегнатото лице – Качеството „осигурено лице“ по смисъла на чл. 4 КСО
 6. Практика на ВАС и ВКС в областта на социалната политика
 7. Размери на осигурителните вноски и осигурителен доход за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване

Сделки. Банки и финанси

 1. Платежни и банкови сметки на юридически и физически лица. Сметка за основни операции

Бюджет и одит

 1. Обслужване на сметки на бюджетни предприятия и бюджетни плащания. Достъп до СЕБРА и обмен на бюджетни плащания

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Банки, получили лицензия за извършване на банкови сделки
 2. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 3. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 4. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 5. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 6. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 – Редакция;

970 89 44 – HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 – Централа;

[email protected]

Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец ноември 2023 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Годишно счетоводно приключване и индивидуален годишен финансов отчет – 2023 г. Необлагаеми доходи изплатени през 2023 г. Възстановяване на недължимо внесен данък при източника; Определяне на корпоративния данък; Тълкувателно решение – Обезщетение за неимуществени вреди

 Финансова практика при прилагане на икономическото законодателство по нововъзникнали казуси, които изрично не са нормативно регулирани и не са били обект на тълкуване от върховните съдилища с включени резюмета на обжалваните съдебни и ревизионни актове само в частта на тяхното обжалване.

 Данъци и данъчни облекчения

  1. Данъчен кредит и право на неговото приспадане – Реалността на доставките за законосъобразното възникване и упражняване на правото на данъчен кредит – чл. 6, ал. 1, съответно чл. 9, ал. 1, във връзка с чл. 25, чл. 68, ал. 1 и чл. 69, ал. 1 ЗДДС – След като получателят черпи права от доставката чрез претенцията му за право на данъчен кредит, негово задължение е да притежава документи за реалното предаване на стоката или услугата – Правото на приспадане може да бъде упражнено само във връзка с осъществена облагаема доставка и само фактурата не е достатъчна като доказателство за наличието на такава
  2. Декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца
  3. Декларация по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания
  4. Интрастат декларации – задължени лица, прагове, срокове на подаване
  5. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС – Факти и обстоятелства, които са в разрез със законовите предпоставки на правото на данъчен кредит – Фиктивно фактуриране и изискуемост на данъка, като разпоредбата на чл. 70, ал. 5 ЗДДС се явява допълнително правно основание за отказа да се признае правото на приспадане на данъчен кредит – Извършена насрещна проверка в хода на ревизията
  6. Определяне датата на възникване на данъчното събитие в ЗДДС. Наличие и липса на данъчно събитие – Осъществена реална услуга по смисъла на чл. 9 ЗДДС – „Непълните фактури“ и приложението на разпоредбата на чл. 114, ал. 1, т. 9 ЗДДС – Липсата на кадрова, техническа и материална обезпеченост на дружеството-доставчик не може да бъде основание за отказа на приходната администрация – Доказателства, установяващи обективното извършване на услугите, доказателства за тяхното предаване и получаването им
  7. Отчитане на договорите за лизинг – Начин на отчитане на приходи за целите на определяне на корпоративния данък и съответно за вида и данъчното третиране от гледна точка на ЗДДС на доставките, състоящи се в същността си в учредено срочно и възмездно право на ползване върху конкретни активи – Дали реализираните от предоставените по силата на НА права на ползване приходи, подлежат на отчитане по реда на НСС 17 „Лизинг“, поради което подлежат на облагане с корпоративен данък през съответната година, за която е уговорено плащане или по реда на НСС 38 „Нематериални активи“, поради което и подлежат на облагане в пълния им размер с корпоративен данък
  8. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
  9. Предотвратяване на отклонение от данъчно облагане – Определяне на задължения за корпоративен данък в резултат на извършено увеличение на финансовия резултат на основание чл. 78, във връзка с чл. 16 ЗКПО за продадени и отдадени под наем автомобили – Корекция на декларираното намаление на СФР на основание чл. 54, ал. 1 ЗКПО от непризнати разходи за амортизации на биологичен актив и на апартамент
 • Преобразуване на търговски дружества и кооперации – специфичен режим – Данъчно третиране на вливане между свързани лица, при която се приемат пасивите на вливащото се дружество относно дължимите лихви по договор за заем – Намаляване на финансовия резултат на приемащото дружество със задълженията за лихви, като по този начин с разрешени средства е постигната увреждаща фиска цел – данъчна загуба за същото
 • Прилагане на спогодбите за избягване на международното двойно данъчно облагане на доходите и имуществото по отношение на чуждестранни лица и разрешаване на спорове – Отказ за възстановяване на недължимо внесен данък при източника в България във връзка с доходи от лихви – Липса на изискване в СИДДО за „действителен притежател“ на дохода – Прилагане на национални разпоредби само тогава, когато се съдържат в самата спогодба

 

 1. Служебна бележка за доходи от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ
 2. Служебна бележка за необлагаеми доходи от трудови правоотношения, изплатени през 2023 г. по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ
 3. УКАЗАНИЯ за попълване на Интрастат декларации
 4. Частичен данъчен кредит в Закона за данък върху добавената стойност – Признаване на частичен данъчен кредит, вместо упражненото от данъчно задължено лице пълно право на приспадане по доставки с предмет заплащане на лизингови вноски за лек автомобил и гориво

Счетоводство. ГФО, вкл. и в условията на пандемия. Национални и международни стандарти

 1. Годишен финансов отчет за 2023 г. – рамка на финансово отчитане – тема от семинар
 2. Годишен финансов отчет.  Изготвяне и публикуване
 3. Годишно счетоводно приключване и индивидуален годишен финансов отчет на предприятието по МСФО
 4. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 16 Лизинг
 5. Международен счетоводен стандарт (МСС) 12 Данъци върху дохода
 6. Насоки за практическо прилагане на МСФО
 7. Представяне на годишния финансов отчет от предприятията, прилагащи Международните счетоводни стандарти
 8. Разработване на Годишния финансов отчет за 2023 г. и изисквания на регистрираните одитори към отчетите, подлежащи на независим финансов одит – тема от семинар
 9. Счетоводно отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ

Труд и работна заплата

 1. Насърчаване на заетостта
 2. Насърчаване на работодатели да наемат безработни
 3. Национални програми и мерки за заетост
 4. Обучение на възрастни от Агенция по заетостта.  Придобиване на професионална квалификация
 5. Регистрация на предприятие за осигуряване на временна работа
 6. Указания за попълване на Декларацията за минимални и държавни помощи

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Месечни и еднократни помощи по Закона за закрила на детето
 2. Помощи за лица и семейства с ниски доходи по Закона за социално подпомагане
 3. Практика на ВАС и ВКС в областта на социалната политика

Сделки. Банки и финанси

 1. Декларация по чл. 63, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Бюджет и одит

 1. Възникване и прекратяване на служебното правоотношение на държавните служители.  Формиране на брутното им месечно възнаграждение.  Общественото и здравното им осигуряване – Приложимост на разпоредбата на чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ за обезщетяване на неимуществени вреди при незаконосъобразно прекратяване на служебно правоотношение – Липса на уреждане на правото на обезщетение за неимуществени вреди в специалните закони

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Брутен вътрешен продукт (БВП) по тримесечия за 2023 година
 2. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 3. Календар за работните дни и часове за 2001 – 2024 г.
 4. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 5. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 6. Списък на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели
 7. Средна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение по отрасли, месеци и сектори през 2023 г.
 8. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 9. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 – Редакция;

970 89 44 – HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 – Централа;

[email protected]

Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец октомври 2023 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Финансова практика при прилагане на икономическото законодателство по нововъзникнали казуси, които изрично не са нормативно регулирани и не са били обект на тълкуване от върховните съдилища с включени резюмета на обжалваните съдебни и ревизионни актове само в частта на тяхното обжалване.

 Годишно счетоводно приключване за 2023 г. – оценка на активите и пасивите, счетоводно отчитане и оповестяване на дарения и помощ; Бюджетна процедура за 2024 г.; Материални предпоставки за правото на приспадане на ДДС; Изготвяне на документи и друга информация при условията и по реда на ЗМИП

 Данъци и данъчни облекчения

 1. Данъчен кредит и право на неговото приспадане – Право на приспадане на данъчен кредит, когато доставчиците са новорегистрирани за целите на ДДС дружества, чиито СД по ЗДДС са подавани от един IP адрес; регистрацията им по ЗДДС е прекратена по инициатива на орган по приходите; декларирали са стопанска дейност в област различна от тази, в която са документирани доставките и др.
 2. Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци
 3. Корпоративен данък
 4. Лицензиране и регистрация на лицата по Законa за акцизите и данъчните складове
 5. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС – Задължения за ДДС – Отказ на приходната администрация да признае правото на приспадане на данъчен кредит с предмет на доставките „съгласно договор за ПР дейност“ – Според органите по приходите доставките не са осъществени, тъй като е налице абсолютна симулация – Не са ценени представени писмени доказателствени средства, които са подписани само от представител на получателя, липсват материалните предпоставки на правото на приспадане по чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 69, ал. 1, т. 1 ЗДДС
 6. Отговорност на лицата в случаи на злоупотреби съгласно ЗДДС – Ревизионен акт, ангажирал отговорност по чл. 177, ал. 6 вр. с ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС за издадени фактури, по които получателят е приспаднал изцяло начисленият в тях ДДС, но същият не е бил внесен от доставчика – Презумиране на знание от РЛ, че на доставчика му ще бъде извършена ревизия, с която да не му бъде признато правото на данъчен кредит по доставки на стоки и услуги, различни от процесните между тях
 7. Отчетност и документация по ЗДДС – Непризнаване на право на данъчен кредит поради липса на достатъчно данни във фактурата и придружаващите я документи – Изискване за информация, необходима за индивидуализирането на престацията – Представяне на документи едва в хода на съдебното производство
 8. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

 1. Сключване на митническо споразумение за прекратяване на административнонаказателното производство

Счетоводство. ГФО, вкл. и в условията на пандемия. Национални и международни стандарти

 1. Годишно счетоводно приключване за 2023 година
 2. КРМСФО Разяснение 20 Разходи за откривни работи в производствената фаза на открита мина (в сила от 16.10.2023 г.)
 3. КРМСФО Разяснение 1: Промени в съществуващите задължения за извеждане от експлоатация, възстановяване и сходните с тях задължения (в сила от 16.10.2023 г.)
 4. КРМСФО Разяснение 10: Междинно финансово отчитане и обезценка (в сила от 16.10.2023 г.)
 5. КРМСФО Разяснение 12: Споразумения за концесия за услуги (в сила от 16.10.2023 г.)
 6. КРМСФО Разяснение 14: МСС 19 – Ограничението на актив по план с дефинирани доходи, минимални изисквания за финансиране и тяхното взаимодействие (в сила от 16.10.2023 г.)
 7. КРМСФО Разяснение 16: Хеджиране на нетна инвестиция в предприятие в чужбина (в сила от 16.10.2023 г.)
 8. КРМСФО Разяснение 17: Разпределения на непарични активи към собствениците (в сила от 16.10.2023 г.)
 9. КРМСФО Разяснение 19: Погасяване на финансови пасиви с инструменти на собствения капитал (в сила от 16.10.2023 г.)
 10. КРМСФО Разяснение 2:  Дялове на членове в кооперации и сходни инструменти (в сила от 16.10.2023 г.)
 11. КРМСФО Разяснение 21: Налози (в сила от 16.10.2023 г.)
 12. КРМСФО Разяснение 22: Сделки в чуждестранна валута и авансово възнаграждение (в сила от 16.10.2023 г.)
 13. КРМСФО Разяснение 23: Несигурност при данъчното третиране на дохода (в сила от 16.10.2023 г.)
 14. КРМСФО Разяснение 5: Права на участие във фондове за извеждане от експлоатация, възстановяване и рехабилитация на околната среда (в сила от 16.10.2023 г.)
 15. КРМСФО Разяснение 6: Задължения, възникващи от участие в специфичен пазар — отпадъци от електрическо и електронно оборудване (в сила от 16.10.2023 г.)
 16. КРМСФО Разяснение 7: Прилагане на подхода за преизчисляване на финансовите отчети съгласно МСС 29 Финансово отчитане при свръхинфлационни икономики (в сила от 16.10.2023 г.)
 17. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане (в сила от 16.10.2023 г.)
 18. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 2 Плащане на базата на акции (в сила от 16.10.2023 г.)
 19. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 3 Бизнес комбинации (в сила от 16.10.2023 г.)
 20. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 5 Нетекущи активи, държани за продажба, и преустановени дейности (в сила от 16.10.2023 г.)
 21. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 6 Проучване и оценяване на минерални ресурси (в сила от 16.10.2023 г.)
 22. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 7 Финансови инструменти: оповестяване (в сила от 16.10.2023 г.)
 23. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 8 Оперативни сегменти (в сила от 16.10.2023 г.)
 24. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 9 Финансови инструменти (в сила от 16.10.2023 г.)
 25. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 10 Консолидирани финансови отчети (в сила от 16.10.2023 г.)
 26. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 11 Съвместни споразумения (в сила от 16.10.2023 г.)
 27. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 12 Оповестяване на участията в други предприятия (в сила от 16.10.2023 г.)
 28. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 13 Оценяване по справедлива стойност (в сила от 16.10.2023 г.)
 29. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 15 Приходи от договори с клиенти (в сила от 16.10.2023 г.)
 30. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 16 Лизинг (в сила от 16.10.2023 г.)
 31. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 17 Застрахователни договори (в сила от 16.10.2023 г.)
 32. Международен счетоводен стандарт (МСС) 1 Представяне на финансови отчети (в сила от 16.10.2023 г.)
 33. Международен счетоводен стандарт (МСС) 2 Материални запаси (в сила от 16.10.2023 г.)
 34. Международен счетоводен стандарт (МСС) 7 Отчети за паричните потоци (в сила от 16.10.2023 г.)
 35. Международен счетоводен стандарт (МСС) 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки (в сила от 16.10.2023 г.)
 36. Международен счетоводен стандарт (МСС) 10 Събития след края на отчетния период (в сила от 16.10.2023 г.)
 37. Международен счетоводен стандарт (МСС) 12 Данъци върху дохода (в сила от 16.10.2023 г.)
 38. Международен счетоводен стандарт (МСС) 16 Имоти, машини и съоръжения (в сила от 16.10.2023 г.)
 39. Международен счетоводен стандарт (МСС) 19 Доходи на наетите лица (в сила от 16.10.2023 г.)
 40. Международен счетоводен стандарт (МСС) 20 Счетоводно отчитане на безвъзмездните средства, предоставени от държавата, и оповестяване на държавната помощ (в сила от 16.10.2023 г.)
 41. Международен счетоводен стандарт (МСС) 21 Ефекти от промените в обменните курсове (в сила от 16.10.2023 г.)
 42. Международен счетоводен стандарт (МСС) 23 Разходи по заеми (в сила от 16.10.2023 г.)
 43. Международен счетоводен стандарт (МСС) 24 Оповестяване на свързани лица (в сила от 16.10.2023 г.)
 44. Международен счетоводен стандарт (МСС) 26 Счетоводство и отчитане на плановете за пенсионно осигуряване (в сила от 16.10.2023 г.)
 45. Международен счетоводен стандарт (МСС) 27 Индивидуални финансови отчети (в сила от 16.10.2023 г.)
 46. Международен счетоводен стандарт (МСС) 28 Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия (в сила от 16.10.2023 г.)
 47. Международен счетоводен стандарт (МСС) 29 Финансово отчитане при свръхинфлационни икономики (в сила от 16.10.2023 г.)
 48. Международен счетоводен стандарт (МСС) 32 Финансови инструменти: представяне (в сила от 16.10.2023 г.)
 49. Международен счетоводен стандарт (МСС) 33 Нетна печалба на акция (в сила от 16.10.2023 г.)
 50. Международен счетоводен стандарт (МСС) 34 Междинно финансово отчитане (в сила от 16.10.2023 г.)
 51. Международен счетоводен стандарт (МСС) 36 Обезценка на активи (в сила от 16.10.2023 г.)
 52. Международен счетоводен стандарт (МСС) 37 Провизии, условни пасиви и условни активи (в сила от 16.10.2023 г.)
 53. Международен счетоводен стандарт (МСС) 38 Нематериални активи (в сила от 16.10.2023 г.)
 54. Международен счетоводен стандарт (МСС) 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване (в сила от 16.10.2023 г.)
 55. Международен счетоводен стандарт (МСС) 40 Инвестиционни имоти (в сила от 16.10.2023 г.)
 56. Международен счетоводен стандарт (МСС) 41 Земеделие (в сила от 16.10.2023 г.)
 57. ПКР Разяснение 10: Държавна помощ – без специална връзка с оперативната дейност (в сила от 16.10.2023 г.)
 58. ПКР Разяснение 25: Данъци върху дохода — промени в данъчния статут на предприятието или неговите акционери (в сила от 16.10.2023 г.)
 59. ПКР Разяснение 29: Споразумения за концесия за услуги: оповестяване (в сила от 16.10.2023 г.)
 60. ПКР Разяснение 32: Нематериални активи – разходи за интернет страници (в сила от 16.10.2023 г.)
 61. ПКР Разяснение 7: Въвеждане на еврото (в сила от 16.10.2023 г.)
 62. Последваща оценка на активите и пасивите при изготвянето на годишния финансов отчет
 63. Счетоводно отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ
 64. Съдържание на официалното издание на Международните стандарти за финансови отчети (МСФО), МСС (съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/1803 НА КОМИСИЯТА), примери и приложения (в сила от 16.10.2023 г.)

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Допълнително доброволно пенсионно осигуряване
 2. Осигурителни вноски – технология на разчетния процес
 3. Списък на заболяванията, за чието домашно лечение на територията на страната НЗОК заплаща напълно или частично лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели

Сделки. Банки и финанси

 1. Декларация по чл. 63, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари
 2. Деклариране и изготвяне на документи и друга информация при условията и по реда на ЗМИП
 3. Заявление за издаване или разширяване обхвата на лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество по чл. 86 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ)
 4. Изпиране на пари. Вътрешни правила и контрол
 5. Мерки срещу изпиране на пари

Бюджет и одит

 1. Бюджетна процедура за 2024 г.
 2. Бюджетни и финансови параметри на програмите за разпоредителите с бюджет.  Разплащания по договори
 3. Взаимодействие на общините с финансови институции и изисквания на бюджетната система.  Финансиране на бюджетен дефицит
 4. Вносна бележка (в сила от 1.10.2023 г.)
 5. Вносна бележка (платежно нареждане за наличен паричен превод) за плащане към бюджета (в сила от 1.10.2023 г.)
 6. Касово отчитане на придобитите дълготрайни активи чрез финансов лизинг от бюджетните организации
 7. Нареждане за теглене на пари в брой (в сила от 1.10.2023 г.)
 8. Платежно нареждане за директен дебит (в сила от 1.10.2023 г.)
 9. Платежно нареждане за кредитен превод (в сила от 1.10.2023 г.)
 10. Платежно нареждане за наличен паричен превод (в сила от 1.10.2023 г.)
 11. Подготовка на тригодишната бюджетна прогноза, разходни тавани по ПРБ за периода 2024 – 2026 г. и влиянието върху проекта за бюджет за 2024 г.
 12. Попълнен образец на Вносна бележка (платежно нареждане за наличен паричен превод) за плащане на годишен данък на физическо лице по годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
 13. Попълнен образец на Платежно нареждане за внасяне на ДДС
 14. Попълнен образец на Платежно нареждане за внасяне на здравноосигурителни вноски
 15. Съгласие за директен дебит (в сила от 1.10.2023 г.)
 16. Формиране на приходи и разходи на общинските бюджети и взаимоотношенията им с държавния бюджет

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Банкови сметки (IBAN) на общините, обслужващи местните данъци и такси
 2. Банкови сметки на НАП
 3. Доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване
 4. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 5. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 6. Минимална работна заплата за страната
 7. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 8. Списък на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели
 9. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 10. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 – Редакция;

970 89 44 – HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 – Централа;

[email protected]

Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец септември 2023 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Финансова практика при прилагане на икономическото законодателство по нововъзникнали казуси, които досега не са били обект на тълкуване от върховните съдилища с включени резюмета на обжалваните съдебни и ревизионни актове пред тези инстанции само в частта на тяхното обжалване.

Съставяне на платежни документи и    Платежно нареждане за плащане от/към бюджета в сила от 1.10.2023 г.; Отказано право на данъчен кредит поради липса на убедителни доказателства по пряката доставка за предаване на стоки и извършване на услуги; Счетоводно и данъчно третиране на опрощаване на задължения на дружество

 Данъци и данъчни облекчения

 1. Облагане на представителните разходи, даренията и спонсорството, отчетени като разходи – Липса на право на данъчен кредит, независимо, че са изпълнени условията на чл. 69 и чл. 74, когато стоките или услугите са предназначени за представителни или развлекателни цели – Легална дефиниция според чл. 62, ал. 1 ППЗДДС – посрещане, престой и изпращане на гости и делегации; нощувки; консумация на храна и напитки; организиране на делови срещи; тържества, развлекателни мероприятия; екскурзии – Достатъчно е да е имало период от време, в който двете насрещни вземания да са съществували, за да бъде извършено прихващане и след като едното от тях е вече погасено по давност
 2. Ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит.  Неправомерно начислен данък – практика – Отказано право на данъчен кредит поради липса на убедителни доказателства по пряката доставка за предаване на стоки и извършване на услуги, като липсата на материален ресурс за извършване на доставките на стоки и технически и кадрови ресурс за извършване на доставките на услуги е само косвено доказателство
 3. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 4. Преобразуване и прекратяване на предприятията съгласно разпоредбите на ДОПК и ЗДДС

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

 1. Съдебно обжалване на актовете, издавани от органите по приходите и отговорност на държавата за вреди, причинени на граждани – Предпоставка по чл. 79, ал. 1 от ЗДДС, относима в данъчните производства, но не и в производството по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, в което дължимото обезщетение е за всички имуществени вреди, пряка и непосредствена последица от увреждането

Счетоводство. ГФО, вкл. и в условията на пандемия. Национални и международни стандарти

 • Счетоводен стандарт (СС) 18 – Приходи – разяснения – Счетоводно и данъчно третиране на опрощаване на задължения на дружество – Допълнителни споразумения за отмяна на сключени договори за опрощаване на задължения – Обратно действие на опрощаването

Труд и работна заплата

 1. Насърчаване на заетостта

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Видове обезщетения.  Осигурителни вноски и дължимост на данъци
 2. Здравноосигурителни вноски и осигурителен доход
 3. Определяне реда за осигуряване на физическите лица, собственици или съдружници в търговски дружества
 4. Осигуряване на съдружниците в търговски дружества при сключени трудови договори и/или договори за управление и контрол

Сделки. Банки и финанси

 1. Контактни данни за подаване на жалба до банка
 2. Платежни инструменти и операции с тях
 3. Списък на участниците в TARGET 2 през националния системен компонент TARGET2-BNB
 4. Съставяне на платежни документи

Бюджет и одит

 1. Бюджетно платежно искане (в сила от 1.10.2023 г.)
 2. Вносна бележка (платежно нареждане за наличен паричен превод) за плащане към бюджета (в сила от 1.10.2023 г.)
 3. Методи за прогнозиране на неданъчните приходи от бюджетните организации и общините
 4. Обслужване на сметки на бюджетни предприятия и бюджетни плащания. Достъп до СЕБРА и обмен на бюджетни плащания
 5. Платежно нареждане за плащане от/към бюджета (в сила от 1.10.2023 г.)
 6. Формиране на приходи и разходи на общинските бюджети и взаимоотношенията им с държавния бюджет

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 2. Индекси на цените на жилища
 3. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 4. Осигурителни вноски на самоосигуряващи се лица върху максималния осигурителен доход за 1997 – 2023 г.
 5. Осигурителни вноски на самоосигуряващи се лица върху минималния осигурителен доход за 1997 – 2023 г.
 6. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по основни операции по рефинансиране в проценти
 7. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 8. Списък на дружествата, регистрирани в ТД „Големи данъкоплатци и осигурители“
 9. Списък на лицензираните от Комисия за финансов надзор инвестиционни посредници, членове на Централния депозитар
 10. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 11. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 – Редакция;

970 89 44 – HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 – Централа;

[email protected]

Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец август 2023 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Промени в данъчното законодателство, в сила от 1.01.2023, 27.06.2023 и 1.08.2023 г.; Банкови сметки на юридически и физически лица – Сметка за основни операции; Изменение на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка – Липса на издадено кредитно известие; Ревизия по специален ред – Воденото счетоводство по сметки 302 Материали и 303 Продукция е единствено в стойностно изражение

 Данъци и данъчни облекчения

 1. Анкетна карта за регистрация на земеделски стопанин
 2. Данък върху разходите, съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане. „Данък уикенд“
 3. Данъчни постоянни разлики и влиянието им върху финансовия резултат – Фактури, които не удостоверяват реално извършени услуги, поради което с отразяването им в счетоводството и намаляване на финансовия резултат със стойностите по тях са нарушени разпоредбите на чл. 26, ал. 1, т. 4 и чл. 3, ал. 3 от Закона за счетоводството, уреждащи принципа на документалната обоснованост – Възникнала постоянна разлика по чл. 26, т. 1 ЗКПО, във вр. с чл. 10 ЗКПО, с която да се преобразува счетоводния финансов резултат, а предвид неизвършването на услугите не съществува и основанието за корекция по чл. 16, ал. 2, т. 4, във вр. с ал. 1 ЗКПО за поправяне на последиците от отклонение от данъчно облагане.
 4. Данъчно третиране на дивидентите и изплащане на дружествени дялове
 5. Доставки, облагаеми с нулева ставка на данъка в ЗДДС (доставки при износ)
 6. Задължение за заплащане на акциз съгласно Закона за акцизите и данъчните складове
 7. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС
 8. Облагане на социалните разходи
 9. Облагане с акциз съгласно Закона за акцизите и данъчните складове
 10. Определяне на данъчната основа при доставките по ЗДДС
 11. Подаване на декларации за дължими данъци
 12. Правила за определяне на таксата за битови отпадъци
 13. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 14. Преотстъпване и освобождаване от облагане с корпоративен данък
 15. Проекти, финансирани от програмите на Европейския съюз.  Данъци, мита и такси. Облагане с ДДС на инвестиционни проекти
 16. Промени в данъчното законодателство, в сила от 1.01.2023, от 27.06.2023 и от 1.08.2023 година
 17. Регистрационна карта на земеделски стопанин
 18. Регламентация на местните данъци и такси
 19. Счетоводно отчитане и данъчно третиране на безвъзмездните сделки
 20. Счетоводно отчитане и данъчно третиране на доставките на ваучери за храна
 21. Съставяне и отчитане на дебитни и кредитни известия при корекции, анулиране на фактури и сделки по ЗДДС – Неприложимост на чл. 115 ЗДДС при частично или непълно плащане на цената по доставката, защото не се касае за промяна на размера на дължимото плащане, а до неплащането изцяло, което не е и самостоятелна и достатъчна причина за издаване на кредитни известия. Липса на издадено кредитно известие не преклудира правото на доставчика да претендира възстановяване на ДДС, което той е платил във връзка с извършена доставка, за която не е получил плащане и за която е сигурно, че няма да получи плащане, тъй като длъжникът е изпаднал в обективна невъзможност да извърши такова
 22. Формуляр по чл. 189, т. 1, буква „а“ от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за кандидатстване за  държавна помощ за регионално развитие чрез преотстъпване на корпоративен данък – схема за регионална помощ за периода 2022 – 2027 г.
 23. Формуляр по чл. 189, т. 1, буква „а“ от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за кандидатстване за  държавна помощ за регионално развитие чрез преотстъпване на корпоративен данък – схема за регионална помощ за периода 2022 – 2027 г. (DOC-формат)

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

 1. Издаване на ревизионни актове при особени случаи, когато не са налице необходимите данни за установяване на данъчните задължения – Основания за провеждане на ревизията по специалния ред на чл. 122 ДОПК – Воденото счетоводство, не дава възможност за установяване на основата на данъчното облагане и извлечението по сметки 302 Материали и 303 Продукция единствено в стойностно изражение е без данни за количество, видове материали и видове готова продукция

Счетоводство. ГФО, вкл. и в условията на пандемия. Национални и международни стандарти

 1. Счетоводно отчитане на паричните средства. Ограничения при плащанията в брой на дивиденти и трудови възнаграждения

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация и лични данни
 2. Декларация за съгласие за разкриване на служебна тайна
 3. Декларация по чл. 7, ал. 4, т. 5 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
 4. Диференцирани осигурителни вноски за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ за периода от 1 август до 31 декември 2023 г.
 5. Диференцирани осигурителни вноски за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ за периода от 1 януари до 31 юли 2023 г.
 6. Заглавна страница на опис по чл. 12 от Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. на Управителя на НОИ
 7. Заявление за заверка на осигурителна книжка от осигурителни каси, търговски представителства, упълномощени лица и други – Обр. З-2
 8. Заявление за издаване на Удостоверение за внесени осигурителни вноски за осигурителен стаж (УП-16) – Обр. З-3
 9. Заявление за издаване на удостоверение за осигурителен/трудов стаж и осигурителен доход
 10. Заявление за удостоверяване на осигурителен стаж и доход за самоосигуряващо се лице – Обр. З-1
 11. Заявление-декларация за отпускане на месечна целева помощ по реда на чл. 16в от ППЗСП
 12. Заявление-декларация за отпускане на целева помощ по реда на чл. 11а от ППЗСП
 13. Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за периода от 1 август до 31 декември 2023 г.
 14. Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за периода от 1 януари до 31 юли 2023 г.
 15. Опис по чл. 13 от Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. на Управителя на НОИ
 16. Осигурително законодателство за 2023 година
 17. Социални помощи по Закона за семейни помощи за деца

Сделки. Банки и финанси

 1. Платежни и банкови сметки на юридически и физически лица. Сметка за основни операции
 2. Списък и описание на отчетните форми и отчетните единици по Наредба № 27 на БНБ за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Брутен вътрешен продукт (БВП) по тримесечия за 2023 година
 2. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 3. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 4. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по основни операции по рефинансиране в проценти
 5. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 6. Средна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение по отрасли, месеци и сектори през 2023 г.
 7. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 8. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.
 9. Таблица за осигурителните вноски по видове осигурени лица и разпределението им по фондове за 2023 г.
 10. Тарифа за размера и сроковете за внасяне на осигурителни вноски за 2023 г.
 11. Тарифа за размера на акцизите

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 – Редакция;

970 89 44 – HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 – Централа;

[email protected]

Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец юли 2023 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Задължения по ЗДДС в резултат на непризнат данъчен кредит – Отговорност на получателя за действията, респ. бездействията на своите доставчици; Предпоставки за признаване на извършен износ от физическо лице, когато е налице възможност да не се подава митнически документ; Оспорване правото на данъчен кредит поради наличие на регистрация само по реда на чл. 97а, ал. 2 ЗДДС; Осигурително и бюджетно законодателство

 

Данъци и данъчни облекчения

  1. Данъчен кредит и право на неговото приспадане – Възникване на правото на приспадане на данъчен кредит в зависимост от кумулативното осъществяване на елементите на регламентирания в ЗДДС сложен фактически състав, който наред с притежаването на данъчния документ по чл. 71, т. 1 от ЗДДС, включва и установяването на реалното получаване на стоките или извършването на услугите по облагаемата доставка – арг. от чл. 6, ал. 1 и чл. 9, ал. 1 от ЗДДС
  2. Данъчно третиране на прехвърлянето на предприятие по чл. 15 и чл. 60 от Търговския закон – Образуване на ревизионно производство и неговото провеждане по отношение на дружество, за което вече е отпаднало действието на договора за прехвърляне на предприятие, което представлява съществено нарушение, обуславящо незаконосъобразност на ревизионния акт – Договорът за продажба на търговско предприятие носи общите белези на обикновената продажба, която се регламентира от чл. 183 и сл. на ЗЗД, но и е комплексен, тъй като той обхваща редица единични сделки
  3. Доставки на услуги, които се извършват по електронен път от лица, нерегистрирани в Общността и облагането им с ДДС – Оспорване правото на данъчен кредит на основание чл. 70, ал. 4 ЗДДС поради наличие на регистрация само по реда на чл. 97а, ал. 2 ЗДДС и липсата на регистрация по общия ред – Издадени актове за прихващане и възстановяване с признавано право на данъчен кредит след извършена проверка по смисъла на чл. 110, ал. 3 ДОПК за установяване наличието на основание за възстановяване на ДДС по реда на чл. 92, ал. 3 ЗДДС въз основа на подадена справка-декларация – Възможност за издаване на РА, дори при издаден АПВ за същия период -Принцип на защита на оправданите правни очаквания, принцип за данъчен неутралитет и принцип на правната сигурност
  4. Доставки, облагаеми с нулева ставка на данъка в ЗДДС (доставки при износ) – Предпоставки на чл. 28 от ЗДДС вр. чл. 21, ал. 1, т. 1 от ППЗДДС за признаване на извършен износ от физическо лице, когато е налице възможност да не се подава митнически документ, съгласно митническото законодателство по арг. от Регламент на Комисията (ЕС) 2015/2446 – с чл. 140, параграф 1, буква а), който препраща към чл. 137 от същия регламент
  5. Заявление за вписване или промяна на данни в регистъра по чл. 176в, ал. 10 от ЗДДС – Приложение № 36 от ППЗДДС
  6. Заявление за регистрация (актуализация) на данъчно задължено лице – представител за изпълнение на задълженията по специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии – Приложение № 43 от ППЗДДС
  7. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС – Задължения по ЗДДС в резултат на непризнат данъчен кредит – Не може получателят да отговаря за действията, респ. бездействията на своите доставчици, включително да доказва тяхната обезпеченост за извършване на доставките – Отказване правото на приспадане на данъчен кредит на ревизираното лице на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 69, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 9 от ЗДДС
  8. Облагане на туристическите услуги в Закона за данък върху добавената стойност
 • Ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит.  Неправомерно начислен данък – практика – Право на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадени от дружества със спорен профил – Липса на удостоверяване извършването на конкретни услуги в договорите и приемо-предавателните протоколи

 1. Определяне на данъчната основа при доставките по ЗДДС
 2. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 3. Преференциална данъчна ставка в ЗДДС – Ревизионен акт, мотивиран с разпоредбите на чл. 82 във вр. с чл. 6, чл. 25, ал. 2 и чл. 66, ал. 1, т. 1 и чл. 86 от ЗДДС – Ресторантьорски услуги – фактически установявания, че е изпълнена хипотезата на § 1, т. 61 от ДР на ЗДДС, съгласно която не е ресторантьорска или кетъринг услуга доставката на приготвена и неприготвена храна от супермаркети, магазини и други подобни
 4. Прилагане на международни договори в Закона за данък върху добавената стойност
 5. Промени в данъчното законодателство, в сила от 1.01.2023 и от 27.06.2023 година
 6. Характеристика на данъчните документи в Закона за данък върху добавената стойност

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

 • Обжалване на ревизионни актове по съдебен ред – Обжалване качеството на органите по приходите като такива във връзка с издаването на ревизионен акт – Използване на електронен адрес, деклариран за ползване на електронни услуги, различен от официално използвания от данъчния субект – Валидност на квалифицираните електронни подписи, с които е подписан ревизионният акт

 1. Регистрация по БУЛСТАТ

Счетоводство. ГФО, вкл. и в условията на пандемия. Национални и международни стандарти

 1. Счетоводен стандарт (СС) 8 – Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика – разяснения – Коригиране на допусната счетоводна грешка през следваща година – Разходи, които не са пряко относими и не са свързани с дейността на дружеството за отчетния период, за който е намален финансовият резултат – Наличието на фактура и правилното й осчетоводяване като недостатъчно условие за признаване право на приспадане на данъчен кредит

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Заявление-декларация за отпускане на целева помощ за отопление
 2. Осигурително и бюджетно законодателство за 2023 година
 3. Парични обезщетения за временна неработоспособност – Едновременно получаване на обезщетение за временна неработоспособност и трудово възнаграждение – Понятие „добросъвестност“ – Непредставянето на информация като част от хипотезата на невярно деклариране
 4. Практика на ВАС и ВКС в областта на социалната политика

Сделки. Банки и финанси

 1. Изпиране на пари. Вътрешни правила и контрол
 2. Мерки срещу изпиране на пари
 3. Особените залози като вид търговско обезпечение
 4. Публичен регистър на лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, и на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Банки, получили лицензия за извършване на банкови сделки
 2. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 3. Минимални и максимални размери на пенсиите
 4. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 5. Основни макроикономически показатели
 6. Основни макроикономически показатели за България – прогноза за периода 2023 – 2026 г.
 7. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 8. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 9. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 – Редакция;

970 89 44 – HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 – Централа;

[email protected]

Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец юни 2023 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Тълкувателни решения – Годишен финансов отчет. Изготвяне и публикуване – обжалване на отказ; Сделка с дружествени дялове при невписани предходни разпоредителни сделки или вписан запор; Понятието „имущество“ във връзка с установяване на незаконно придобито имущество;

Промени в данъчното законодателство, в сила от 1.01.2023 и от 27.06.2023 г.; Счетоводно отчитане на придобит актив, обособен като обезпечение; Доставка на услуга за лични нужди – Формално фактуриране с цел симулиране на дейност

Данъци и данъчни облекчения

  1. Данъчен режим на сделките за износ по смисъла на ЗДДС и ЗАДС
  2. Данъчно третиране на прехвърлянето на предприятие по чл. 15 и чл. 60 от Търговския закон – Вписване в ТРРЮЛНЦ на разпоредителна сделка с дружествени дялове при наличие на невписани предходни разпоредителни сделки или вписан запор – Приложимост на отрицателната предпоставка по чл. 129, ал. 1, изр. 2 ТЗ при прехвърляне на дружествени дялове между съдружници
  3. Данъчно третиране по ЗДДС на търговските отстъпки и намаления – Рекламна кампания, при която безвъзмездно се предоставя напитка при продажбата на спиртни напитки, представлява търговска отстъпка, която по аргумент от чл. 26, ал. 5, т. 1 ЗДДС не се включва в данъчната основа на осъществените продажби и върху чиято стойност не е дължимо начисляването на ДДС – По аргумент от чл. 130, ал. 3 ЗДДС случаи на доставки, които се смятат за частично авансово плащане по втори последващи доставки, които се използват за основната независима икономическа дейност
  4. Доставки, облагаеми с нулева ставка на данъка в ЗДДС (доставки при износ)
  5. Заявление за дерегистрация по ЗДДС – Приложение № 8 от ППЗДДС
  6. Заявление за регистрация (актуализация) за прилагане на специален режим в съюза за облагане с данък върху добавената стойност на доставки на услуги с получатели данъчно незадължени лица… – Приложение № 18 от ППЗДДС
  7. Заявление за регистрация (актуализация) за прилагане на специален режим извън Съюза за облагане с данък върху добавената стойност на доставки на услуги с получатели данъчно незадължени лица… – Приложение № 16 от ППЗДДС
  8. Лицензиране и регистрация на лицата по Законa за акцизите и данъчните складове
  9. Облагане на туристическите услуги в Закона за данък върху добавената стойност
  10. Обхват на Закона за данък върху добавената стойност – обекти на облагане и задължени лица – Кои от получените от ревизираното лице суми се включват в облагаемия оборот при преценката на предпоставките за възникване на задължението за регистрация за целите на ДДС – Квалифициране на дадена дейност по принцип като икономическа, когато се осъществява редовно и срещу получавано от доставчика възнаграждение
  11. Определяне датата на възникване на данъчното събитие в ЗДДС. Наличие и липса на данъчно събитие – Липса на доказано данъчно събитие, поради което данъкът не е станал изискуем и не е възникнало задължение за начисляването му и съответно е отказано на основание чл. 70, ал. 5 от ЗДДС да бъде признато право на данъчен кредит – Съгласно практиката на ВАС само въз основа на фактури и доказателства за счетоводното им отразяване от получателя не може да се обоснове извод за реалност на доставките, по които е начислен ДДС
  12. Определяне на данъчната основа при доставките по ЗДДС
  13. Отговорност на лицата в случаи на злоупотреби съгласно ЗДДС – Ангажиране отговорността на получателя за невнесения от доставчика ДДС – Наличие на данни за свързаност между дружествата поради синхрон в действията им при сключването на договорите – Привидност на правоотношенията
  14. Отчитане на субсидиите и финансиранията по ЗДДС – Доставка на услуга по предоставяне за ползване за лични нужди на физическо лице – собственик на недвижим имот по чл. 9, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 25, ал. 5 и чл. 25, ал. 3, т. 7 ЗДДС – Къщи за гости, построени по договор с Държавен фонд „Земеделие“ – Формално фактуриране с цел симулиране на дейност, като след изтичане на 5-годишния договор с ДФЗ се прекратява дейноста
  15. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 • Предотвратяване на отклонение от данъчно облагане – Липса на кадрова/материална обезпеченост като основание за непризнаване право на данъчен кредит – Условия да се счита една сделка за привидна – „Еднотипни и написани на компютър“ договори

 

 1. Промени в данъчното законодателство, в сила от 1.01.2023 и от 27.06.2023 година
 2. Стопанска характеристика и данъчно облагане на земеделските производители – Ползване на държавна помощ по чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ от земеделски стопанин, извършващ стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ – Подаването на декларация по чл. 29а като задължително условие, за да бъде приложен този ред на облагане

Счетоводство. ГФО, вкл. и в условията на пандемия. Национални и международни стандарти

  1. Годишен финансов отчет.  Изготвяне и публикуване – Правомощия на съда при обжалване на отказ по чл. 25 ЗТРРЮЛНЦ в хипотезата на липса на указания по чл. 22, ал. 5 ЗТРРЮЛНЦ от длъжностното лице по регистрацията
  2. Счетоводен стандарт (СС) 13 – Отчитане при ликвидация и несъстоятелност – разяснения – Ред за прекратяване на еднолично дружество с ограничена отговорност при смърт на едноличния собственик на капитала и управител на дружеството и бездействие на наследниците му
  3. Счетоводно и данъчно третиране на гаранционно поддържане и последващо обслужване на продадени продукция и стоки – Установени задължения за ДДС вследствие на отказано право на данъчен кредит – Доказване реалността на доставките по гаранционно и извънгаранционно обслужване
 • Счетоводно отчитане на стоково-материалните запаси – Счетоводно отчитане като материален запас на придобит актив, обособен като обезпечение – Несъвместимост на основанието за държане на актив с очакването за настъпване на бъдещи икономически изгоди от него

 

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Заявление-декларация до Дирекция „Социално подпомагане“ за отпускане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка
 2. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ по реда на чл. 17 от ППЗСП във връзка с лечение в чужбина
 3. Заявление-декларация за отпускане на еднократна/месечна помощ за превенция на изоставянето и реинтеграция на детето за отглеждането му при близки и роднини или в приемно семейство
 4. Заявление-декларация за отпускане на месечна целева помощ по реда на чл. 16в от ППЗСП
 5. Заявление-декларация за отпускане на социална помощ по ППЗСП
 6. Заявление-декларация за отпускане на целева помощ по реда на чл. 11а от ППЗСП
 7. Месечни и еднократни помощи по Закона за закрила на детето
 8. Определяне на минимален размер на пенсията
 9. Осигурително и бюджетно законодателство за 2023 година
 10. Пенсии за инвалидност
 11. Помощи за лица и семейства с ниски доходи по Закона за социално подпомагане
 12. Преизчисляване на пенсиите
 13. Ред за внасяне, отпускане и изплащане на суми от фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя“
 14. Целева помощ за отопление

Сделки. Банки и финанси

 1. Въпросник-декларация за квалификация, професионален опит и добра репутация по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Наредба № 16 на БНБ
 2. Застраховки на банкови кредити. Защита на кредитора. Понятие „имущество“ – Обхват на понятието „имущество“ във връзка с извършването на проверки за установяване на незаконно придобито имущество – Участие на парични средства с неустановен законен източник, които не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период, при определяне на значителното несъответствие по § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ
 3. Форма СПБ-10Б – Тримесечен отчет за извършени инвестиции в чуждестранни фондове за дялов капитал
 4. Форма СПБ-11 – Отчет за операциите между местни и чуждестранни лица, свързани с услуги, възнаграждения и безвъзмездните постъпления и плащания

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 2. Индекси на цените на жилища
 3. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 4. Минимални и максимални размери на пенсиите
 5. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по основни операции по рефинансиране в проценти
 6. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 7. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 8. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

За контакти: АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67; тел. 970 89 77 – Редакция; 970 89 44 – HELP Desk; 923 98 00; 980 48 27 – Централа; [email protected]

Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец май 2023 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Тълкувателно решение – Обявяване от съда на предварителен договор за покупко-продажба за окончателен по реда и при условията на чл. 362, ал. 1 ГПК; Международни одиторски стандарти; Подаване на декларации за дължими данъци – Възстановяване на недължимо събрани суми, представляващи лихви за подадени след установения срок данъчни декларации; Облагане с ДДС на бюджетните предприятия; Изчисляване на работна заплата

Данъци и данъчни облекчения

  1. Авансовите плащания в ЗДДС – данъчна и съдебна практика – Издадени фактури, по които няма извършено авансово плащане, поради което законосъобразно с ревизионен акт е отказано правото на приспадане на данъчен кредит
  2. Акцизен данъчен документ – Приложение № 14 от ППЗАДС
  3. Банкова гаранция за режим отложено плащане на акциз – Приложение № 9д от ППЗАДС
  4. Банкова гаранция за режим отложено плащане на акциз – Приложение № 9ж от ППЗАДС
  5. Данъчен кредит и право на неговото приспадане – Правна рамка на понятието данъчен кредит, значение на реалността на доставката и разпределяне на доказателствената тежест между страните – Наличие на хипотеза по чл. 70, ал. 5 ЗДДС при липса на реални доставки
  6. Данъчни облекчения по Закона за корпоративното подоходно облагане – Условия за преотстъпване на корпоративен данък за интеграция на хора с увреждания – Отчитане на преотстъпения корпоративен данък в собствения капитал – Представяне в баланса на текущата печалба с включения в нея преотстъпен корпоративен данък
 • Данъчно облагане на доходите от случайни сделки и други източници, посочени в чл. 35 от ЗДДФЛ – Погасяване на заем чрез прехвърляне на недвижими имоти – Погасяване на всички задължения по договора за заем, вкл. и лихвите, без да е налице парично плащане – Непаричен доход по смисъла на чл. 10, ал. 1, т. 5 от ЗДДФЛ

  1. Данъчно третиране на дивидентите и изплащане на дружествени дялове – Покупка на акции и продажбата им в същия данъчен период на значително по-ниска цена с цел формиране на загуба и намаляване на данъчната печалба – Вписването на прехвърлянето на акциите в книгата на поименните акционери като условие за пораждане на действие по отношение на купувача
  2. Данъчно третиране на липсите и брака – Наличие на основание по чл. 122, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ДОПК за провеждане на ревизия по особения ред и определяне на допълнителни задължения за ДДС на основание чл. 79, ал. 1 ЗДДС
  3. Интрастат декларации – задължени лица, прагове, срокове на подаване
  4. Искане за бандероли – Приложение № 10 от ППЗАДС
  5. Искане за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител – Приложение № 3 от ППЗАДС
  6. Искане за регистрация на лицата по чл. 57а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) – Приложение № 7а от ППЗАДС
  7. Корекции на ползван данъчен кредит в ЗДДС – Дали развалянето по исков път на договора за учредяване на право на строеж представлява промяна на факторите, определящи правото на приспадане по смисъла на чл. 185 от Директива 2006/112, респективно приложим ли е режимът на корекция по чл. 79, ал. 2 ЗДДС – Предявяване на иск по чл. 87, ал. 3 ЗЗД за разваляне на сключения между страните договор
  8. Място на изпълнение при доставка на услуга в Закона за данък върху добавената стойност – Изясняване статута на получателя по доставки на услуги на лице, установено в друга държава членка – Изискване получателят да притежава идентификационен номер по ДДС, специфичен за реализация на вътреобщностни операции
  9. Облагане с ДДС на бюджетните предприятия, публичната и местна администрация – Органи на местната власт, които не са ДЗЛ за извършените от тях дейности или доставки в качеството им на органи на местна власт на основание чл. 3, ал. 5 ЗДДС във връзка със ЗМДТ – чл. 63, чл. 19 ЗУО и чл. 17, ал. 1, т. 6 ЗМСМА
  10. Ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит.  Неправомерно начислен данък – практика – Право на приспадане на ДДС, което може да се откаже на данъчнозадължените лица, получатели на услуги, които разполагат с непълни фактури, дори ако в допълнение към последните след приемането на решението за отказ е предоставена информация с цел да се докаже действителното извършване
  11. Особени случаи на доставки на недвижими имоти (земя и сгради) в Закона за данък върху добавената стойност – Възможност за обявяване от съда на предварителен договор за покупко-продажба, съдържащ уговорка, че окончателният договор ще се сключи след заплащане на цялата цена, за окончателен по реда и при условията на чл. 362, ал. 1 ГПК
  12. Отговорност на лицата в случаи на злоупотреби съгласно ЗДДС – Ангажиране на отговорността по чл. 177 от ЗДДС при доставки, извършени единствено с цел да се признае право на данъчен кредит – Липса на извършено разплащане на начисления от страна на доставчика данък, нито към момента на сделката, нито на последващ етап – Задължение за представяне на доказателства от страна на ревизираното лице
 • Подаване на декларации за дължими данъци – Възстановяване на недължимо събрани суми, представляващи лихви за подадени след законово установения срок данъчни декларации по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО – Плащане на задълженията за данък преди изтичане на срока за подаване на декларацията

 1. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 2. Рекапитулативна декларация за освободен от акциз краен потребител – Приложение № 17б от ППЗАДС
 3. Търговски документ, удостоверяващ движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз – Приложение № 7ш от ППЗАДС
 4. Удостоверение за регистрация, съгласно чл. 57б, ал. 7 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) – Приложение № 7б от ППЗАДС

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

 1. Издаване на ревизионни актове при особени случаи, когато не са налице необходимите данни за установяване на данъчните задължения – Определяне на основание чл. 122, ал. 1, т. 2 и т. 4, във връзка с чл. 122, ал. 4 от ДОПК основа за облагане по ЗДДС, представляваща разликата между стойността на наличните стоки към датата на инвентаризация, определена като такава от органите по приходите, с надценка, и действително установените наличности при извършената инвентаризация – Аналитичен регистър на сметка 304 Стоки и аналитичен регистър на сметка 702 Приходи от продажби на стоки

Счетоводство. ГФО, вкл. и в условията на пандемия. Национални и международни стандарти

 1. Счетоводно отчитане на разчетите с персонала и съдружниците – Прикриване на изплатени възнаграждения на служителите в размери над декларираните чрез използване на сметката за подотчетни лица – Изисквания при съставяне на приходни касови ордери

Труд и работна заплата

 1. Длъжностна характеристика на длъжността „Финансов анализатор“

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Експертно решение на НЕЛК
 2. Експертно решение на ТЕЛК
 3. Помощи за лица и семейства с ниски доходи по Закона за социално подпомагане
 4. Практика на ВАС и ВКС в областта на социалната политика
 5. Ред на отпускане на социални помощи, издаване и обжалване на заповеди на директора на дирекция „Социално подпомагане“
 6. Условия за придобиване право на пенсия и ред за отпускане на пенсия – Понятието „действителен стаж“ във връзка с признаване периодите на наборна военна служба и на закупено образование при придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 3 от КСО
 7. Целева помощ за отопление

Сделки. Банки и финанси

 1. Публичен регистър на лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, и на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги

Бюджет и одит

 1. УКАЗАНИЕ 5250 Относно одита на публичния дълг
 2. УКАЗАНИЕ 5280 Указание за одити на обществени поръчки
 3. УКАЗАНИЕ 5320 Ръководство за одит на изпълнението на приватизацията
 4. УКАЗАНИЯ 1950 Указания за разработване на компетентностни рамки за одиторите
 5. УКАЗАНИЯ 1951 Относно разработване на пътеки за професионално развитие на одиторите
 6. УКАЗАНИЯ 2900 Насоки относно стандартите за финансов одит
 7. УКАЗАНИЯ 4900 Относно регламентацията и критериите, които трябва да се вземат предвид при разглеждане на аспектите на редовността и целесъобразността в рамките на одита за съответствие
 8. УКАЗАНИЯ 5330 Указания за одит на управлението на бедствията

Изчислителни системи

 1. Изчисляване на работна заплата
 2. Изчисляване на трудови възнаграждения и обезщетения за 2020 – 2023 г.

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Брутен вътрешен продукт (БВП) по тримесечия за 2023 година
 2. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 3. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 4. Минимална и средномесечна работна заплата за периода 1948 – 2023 г.
 5. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по основни операции по рефинансиране в проценти
 6. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 7. Средна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение по отрасли, месеци и сектори през 2023 г.
 8. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 9. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 – Редакция;

970 89 44 – HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 – Централа;

[email protected]