Архив на ‘Избрано от Апис Финанси’

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ за продуктите АПИС Право, АПИС Финанси, АПИС и Евро Финанси

РЕШЕНИЕ НА СЪДА – 24 януари 2018 г. Обезщетение за вредите, претърпени поради липсата на адекватно и своевременно транспониране на Директива.

Правото на Съюза задължава държавите членки да поправят вредите, които са причинили на частноправните субекти поради липсата на транспониране на директивата, доколкото са изпълнени три условия… Дори когато не са налице специални национални разпоредби за транспониране на дадена директива, националният съд трябва да тълкува националното право, доколкото е възможно, в светлината на текста и целите на съответната директива, за да се постигне предвиденият от нея резултат . . (C‑164/13, EU:C:2014:2455, т. 52).

вж. Евро Финанси – Особени преюдициални производства (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища)

Ще Ви представим и „Нови данъчни и осигурителни казуси“: прилагането на икономическото законодателство при нововъзникнали казуси, които досега не са били обект на тълкуване (с ежемесечна актуализация).

Ще научите актуалните новости в практиката на ВАС и ВКС в областта на финансовата и данъчната политика и в европейската съдебна практика по данъчни дела от България относно практическото приложение на норми и стандарти в сферата на икономиката и финансите.

За да получите безплатен достъп до продуктите, е необходимо да се регистрирате, като посетите: http://euroapis.eu/freeregistrations/ или да се обадите на тел.: 02/923 98 00, 988 35 41, 980 48 27.

Можете също да позвъните на представителя на АПИС за Вашия регион, чийто телефон ще намерите тук: http://apis.bg/bg/about-us/dealers.html.

Промени в счетоводното , данъчното и осигурителното законодателство за 2018 година

Закон за местните данъци и такси

 1. Електрическите превозни средства категории L5е, L6е и L7е, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 се освобождават от данък върху превозните средства. Промяната цели намаляване на вредните емисии в атмосферата и продължаване на водената данъчна политика по отношение на електрическите превозни средства – чл. 58, ал. 2 от ЗМДТ.
 2. За превозни средства, чиято регистрация е служебно прекратена по реда на чл. 143, ал. 10 от Закона за движението по пътищата, и за превозните средства със служебно прекратена регистрация поради това, че са с табели с регистрационен номер, които не отговарят на изискванията на българските държавни стандарти – БДС 15980 и БДС ISO 7591 данък се дължи и за времето до възстановяване на регистрацията – чл. 58, ал. 5 от ЗМДТ.

3. Създава се възможност за проверка за платен данък върху превозното средство чрез достъп до автоматизирани системи за обмен на информация. Следва да се има предвид, че заплащането на данъка е условие за редовност при периодичния технически преглед на превозното средство – чл. 60 от ЗМДТ.

 1. От 1.01.2018 г. общинският съвет с решение може да определи кои от местните такси, установени със закон, не се събират от общинската администрация, а се събират от концесионер, на когото е възложено предоставянето на услугите, за които се заплащат тези такси. С решението общинският съвет определя правото на концесионера да задържи целия или част от размера на събраните такси.
 2. Прецизират се разпоредби, свързани със заплащане на данък върху таксиметровия превоз на пътници (чл. 61ч от ЗМДТ).

Закон за акцизите и данъчните складове

1. Прецизира се определението за „Енергиен продукт за отопление“ във връзка с различното тълкуване от администрацията и съдилищата и с цел защита на фиска.

2. Допълнена е разпоредбата на чл. 12 относно определението за тютюневи изделия, като се пояснява, че препаратите за пушене с водна лула (наргиле ), които освен тютюн или заместители на тютюна (изделия на базата на растения, билки или плодове, или изделия в твърдо състояние) съдържат и ароматизиращи сиропи, също попадат в обхвата за облагане на тютюневите изделия.

3. В чл. 12а от ЗАДС е дадено определение за „Нагреваемо тютюнево изделие“ – вид бездимно тютюнево изделие, при чиято употреба не протича процес на горене на съдържащия се в него тютюн, а употребата се извършва чрез нагряването му, в резултат на което се отделя аерозол.

4. От плащане на акциз се освобождават:

– произведената електрическа енергия от лица, за които няма изискване да са получили лицензия по Закона за енергетиката, при условие че е платен акциз за енергийните продукти, вложени в производството на електрическата енергия. Целта е да се допълни хипотезата за избягване на двойно облагане в случаите на производство на електрическа енергия за собствени нужди, като се облагат с акциз само суровините за производство на електроенергията.

– цигари до 1000 къса и тютюн за пушене до 2 кг за една календарна година, които са предназначени само за научни изследвания и за изследвания, свързани с качеството на продукцията (нови т. 15 и 16 в чл. 21, ал. 1 от ЗАДС).

5. Акцизната ставка за цигарите на специфичния акциз е 109 лв. на 1000 къса – от 1 януари 2018 г.; на пропорционалния акциз – 25 на сто от продажната цена – от 1 януари 2018 г.

 1. Определя се акцизна ставка за нагреваеми тютюневи изделия в размер на 152 лв. за килограм.
 2. Въвежда се минимален срок от 1 година за валидност на банковите гаранции, предоставяни от икономическите оператори – чл. 80 от ЗАДС.
 3. При осъществяване на контрола върху акцизните стоки при поискване от митническите органи лицата са длъжни да им представят документ за самоличност. В случай на отказ самоличността на лицето се установява от компетентните органи на Министерството на вътрешните работи.
 4. Забранява се:

9.1. регистрирането на електронен административен документ или издаването на документ на хартиен носител, когато компютърната система не работи, за акцизни стоки, които не са произведени или не са постъпили физически в данъчния склад.

9.2. подаването на съобщение по чл. 73д за акцизни стоки, които не са постъпили физически в данъчния склад или обекта.

9.3. издаването на данъчни документи по този закон за акцизни стоки, които не са произведени или не са постъпили физически в данъчния склад или обекта. Забраната не се отнася за случаите на установяване на липси или потреблението на акцизни стоки в данъчния склад/обекта – чл. 91б от ЗАДС.

10. Нов чл. 102б, като се цели създаването на ясна процедура по отношение прилагането на чл. 102а, ал. 1, т. 1 от ЗАДС и регламентиране на задължения за лицата, управляващи транспортни средства, с които се превозват акцизни стоки и получателите на тези стоки на територията на страната. Контролът по реда на новия чл. 102б ще обхваща движението на акцизни стоки на територията на страната независимо от това дали те ще са натоварени/ще се разтоварват в друга държава, или в страната, като е налице предпоставка за постигане на равнопоставеност между лицата и постепенно легализиране на целия пазар на акцизни стоки.

 1. Освен задържаните стоки, вече и акцизните стоки, отнети и изоставени в полза на държавата могат да се оставят на отговорно пазене с протокол на нарушителя или на други лица, които отговарят за тях – чл. 107б, ал. 2 от закона.
 2. Създава се административнонаказателна разпоредба и лицата, които държат и превозват акцизни стоки без опростен придружителен документ, ще се наказват с глоба в размер от 1000 до 4000 лв. или с имуществена санкция за юридическите лица и едноличните търговци в размер от 2000 до 6000 лева. При повторно нарушение глобата е в размер от 3000 до 6000 лв., а имуществената санкция е в размер от 4000 до 8000 лв. – чл. 112А, ал. 3 от ЗАДС.

13. С чл. 112б (нов) се разписва административнонаказателна разпоредба, с която да се санкционират лицата при констатирани от митническите органи липси или при излишъци при данъчнозадължените лица. Предложената разпоредба цели превенция на лицата за правилно и своевременно водене на Дневник за складова наличност и отчетност, при което да може да се осъществява ефективен контрол и проследяване на въведените, произведените или изведените акцизни стоки, в това число и междините продукти.

14. Намален е размерът на санкциите по чл. 123, ал. 1 и 2 от ЗАДС, поради наложилата се съдебна практика на отмяна на наказателни постановления поради прекомерност и несъразмерност на наложените санкции с конкретното нарушение.

15. С промени в чл. 107в и в чл. 124 се въвеждат правомощия на митническите органи да се разпореждат чрез продажба на акцизни стоки, които не подлежат на преработка или „унищожаване“, както и други акцизни стоки преди приключване на административнонаказателното производство, поради значителни разходи за митническата администрация за съхранение, както и когато съхраняването им е невъзможно или представлява опасност за живота и здравето на хората и за околната среда, като получените суми от продажбите се внасят по депозитна сметка до приключване на административнонаказателното производство. До промяната разпореждането само чрез преработка или унищожаване ограничава възможностите годни за реализация акцизни стоки да бъдат продадени, като в същото време данъчните складове за производство на акцизни стоки отказват преработката им, тъй като това би нарушило производствения им процес. Дългото съхранение на отделни видове акцизни стоки (бензин) води до промяна на физико-химичните качества, както и до намаляване на обема им и до невъзможност за последваща реализация, като има случаи на иззети, задържани акцизни стоки, които са годни за реализация чрез продажба.

16. Отпада изискването за предоставяне на декларация от лицата, вписани в търговския регистър, че не са в производство по несъстоятелност или в ликвидация, когато подават искане за издаване на лиценз за управление на данъчен склад, за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител или друг регистрационен режим по този закон. Наличието на това обстоятелство ще се декларира само от лицата, които не са вписани в търговския регистър.

 

Промени в счетоводното , данъчното и осигурителното законодателство за 2018 година

Закон за счетоводството

 

 1. Редактирани са разпоредбите на чл. 29, ал. 4 и 6 с цел постигане на коректност и избягване на възможността за двусмислено или неправилно тълкуване на текстовете.
 2. В чл. 38, регламентиращ публикуването на консолидиран финансов отчет на крайното предприятие майка, в случай че предприятието майка е освободено от задължението за съставяне на такъв, съгласно приложимите счетоводни стандарти, се прави уточнение относно срока за публикуване, когато отчетният период на крайното предприятие майка е различен от приетия отчетен период в България.
 3. Разширява се обхватът на оповестяваната нефинансова информация с цел пълно съответствие с европейското законодателство, в частност с Директива 2014/95/ЕС (чл. 48 от ЗСч).
 4. Прецизира се разпоредбата и се уточнява как следва да бъде изготвен годишният доклад за плащания към правителства (чл. 54 от ЗСч).
 5. В допълнителните разпоредби се прецизира определението за „нетни приходи от продажби“ и се привежда в съответствие с определението за „нетен оборот“, дадено в Директива 2013/34/ЕС (Счетоводната директива). Определението за „обичайна дейност“, свързано с определението за „нетни приходи от продажби“, се отменя, тъй като става излишно.
 6. Създава се нов § 5а с цел да се обезпечи правилното прилагане на закона от предприятия, чиято счетоводна база за съставяне на финансовите отчети са международните счетоводни стандарти. Разпоредбата уточнява, че предприятията, прилагащи международните счетоводни стандарти, приети за прилагане в ЕС с Регламент № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета, се прилагат изцяло, както са приети, без изменения.

7. Юридическите лица с нестопанска цел със статут в обществена полза публикуват годишния си финансов отчет чрез заявяване за обявяване и предоставянето им в регистър на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в срок до 30 юни на следващата година.

 1. Предприятия, които не са осъществявали дейност през съответния период се освобождават от задължението за обявяване в търговския регистър на годишните финансови отчети. Това обстоятелство се декларира с декларация, която се публикува в търговския регистър в срок до 31 март на следващата година; такси по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за публикуване на декларацията не се дължат.

За тази цел „Предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период“ са предприятия, за които едновременно са налице следните условия:

а) през отчетния период не са извършвали сделки по чл. 1, ал. 1 от Търговския закон;

б) през отчетния период не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;

в) не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба;

г) не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби.

 

Промени в счетоводното, данъчното и осигурителното законодателство за 2018 година

Закон за корпоративното подоходно облагане

 1. Подаване на предвидените в закона декларации

Декларациите по образец по ЗКПО се подават задължително по електронен път с електронен подпис (чл. 7, ал. 2 от ЗКПО).

След въвеждане на онлайн декларирането отпадат отстъпките, които в момента по закон могат да ползват фирмите и физическите лица за това – на основание § 49 от ЗИДЗАДС данъчно задължените лица по Закона за корпоративното подоходно облагане не ползват отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък по реда на отменения чл. 92, ал. 5 от закона за годишната данъчна декларация за 2017 г.

 1. Данъчно задължените лица, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството не подават годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността – чл. 92, ал. 4 от ЗКПО. Разпоредбата се прилага и за годишната данъчна декларация и годишния отчет за дейността за 2017 г. – § 27 от ЗИДДОПК (обн., ДВ, бр. 92 от 17.11.2017 г.).

Закон за данък върху добавената стойност

1.  Разпоредбите за корекция на ползван данъчен кредит са прецизирани с цел, когато при придобиването или изграждането на недвижимите имоти не е упражнено право на данъчен кредит, 20-годишният срок за недвижими имоти да се брои от началото на годината, през която изтича срокът по чл. 72, ал. 1 или от началото на годината на фактическото използване, ако имотите не са използвани повече от една година след годината на изтичане на този срок. По този начин принципът на определяне на тези срокове е уеднаквен с принципа за определяне на сроковете, когато за активите е упражнено право на приспадане на данъчен кредит.

С оглед на гарантиране на правната сигурност за регистрираните лица, които по силата на изрично ограничение в закона не са приспаднали данъчен кредит при производството, придобиването или вноса на стока, съответно при придобиването или изграждането на недвижим имот, или при получаването на услуга, които са или биха били дълготрайни активи по смисъла на закона, но в хода на използването на активите са приспаднали данъчен кредит в резултат на извършена годишна корекция, в закона се включва разпоредба, която регламентира размера на неползвания данъчен кредит, който лицата могат да приспаднат при извършване на последваща облагаема доставка на такъв актив.

Уреждане на общите правила при определяне на: размера на пропорцията на използване на стоката за осъществяване на независима икономическа дейност, спрямо общото използване в съответната година и коефициента, отразяващ размера на частичния данъчен кредит при използване на стока/услуга, когато през съответната година регистрираното лице е използвало/възнамерявало да използва стоката или услугата за определен вид доставки.

Регламентиране на случаите, в които задължението за извършване на годишни корекция отпада (чл. 79, 79а, 79б, 79в, 80 от ЗДДС).

 1. Прецизиране на разпоредбата за възникване на данъчно събитие в случаите на доставка с поетапно изпълнение. Завършването на всеки етап се счита за отделна доставка и данъчното събитие за нея възниква на датата на изпълнението на съответния етап (чл. 25 от ЗДДС).
 2. Конкретизиране, че прилагането на нулева ставка в случаите на превоз на пътници е приложимо само за техния багаж. При изпълнение на договори за превоз на товари, моторните превозни средства не са част от багажа на пътник, по отношение на водачите им (чл. 29 от ЗДДС).
 3. Прецизиране на разпоредбата, регламентираща освобождаване от облагане с данък върху добавената стойност на доставката на „универсална пощенска услуга“ с цел да не се допуска по-широко тълкуване на освобождаването, предвиденото в Директива 2006/112/ЕО относно общата система за данъка върху добавената стойност (чл. 49 от ЗДДС).
 4. Допълване на разпоредбите, с които се регламентират квалифицирането на златните монети като инвестиционно злато, с оглед прилагането на специалната схема за инвестиционно злато, в съответствие с правилата на членове 344 и 345 от Директивата 2006/112/ЕО относно общата система за данъка върху добавената стойност (чл. 160а от ЗДДС).
 5. Съкращаване на срока от 14-дневен на 7-дневен за подаване на заявление, в случаите на възникване на основание за регистрация по закона и допълване на разпоредбата за регистрация, с което данъчно задължените лица се задължават да подадат заявление за регистрация в 7-дневен срок от датата, на която въз основа на обема и характера на извършваната дейност, може да направи обосновано предположение, че ще достигнат облагаем оборот от 50 000 лв. или повече в рамките на текущия и следващия месец (чл. 96 от ЗДДС). В тази връзка, в чл. 102 се създава нова ал. 4, според която, когато лицето е било длъжно, но не е подало заявление за регистрация в срок, се приема, че лицето дължи данък за облагаемите доставки, с които надхвърля облагаемия оборот от 50 000 лв., от датата, на която е надвишен оборотът, до датата, на която е регистрирано от органа по приходите, или до датата, на която са отпаднали основанията за регистрация. За облагаемата доставка, с която се надхвърля облагаемият оборот, се дължи данък.
 6. Задължителна регистрация по ЗДДС на неперсонифицирано дружество, в което са внесени стоки или услуги от съдружник, регистрирано по закона лице, за случаите, когато съдружникът е регистриран по закона след датата на създаване на неперсонифицираното дружество (чл. 132 от ЗДДС).
 7. Отмяна на разпоредбите относно възможността за отказ на регистрация на лице, което не е предоставило в указания срок обезпечение в пари, в държавни ценни книжа или в безусловна и неотменяема банкова гаранция за срок една година, и за което са налице данни, че един или няколко от собствениците, управителите, прокуристите, мажоритарните съдружници или акционерите му са или са били към момента на възникване на задълженията собственици, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери, членове на органи за управление или контрол на лица с неуредени задължения за данък върху добавената стойност над 5000 лв. (чл. 176а – 176б от ЗДДС).
 8. Предвижда се в случаите на прекратяване на юридическо лице без ликвидация или на неперсонифицирано дружество, или на осигурителна каса данъчно задължените лица да се дерегистрират по закона служебно от органите по приходите и да не се подава заявление за дерегистрация (чл. 110 от ЗДДС).
 9. Облекчаване и оптимизиране на процеса на деклариране, като подаването на справка-декларацията, VIES-декларацията и отчетните регистри ще става по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, освен в изрично предвидени в закона случаи (чл. 125, § 35 от ЗДДС).
 10. Изменение по отношение лицата, които извършват техническо обслужване и ремонт на ФУ/ИАСУТД, като целта на изменението е да се препятства извършването на нерегламентирани ремонти/намеси от страна на тези лица. Промяната се състои в изменение на регулаторния режим относим за сервизните фирми, който от регистрационен става разрешителен. Въвежда се предварителен контрол от страна на административния орган относно получаването на разрешение за този вид дейност, като същото да може да бъде отнемано. Освен това, за целите на последващия контрол по отношение на тази група лице, се предлага и ангажиране на административнонаказателна отговорност при установено обслужване, въвеждане в експлоатация, регистрация на ФУ или демонтаж на фискална памет без съответното разрешение за това (чл. 118 от ЗДДС).
 11. Прецизиране на разпоредбата, предвиждаща обезпечение при доставки на течни горива, като при определени обстоятелства отпада задължението за предоставяне на обезпечения от крайните потребители – лица, които не търгуват, а само пряко потребяват течни горива. Целта на механизма (борба с ДДС измами при търговия с течни горива) се запазва, като същевременно се осигурява правна сигурност на коректните и добросъвестни данъкоплатци (чл. 176в от ЗДДС).
 12. Принудителната административна мярка „запечатване на обект за срок до един месец“ ще може да се прилага и към трето лице, когато към момента на запечатване обектът или обектите се стопанисват от това трето лице, ако то е знаело или е могло да знае, че е започната процедура по запечатване (чл. 187 от ЗДДС).
 13. Разширяват се хипотезите за ускорено възстановяване на ДДС по чл. 92, ал. 3, т. 3 от ЗДДС.

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

1.  Задължение за подаване по електронен път на годишната данъчна декларация, която се подава от самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социалното осигуряване, както и декларацията по чл. 55, ал. 1, която се изготвя и подава от предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходи, задължени да удържат и внасят данъци. Електронното подаване е регламентирано за декларациите, за които задължението за подаване възниква след 31 декември 2017 г. (чл. 56).

 1. Във връзка с все по-големия брой на подадените по електронен път годишни данъчни декларации и общата тенденция на преминаване към електронно подаване на всички декларации и справки, имащи отношение към облагането, отстъпката от 5% върху данъка за довнасяне при подаване по електронен път на годишната данъчна декларация ще се ползва само при подаване на декларацията и внасяне на данъка в срок до 31 януари (чл. 53).
 2. Улесняване на лицата, които декларират доходи от източник в чужбина чрез въвеждане на по-широка формулировка, даваща възможност да се прилагат различни доказателства за размера на внесените в чужбина данъци. Предвидено е промяната да се приложи и при подаването на годишната данъчна декларация за 2017 г. (чл. 50).
 3. Възможност за деклариране в годишната данъчна декларация на придобитите през годината необлагаеми доходи, съгласно чл. 13 от закона (в т.ч. през 2017 г.) – полученото имущество по наследство, завет и дарение, както и полученото имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт (чл. 50а).
 4. Промяна на срока за подаване на справката, която се предоставя от предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходи за изплатените през годината доходи на физическите лица (справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ), в т.ч. през 2017 г., който вместо до 30 април се изменя на 15 март (чл. 73).

 

Промени в данъчното и осигурителното законодателство за 2018 година

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

 1. Прецизирана е разпоредбата на чл. 87, ал. 11 от ДОПК, като за целите на комплексното административно обслужване се посочва, че освен Националната агенция за приходите, Агенция „Митници“ и общините също ще предоставят служебно по електронен път информация за наличие или липса на задължения. По този начин лицата ще бъдат освободени от задължението да предоставят пред компетентните органи удостоверение за наличие или липса на задължения, издадени по тяхно искане от Националната агенция за приходите, Агенция „Митници“ и общините в изпълнение на задължения, предвидени в други нормативни актове.

Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите, директорът на Агенция „Митници“ и кметовете на общини определят реда по чл. 87, ал. 12 за изискване и предоставяне на информацията по чл. 87, ал. 11 в срок до 1 януари 2018 г.

До 31 декември 2018 г. общините, в които не е осигурена техническа възможност за предоставяне по електронен път на информацията по чл. 87, ал. 11, могат да я предоставят на хартиен носител, за което не се събира такса. В този случай кметът на общината определя реда за изискване и предоставяне на информацията в срок до 31 декември 2018 г.

 1. Отпада задължението на ЕТ преди заличаване от Търговския регистър да уведомява НАП (чл. 77, ал. 1 от ДОПК).
 2. Промени, свързани с прецизиране на разпоредби и отстраняване на пропуски в законодателната уредба.

Кодекс за социалното осигуряване

    1.  За 2018 г. жените се пенсионират на 61 г. и 2 месеца, мъжете на 64 г. и 1 месец и осигурителен стаж съответно 35 г. и 6 месеца за жените и 38 г. и 6 месеца за мъжете.

За 2018 г. необходимата възраст за пенсиониране при непълен стаж (най-малко 15 години действителен осигурителен стаж) е 66 години и 2 месеца за мъжете и жените (чл. 68, ал. 3 от КСО);

За 2018 г. необходимите условия за пенсиониране за лицата от сектор „Отбрана и сигурност“ са 53 години и 2 месеца навършена възраст и 27 години осигурителен стаж и за двата пола (чл. 69, ал. 1, 2, 3, 5, 5а и 6 от КСО);

Продължава отпускането на пенсии от ДОО за ранно пенсиониране на лицата, работили при условията на първа и втора категория труд, които не отговарят на условията за пенсиониране от професионален пенсионен фонд по чл. 168 от КСО или са променили осигуряването си по чл. 4в от КСО. За 2017 г. условията за пенсиониране за лицата, работили при условията на първа и втора категория труд, са, както следва:

– работа 10 г. при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора категория труд;

– навършена възраст 48 г. и 8 месеца за жените и 53 г. и два месеца за мъжете, работещи при условията на първа категория труд, и 53 г. и 8 месеца за жените и 58 г. и два месеца за мъжете, работещи при условията на втора категория труд;

– сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете (чл. 69б от КСО).

 1. От 1.01.2018 г. се увеличава размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” с един процентен пункт, от който 0,56 за сметка на осигурителя и 0,44 за сметка на осигуреното лице.

Размерите за Фонд Пенсии за 2018 г. се разпределят по следния начин:

2.1. за родените преди 1 януари 1960 г. – 19,8 на сто при съотношение – 11,02 за сметка на работодателя и 8,78 за сметка на работника;

2.2. за родените след 31 декември 1959 г. – 14,8 на сто при съотношение – 8,22 за сметка на работодателя и 6,58 за сметка на работника.

 1. С промяната в чл. 4б от КСО, в сила от 1.01.2018 г., осигурените в универсален пенсионен фонд лица имат право да изберат да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд не по-късно от 5 години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1 и ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Т.е., те имат това право 5 г. преди личната им възраст за пенсиониране, а не 5 г. преди възрастта за съответната календарна година. Във връзка с промяната е § 154 от ЗИДКСО.
 2. Облекчен е режимът на промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурените лица от един в друг фонд за допълнително пенсионно осигуряване

Измененията в тази насока са свързани с намаляване на продължителността на периода, в който лицата са ограничени да променят участието си във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Освен това разпоредбата на чл. 171, ал. 1 от КСО е допълнена с възможността осигурените лица да променят участието си, след като са упражнили правото по чл. 124а от КСО да възобновят осигуряването си в пенсионен фонд.

Премахва се и таксата за прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната осигурителна партида от един фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.

 1. Повишена е прозрачността на допълнителното пенсионно осигуряване и на осведомеността на осигурените лица

В новата ал. 3 на чл. 123ж от КСО на законово ниво се урежда задължение пенсионноосигурителните дружества да създават и да поддържат електронни досиета на всички осигурени лица и пенсионери в управляваните от тях пенсионни фондове. Това задължение и сега съществува, като представлява част от регламентацията в Наредба № 47 на Комисията за финансов надзор (КФН) за изискванията към информационните системи на пенсионноосигурителните дружества. Закрепването му в кодекса обаче представлява следваща стъпка в развитието на нормативната уредба, свързана със защитата на интересите на осигурените лица и пенсионерите и по-нататъшното утвърждаване на допълнителното пенсионно осигуряване като прозрачна система, която дава възможност за вземане на информирани решения от потребителите.

Съгласно посочената норма електронното досие трябва да съдържа всички налични данни за осигуреното лице и да му позволява да извършва справки и да проследява осигурителната си история. За практическата реализация на това право и на заложеното право за достъп на всяко лице до данните в индивидуалната му партида в чл. 123з, ал. 3 от кодекса е предвидено задължение на дружеството да издава при поискване уникален идентификатор на съответното лице. Уредено е и право на осигурените лица, пенсионерите и техните наследници да получат копие от съдържащите се в електронното досие документи на хартиен или електронен носител (чл. 123з, ал. 9 от КСО).

 1. Има промяна в регулаторните правомощия и усъвършенстване на производствата по издаване на разрешения и одобрения

Към настоящия момент заместник-председателят на комисията, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, взема решения за издаване на разрешение за придобиване на квалифицирано участие в пенсионноосигурително дружество, на разрешение за управление на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и на фонд за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за професионална квалификация, за издаване на одобрение на оздравителна програма на пенсионноосигурително дружество, за издаване на одобрение на изменения и допълнения на правилник за организацията и дейността на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и на фонд за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за професионална квалификация, както и за регистриране на професионална схема. Посочените правомощия са от съществено значение за дейността на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове, с оглед на което със законопроекта се предлага тези решения да се вземат не еднолично от ресорния заместник-председател, а от Комисията за финансов надзор като колективен орган.

 1. Увеличен е и размерът на санкциите и глобите, налагани за извършване на нарушения на КСО и подзаконовите актове по прилагането му, включително за неизпълнение на принудителна административна мярка и за осъществяване на дейност без лицензия (чл. 352 и 353 от КСО).
 2. Регламентирано е съхраняването на документите, свързани с допълнителното пенсионно осигуряване

В разпоредба на чл. 123и1 от КСО се предвижда документите, данните и информацията от значение за упражняване на правата на осигурените лица, пенсионерите или техните наследници да се съхраняват от пенсионноосигурителното дружество най-малко 50 години, считано от прекратяването на съответното осигурително правоотношение. Този срок може да е и по-дълъг, когато в конкретен случай се налага съхраняването на документацията за по-продължителен период с оглед на интересите на правоимащите лица. При определянето на срока за съхраняване на документите е взет предвид аналогичният срок за съхранение на разплащателните ведомости на предприятията, уреден в Закона за счетоводството и в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Ведомостите за заплатите са основният източник, въз основа на който се издават документите, удостоверяващи трудовия стаж и осигурителния доход на лицата при пенсионирането им от Държавното обществено осигуряване по първи стълб.

 1. Дефиниции

Във връзка с измененията в регулациите по отношение на изискванията към членовете на управителните и контролните органи е въведена дефиниция за „ръководна длъжност”, а по отношение на режима на инвестиране на средствата на пенсионните фондове са въведени дефиниции за „група”, „предприятие-майка” и „дъщерно дружество”.

 1. В по-голямата си част промените касаят регламентацията на допълнителното пенсионно осигуряване.

 

 

 

 

 

 

 

Новости в Апис Финанси и Евро финанси (ноември 2017 г.)

    Основни теми – Новия Закон за счетоводството и прилагането на Международните счетоводни стандарти през 2017 г.
Годишен финансов отчет по новия Закон за счетоводството. Финансова отчетност по Международните счетоводни стандарти и Международните стандарти за финансова отчетност за 2017 г.

Решения на Европейският съд по три дела за прилагането на данъчните закони в България в съответствие с изискванията Европейското законодателство.

Апис-Финанси – Общинските бюджети и взаимоотношенията им с държавния бюджет
Суми, участващи при определяне на данъчния финансов резултат
Събиране на публичните вземания
Д
авностен срок за възстановяване на обезщетение

 Евро финанси – обща система на данъка върху добавената стойност практика по 3 дела по преюдициално запитване от български съд
Прехвърляне на дялове между търговски дружества и обезценка на дяловете – защита на кредиторите

Международни счетоводни стандарти – 25 променени стандарта и разяснения.

АПИС ЕВРОПА“ АД Ви кани да вземете участие в национален семинар на тема „Годишен финансов отчет за 2017 г. – прилагане на новия Закон за счетоводството“

Семинарът ще се проведе на 07.12.2017 г. от 12.30 ч. в залата на Съюза на юристите в България, ул. “Пиротска” № 7. Участието в него не се заплаща, достатъчна е предварителна регистрация.

АПИС разработи и СПЕЦИАЛНИ пакетни предложения с ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ цени, включващи продуктите, които съществено улесняват счетоводители, одитори и финансисти в изпълнението на ежедневните им задачи.  Предлагаме на своите клиенти специални оферти за три абонаментни пакета :

 АПИС СТАРТ (Апис Право + Апис Финанси) – едногодишен абонамент за 5 едновременни потребители – 474.60 лв/без ДДС/

АПИС ЕКСПЕРТ (Апис Право + Апис Финанси + Апис Еврофинанси) – едногодишен абонамент за 5 едновременни потребители – 669.20 лв. /без ДДС/

АПИС ПРОФЕСИОНАЛИСТ (Апис Право + Апис Финанси + Апис Еврофинанси + TAX&FINANCIAL STANDARTS) – едногодишен абонамент за 5 едновременни потребители – 913.50 лв. /без ДДС/

 Всеки потребител може да избере онзи пакет, който по негова преценка отговаря в най-голяма степен на потребностите му.

 В пакетите е включена и новата услуга LINK DETECTOR – разширение-добавка за интернет браузърите и Microsoft Word, която АПИС предоставя БЕЗПЛАТНО за улеснение на всички, които ползват правна информация в Интернет пространството. Разширението е в помощ не само на юристи и икономисти, а и на всеки, който чете в Интернет.

 

Бюджетът за 2018 г. мина на първо четене

Бюджетът за 2018 г. бе одобрен на първо четене в парламентарната Комисия по бюджет и финанси на съвместно заседанието с Комисията по здравеопазване и Комисията по труда и социалната политика. Бюджетът на Държавното обществено осигуряване също прескочи първата бариера.

В изказването си пред депутатите по време на дебатите финансовият министър Владислав Горанов подчерта, че Бюджет 2018 ще продължи усилията за укрепване на финансова стабилност и създаване на условия за икономически растеж.

Очаква се растежът на брутния вътрешен продукт (БВП) през 2018 г. да е около 4%, безработицата да намалее до 6,2%.

През следващата година държавата планира да събере с 3 млрд. лв. повече спрямо плана за миналата година, или общо 38,3 млрд. лв.  Предвижда се данъчните постъпление да бъдат малко над 21 млрд. лв., което е с близо 2 млрд. лв. повече, отколкото се предвижда да влязат в държавната хазна за тази година. С над 1 млрд. повече са очакваните приходи от ДДС. Планираните постъпления от корпоративен данък се очаква да бъдат над 2,3 млрд. лв. или с над 400 млн. лв. повече, отколкото е заложено в бюджет 2017.

По-подробна информация за Бюджет 2018 и за дебатите по него ще намерите тук:

Годишен финансов отчет за 2017 г. – прилагане за първи път на новия Закон за счетоводството

Съвместно със съюзите на счетоводителите и на юристите в България, фирма АПИС ЕВРОПА организира на 7.12.2017 г. национален семинар на тема “ Годишен финансов отчет за 2017 г. – прилагане за първи път на новия Закон за счетоводството“. Семинарът ще се проведе от 12.30 ч. в Съюза на юристите в България, ул. “Пиротска” № 7.

Програмата предвижда разглеждането на актуални теми, като прилагане за първи път на новия Закон за счетоводството при изготвяне на годишните финансови отчети за 2017 г., промени в счетоводното законодателство за 2018 г. –  нови Международни стандарти за финансова отчетност (лектор доц. д-р Бойка БРЕЗОЕВА – регистриран одитор), запознаване със системата Link Detector за финансисти и презентация на финансовите системи на АПИС.

Предварителни въпроси за дискусия в рамките на семинара можете да задавате на адрес: seminar@apis.bg.

Семинарът е безплатен. Ако желаете да участвате в него, е достатъчно да се запишете,

като се обадите на един от следните телефони:

за клиенти – 02/988 35 41, 980 48 27

за други участници – 02/970 89 45

 

 

Депонентска карта

Чрез сметка 421 се отчитат вземанията и задълженията към персонала по начислени възнаграждения и други плащания. Аналитичното отчитане към сметка 421 може да се организира с депонентски карти – за депонираните заплати.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Архив