Нова Европейска финансова практика – декември 2021 г.

Tax&Financial Standards (T&FSt) – Международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 1.01.2021 г. (консолидирана версия), на 4 езика – български, английски, немски и френски

Нови решения

дело С-484/20 от 2 декември 2021 година

Защита на потребителите – Платежни услуги – Пълна хармонизация – Транспониране и прилагане – Договори с продължително изпълнение, сключени преди датата на транспониране на Директива (ЕС) 2015/2366 – Такси за инициираните след тази дата платежни операции без директен дебит

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Технически и бизнес изисквания за кредитни преводи и директни дебити в евро. Национална правна уредба или практика, съгласно която при договори с продължително изпълнение, сключени с потребители, забраната да се налагат такси за използването на платежни инструменти и за платежните услуги се прилага само по отношение на платежните операции, инициирани в изпълнение на сключени след 13 януари 2018 г. договори.

Спор по повод на начисляването на фиксирана такса при използването на някои платежни инструменти за изпълнението на платежните операции по договори.

дело С-154/20 от 9 декември 2021 година

Данък върху добавената стойност – Право на приспадане на платения по получени доставки данък – Материалноправни условия за правото на приспаданe – Качество „данъчнозадължено лице“ на доставчика – Тежест на доказване – Отказ да се признае правото на приспадане, когато действителният доставчик не е известен

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Упражняването на правото на приспадане на начисления ДДС трябва да бъде отказано, без да е необходимо данъчната администрация да доказва, че данъчнозадълженото лице е извършило измама с ДДС когато, в случай че действителният доставчик на съответните стоки или услуги не е известен, това данъчнозадължено лице не е доказало, че посоченият доставчик е имал качеството „данъчнозадължено лице“, ако с оглед на фактическите обстоятелства и на информацията, предоставена от посоченото данъчнозадължено лице, липсват необходимите данни.

Спор по повод на отказ да се признае правото на приспадане на данъка върху добавената стойност, платен по получените доставки на рекламни услуги.

дело С-708/20 от 9 декември 2021 година

Компетентност, признаване и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела — Компетентност по дела във връзка със застраховането — Искане за обезщетяване на вредите, претърпени от частноправен субект с местоживеене в държава членка след злополука, настъпила в жилище под наем в друга държава членка — Иск, предявен от увреденото лице срещу, от една страна, застрахователя и от друга, застрахования собственик на това жилище — Понятие „дела във връзка със застраховане“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Съдебно сътрудничество по граждански и търговски дела. Иск, предявен от увреденото лице пряко срещу застрахователя съдът на държавата членка, в която посоченото лице има местоживеене, може да обяви че е компетентен да се произнесе и по иск за обезщетение, едновременно предявен от това лице срещу притежателя на полицата или застрахования, който има местоживеене в друга държава членка и не е бил привлечен в производството от застрахователя.

Понятие „дела във връзка със застраховане“.

Спор между B и E относно искане на B да бъде обезщетена за вредите, претърпени след злополука, настъпила в недвижим имот, който е собственост на E.

Нова Европейска финансова практика – ноември 2021 г.

Tax&Financial Standards (T&FSt) – Международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 1.01.2021 г. (консолидирана версия), на 4 езика – български, английски, немски и френски

Нови решения

дело С-281/20 от 11 ноември 2021 година

Данък върху добавената стойност — Право на приспадане — Механизъм за обратно начисляване — Материалноправни условия за правото на приспадане — Качество на данъчнозадължено лице на доставчика — Тежест на доказване — Измама — Фактура, в която е посочен фиктивен доставчик

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Отказ на правото на приспадане на ДДС на данъчнозадължено лице за получена доставка на стоки, когато това данъчнозадължено лице съзнателно е посочило фиктивен доставчик във фактурата, която е издало за тази сделка при прилагане на механизма за обратно начисляване. Необходими данни, за да се провери дали действителният доставчик е имал качеството на данъчнозадължено лице.

Спор относно правото на приспадане на данъка върху добавената стойност, начислен за извършена доставка на рециклируеми материали.

дело С-398/20 от 11 ноември 2021 година

Данък върху добавената стойност — Намаляване на данъчната основа по ДДС — Пълно или частично неплащане на цената поради несъстоятелност на длъжника — Условия, предвидени в национална правна уредба, за коригиране на ДДС по извършена доставка — Условие частично или изцяло неплатеното вземане да не е възникнало в шестмесечния период, предхождащ обявяването на дружеството длъжник в несъстоятелност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Правилно събиране на ДДС и предотвратяване избягването на данъчно облагане.

Национална разпоредба, която поставя коригирането на размера на данъка върху добавената стойност в зависимост от условието частично или изцяло неплатеното вземане да не е възникнало в шестмесечния период, предхождащ обявяването на дружеството длъжник в несъстоятелност, при положение че това условие не позволява да се изключи възможността посоченото вземане да стане в крайна сметка окончателно несъбираемо.

Спор между дружество и данъчна дирекция по повод на отказа на последната да допусне коригирането на размера на данъка върху добавената стойност.

дело С-212/20 от 18 ноември 2021 година

Защита на потребителите – Неравноправни клаузи в потребителските договори – Договор за ипотечен кредит, индексиран в чуждестранна валута – Договорна клауза относно курс купува и курс продава на чуждестранна валута – Изискване за разбираемост и прозрачност – Правомощия на националния съд

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Клауза в договор за кредит, която определя курс купува и курс продава на чуждестранната валута, в която се индексира кредитът, трябва да бъде съставена така, че да позволи на потребителя да определя самостоятелно във всеки един момент от изпълнението на договора обменния курс. Национален съд, който е установил неравноправния характер на клауза – да тълкува тази клауза, за да неутрализира неравноправния й характер.

Спор относно условията и реда за погасяване на договор за ипотечен кредит, индексиран в чуждестранна валута, който съдържа клаузи, за които се твърди, че са неравноправни.

дело С-358/20 от 18 ноември 2021 година

Хармонизация на данъчните законодателства – Право на приспадане на ДДС – Заличаване на регистрацията за целите на ДДС на данъчнозадължено лице – Отказ да се признае право на приспадане – Формални предпоставки

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Национално законодателство, което дава право на данъчна администрация, която е заличила регистрацията за целите на ДДС на данъчнозадължено лице, което за шест последователни месеца е подавало справка-декларации за ДДС, в които не е посочена нито една облагаема сделка, да задължи това данъчнозадължено лице, което след заличаването на регистрацията му за целите на ДДС продължава дейността си, да събира ДДС, без обаче да може да поиска нова регистрация и да ползва правото да приспада ДДС.

Спор по повод на задължението на P, на което е отказано да се признае правото на приспадане на данъка върху добавената стойност по получени доставки поради заличаване на регистрацията му за целите на ДДС, да плати ДДС за облагаемите си сделки.

© Апис Европа АД

Представяне на „АПИС ФИНАНСИ“

Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец септември 2021 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Текущо и годишно счетоводно отчитане в условията на пандемията от COVID-19; Oсигурително законодателство за 2021 година; Предотвратяване на отклонение от данъчно облагане

 Данъци и данъчни облекчения

 1. Лицензиране и регистрация на лицата по Законa за акцизите и данъчните складове
 2. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 3. Предотвратяване на отклонение от данъчно облагане – Признаване за данъчни цели на счетоводни разходи, които не са документално обосновани по смисъла на ЗКПО – счетоводният разход следва да е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството, отразяващ вярно стопанската операция

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

 1. Издаване на ревизионни актове при особени случаи, когато не са налице необходимите данни за установяване на данъчните задължения – Заключение за укрити доходи въз основа на осъществяваната от ревизираното лице търговска дейност – Суми, представляващи данни за укрити приходи по смисъла на чл. 122, ал. 1, т. 2 ДОПК, тъй като не са ангажирани достоверни доказателства и обяснения за техния произход

Счетоводство, национални и международни стандарти

 1. Акценти на годишното счетоводно приключване – тема от семинар
 2. Годишно счетоводно приключване в условията на Ковид-19 – тема от семинар
 3. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 16 Лизинг
 4. Текущо и годишно счетоводно отчитане в условията на пандемията от COVID-19

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Допълнително задължително пенсионно осигуряване
 2. Заявление за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване
 3. Изчисляване размера на пенсиите
 4. Определяне на минимален размер на пенсията
 5. Пенсия за осигурителен стаж и възраст
 6. Помощи за лица и семейства с ниски доходи по Закона за социално подпомагане
 7. Преизчисляване на пенсиите
 8. Промени в осигурителното законодателство за 2021 година
 9. Условия за придобиване право на пенсия и ред за отпускане на пенсия

Сделки. Банки и финанси

 1. Искане за възстановяване на сума
 2. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове – наследници
 3. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове – физическо лице
 4. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове – юридическо лице
 5. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове за действителен собственик на титуляр на банкова или платежна сметка – за физическо лице
 6. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове за действителен собственик на титуляр на банкова или платежна сметка – за юридическо лице
 7. Искане за информация от регистъра на банковите сметки и сейфове от органи и институции по реда на чл. 56а, ал. 3, т. 11 от ЗКИ
 8. Искане за справка от регистъра на банковите сметки и сейфове за информация за действителен собственик на титуляр по международен номер на банкова или платежна сметка IBAN за органи и институции по реда на чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ
 9. Искане за справка от регистъра на банковите сметки и сейфове за информация за титуляр по международен номер на банкова или платежна сметка IBAN за органи и институции по реда на чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ
 10. Списък на участниците в TARGET 2 през националния системен компонент TARGET2-BNB

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 2. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 3. Минимални и максимални размери на пенсиите
 4. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 5. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 6. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67; [email protected]

тел. 970 89 77 – Редакция; 970 89 44 – HELP Desk; 923 98 00; 980 48 27 – Централа;

 

Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през август 2021 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Международни стандарти на върховните одитни институции; Управление на публични активи; Признаване за данъчни цели на счетоводни разходи; Заключение за укрити доходи въз основа на осъществяваната дейност

Данъци и данъчни облекчения

 1. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС
 2. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 3. Предотвратяване на отклонение от данъчно облагане – Признаване за данъчни цели на счетоводни разходи, които не са документално обосновани по смисъла на ЗКПО – счетоводният разход следва да е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството, отразяващ вярно стопанската операция

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

 • Издаване на ревизионни актове при особени случаи, когато не са налице необходимите данни за установяване на данъчните задължения – Заключение за укрити доходи въз основа на осъществяваната от ревизираното лице търговска дейност – Суми, представляващи данни за укрити приходи по смисъла на чл. 122, ал. 1, т. 2 ДОПК, тъй като не са ангажирани достоверни доказателства и обяснения за техния произход

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Допълнително задължително пенсионно осигуряване
 2. Заявление-декларация за включване в механизма лична помощ по реда на Закона за личната помощ
 3. Заявление-декларация за кандидатстване за асистент по реда на Закона за личната помощ
 4. Изчисляване размера на пенсиите
 5. Помощи за лица и семейства с ниски доходи по Закона за социално подпомагане
 6. Протокол за проверка на място от ползвател на лична помощ по реда на Закона за личната помощ

Бюджет и одит

 1. Съдържание на официалното издание на Международните стандарти на върховните одитни институции (МСВОИ)
 2. УКАЗАНИЕ 3920 Процес на одита на изпълнението
 3. УКАЗАНИЕ 5090 Одит на международни институции
 4. УКАЗАНИЕ 5091 Указание за одит на международните институции
 5. УКАЗАНИЕ 5100 Указание за одит на информационни системи
 6. УКАЗАНИЕ 5200 Дейности в областта на околната среда
 7. УКАЗАНИЕ 5201 Указание за одит в областта на околната среда в контекста на финансовия одит и одита на съответствието
 8. УКАЗАНИЕ 5203 Указание за сътрудничество при одит на международните споразумения в областта на околната среда
 9. УКАЗАНИЕ 5259 Информационни системи за публичния дълг
 10. УКАЗАНИЕ 5260 Управление на публични активи
 11. УКАЗАНИЕ 9000 Кооперативни одити между Върховните одитни институции
 12. УКАЗАНИЕ 9020 ОЦЕНКА НА ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ
 13. УКАЗАНИЕ 9030 Добри практики на ИНТОСАЙ, свързани с независимостта на ВОИ
 14. УКАЗАНИЕ 9040 Добри практики на ИНТОСАЙ, свързани с прозрачността на ВОИ

Сделки. Банки и финанси

 1. Искане за възстановяване на сума
 2. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове – наследници
 3. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове – физическо лице
 4. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове – юридическо лице
 5. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове за действителен собственик на титуляр на банкова или платежна сметка – за физическо лице
 6. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове за действителен собственик на титуляр на банкова или платежна сметка – за юридическо лице
 7. Искане за информация от регистъра на банковите сметки и сейфове от органи и институции по реда на чл. 56а, ал. 3, т. 11 от ЗКИ
 8. Искане за справка от регистъра на банковите сметки и сейфове за информация за действителен собственик на титуляр по международен номер на банкова или платежна сметка IBAN за органи и институции по реда на чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ
 9. Искане за справка от регистъра на банковите сметки и сейфове за информация за титуляр по международен номер на банкова или платежна сметка IBAN за органи и институции по реда на чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ
 10. Списък на участниците в TARGET 2 през националния системен компонент TARGET2-BNB

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Банки, получили лицензия за извършване на банкови сделки
 2. Брутен вътрешен продукт (БВП) по тримесечия за 2021 година
 3. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 4. Индекси на цените на жилища
 5. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 6. Регистрирани посредници за наемане на българи на работа в страната
 7. Регистрирани посредници за наемане на българи на работа в чужбина
 8. Списък на държавите, с които България има сключени спогодби за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО)
 9. Списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC)
 10. Списък на посредниците, чиято регистрация за извършване на посредническа дейност е прекратена, съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа
 11. Средна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение по отрасли, месеци и сектори през 2021 г.
 12. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 13. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67; [email protected]

тел. 970 89 77 – редакция; 970 89 44 – HELP Desk; 923 98 00; 980 48 27 – централа;

 

Нова eвропейска финансова практика – юли 2021 г.

Tax&Financial Standards (T&FSt) – Международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 1.01.2021 г. (консолидирана версия), на 4 езика – български, английски, немски и френски

Нови решения

дело С-521/19 от 1 юли 2021 година

Данък върху добавената стойност – Данъчна ревизия – Предоставяне на услуги в рамките на дейност като посредник за артисти — Сделки, подлежащи на облагане с ДДС – Сделки, които не са били декларирани пред данъчната администрация и за които не е издадена фактура – Установяване на данъчната основа на данъка върху доходите – Принцип на неутралитет на ДДС – Включване на ДДС в установената данъчна основа

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Данъчна основа. Kогато данъчнозадължените по ДДС лица чрез измама нито са декларирали пред данъчната администрация наличието на сделка, нито са издали фактура, нито са посочили доходите, получени във връзка с тази сделка в декларация относно преките данъци, при установяването от съответната данъчна администрация, в рамките на извършване на проверка на такава декларация, на платените и получените суми във връзка с разглежданата сделка, те трябва да се считат за представляващи цена с вече включен ДДС.

Спор по повод установяване на задължения и налагане на санкции в рамките на акт за определяне на данъчно задължение във връзка с дължимия данък върху доходите на физическите лица.

дело С-428/19 от 8 юли 2021 година

Командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги – Водачи на превозни средства за международни автомобилни превози – Спазване на минималните ставки на заплащане в държавата на командироване – Дневна надбавка – Възнаграждение, предоставяно на работниците според изразходваното гориво

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Когато установен в дадена държава членка работодател не е спазил разпоредбите на друга държава членка, отнасящи се до минималната работна заплата, командированите работници от първата държава членка могат да се позовават на това обстоятелство в спор с този работодател пред съд на тази първа държава членка. Добавката за икономия на гориво, която понякога се плаща е такава, че да застраши пътната безопасност.

Спор между O, P и R и Ra по повод на отправеното от първите, в качеството им на водачи на превозни средства за международни автомобилни превози, искане до техния работодател Ra да им изплати за прослуженото във Франция време заплата, при която се взема предвид френската минимална работна заплата.

дело С-695/19 от 8 юли 2021 година

Данък върху добавената стойност — Случаи на освобождаване — Пропорционално приспадане — Право на приспадане — Удължаване на гаранцията на домакински електроуреди и други стоки в областта на информатиката и телекомуникациите — Понятия „застрахователни сделки и за свързаните с тях услуги, извършвани от застрахователни брокери и агенти“ и „финансови сделки“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Сделки по посредничество при продажба на удължени гаранции, извършени от данъчнозадължено лице в рамките на основната му дейност, състояща се в продажбата на електроуреди и на други стоки в областта на информатиката и телекомуникациите. Сума на оборота във връзка с тези операции, изключена от знаменателя на дробната величина, служещ за изчисляване на подлежащата на приспадане част, посочена в Директивата за ДДС.

Понятия „застрахователни сделки и за свързаните с тях услуги, извършвани от застрахователни брокери и агенти“ и „финансови сделки“.

Спор във връзка с приспадането на данъка върху добавената стойност, платен по получени доставки за сделки по продажба на удължени гаранции.

дело С-241/20 от 15 юли 2021 година

Свободно движение на капитали – Данък върху доходите – Законодателство за избягване на двойното данъчно облагане – Доходи, получени в държава членка, различна от тази по пребиваване – Правила за изчисляване на данъчното освобождаване в държавата членка по пребиваване – Загуба на част от някои данъчни предимства

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Свободно движение на работници. Данъчна уредба на държава членка, чието прилагане води до това данъчнозадължено лице, което пребивава в тази държава членка — при изчисляване на данъка му върху доходите в посочената държава членка — да губи част от предоставените от нея данъчни предимства, тъй като това данъчнозадължено лице получава възнаграждение за упражняване на трудова дейност в друга държава членка.

Спор във връзка със загубата на част от данъчните предимства, на които B щеше да има право, ако беше получил всичките си доходи в Белгия.

дело С-535/19 от 15 юли 2021 година

Гражданство на Съюза — Право на пребиваване за повече от три месеца — Условие за притежаване на пълно здравно застрахователно покритие — Гражданин на държава членка без икономическа дейност, законно пребиваващ на територията на друга държава членка — Отказ на приемащата държава членка да включи това лице в своята обществена здравноосигурителна система

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Право на свободно движение и на свободно пребиваване на територията на държавите членки. Икономически неактивен гражданин на Съюза, напуснал своята държава членка по произход, за да се установи в приемаща държава членка с цел събиране на семейството. Национално законодателство, което изключва от правото да бъдат осигурени в рамките на обществената здравноосигурителна система в приемащата държава членка, за да се ползват от здравни услуги, финансирани от тази държава, икономически неактивните граждани на Съюза, които са граждани на друга държава членка.

Спор между A и Министерство на здравеопазването по повод отказа на последното да включи А в обществената здравноосигурителна система и да му издаде европейска здравноосигурителна карта.

дело С-742/19 от 15 юли 2021 година

Организация на работното време — Членове на въоръжените сили — Приложимост на правото на Съюза — Дейности на военнослужещите — Дежурство във военни съоръжения — Спор относно трудовото възнаграждение на работника — Понятия „работник“, „работно време“ и „период на дежурство“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Дежурство, носено от военнослужещ в мирно време, което е изключено от приложното поле на Директива 2003/88 относно някои аспекти на организацията на работното време. Период на дежурство, през който военнослужещият е длъжен да остане в казармата по назначението си, но не извършва реална трудова дейност. Период на дежурство, който се счита за работно време.

Понятия „работник“, „работно време“ и „период на дежурство“.

Спор във връзка с допълнително възнаграждение за извънреден труд.

съединени дела С-804/18 и C-341/19 от 15 юли 2021 година

Равно третиране в областта на заетостта и професиите — Забрана на дискриминация, основана на религия или убеждения — Вътрешно правило на частно предприятие, което забранява на работното място видимото носене на какъвто и да било политически, философски или религиозен символ или носенето на очевидни и големи по размер политически, философски или религиозни символи — Претегляне на свободата на религия и на други основни свободи — Законност на възприетата от работодателя политика на неутралитет — Необходимост да се докаже наличието на неблагоприятни икономически последици за работодателя

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Хартата на основните права. Разлика в третирането, непряко основана на религията и/или на пола и произтичаща от вътрешно правило на предприятие, което забранява на работниците да носят какъвто и да било видим символ на политически, философски или религиозни убеждения на работното място, може да бъде обоснована с волята на работодателя да провежда политика на политически, философски и религиозен неутралитет спрямо своите клиенти. Национални конституционни разпоредби, които защитават свободата на религията, които могат да се вземат предвид като по-благоприятни разпоредби от Директива 2000/78.

По дело C-804/18

Спор между I и неговия работодател W по повод освобождаването на I от изпълнение на задълженията й вследствие на нейния отказ да се съобрази със забраната, наложена от W на неговите служители, да носят на работното място какъвто и да било видим символ от политическо, философско или религиозно естество, когато са в контакт с родителите или с техните деца.

По дело C-341/19

Спор между дружество M и неговата служителката M във връзка със законосъобразността на даденото й от M нареждане да се въздържа от носене на работното място на очевидни и големи по размер политически, философски или религиозни символи.

© Апис Европа АД

Представяне на „АПИС ФИНАНСИ“

Нова eвропейска финансова практика – юни 2021 г.

Нови решения

дело С-182/20 от 3 юни 2021 година

Данък върху добавената стойност — Право на приспадане — Корекция на приспаданията — Производство по несъстоятелност — Национална правна уредба, която предвижда автоматичен отказ да се допусне приспадане на ДДС във връзка с облагаеми сделки, предхождащи откриването на това производство — Понятие „икономически дейности“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Национална правна уредба, която с откриването за икономическия оператор на производство по несъстоятелност автоматично и без допълнителни проверки изисква корекция на ДДС, като не допуска приспадане на ДДС за извършени преди обявяването на несъстоятелността облагаеми сделки и задължава икономическия оператор да заплати подлежащия на приспадане ДДС.

Понятие „икономически дейности“.

Спор по повод на решението на данъчните органи, прието след обявяването на B в несъстоятелност, да коригират някои приспадания на данъка върху добавената стойност извършени от B преди обявяването му в несъстоятелност.

дело С-280/20 от 3 юни 2021 година

Определяне на международната компетентност на съдилищата на държава членка – Работник, който е гражданин на държава членка — Договор, сключен с консулско представителство на тази държава членка в друга държава членка – Служебни задължения на работника — Липса на правомощия на публична власт

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси. Определяне на международната компетентност на съдилищата на държава членка да разгледат спор между работник от държава членка, който не изпълнява служебни задължения, свързани с упражняване на публична власт, и консулско представителство на тази държава членка на територията на друга държава членка.

Спор относно искане за плащане на обезщетение за неползван платен годишен отпуск.

дело С-624/19 от 3 юни 2021 година

Социална политика – Равно заплащане на мъжете и жените – Искания за получаване на равно заплащане за труд с равна стойност – Единен източник — Работници от различен пол при един и същ работодател — Различни обекти – Понятия „равен труд“, „една и съща работа“ и „труд с равна стойност“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

ДФЕС поражда директен ефект в спорове между частноправни субекти, в които се твърди, че не е спазен принципът на равно заплащане на мъжете и жените за „труд с равна стойност“. Спор, който се основава на труд с равна стойност, положен от работници от различен пол, които имат един и същ работодател, в различни обекти на този работодател.

Понятия „равен труд“, „една и съща работа“ и „труд с равна стойност“.

Спор между работници и T, което наема или е наемало същите на работа в своите магазини, по повод на претенция за равно заплащане между работниците от мъжки и женски пол.

дело С-784/19 от 3 юни 2021 година

Социална сигурност — Командироване — Работници, наети от предприятия, които осигуряват временна работа — Удостоверение A 1 — Определяне на държавата членка, в която работодателят обичайно осъществява дейността си — Липса на предоставяне на работници за временна работа на територията на държавата членка, в която е установен работодателят — Понятие „значителни по обхват дейности, различни от чисто вътрешни управленски дейности“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Предприятие, което предоставя временни работници – „ПОВР“. Обичайно осъществяване на дейността. Определяне на държавата членка, в която работодателят обичайно осъществява дейността си. Задължение за извършване на значителна част от дейността по предоставяне на временни работници в полза на предприятия, установени в същата държава членка. Социалноосигурително законодателство, на което се подчинява български работник, временно предоставен на германски работодател от ПОВР със седалище в България.

Понятие „значителни по обхват дейности, различни от чисто вътрешни управленски дейности“

Спор между Т и директора на Териториална дирекция на Националната агенция за приходите относно отказа му да издаде удостоверение, че българското социалноосигурително законодателство е приложимо по отношение на работник, нает от това дружество, което осигурява временна работа, за периода, през който този работник е предоставен на установено в Германия предприятие ползвател.

дело С-910/19 от 3 юни 2021 година

Проспект при публично предлагане на ценни книжа или при допускане на ценни книжа до търгуване – Предложение, отправено едновременно до неквалифицирани и квалифицирани инвеститори – Съдържание на предоставената в проспекта информация — Иск за отговорност – Познаване на икономическото състояние на емитента – Гражданска отговорност спрямо квалифицираните инвеститори в случай на неверен или непълен проспект

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Задължение за публикуване на проспект при публично предлагане на ценни книжа или при допускане на ценни книжа до търгуване. Квалифицирани и неквалифицирани инвеститори. Искът за отговорност поради предоставената в проспекта информация може да бъде предявен не само от неквалифицирани, но и от квалифицирани инвеститори. Национална правна уредба, която по иск за отговорност, предявен от квалифициран инвеститор на основание на съдържащата се в проспекта информация, позволява и дори задължава съда да вземе предвид обстоятелството, че този инвеститор е знаел или е бил длъжен да знае за икономическото положение на емитента.

Спор относно ангажирането на отговорността на B като емитент на предложение за записване на акции за информацията, предоставена в проспект, публикуван преди предложението.

дело С-931/19 от 3 юни 2021 година

Данък върху добавената стойност — Доставки на услуги — Място на данъчна привръзка — Отдаване под наем на недвижим имот в държава членка — Собственик на недвижим имот със седалище на остров Джърси — Понятие „постоянен обект“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Данък върху добавената стойност. Облагаемо отдаване под наем на разположен на националната територия недвижим имот, което представлява само пасивно толериране на действие или състояние (Duldungsleistung). Недвижим имот, отдаден под наем в държава членка, който представлява постоянен обект, в обстоятелства, при които собственикът на този недвижим имот не разполага със собствен персонал, за да изпълнява услугата, свързана с отдаването под наем.

Понятие „постоянен обект“.

Спор между T, установено в остров Джърси дружество, и данъчна администрация на Австрия във връзка с облагането с данък върху добавената стойност на доходи от наем с произход от намиращ се в Австрия недвижим имот.

дело С-279/19 от 10 юни 2021 година

Общ режим на облагане с акциз – Стоки, които са „освободени за потребление“ в една държава членка и се държат за търговски цели в друга държава членка – Лице, отговорно за плащането на дължимия за тези стоки акциз — Лице, което държи стоките, предназначени за доставка в друга държава членка – Понятие „освобождаване за потребление“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Акцизи. Лице, което превозва от името на друго лице акцизни стоки към друга държава членка и което осъществява фактическо държане на тези стоки към момента, в който е възникнало задължение за плащане на акциз за тези стоки, е отговорно за плащането на този акциз, дори да няма никакво право върху тези стоки или свързан с тях интерес и да не знае, че те подлежат на облагане с акциз.

Спор относно законосъобразността на издадения на W акт за определяне на акцизно задължение за стоките, които той превозва до Обединеното кралство, без да е налице валиден административен документ, доказващ, че движението на тази стоки е под режим отложено плащане на акциз.

дело С-303/20 от 10 юни 2021 година

Договори за потребителски кредити – Риск от свръхзадлъжнялост – Задължение на заемодателя да провери кредитоспособността на потребителя – Ефективен, пропорционален и възпиращ характер на санкцията в случай на неизпълнение на това задължение

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Неизпълнение от кредитора на задължението за оценка на кредитоспособността на потребителя. Преценката дали установените санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи, по-специално в случай на нарушение на задължение за проверка на кредитоспособността на потребителя, трябва да се извършва с оглед не само на специалната разпоредба, приета в националното право за транспониране, но и на всички разпоредби на това право, които следва да се тълкуват.

Спор относно плащането на вземане, произтичащо от договор за потребителски кредит.

съединени дела С-776/19, С-777/19, С-778/19, С-781/19, С-779/19, С-780/19 и C-782/19 от 10 юни 2021 година

Защита на потребителите — Неравноправни клаузи в потребителските договори — Договори за ипотечен кредит, деноминирани в чуждестранна валута — Погасителна давност — Основен предмет на договора — Клаузи, които излагат кредитополучателя на валутен риск — Изисквания за разбираемост и за прозрачност — Тежест на доказване — Ясен и разбираем текст на договорна разпоредба — Принцип на ефективност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Правна уредба, съгласно която за предявяването на иск от даден потребител с оглед на установяването на неравноправността на клауза в договор, или с оглед на връщането на недължимо платени суми, на основание на неравноправни клаузи, е предвиден петгодишен давностен срок.

Правна уредба, по смисъла на която понятието „основен предмет на договора“ обхваща клаузите на договора за кредит, които предвиждат, че чуждестранната валута е разчетната валута, а еврото — валутата на изплащане.

Правна уредба, съгласно която в договор за кредит, деноминиран в чуждестранна валута, изискването за прозрачност на клаузите на този договор е изпълнено, когато продавачът или доставчикът е представил на потребителя информация за отражението, което има върху финансовите задължения на този потребител евентуалното увеличение или обезценяване на еврото спрямо чуждестранната валута, в която е деноминиран въпросният договор.

Правна уредба, при която не се допуска потребителят да носи тежестта да докаже ясния и разбираем характер на договорна клауза. Възлагане на валутния риск върху кредитополучателя – доставчикът има по-съвършени средства от потребителя да предугади валутния риск — рискът, който носи този доставчик, е ограничен, а рискът за потребителя е неограничен.

Спорове относно твърдяната неравноправност на клаузите, които фигурират в договори за ипотечен кредит, деноминирани в чуждестранна валута, и по-специално предвиждат, че швейцарският франк е разчетната валута, а еврото — валутата на изплащане, и които водят до възлагане на валутния риск върху кредитополучателя.

съединени дела С-58/20 и C-59/20 от 17 юни 2021 година

Данък върху добавената стойност — Случаи на освобождаване — Възлагане на външен изпълнител — Услуги, предоставяни от трето лице — Понятие „управление“ на специален нвестиционен фонд

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Доставки на услуги от трети лица на дружества за управление на специални инвестиционни фондове, които се състоят в осигуряване на данъчно облагане на доходите от фонда и в предоставянето на право на използване на софтуер, попадащи в обхвата на освобождаване, ако са тясно свързани с управлението на специални инвестиционни фондове и ако се предоставят единствено за целите на управлението на такива фондове.

Понятие „управление“ на специален нвестиционен фонд.

Спорове между K (дело C-58/20) и D (дело C-59/20), от една страна, и данъчната администрация, от друга страна, по повод на отказ на последната да им разреши да се ползват от освобождаването от данък върху добавената стойност (ДДС), предвидено в член 135, параграф 1, буква ж) от Директивата за ДДС.

© Апис Европа АД

Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец май 2021 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Противоречива или неправилна финансова практика – Тълкувателни решения;  Данъчно производство; Приложими разпоредби на действащия ЗДДС; Финансиране на бюджетен дефицит

Данъци и данъчни облекчения

 1. Възстановяване на платен данък върху добавената стойност на лица, неустановени на територията на страната
 2. Данъчен кредит и право на неговото приспадане – Предпоставки за възникване и упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит – Обективни данни, че стопански операции са белязани с измама или злоупотреба – Приложимите разпоредби на действащия ЗДДС ограничават изискуемата проверка за реалност на спорната стопанска операция единствено до пряката доставка
 3. Данъчен режим на вноса по смисъла на ЗДДС – Начин за определяне митническата стойност на вносни стоки – Използване на вторични методи за определяне на митническата стойност – Наличие на „основателни съмнения“ по смисъла на чл. 140 от Регламент (ЕС) № 2015/2447
 4. Данъчни постоянни разлики и влиянието им върху финансовия резултат – Данъчно третиране продажбата на имоти, отчуждени принудително в полза на трето лице, срещу което ревизираното лице няма насрещно вземане
 5. Данъчно облагане и мениджмънт – Включване на задължението за лихви на главния длъжник в отговорността на третото лице по чл. 19, ал. 1 и 2 ДОПК
 6. Заявление за прекратяване на регистрация за прилагане на специален режим в Съюза за облагане с данък върху добавената стойност на доставки на услуги с получатели данъчно незадължени лица, установени в друга държава членка… – Приложение № 30 от ППЗДДС (в сила от 1.07.2021 г.)
 7. Заявление за прекратяване на регистрация на данъчно задължено лице – представител за изпълнение на задълженията по специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии – Приложение № 45 от ППЗДДС (в сила от 1.07.2021 г.)
 8. Искане за възстановяване на ДДС от чуждестранно лице – Приложение №1 от Наредба № Н-10 от 24.08.2006 г. (в сила от 1.07.2021 г.)
 9. Място на изпълнение при доставка на услуга в Закона за данък върху добавената стойност – Определяне мястото на доставка на услуга, предоставяна на лице с идентификационен номер в друга държава-членка – Установяване наличието на „постоянен обект“ на получателя – Понятия „място на установяване на стопанска дейност“ и „постоянен обект“
 10. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС – Основания за непризнаване на правото на приспадане на данъчен кредит – Липса на достатъчно аналитични записвания и данни, от които може да се установи идентичност на процесните стоки по предходен доставчик и последваща реализация на същите – Необходимостта от закупуване на готова продукция чрез посредник и с надценка, предвид възможността за директни покупки
 11. Отговорност на лицата в случаи на злоупотреби съгласно ЗДДС – Валидност на ревизионен акт, издаден на регистрирано лице – получател по облагаема доставка, на основание чл. 177 от ЗДДС, когато с предходен ревизионен акт на същото лице не е коригирано извършеното от него приспадане на данъка
 12. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

 1. Данъчно производство
 2. Издаване на ревизионни актове при особени случаи, когато не са налице необходимите данни за установяване на данъчните задължения – Определяне на данъчната основа за облагане предвид неотчетените приходи и изчисляване на коефициент на средна годишна надценка на продадените стоки, с който са коригирани нетните приходи от продажби, общите разходи и финансовият резултат – Ревизия и проверка на компютърната информация – нерегламентираното инсталиране и употреба на какъвто и да е софтуерен продукт не може да е основание информацията от същия да бъде изключена от доказателствата
 3. Обезпечителни мерки
 4. Погасителна давност съгласно Данъчно-осигурителния процесуален кодекс – Прекъсване на давността при образуване на изпълнително дело и при изпращане на съобщение по чл. 221, ал. 1 от ДОПК
 5. Провеждане на търг с тайно наддаване по реда на чл. 251 – 254 от ДОПК
 6. Продажба чрез търг

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Изплащане на пенсиите.  Спиране, прекратяване, възобновяване и възстановяване на пенсиите
 2. Изчисляване размера на пенсиите
 3. Права и помощи за хората с увреждания

Бюджет и одит

 1. Взаимодействие на общините с финансови институции и изисквания на бюджетната система.  Финансиране на бюджетен дефицит

Сделки. Банки и финанси

 1. Застраховки на банкови кредити. Защита на кредитора – Право за предявяване на иск по чл. 135 ал. 1 ЗЗД ако увреждащата сделка или действие са извършени преди сключването на договора за прехвърляне на вземането

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. БАЕ кодове, предоставени от БНБ на банки и други ДПУ
 2. Банки, получили лицензия за извършване на банкови сделки
 3. БВП – Разходи за крайно използване – национално ниво, текущи цени
 4. Брутен вътрешен продукт (БВП) по тримесечия за 2021 година
 5. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 6. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 7. Справка за отписаните задължения с индивидуален размер над 50 милиона лева
 8. Средна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение по отрасли, месеци и сектори през 2021 г.
 9. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 10. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67; [email protected]

тел. 970 89 77 – Редакция; 970 89 44 – HELP Desk; 923 98 00; 980 48 27 – Централа;

 

Нова европейска финансова практика – април 2021 г.

Tax&Financial Standards (T&FSt) – Международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 1.01.2021 г. (консолидирана версия), на 4 езика – български, английски, немски и френски

Нови решения

дело С-593/19 от 15 април 2021 година

Данък върху добавената стойност – Определяне на мястото на доставка на далекосъобщителни услуги – Роуминг за граждани на трети държави в мобилни съобщителни мрежи в Европейския съюз – Възможност за държавите членки да прехвърлят мястото на доставка на далекосъобщителни услуги на своята територия

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Мерки за избягване на двойното данъчно облагане и на необлагането. Сектор на далекосъобщенията. Роуминг услуги. Граждани на трети държави, които са временно на територията на държава членка. Място на доставка. Възможност за прехвърляне на това място в съответната държава членка. Изискване за фактическо ползване или експлоатация на територията на държавата членка. Двойно данъчно облагане, необлагане или нарушаване на конкуренцията. Ирелевантност на данъчното третиране в третата държава.

Спор относно възстановяване на данъка върху добавената стойност, платен по получени доставки и свързан с предоставени далекосъобщителни услуги.

дело С-846/19 от 15 април 2021 година

Данък върху добавената стойност – Доставки на услуги, извършвани възмездно – Случаи на освобождаване – Доставки на услуги, извършвани от адвокат в рамките на представителство за закрила на пълнолетни недееспособни лица – Организации, признати за благотворителни – Понятия „икономическа дейност“ и „доставка на услуги, тясно свързани със социалните грижи и социалното осигуряване“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Oблагане с ДДС на услугите, предоставяни от адвокат съгласно режим за закрила на пълнолетни недееспособни лица. Доставките на услуги, извършени в полза на пълнолетни недееспособни лица и целящи да им осигурят закрила при делата от гражданския живот, когато предоставянето им е възложено от съдебен орган по силата на закона представляват икономическа дейност. Aдвокат, който предоставя услуги със социален характер, да бъде признат за благотворителна организация по смисъла на Директивата за ДДС за целите на стопанската му дейност.

Понятия „икономическа дейност“ и „доставка на услуги, тясно свързани със социалните грижи и социалното осигуряване“.

Спор по повод на облагането с данък върху добавената стойност на доставките на услуги, извършвани от адвокат в рамките на представителство за закрила на пълнолетни недееспособни лица, възложено му по силата на закона от компетентния съдебен орган.

дело С-935/19 от 15 април 2021 година

Данък върху добавената стойност — Завишаване в данъчната декларация на размера на ДДС за възстановяване — Грешка в преценката на данъчнозадълженото лице относно облагаемия характер на сделката — Корекция на данъчната декларация след извършена ревизия — Санкция в размер на 20 % от сумата, с която е завишен размерът на ДДС за възстановяване — Принцип на пропорционалност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Принципи на пропорционалност и на неутралност на ДДС. Национална правна уредба, съгласно която на данъчнозадълженото лице, което неправилно квалифицира освободена от ДДС сделка като подлежаща на облагане сделка, се налага санкция в размер на 20 % от сумата, с която е завишен размерът на ДДС, поискан за възстановяване без основание, доколкото тази санкция се прилага еднакво в случай, при който нередността произтича от грешка в преценката, допусната от страните по сделката относно облагаемия й характер, който се характеризира с липса на данни за измама и на загуба на приходи за държавния бюджет, и в случай, при който не са налице такива специфични обстоятелства.

Спор по повод на налагането на дружество на административна санкция вследствие на данъчна ревизия.

дело С-75/20 от 22 април 2021 година

Митнически съюз – Митнически кодекс на Общността – Определяне на митническата стойност – Договорна стойност — Корекция – Цена, включваща доставката на границата

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

За да се определи митническата стойност на внесени стоки, не следва към договорната им стойност да се добавят разходите, които производителят действително е направил за транспорта на тези стоки до мястото на въвеждането им на митническата територия на Съюза.

Спор по повод на решението на митническите органи да наложат на вносителя корекция на митническата стойност на внесените стоки.

дело С-485/19 от 22 април 2021 година

Защита на потребителите — Договори за потребителски кредити — Неравноправни клаузи — Неоснователно обогатяване на кредитора — Погасяване на правото на връщане — Принципи на правото на Съюза — Принцип на ефективност — Информация, която следва да се посочи в договор за кредит — Премахване на някои национални изисквания въз основа на практиката на Съда — Тълкуване на предишната редакция на националното законодателство в съответствие с тази съдебна практика — Действие във времето

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Установяването на нарушение на правата на потребителите и с произтичащите от това последици. Неоснователно обогатяване на кредитора вследствие на плащане въз основа на неравноправна клауза. Задължение за доказване на умишления характер на неоснователното обогатяване на кредитора. Тежест на доказване върху потребителя. Изисквания относно информацията, която следва да се съдържа в договора. Задължение на националния съд да тълкува предишна редакция на националното законодателство в съответствие с практиката на Съда.

Спор по повод на неоснователното обогатяване н дружество в резултат на направено от кредитополучателя плащане въз основа на клаузи от договор за потребителски кредит, за които се твърди, че са неравноправни или незаконосъобразни.

дело С-703/19 от 22 април 2021 година

Данък върху добавената стойност – Възможност за държавите членки да прилагат една или две намалени ставки на ДДС за някои доставки на стоки и услуги — Квалифициране на търговска дейност като „доставка на услуги“ – Храни, готови за непосредствена консумация на място в помещенията на продавача или в зона за хранене — Храни, готови за непосредствена консумация за вкъщи – Понятие „Ресторантьорски и кетъринг услуги“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Намалени ставки на данък върху добавената стойност за определени категории стоки или услуги. В обхвата на понятието „ресторантьорски и кетъринг услуги“ попада доставката на храни, придружена от достатъчно помощни услуги, позволяващи на крайния клиент да консумира непосредствено тези храни. Когато крайният клиент реши да не се възползва от осигурените му от данъчнозадълженото лице материални и човешки ресурси, които придружават консумацията на доставените храни, следва да се счита, че никаква помощна услуга не придружава тяхната доставка.

Понятие „Ресторантьорски и кетъринг услуги“.

Спор относно резултатите от данъчна проверка, свързана със ставката на данъка върху добавената стойност за сделки по продажба на храни и ястия, готови за непосредствена консумация на място или за вкъщи, за които J.K. е обложено с този данък.

Нова европейска финансова практика – март 2021 г.

Tax&Financial Standards (T&FSt) – Международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 1.01.2021 г. (консолидирана версия), на 4 езика – български, английски, немски и френски

Нови решения

дело С-7/20 от 3 март 2021 година

Митнически съюз – Място на възникване на митническото задължение – Данък върху добавената стойност – Данъчно събитие и изискуемост на ДДС при внос – Констатация за неизпълнението на задължение, предвидено от митническото законодателство на Съюза – Стока, която физически е въведена на митническата територия на Съюза в една държава членка, но е включена в икономическия оборот на Съюза в държавата членка, в която е била направена констатацията

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Място на възникване на данъчното задължение. Данъкът върху добавената стойност при внос на стоки, които подлежат на облагане с мито, възниква в държавата членка, в която е било констатирано неизпълнението на задължение, когато обсъжданите стоки — независимо че са били физически въведени на митническата територия на Съюза в друга държава членка — са включени в икономическия оборот на Съюза в държавата членка, в която е била направена тази констатация.

Спор относно плащането на митата и на данъка върху добавената стойност за вноса на частно превозно средство, регистрирано в Турция и внесено на територията на Европейския съюз.

дело С-581/19 от 4 март 2021 година

Облагаеми с ДДС доставки — Случаи на освобождаване — Предоставяне на медицинска помощ при упражняване на медицински и парамедицински професии — Консултации в областта на храненето — Фитнес и поддържане на добро физическо състояние — Понятия „Медицинска помощ“ и „Единна комплексна доставка“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Освобождаване от данък върху добавената стойност – Услуга за консултации в областта на храненето, предоставена от сертифициран и оправомощен в рамките на фитнес центрове специалист и евентуално в рамките на програми, включващи и услуги в областта на фитнеса и поддържането на добро физическо състояние, представлява отделна и самостоятелна доставка на услуги и не може да попадне в обхвата на освобождаването.

Понятия „Медицинска помощ“ „Единна комплексна доставка“, „Доставка, съпътстваща основната доставка“ и „Самостоятелност на доставките“.

Спор по повод на акт за установяване на допълнително дължим данък върху добавената стойност за услуги за консултации в областта на храненето и услуги в областта на фитнеса и поддържането на добро физическо състояние.

дело С-344/19 от 9 март 2021 година

Защита на безопасността и здравето на работниците — Организация на работното време – Дежурство в условията на постоянно разположение на повикване – Специфична работа, свързана с поддръжката на телевизионни предаватели, разположени далеч от населени райони – Психосоциални рискове — Задължение за превенция – Понятия „работно време“ и „почивка“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Период на разположение. Случаи, в които работникът, макар да не е „на работа“, е в положение, което не му позволява действителна почивка. Характеристики на „действителната почивка“ в съответствие с целите за защита на здравето и безопасността на работниците.

Понятия „работно време“ и „почивка“.

Спор по повод на искане за заплащане на възнаграждение за дадени дежурства в условията на постоянно разположение на повикване. Най-напред следва да се уточни, че в рамките на настоящото решение терминът „дежурство“ като цяло обхваща всички периоди, през които работникът остава на разположение на своя работодател, за да може да осигури изпълнението на възложена му от него работа, а изразът „дежурство в условията на постоянно разположение на повикване“ се отнася до частта от тези периоди, през която работникът не е длъжен да стои на работното си място.

дело С-580/19 от 9 март 2021 година

Защита на безопасността и здравето на работниците — Организация на работното време — Дежурство в условията на постоянно разположение на повикване — Дежурство, без работодателят да определя място — Периоди на дежурство със задължението за работника да може да бъде намерен по всяко време и да започне работа, ако е необходимо, в рамките на двадесет минути — Понятия „работно време“ и „почивка“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Минимални изисквания за безопасност и здраве при организацията на работното време. Дежурства, по време на които даден работник е задължен да стигне до границите на града на местоработата му в служебно облекло със служебното превозно средство в рамките на двадесет минути, следва да се считат за работно време, независимо че работодателят не е определил къде да е местонахождението на работника, но работникът все пак е съществено ограничен в избора на място.

Понятия „работно време“ и „почивка“.

Спор по повод на предявено искане за заплащане на възнаграждение за дадени дежурства в условията на постоянно разположение на повикване. Най-напред следва да се уточни, че в рамките на настоящото решение терминът „дежурство“ като цяло обхваща всички периоди, през които работникът остава на разположение на своя работодател, за да може да осигури изпълнението на възложена му от него работа, а изразът „дежурство в условията на постоянно разположение на повикване“ се отнася до частта от тези периоди, през която работникът не е длъжен да стои на работното си място.

дело С-802/19 от 11 март 2021 година

Данък върху добавената стойност – Намаляване на данъчната основа – Доставки на лекарствени продукти – Предоставяне на отстъпки – Възмездно вътреобщностно придобиване на стоки на територията на държава членка

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Установена в дадена държава членка аптека не може да намали данъчната си основа, когато извършва в качеството на вътреобщностни доставки, освободени от ДДС в тази държава членка, доставки на лекарствени продукти на установена в друга държава членка здравноосигурителна каса.

Спор във връзка с намаляването на данъчната основа в случай на предоставяне на отстъпки от цените на лекарствените продукти за хуманна употреба, отпускани по лекарско предписание и доставяни от Нидерландия в Германия.

дело С-812/19 от 11 март 2021 година

Данък върху добавената стойност — Данъчнозадължено лице — Централа и клон на дружество, установени в две различни държави членки — Централа, част от ДДС група, в която не влиза клонът — Централа, която предоставя услуги на клона и му начислява разходите за тях

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

За целите на ДДС централата на дружество, която се намира в една държава членка и е част от ДДС група и клонът на това дружество, установен в друга държава членка, трябва да се считат за отделни данъчнозадължени лица, когато централата предоставя на посочения клон услуги и му начислява разходите за тях.

Спор по повод на данъчно становище, издадено от Комисия по данъчно право, Швеция, относно Закон за данъка върху добавената стойност.

дело С-459/19 от 17 март 2021 година

Данък добавена стойност – Място на доставката на услуги на данъчнозадължено лице, действащо в това си качество – Място на доставка на услуги по управление на инвестиции, получени от благотворителна фондация във връзка с неикономическа стопанска дейност от установени извън Европейския съюз доставчици – Понятия „икономическа дейност“ и „данъчнозадължено лице“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Когато данъчнозадължено лице, което извършва професионална неикономическа дейност, придобива услуги за нуждите на тази неикономическа дейност, въпросните услуги трябва да се считат за предоставени на това данъчнозадължено лице, „действащо в това си качество“. Услуги по управление на инвестиции на установени извън Съюза доставчици във връзка с някои инвестиционни дейности — дейности, за които Съдът вече е постановил, представляват неикономически дейности за целите на ДДС.

Понятия „икономическа дейност“ и „данъчнозадължено лице“.

Спор по повод на възстановяването на данъка върху добавената стойност, платен във връзка с услуги, предоставяни от установени извън Съюза инвестиционни мениджъри.

дело С-585/19 от 17 март 2021 година

Социална политика — Организация на работното време — Минимална продължителност на междудневна почивка — Работници, сключили няколко трудови договора с един и същ работодател — Понятия „работно време“ и „почивка“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Работно време и почивки. Работници, сключили няколко трудови договора. Ограничения на максималната продължителност на дневното и седмичното работно време. Прилагане по отношение на работника или на договора. Понятия „Работно време“ и „Почивка“.

Спор между A и звено по оперативна програма във връзка с установена от последния финансова корекция в рамките на програма за финансиране поради неспазване от A на максималния брой часове, които едно лице може да работи на ден.

дело С-48/20 от 18 март 2021 година

Обща система на данъка върху добавената стойност — Неправилно фактурирани данъци — Добросъвестност на издателя на фактурата — Риск от загуба на данъчни приходи — Задължения на държавите членки да предвиждат възможност за коригиране на неправилно фактурирания данък — Принципи на данъчна неутралност и на пропорционалност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Национална правна уредба, която не позволява на добросъвестно данъчнозадължено лице да коригира фактури с неправилно начислен ДДС след започването на производство за данъчен контрол, въпреки че получателят по тези фактури би имал право на възстановяване на този данък и ако сделките, за които са издадени фактурите, бяха надлежно декларирани. Принципи на данъчна неутралност и на пропорционалност.

Спор относно внасянето на неправилно фактуриран данък върху добавената стойност.

дело С-895/19 от 18 март 2021 година

Данък върху добавената стойност – Вътреобщностно придобиване на стоки – Приспадане на дължимия данък по получени доставки във връзка с такова придобиване – Формални изисквания — Материалноправни изисквания — Срок за подаване на справка-декларация – Принцип на неутралност на данъка и принцип на пропорционалност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Национална правна уредба, съгласно която упражняването на правото на приспадане на ДДС във връзка с вътреобщностно придобиване в същия данъчен период, в който се дължи ДДС, зависи от посочването на дължимия ДДС в справка-декларация, подадена в тримесечен срок от края на месеца, през който е възникнало задължението за плащане на данъка по отношение на придобитите стоки.

Спор по повод на приспадането на данъка върху добавената стойност, дължим по получени доставки във връзка с вътреобщностни придобивания.

дело С-950/19 от 24 март 2021 година

Задължителен одит на годишните счетоводни отчети и на консолидираните счетоводни отчети – Наемане от одитирано дружество на задължителен одитор – Забрана за заемане на ключов ръководен пост в одитираното дружество — Нарушение — Тежест и продължителност на нарушението – Сключване на трудов договор с одитираното дружество — Независимост на задължителните одитори

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Одитори. Период на изчакване във връзка с наемането на работа от одитираното дружество на бивши одитори. Нарушение на забраната за заемане на ключов ръководен пост в одитираното дружество. Задължителен одитор, какъвто е например основният партньор по одита, назначен от одиторско дружество в рамките на одиторски ангажимент, трябва да се счита за заемащ ключов ръководен пост в одитираното дружество от момента, в който сключи с последното трудов договор.

Производство по повод на решението на Одиторски комитет да наложи глоба на A поради назначаването му на ключов ръководен пост в дружество, чийто задължителен одит е осъществил.

дело С-501/18 от 25 март 2021 година

Схеми за гарантиране на депозитите – Европейската система за финансов надзор – Препоръка на ЕБО към национален банков орган относно необходимите действия за спазване на Директива 94/19 – Правно действие – Право на вложителя на компенсация – Договорна клауза, която противоречи на Директива 94/19 – Принцип на предимство на правото на Съюза – Оздравяване и ликвидация на кредитните институции – Отговорност на държавите членки при нарушаване на правото на Съюза – Достатъчно съществено нарушение на правото на Съюза – Процесуална автономия на държавите членки – Принцип на лоялно сътрудничество – Принципи на равностойност и ефективност – Понятия „Неналичен депозит“ и „Компетентни органи“ – Установяване на неналичността на депозитите – Дължими и платими депозити

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Подлежащи на изплащане депозити. Европейски банков орган. Препоръка относно необходимите действия за спазване на Директива 94/19. Тълкуване и възможност за позоваване. Национална правна уредба или договорна клауза, съгласно която депозит в кредитна институция, чиито плащания са преустановени, става изискуем едва след като компетентният орган отнеме издадения на тази институция банков лиценз. Мярката за временно преустановяване на плащанията, прилагана от национална централна банка спрямо кредитна институция като оздравителна мярка, имаща за цел да запази или възстанови финансовото състояние на тази кредитна институция, съставлява неоправдана и непропорционална намеса в упражняването на правото на собственост на вложителите.

Понятия „Неналичен депозит“ и „Компетентни органи“.

Спор по повод искове за присъждане на обезщетение за вредите, които BT счита, че е претърпяла вследствие на редица действия и бездействия на БНБ в рамките на надзорните мерки спрямо ТБ

© Апис Европа АД

Представяне на „АПИС ФИНАНСИ“

.

Нова eвропейска финансова практика – декември 2020 г.

Нови решения

дело С-488/18 от 10 декември 2020 година

Данък върху добавената стойност — Освобождаване на „доставката на някои услуги, тясно свързани със спорта или физическото възпитание“ — Директен ефект — Понятие „нестопанска организация“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Обща система на данъка върху добавената стойност. Освобождавания. Доставка на някои услуги, тясно свързани със спорта. Степен на свободата на преценка на държавите членки. Законодателство на държава членка, което освобождава от ДДС само ограничен брой доставки на тясно свързани със спорта или физическото възпитание услуги. Понятие „нестопанска организация“.

Спор по повод отказа на Данъчна служба да освободи от данък върху добавената стойност някои свързани с голфа услуги, доставяни от G на практикуващите този спорт.

дело С-735/19 от 10 декември 2020 година

Защита на миноритарните акционери — Задължително предложение за поглъщане — Метод за изчисляване стойността на акциите за определяне на справедливата цена — Правомощиe за коригиране на справедливата цена — Изключения от стандартния метод на изчисляване при обстоятелства и в съответствие с критерии, които са ясно определени — Международен стандарт за финансово отчитане 10 — Консолидирани финансови отчети — Отговорност на съответната държава членка — Вреда, претърпяна от предложителя в резултат на предложение с твърде висока цена

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

При какви обстоятелства държавите членки могат да задължат предложителя да заплати на оставащите акционери цена, различна от платената от предложителя най-висока цена.Определяне на справедлива цена на предложението. Вземане предвид на цена, различна от най-високата цена, платена от предложителя. Одобрение на цената на предложението от надзорния орган. Изчисляване на цената на акция по стойността на предприятието. Обективни критерии за оценка, които се използват по правило при финансов анализ. Отговорност от държавата поради неправилно транспониране или прилагане на правото на Съюза. Право на обезщетение на предложителя поради определянето на завишена цена. Фиксирано намаление на обезщетението. Справедливо обезщетение.

Спор между E и Комисия за финансовите пазар по повод на искане, от една страна, за обявяване на незаконосъобразността на решение, с което тази комисия разрешава обратното изкупуване на акциите на V, които са предмет на предложение за поглъщане, и от друга, за присъждане на обезщетение за претърпяната в резултат на това решение вреда.

дело С-346/19 от 17 декември 2020 година

Данък върху добавената стойност – Oпределяне на подробни правила за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчнозадължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава членка – Възстановяване на ДДС – Посочване на номера на фактурата — Заявление за възстановяване

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Kогато заявлението за възстановяване на ДДС не съдържа пореден номер на фактурата, но съдържа друг номер, който позволява да се идентифицира фактурата, а оттам и съответната стока или услуга, данъчната администрация на държавата членка по възстановяване е длъжна да смята заявлението за „представено“. Данъчната администрация може да поиска от заявителя да й съобщи пореден номер, който дава уникална идентификация на фактурата.

Спор между данъчна служба и Y по повод на издадения на това дружество отказ да му се възстанови данък върху добавената стойност.

дело С-656/19 от 17 декември 2020 година

Данък върху добавената стойност — Освобождавания при износ — Стоки, изпратени или превозени до местоназначение извън Европейския съюз от купувач, който не е установен на територията на съответната държава членка — Стоки, които действително са напуснали територията на Съюза — Доказване — Отказ за възстановяване при износ — Принципи на данъчна неутралност и на пропорционалност — Понятия „Стоки, които се пренасят в личния багаж на пътниц[и]“, и „личен багаж“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Освобождаването, предвидено в Директивата за ДДС не обхваща стоките, които частно лице, неустановено в Съюза, пренася със себе си извън Съюза с търговска цел, за да ги препродаде в трета държава. Принципите на данъчна неутралност и на пропорционалност не допускат национална практика, при която данъчните органи автоматично отказват на данъчнозадължено лице предвиденото освобождаване от ДДС, когато установят, че това данъчнозадължено лице недобросъвестно е издало формуляра, въз основа на който купувачът се е ползвал от освобождаване. Понятия „Стоки, които се пренасят в личния багаж на пътниц[и]“, неустановени в Съюза и „Личен багаж“.

Спор по повод на решение, с което се отказва предвиденото за стоките, които се пренасят в личния багаж на пътниците, освобождаване от данък върху добавената стойност.

дело С-801/19 от 17 декември 2020 година

Данък върху добавената стойност – Случаи на освобождаване – Предоставяне на разположение на парични средства срещу възнаграждение – Прехвърляне на запис на заповед на факторингово дружество и превеждане на получената сума на издателя на записа на заповед – Понятия „отпускане на кредит“ и „други прехвърляеми инструменти“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Освобождаване от данък върху добавената стойност за отпускане на кредити и за сделки с други прехвърляеми инструменти. Освобождаване, което се прилага по отношение на сделка, която за данъчнозадълженото лице се състои в предоставяне на разположение на друго данъчнозадължено лице срещу възнаграждение на парични средства, получени от факторингово дружество след прехвърлянето на последното на запис на заповед. Понятия „отпускане на кредит“ и „други прехвърляеми инструменти“.

Спор по повод определянето на данъка върху добавената стойност, дължим вследствие на възнаграждението, получено от F срещу предоставянето на K на парични средства, получени от факторингови дружества, притежаващи издадени от последното записи на заповед, заплащането по които е гарантирано от F.

© Апис Европа АД