Държавен вестник, брой 77 от 08.09.2023 г.

Държавен вестник, брой 77 от 08.09.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Държавен вестник, брой 68 от 08.08.2023 г.

Държавен вестник, брой 68 от 08.08.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Държавен вестник, брой 67 от 04.08.2023 г.

Държавен вестник, брой 67 от 04.08.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Държавен вестник, брой 62 от 21.07.2023 г.

Държавен вестник, брой 62 от 21.07.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Държавен вестник, брой 58 от 07.07.2023 г.

Държавен вестник, брой 58 от 07.07.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 56 от 30.06.2023 г.)

В брой 56 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Законът за обществените библиотеки.

С направените промени се въвежда задължение за директора на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ да изготвя въз основа на концепцията, с която е спечелил конкурса за длъжността, стратегически план за развитието на културния институт.

Към настоящия момент в Закона за обществените библиотеки липсва изискване за средносрочно или дългосрочно планиране на дейността на Националната библиотека, което да осигурява организация за планиране и мониторинг, както и определяне на ясна визия за развитието на институцията за управленския мандат на нейния ръководител, обективирана в средносрочен или друг стратегически планов документ.

За дейността на културния институт, директорът ще изготвя и представя пред министъра на културата ежегоден доклад, като по този начин се въвежда механизъм за отчитане на планираните в стратегическия документ мерки за развитието на института.

В новия брой на ДВ се допълва Законът за туризма.

Съгласно текста на новата разпоредба – чл. 6а за изпълнението на годишната програма за национална туристическа реклама министърът на туризма няма да прилага разпоредбите на Закона за обществените поръчки в случаите, в които рекламата се изпълнява чрез директно възлагане към дружества от актуалния списък на определените много големи онлайн платформи или много големи онлайн търсачки, публикувани в „Официален вестник“ на Европейския съюз съгласно Регламент (ЕС) 2022/2065 на Европейския парламент и на Съвета от 19 октомври 2022 г. относно единния пазар на цифрови услуги (Акт за цифровите услуги).

Министърът на туризма ще публикува ежемесечно на интернет страницата на министерството справка с информация за изразходваните средства, както и за ефективността на рекламата съгласно данните за ефективност. Справката ще се публикува и в отворен, машинночетим формат на портала за отворени данни по смисъла на Закона за достъп до обществена информация.

В този брой е обнародвано Постановление № 94 от 27 юни 2023 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост.

От 1 юли 2023 г. се определя нов размер на социалната пенсия за старост – 276,64 лв. месечно.

Държавен вестник, брой 56 от 30.06.2023 г.

Държавен вестник, брой 56 от 30.06.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Държавен вестник, брой 55 от 27.06.2023 г.

Държавен вестник, брой 55 от 27.06.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Държавен вестник, брой 54 от 23.06.2023 г.

Държавен вестник, брой 54 от 23.06.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Държавен вестник, брой 53 от 20.06.2023 г.

Държавен вестник, брой 53 от 20.06.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

Има още