Архив на ‘Избрано от Апис Процедури’

Ново в АПИС ПРОЦЕДУРИ

 Отчет за приходите и разходите от стопанска дейност на предприятията с нестопанска цел за 2017 година
 Средства за правна защита срещу нарушения на Общия регламент относно защитата на данните
 Счетоводен баланс на предприятията с нестопанска цел към 31.12.2017 година
 Справка за предприятието с нестопанска цел през 2017 година
 Справка за местните единици на предприятията с нестопанска цел за 2017 година
 Отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност на предприятията с нестопанска цел за 2017 година
 Годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел за 2017 година
 Справка за таксите и комисионните, начислени за 2017 година (ЕТ)
 Справка за производството и продажбите на промишлени продукти на предприятията, несъставящи баланс (ЕТ) за 2017 година
 Справка за предприятието (ЕТ) през 2017 година
 Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи на предприятията, несъставящи баланс (ЕТ) за 2017 година
 Справка за заемите и начислените лихви по институционални сектори и подсектори (ЕТ) през 2017 година
 Справка за данъците и таксите на предприятията, несъставящи баланс (ЕТ) през 2017 година
 Отчет за приходите и разходите на предприятията, несъставящи баланс (ЕТ) за 2017 година
 Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс (ЕТ) през 2017 година
 Справка за международната организация и преместването (сорсинг) на стопанските дейности по бизнес функции към 2017 година
 Налагане на административни наказания за нарушения по Общия регламент
 Отчет за приходите и разходите и Справка за приходите и разходите по видове и икономически дейности за 2017 година (за публикуване)
 Уведомление по реда на чл. 77а от ДОПК при откриване на производство по стабилизация на търговец – Образец № ОКд – 278
 Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2017 година
 Уведомление от администратора до надзорния орган за определяне на длъжностно лице по защита на данните
 Уведомление до персонала на администратора за определяне на длъжностно лице по защита на данните
 Справка за разходите на суровини и материали за 2017 година
 Справка за продажбите и търговските обекти през 2017 година
 Указания за отчитане на заетите лица и средствата за работна заплата и други разходи за труд през 2017 година

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ:

В АПИС ПРОЦЕДУРИ можете да намерите новите процедури във връзка с прилагането на общия РЕГЛАМЕНТ (GDPR) на Европейския парламент и Съвета на ЕС за защита на физическите лица при обработването на личните данни на неговите граждани.

Следете Апис Процедури, за да бъдете в течение на всичко, което е необходимо да знаете и да направите във Вашата дейност по прилагането на новите изисквания и правила за защита на личните данни на физическите лица съгласно общия европейски Регламент.

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ:

В АПИС ПРОЦЕДУРИ можете да намерите новите процедури във връзка с прилагането на общия РЕГЛАМЕНТ (GDPR) на Европейския парламент и Съвета на ЕС за защита на физическите лица при обработването на личните данни на неговите граждани.

Следете Апис Процедури, за да бъдете в течение на всичко, което е необходимо да знаете и да направите във Вашата дейност по прилагането на новите изисквания и правила за защита на личните данни на физическите лица съгласно общия европейски Регламент.

Новости в „АПИС – ПРОЦЕДУРИ“ през месец октомври 2017 г.

В модул „Общи съдебни и административни процедури“ са въведени четири нови процедури, посветени на новия Общ регламент относно защитата на данните (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679).
Новият правен акт отменя досега действащата Директива 95/46/ЕО и се прилага от 25.05.2018 г. Дотогава пред държавната администрация на страните-членки, пред компаниите и частните администратори на лични данни в държавите-членки, а и в трети страни, стоят редица задачи по въвеждане на мерки за ефективното и коректно прилагане на новите правила.
Субектите на данни могат да изискват да им бъде предоставена значителна по обем информация от администраторите на лични данни още в момента, в който последните получат/съберат личните данни; те имат право на достъп; на коригиране; на изтриване (правото да бъдеш забравен); на ограничаване на обработването; на преносимост на данните; на възражение срещу обработване на лични данни; на жалба до надзорен орган и на съдебна защита срещу надзорен орган и срещу администратор на лични данни.
Организациите – администратори на лични данни, ще трябва да съхраняват записи с цел доказване на предприетите мерки за сигурност на системите си. Те имат задължение да прилагат подходящи технически и организационни мерки за осигуряване подходящо ниво на сигурност на личните данни, вкл. псевдонимизация и криптиране. В случай на нарушение на сигурността на личните данни администраторът, без ненужно забавяне и когато това е възможно — не по-късно от 72 часа, след като е разбрал за нарушението, уведомява за него съответния надзорен орган. Длъжностното лице по защита на данните може да бъде член на персонала на администратора или на обработващия лични данни или да изпълнява задачите въз основа на договор за услуги;

Важни изменения в Търговския закон!

imagesС част от последните изменения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г., в сила от 3.01.2016 г.) се въвежда промяна във формата, в която се вземат определени решения от общото събрание на съдружниците в ООД – вместо досегашната писмена тя вече става писмена с нотариално удостоверяване на подписа и на съдържанието, извършени едновременно – чл. 137, ал. 4 от ТЗ. Въпросните решения на общото събрание са: за приемане и изключване на съдружници, за даване съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член, за намаляване и увеличаване на капитала, за избор на управител, за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях (решенията на ОС по чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от ТЗ). Предвидена е възможност за избягване на необходимостта от нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието чрез включване на изрична клауза в дружествения договор на съответното дружество, че тези решения се вземат в писмена форма (чл. 137, ал. 4 от ТЗ).

Прочети пълния текст на публикацията »

Презаверяване на разрешение за строеж

imagesСмисълът на това производство е за случаите, когато разрешението за строеж изгуби правната си сила, то да може да бъде презаверено, а ако това не е поискано от правоимащите лица в 1-годишен срок, одобреният инвестиционен проект губи своето правно действие (чл. 153, ал. 3 от ЗУТ). Разрешението за строеж е срочно – издава се за срок от 3 години и ако в този период не е започнало строителството, губи правната си сила, както и ако в 5- годишен срок не е завършен грубия строеж. Ако разрешителното се отнася за линейни обекти – в период от 10 години трябва да е завършило строителството (чл. 153, ал. 2 от ЗУТ). Посочените срокове започват да текат от влизане в сила на разрешението за строеж.

Прочети пълния текст на публикацията »

Правна защита при онлайн пазаруване

imagesОсновният закон, регламентиращ пазаруването онлайн, е Законът за електронната търговия (ЗЕТ), имплементиращ Директива 2000/31/ЕС. Специална закрила за потребителите при покупки на стоки онлайн – при т.нар. „продажба от разстояние“ или „дистанционна продажба“, е предвидена и в Закона за защита на потребителите. С него се въвеждат разпоредбите на Директива 2011/83/ЕС, която поставя допълнителни изисквания за предоставяне на информация при продажбите от разстояние чрез Интернет, към тези, съдържащи се в Директива 2000/31/ЕО. Законът за платежните услуги и платежните системи, който въвежда разпоредбите на Директива 2007/64/ЕО относно платежните услуги във вътрешния пазар, пък е основният нормативен акт, който регулира отговорността на доставчиците при неправомерно използване на платежен инструмент и осъществяването на неразрешена платежна операция при онлайн пазаруване.

Прочети пълния текст на публикацията »

Договор за аутсорсинг

imagesДоговърт за аутсорсиг би могъл да се определи като договор, по силата на който едната страна предоставя на другата страна срещу възнаграждение определена дейност за определен период от време. Въпреки, че прилича на договора за услуга и за изработка, това е съвсем различен вид договор, който следва да бъде изрично уреден в законодателството поради широкото му приложение, с цел да се избегнат различни правни тълкувания, свързани с неговите специфики.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Промяна на собствено, бащино и фамилно име по съдебен ред

ProceduriПроцедурата е насочена към промяна на собственото, бащиното и фамилно име на лице по съдебен ред в случаите, изброени изчерпателно от Закона за гражданската регистрация (ЗГР). Предвид обстоятелството, че физическото лице се идентифицира, обозначава, отграничава от другите правни субекти в обществото със своето име, с което се и легитимира, а от това произтичат редица права и задължения за него, то и възможностите за промяната му са строго определени в закона и се допускат само при наличие на определени обстоятелства.

Прочети пълния текст на публикацията »

Обжалване на електронен фиш

ProceduriПо принцип административнонаказателното производство се образува със съставяне на акт за установяване на извършеното административно нарушение, а административно наказание се налага с правораздавателен акт, който е наказателно постановление, съдебно решение (в случаите на обжалване на наказателно постановление и изменението му от съда) (арг. от чл. 36, чл. 53 и чл. 63 от ЗАНН).
От този принцип съществуват изключения и едно от тях е налагане на административно наказание чрез електронен фиш, чрез който овластените контролни органи могат да налагат глоби в размер над необжалваемия минимум (10 лв.) за опрделени от закона случаи на административни нарушения.

Прочети пълния текст на публикацията »

Архив