Полезно в ДВ (бр. 82 от 18.09.2020 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за предучилищното и училищното образование, съгласно които през учебната 2023/2024 година предучилищното образование на децата на 4-годишна възраст става задължително. През учебната 2020/2021 г. дистанционна форма на обучение ще може да се извършва независимо дали е обявена извънредна епидемична обстановка. При епидемия обучението ще е онлайн, за да не губят учениците от материала. Дистанционното обучение за повече от 30 учебни дни ще бъде възможно, ако поради здравословни причини присъствието на ученика в училище поставя в риск живота и здравето му или живота и здравето на човек, с когото живее на един адрес, както и по избор на ученика и след разрешение на началника на регионалното управление на образованието. Дистанционно обучение до 30 учебни дни ще се разрешава със заповед от директора на училището. От 1.01.2021 г. държавата ще компенсира разходите за отглеждане и обучение на децата, за които няма места в държавните и общинските детски градини.

Обнародвано е Постановление № 256 от 14 септември 2020 г. за създаване на Държавна агенция за научни изследвания и иновации като специализиран орган към Министерския съвет за разработване и изпълнение на политиката по научни изследвания, иновации и трансфер на технологии в България. В срок от два месеца кабинетът трябва да приеме и Устройствен правилник на новата структура. Очаква се Държавната агенция да обедини и концентрира усилията на българските институции в области като приложни научни изследвания, подкрепа на иновации и иновационната инфраструктура, взаимодействие между наука и реален сектор.

Обнародвана е Спогодба между Република България и Кралство Саудитска Арабия за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на данъците върху доходите и предотвратяване на отклонението от данъчно облагане, която беше подписана през 2018 г. Спогодбата се прилага само спрямо лица, които са местни лица на едната или на двете договарящи държави. Съществуващите данъци, за които се прилага Спогодбата за България, са данък върху доходите на физическите лица, корпоративния подоходен данък и патентния данък, а за Кралство Саудитска Арабия са закатът и данъкът върху доходите, включително данъкът върху природен газ. Ще се прилага също и за всички идентични или подобни по естеството си данъци, които са въведени от която и да е от договарящите държави след датата на подписване на Спогодбата като допълнение или вместо съществуващите данъци.

Държавен вестник, брой 82 от 18.09.2020 г.

Държавен вестник, брой 82 от 18.09.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

С 6 лв. по-висок праг на бедност през 2021 г. поиска държавата

С 6 лв. по-висок праг на бедност през 2021 г. поиска държавата

Социалният министър ще може да предлага размера на линията на бедност

Държавата предлага прагът на бедност у нас през 2021 г. да е 369 лв., като ръстът е с 6 лева спрямо тази година. Министърът на труда и социалната политика ще има право да предлага размер на линията на бедност при отрицателен брутен вътрешен продукт и при особени обстоятелства, в каквито е страната ни в условията на Covid-кризата, както и при по-благоприятни условия, когато има ръст. Това стана ясно по време на днешното обсъждане в Националния съвет за тристранно сътрудничество за промяна в методиката на определяне на линията на бедността и размера ѝ за следващата година.

Размерът й трябва да е съобразен с възможностите на бюджета, но и да не е по-нисък от размера от предходната година.

Социалният министър Деница Сачева уточни, че няма да определя еднолично размера на линията на бедност, а предложението ще минава през обществено обсъждане и консултации в рамките на Тристранния съвет.

По данни на Евростат през 2019 г. с доходи под прага са били над 1,3 млн. души от българите, или 18,6 на сто от населението, според данни на социалното министерство.

„С размера на линията на бедност е обвързана финансовата подкрепа за хората с увреждания. За най-уязвимите групи, които имат нужда от социална подкрепа, също ще бъдат осигурени допълнителни средства от системите за социално подпомагане“, каза Сачева. 

Повече подробности по темата четете тук.

Държавен вестник, брой 81 от 15.09.2020 г.

Държавен вестник, брой 81 от 15.09.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 81 от 15.09.2020 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ е обнародвана Спогодба между правителството на Република България и правителството на Черна гора за международни автомобилни превози на пътници и товари, която бе подписана на 17 юни 2019 г.

Тя регламентира отношенията между двете държави, засягащи автомобилните превози от или до територията на договарящите се страни, както и за транзитното преминаване. Смесена комисия от представители на компетентните органи на двете държави ще осигурява изпълнението на спогодбата чрез обсъждане и решаване на възникнали проблеми при осъществяване на международни автомобилни превози на пътници и товари между България и Черна гора и транзит през техните територии.

Обнародвана е нова Наредба № 8 от 3 септември 2020 г. за изискванията към дейността на централните депозитари на ценни книжа, централния регистър на ценни книжа и други лица, осъществяващи дейности, свързани със сетълмента на ценни книжа.

Конкретизират се изискванията за регистрацията и дерегистрацията на емисия финансови инструменти, както и за регистрацията и сетълмент на сделките с финансови инструменти. Уреждат се изрично изисквания към електронната база от данни и регистрите, които поддържа и води централния депозитар на ценни книжа. Предвижда се централният депозитар на ценни книжа да открива за всяка регистрирана емисия финансови инструменти, които дават еднакви права.

Уреждат се правилата и процедурите за всяка управлявана от централния депозитар на ценни книжа система за сетълмент на ценни книжа, за необходими действия при откриване на процедура по несъстоятелност срещу негови участници и лица по чл. 131, ал. 2 от ЗППЦК.

Наредба урежда изцяло електронна вътрешна комуникация в адвокатурата

Електронна комуникация и движение на производствата вътре в адвокатурата предлага Висшият адвокатски съвет (ВАдС) в проект за изцяло нова Наредба № 3 за реда за водене, съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските колегии и единните адвокатски регистри (пълния му текст виж тук).

Той беше обявен за обществено обсъждане късно в петък вечерта и ВАдС дава срок от 30 дни на всички заинтересовани да дадат становища по него.

Проектът е от 110 страници, тъй като включва множество образци на различните заявления, които адвокатите подават до колегиите си или до ВАдС и на съответните разпореждания по тях.

Основната промяна е, че регистрите – на адвокатите, включително младшите и чуждестранните, на дружествата, съдружията и сътрудниците, официално стават „структурирана електронна единна база от данни, които се съхраняват и са собственост на Висшия адвокатски съвет“.

Както и досега е заложено регистрите да са публични. И се предвижда, че всеки има право на свободен и безплатен достъп до базата данни за целите на справка по извършените вписвания, заличавания и обявявания, но не и до приложените документи.

Повече подробности по темата четете тук.

Спирането на ЕИСС ще нанесе репутационен удар върху държавата

ВСС отложи за сряда дебата по проблемите в работата на съдилищата със системата

„Евентуалното спиране на внедряването на Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) ще нанесе сериозен репутационен удар не само върху Висшия съдебен съвет (ВСС), а и върху държавата. Още повече, че скоро се очаква да излезе и докладът за върховенството на закона за България, в който ще бъде обсъден и този въпрос“. Това заяви главният прокурор Иван Гешев на днешното заседание на Пленума на ВСС по повод предложение на председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов за включване на допълнителна точка в дневния ред, свързана с ЕИСС.

Панов поиска внедряването на системата във ВКС да бъде отложено, поради съществени проблеми, които ще блокират работата най-вече на Наказателната колегия. По график от днес до 18 септември ЕИСС трябва да бъде въведена във ВКС. Панов каза още, че е редно към материалите за заседанието на съвета да бъдат приобщени и всички писма от съдилища, в които се излагат редица трудности при работата със системата.

ВСС обаче не пожела да обсъди днес проблемите, а отложи дебата за сряда.

След близо два часа спорове и упреци, че се цели просто усвояване на едни средства и след предупрежденията за репутационния удар, мнозинството в съвета реши днес да се не занимава с темата. Имаше и предложения въпросът отново да се върне в Съдийската колегия, въпреки че на 1 септември в продължение на над пет часа членовете ѝ обсъждаха трудностите в работата на ЕИСС.

Повече подробности по темата четете тук.

Държавен вестник, брой 80 от 11.09.2020 г.

Държавен вестник, брой 80 от 11.09.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 80 от 11.09.2020 г.)

В новия 80-ти брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Наредба № 7 от 2016 г. за профилираната подготовка, които целят да очертаят общите параметри на учебно-изпитните програми – вид, времетраене, учебно съдържание, оценявани компетентности и минимален праг в оценяването на държавните зрелостни изпити.

Трябва да се даде яснота на учениците в профилираните гимназии и в профилираните паралелки в средните или в специализираните училища, които през следващата учебна година започват обучението с и във  втори гимназиален етап, какво ще се проверява чрез зрелостните изпити, които ще полагат през 2022 г., доколкото ЗПУО изисква като втори задължителен държавен зрелостен изпит да положат изпит по предмет по избор, който са изучавали с учебно съдържание за придобиване на профилираната подготовка.

Извън тези основни промени в наредбата се допълват и доразвиват текстове с цел по-доброто прилагане и хармонизиране, напр. въвеждане на поднива по чужд език и преразпределение на броя часове за изучаване на отделни задължителни модули от профилираната подготовка по биология и здравно образование.

Обнародвана е нова Наредба № 3 от 3.09.2020 г. за условията и реда за осъществяване на контрол върху дейността на развъдните организации, която влиза в сила от днес.  В новия акт детайлно са разписани правата и задълженията на служителите на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството, осъществяващи контрол върху дейността на развъдните организации.

Предвидено е задължение за контролираните обекти да оказват съдействие с цел безпрепятствено протичане на проверките, както и да предоставят достъп до служебните помещения, зоотехническата документация и до компютъризираните системи за  управление на информацията на проверяваната развъдна организация. Анонимно подадени сигнали няма да бъдат разглеждани и по тях няма да се извършва проверка, се уточнява в наредбата.

Промени има в Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, съгласно които екостикер ще бъде поставен на всички автомобили у нас. Той ще показва колко замърсява колата и ще се поставя горе на предното стъкло на колата. Стикерът ще има вграден идентификатор с антена, позволяващ да се чете от голямо разстояние.

Целта е камери да могат да приемат сигнала в коя екогрупа е автомобилът и при ограничения колата да не бъде допускана в дадено населено място или в квартали и райони със замърсявания на въздуха.

Всички автомобили у нас ще бъдат разделени в пет екокатегории. В коя екологична група ще попадне автомобилът ще зависи от EURO от 1 до 6 категорията или датата на първа регистрация и количеството вредни газове, които отделят. Засега тази категоризация няма да влияе върху данъка на автомобила.

Газовата уредба ще се взима предвид при определяне на екологичната група. При категоризиране на автомобил с газова уредба проверката на отделяните вредни газове, ще се определя при работа на двигателя на газ. В зависимост от това дали автомобилът е дизелов или бензинов ще се мери съответно димност или съдържание на въглероден оксид в отработените газове, като от показанията също ще зависи в коя група ще попадне колата.

Целта на промените е най-замърсяващите автомобили да бъдат спирани в определени зони на града или дни, когато са регистрирани пикови стойности на вредни емисии във въздуха. Това ще се решава от общината.

Адвокатурата: ЧСИ да събира доброволно вземания е все едно съдия да дава правни консултации

Неприемливо е на съдебните изпълнители да се дават квазисъдебни и квазимедиаторски функции, заяви и омбудсманът

Да се даде на съдебни изпълнители да събират доброволно вземания е все едно съдиите да дават правни консултации или полицаи да извършват частна охрана. Това заявява Висшият адвокатски съвет (ВАдС) в становище  (пълния му текст виж тук) до Народното събрание, което обсъжда промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), с които се създава нова процедура по доброволно събиране на вземания (с нов чл. 428а ГПК), която да се възложи на държавните и частните съдебни изпълнители. Тя е изцяло извънсъдебна и по нея разноски се дължат само от кредитора, а ЧСИ и ДСИ не могат да осъществяват каквато и да е принуда (повече за предложението и за позициите по него можете да прочетете тук).

Адвокатурата от самото възникване на идеята остро ѝ се противопоставят, а днес са изпратили и становище, в което за да илюстрират абсурдността, според тях на подобна възможност, правят тези сравнения.

Основният проблем, който адвокатите изтъкват при доброволно събиране на вземания от ЧСИ и ДСИ е, че така ще бъде накърнена независимостта им. И заявяват, че не може да бъде независим при осъществяване на публичните му функции орган, който „всеки може да наема да му извърши като публичен орган (съдебен изпълнител) частна работа, каквато частна работа е предвижданото несъдебно доброволно събиране на вземания от съдебни изпълнители“.

Това според адвокатурата може да доведе до деинституционализиране на органите по принудително изпълнение и косвено да компрометира самото принудително изпълнение.

Повече подробности по темата четете тук.