Държавен вестник, брой 51 от 01.07.2022 г.

Държавен вестник, брой 51 от 01.07.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 51 от 01.07.2022 г.)

В извънредния брой 51 на “Държавен вестник” се изменя Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.

С промените се регламентира, че от 1 юли всички пенсии за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2021 г., ще се повишат с 10%. Към техния увеличен размер ще бъдат добавени и т.нар. Ковид добавки от 60 лв., както и индивидуалните суми, представляващи разликата между дохода от пенсия през декември 2021 г. и дохода от пенсия през януари 2022 г. Добавките от 60 лв. ще се включат в размера и на пенсиите за трудова дейност, отпуснати от 1 януари до 30 юни 2022 г., както и към тези, които ще бъдат отпуснати след 1 юли 2022 г.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва Законът за пуб­личното предлагане на ценни книжа.

С промените в националното законодателство се въвеждат мерки по прилагане на Регламент (ЕС) 2020/1503 на Европейския парламент и на Съвета от 7 октомври 2020 година относно европейските доставчици на услуги за колективно финансиране на предприятията.

С нормативния акт се уреждат и изискванията за предоставянето на ус­луги за колективно финансиране, включително за организацията, лицензирането и надзора на доставчиците на услуги за колективно финансиране, за дейността на платформите за колективно финансиране, за прозрачността и маркетинговите съобщения във връзка с предоставянето на услуги за колективно финансиране.

Комисията за финансов надзор ще бъде компетентен орган относно европейските достав­чици на услуги за колективно финансиране на предприятията и по отношение на услугите за колективно фи­нансиране, с изключение на случаите, които са предоставени в изрична компетентност на Българската народна банка съгласно Закона за кредитните институции.

В настоящия брой на  ДВ се изменя и допълва и Законът за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление.

Съгласно направените промени, средствата от Европейските фондове при споделено управление ще се управляват при спазване на хоризонталните принципи и законност, добро финансово управление, пропорционалност и прозрачност чрез парт­ньорство и многостепенно управление с цел намаляване на административната тежест за бенефициента и при осигуряването на видимост.

Финансовите инструменти ще предоставят подкрепа на крайни получатели за инвестиции в материални и нематериални активи, както и за текущи активи, които се очаква да бъдат финансово жизнеспособни и за които няма достатъчно финансиране от пазарни източници. Подкрепата чрез финансови инструменти ще се предоставя за елементите на инвестициите, които не са физически завършени или изцяло изпълнени към датата на решението за инвестиция.

Условията и правилата за предоста­вяне на подкрепа чрез финансови инструменти, комбинирането на финансови инструменти с безвъзмездна финансова помощ, изпълнени­ето на финансовите инструменти и правила­та за управление и контрол ще се определят с нормативен акт на Министерския съвет по предложение на министъра на финансите.

 

 

 

 

 

Народното събрание прие актуализацията на Закона за държавния бюджет за 2022 г.

Народното събрание прие на второ четене промените в Закона за държавния бюджет за 2022 г.На 30 юни 2022 г. Народното събрание прие окончателно на второ четене промените в Закона за държавния бюджет за 2022 г. Основната цел е въвеждането на мерки за подпомагане на бизнеса и домакинствата във връзка с неочаквания значителен скок на цените на енергийните продукти:

  • компенсация от 0,25 лв. за литър гориво при зареждане на бензиностанция от 1 юли – мярката ще важи до 31 декември тази година;
  • компенсации за бизнеса заради високите цени на електроенергията;
  • увеличаване на размера на данъчните облекчения за деца;
  • нулева ставка на данък добавена стойност (ДДС) за доставка на хляб и брашно;
  • освобождаване от акциз на електрическата енергия, втечнения нефтен газ и природния газ в срок до 30 юни 2025 г.; мярката ще бъде реализирана чрез изготвяне на нотификация до Европейската комисия;
  • намалена ставка на ДДС от 9 на сто за доставки на централно отопление и доставки на природен газ – мярката ще се прилага до 1 юли 2023 г.

Повече информация можете да намерите тук.

Полезно в ДВ (бр. 50 от 01.07.2022 г.)

В брой 50 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Правилникът за прилагане на Закона за хората с увреждания.
Целта е да се определи механизмът за предоставяне и ползване на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия на хората с увреждания в съответствие със Закона за хората с увреждания.
Предвижда се дейностите по предоставяне, отчитане, контрол и заплащане на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания да се извършват изцяло автоматизирано, чрез специално създаден в Националната здравно-осигурителна каса специализиран софтуер. Електронизирането на тези процеси води до улесняване на лицата да упражнят правото си на достъп до нужното им помощно средство, приспособление, съоръжение и медицинско изделие.
Очаква се с новите условия и ред да се оптимизира и улесни процесът по предоставяне на посочените изделия и съответно правоимащите лица да бъдат обезпечени с нужните им помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия.

Държавен вестник, брой 50 от 01.07.2022 г.

Държавен вестник, брой 50 от 01.07.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 49 от 30.06.2022 г.)

В извънредния брой 49 на “Държавен вестник” се изменя Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа.

Целта на промените е актуализиране на размера на таксата за изминато разстояние – тол такса за пътни превозни средства (ППС). Прилагането изменения акт ще доведе до увеличаване на приходите от тол такси и налагане на тол таксуване за пътищата втори клас, които в момента са с нулева ставка. Към настоящия момент по-голямата част от приходите от пътни такси, чието предназначение е за поддържане/ рехабилитация на републиканската пътна мрежа, се формират от винетните такси за леките превозни средства, независимо от това, че въздействието върху пътната настилка от леките превозни средства е несъпоставимо с това от тежкотоварните ППС.

Промяната в размера на тол таксите ще увеличи значително приходите в сравнение с отчетените за 2020 и 2021 г., чрез което ще се постигне справедлив подход при разпределение на разходите за поддръжка на съществуващата пътна инфраструктура в страната в съответствие с принципите „ползвателят/замърсителят плаща“.

В текущия брой на ДВ е обнародвана Наредба № 42 от 21 юни 2022 г. за реда и условията за издаване на покрити облигации.

С приемането на Наредбата е завършена работата по създаване на цялостна правна рамка за издаване на покрити облигации от банки в страната в съответствие с Директива (ЕС) 2019/2162 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на директиви 2009/65/ЕО и 2014/59/ЕС и Закона за покритите облигации.

С наредбата се определят изискванията към изчисляване размера на задълженията по покритите облигации и на активите от покритието; периодични стрес тестове на активите от покритието; документите, необходими във връзка с избор на наблюдател на покритието, както и застраховка на наблюдателя на покритието.

Наредбата влиза в сила от 8 юли 2022 г.

В този брой на ДВ се изменя и допълва Устройственият правилник на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ към министъра на финансите.

Целта на направените промени е да се уредят в Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“ функциите на Агенцията в качеството й на Одитен орган по съответните програми и фондове за програмен период 2021 – 2027 г., както и по Механизма за възстановяване и устойчивост и Резерва за приспособяване във връзка с последиците от Брекзит. С приемането на акта също така ще се изпълни заложена етапна цел в Националния план за възстановяване и устойчивост със срок на изпълнение второто тримесечие на 2022 г.

За да се гарантира качествено и срочно изпълнение на одитите по европейските програми в съответствие с приложимото европейско и национално законодателство и международните одиторски стандарти, се предвижда осигуряване на достатъчен административен капацитет за изпълнение на одитната дейност, както и балансирано разпределение на одитната работа по съответните източници на финансиране между одитните дирекции.

Държавен вестник, брой 49 от 30.06.2022 г. (извънреден)

Държавен вестник, брой 49 от 30.06.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 48 от 28.06.2022 г.)

В брой 48 на “Държавен вестник” е обнародвана Наредбата за качеството на социалните услуги.

Приемането на нормативния акт е регламентирано в Закона за социалните услуги.

Целта му е да създаде условия за повишаване на качеството на социалните услуги и тяхната ефективност в подкрепа на хората, които ги ползват. За постигането на този приоритет основен акцент е поставен върху професионалната подготовка на служителите, които предоставят социални услуги, и осигуряването на възможности за тяхното обучение, кариерно и личностно развитие.

С Наредбата се определят стандартите за качество на социалните услуги, критериите за изпълнение на стандартите за качество на социалните услуги, основните принципи за разработване от доставчиците на социални услуги на програ­ми за развитие на качеството на социалните услуги, които предоставят, както и методите за извършване на мониторинг на качеството на социалните услуги и редът за извършване на контрол, мониторинг и оценка на качеството и ефективността на социалните услуги.

В новия брой на ДВ се допълва Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от държав­ния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

Целта на направените изменения е обезпечаване на лечението на пациенти с психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на опиоиди, синдром на зависимост.

Очакван резултат от промените е преодоляването на риска от дефицит на посочения лекарствен продукт за лечението на психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на опиоиди, синдром на зависимост. Очаква се и гарантиране на непрекъсваемостта на лечението на пациентите и предотвратяване на последици, имащи негативно влияние върху тяхното психично и физическо здраве.

В този брой е обнародвана и Наредба № 1 от 10 юни 2022 г. за условията и реда за финансиране на про­екти по национални програми за младежта.

С наредбата се определят условията и редът за финансиране на проекти по национални програми за младежта и национални програми за изпълнение на младежки дейности.

Министърът на младежта и спорта ще координира и осъществява контрол върху изпълнението на програмите. Министерството на младежта и спорта ще разработва указания, образци на формуляри за кандидатстване и съпътстващи документи за всяка процедура по програмите, включително контролни механизми за про­следяване изпълнението на финансираните проекти, които ще се публикуват при обявяване на процедура за кандидатстване на интернет страницата на Министерството на младежта и спорта и интернет страницата на Националната информационна система за младежта.

Проектните предложения ще се подават съгласно утвърдените образци по електронен път чрез онлайн платформа за кандидатства­не и отчитане на проекти в Националната информационна система за младежта в обя­вените срокове.

Пълен списък на одобрените и неодобрените проектни предложения ще се публикува на сайта на Министерството на младежта и спорта и на Националната ин­формационна система за младежта.

Държавен вестник, брой 48 от 28.06.2022 г.

Държавен вестник, брой 48 от 28.06.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

Има още

Държавен вестник, брой 47 от 24.06.2022 г.

Държавен вестник, брой 47 от 24.06.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още