Архив на ‘Апис Право’

Сайтове ще могат да бъдат блокирани и без съдебна заповед

Европейският съюз гласува и прие нов закон, който дава допълнителни правомощия на регулаторите за защита на потребителите в страните-членки.

Онлайн изданието BleepingComputer отбелязва, че законът е доста променен и разводнен спрямо първоначалната му идея от 2016 г. Махната е например възможността регулаторите да налагат задължителни компенсации за потребителите, когато става дума за  търговец в нарушение и оставя компенсациите доброволни. Махната е и възможността регулаторите да искат от нарушителите да върнат печалбите, които са придобити по нечестен път.

Вместо това обаче са дадени правомощия на регулаторите да изискват от интернет доставчиците информация за притежателите на домейни и сайтове. Ако преценят, че сайт нарушава правата на потребителите, регулаторите могат не само да блокират достъпа до тези сайтове, но и да получат контрол над техните домейни.

Според евродепута Джулия Реда – член на германската „пиратска“ партия и един от най-активните противници на закона, тези мерки не са нито подходящи, нито пропорционални за гарантирането на сигурността на потребителите и са без задължителния съдебен надзор. Законът има доста общо определение, което  дава на регулаторите възможност да блокират достъпа до интернет сайтове, без да им е необходимо съдебно разрешение – предупреждава Реда в своя сайт.

С повече информацията по темата можете да се запознаете  тук.

Кога има несъвместимост и кога – конфликт на интереси

Кога назначение на роднина в публичната администрация е конфликт на интереси?Николай Николов е доктор по право, автор на три монографии и статии в материята на конфликта на интереси. Последната книга на автора „Научно-практически коментар на Закона за предотвратявяне и установяване на конфликт на интереси“ бе официално представена преди две седмици.

Конфликтът на интереси е материя, приложима към над 120 000 държавни служители, принадлежащи към трите клона на държавната власт в България. За деветте години от влизането в сила на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в началото на 2009 г. се е натрупала значителна по обем и съдържание административна и съдебна практика.

Книгата развива основните теоретични елементи на конфликта на интереси в светлината на тази практика. Представени са основните характеристики на това правонарушение като правно явление и виждане какво е конфликт на интереси в редица конкретни ситуации.

 За пръв път се подреждат, систематизират и анализират съдебни решения, относими към отделните текстове на закона. Изведени са типичните случаи на конфликт на интереси, отнасящи се за различни ведомствени системи. Посочени са основните пропуски в действащата нормативна уредба, направени са и конкретни предложения за преодоляването им.

В специална обзорна статия за сп. „Правен свят“ авторът накратко разяснява кои са четирите важните моменти, за да се прецени има ли конфликт на интереси при назначение на роднина или става дума за несъвместимост.

Със статията на д-р Николай Николов в сайта на сп. „Правен свят“ можете да се запознаете тук.

„Дни на медиацията“ в столични училища

Миналата седмица се проведоха ежегодните „Дни на медиацията“, организирани от Центъра за спогодби и медиация (ЦСМ) към Софийския районен и Софийския градски съд . Медиаторите, съвместно със съдии и адвокати, представиха доклади и проведоха обучения с ученици от различни столични училища.

В една от срещите, на която присъстваха ученици от Професионалната гимназия по телекомуникации, лектори на младежите бяха съдия Галя Вълкова от СРС, заместник-председателят на ЦСМ и председател на Съюза на бащите в България Светослав Стефанов и медиаторите Цветелина Фердинандова, Даниела Стойчева и Рената Вълкова – съобщава сайтът на сп. „Правен свят“.

„Медиацията е важна част от нашето общество, а тези срещи дават възможност да се изгради една по-добра правна култура у подрастващите“, отбеляза в началото на срещата Светослав Стефанов. Той акцентира върху големия брой разводи в страната, както и на агресията в училищата – два проблема с един и същ корен – семейната среда. Според Стефанов, медиацията представлява инструмент без алтернатива за разрешаването на проблемите на семейната среда, който най-малко травмира, както децата, така и родителите.

Повече подробности относно инициативата можете да прочетете тук.

Спорният закон за концесиите бе окончателно приет – ще бъдат за не повече от 35 години

Народните представители приеха окончателни промени в Закона за концесиите, след като през февруари т.г. президентът Румен Радев му наложи вето с мотива, че „въвежда широки граници на субективизъм, възможности за корупционни практики и вземане на решения, ощетяващи обществения интерес“.

Тази седмица депутатите решиха срокът на концесиите да не е по-дълъг от 35 години. Според приетите промени днес, когато възникне непредвидено обстоятелство, концесионният договор може да се измени, ако това не води до увеличаване на първоначалната стойност на концесията с повече от 50% и до удължаване на срока с повече от 1/3 от определения.

Концесионера Договорът също ще може да се измени  и при при необходимост от допълнително строителство от концесионера, като допълнително възложеното строителство не може да води до увеличаване на първоначалната стойност на концесията с повече от 50%.

Повече подробности по темата можете да прочетете тук.

Полезно от бр. 98 на ДВ

В новия 92 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които предвиждат намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса. Отпада изискването за предоставянето на някои документи на хартиен носител. Така освен НАП и Агенция ‘Митници”, и общините също ще предоставят по служебен път – електронно, информация за наличие или липса на задължения на дадено лице или фирма. Във връзка с комплексното административно обслужване се предвижда при предоставяне по служебен път на информация за наличие или за липса на задължения на лицето към съответната община по реда на ДОПК да не се дължи такса.

С изменителния закон се правят промени и в редица други нормативни актове. Сред тях са Законът за акцизите и данъчните складове, Законът за местните данъци и такси и други. Повиша се контролът при извършване на годишните технически прегледи на колите, като занапред проверката за платен данък ще става чрез достъп до автоматизирани системи за обмен на информация. Предвижда се юридическите лица, които не са осъществявали дейност през дадената година и са освободени от подаване на годишен отчет, да бъдат освободени от задължението да подават и годишна данъчна декларация в търговския регистър. При заявяване за вписване пред Агенцията по вписванията пък лицата ще могат едновременно с това да упражнят и правото си за доброволна регистрация по Закона за ДДС, като в този случай ще се извършва по облекчена административна процедура.

Промени има и в Кодекса за социално осигуряване в областта на регламентацията на допълнителното пенсионно осигуряване, която се доразвива и подобрява в няколко основни насоки. Целта е да се усъвършенстват системите за управление на пенсионноосигурителните дружества, уредбата на инвестициите на пенсионните фондове, както и изискванията към членовете на управителните и контролни органи на дружествата. Измененията са насочени към подобряване на корпоративното управление на пенсионноосигурителните дружества. Новите изисквания към членовете на управителните и контролни органи на дружествата, като например подходяща професионална квалификация, опит и добра репутация, обезпечават наличието на необходимите знания и умения при осъществяване на дейността на дружествата.

Въвежда се и задължение за дадено пенсионноосигурително дружество да разполага с ефективна система за управление, която да осигурява надеждно и благоразумно управление на дейността по допълнително пенсионно осигуряване. Изрично се уточнява, че в рамките на системата за управление пенсионноосигурителното дружество създава определени ключови функции, които се осъществяват от специализирани служби и звена.

Държавен вестник, брой 92 от 17.11.2017 г.

Държавен вестник, брой 92 от 17.11.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Предлагат облекчаване на процедурата по осиновяване на деца от чужбина

Министерството на правосъдието е предложило промяна в две наредби, с което да бъдат облекчени процедурите при международното осиновяване и издаването на разрешения за посредничество при международни осиновявания. Новите промени имат за цел да намалят административната тежест за гражданите и да синхронизират подзаконовите нормативни актове с разпоредбите на Семейния кодекс и Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, които влизат в сила от 1 януари 2018 г.

Измененията и допълненията в Наредба № 3 за условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието и Наредба № 2 за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за посредничество при международно осиновяване и за осъществяване и прекратяване на дейността на акредитираните организации са публикувани за обществено обсъждане на сайта на Министерството на правосъдието и на сайта за обществени консултации strategy.bg .

 Предлаганите промени предвиждат редица облекчения за осиновителите и посредниците – от кандидат осиновители за деца от чужбина вече няма да се изисква да предоставят удостоверение за сключен граждански брак, а за юридически лица с нестопанска цел отпада задължението да представят копие от учредителни актове или устави и удостоверения, че са регистрирани като администратори на лични данни за издаване на разрешение за посредничество при международно осиновяване. Данните за брака ще се основават на изготвения социален доклад от дирекция „Социално подпомагане“ по постоянния адрес на осиновяващите, а необходимата информация за организациите кандидати за посредници ще се набавя по служебен път от регистъра на администраторите за лични данни.

Целта на промените в Конституцията не била развалянето на неизгодни сделки, а наказването на виновните за тях

В интервю пред БНТ по повод предложението на ГЕРБ за промени в Конституцията, с които да отпадне давността за престъпления, свързани с приватизацията, председателят на парламентарната правна комисия Данаил Кирилов заяви, че няма да бъдат разваляни приватизационни сделки, а ще се търси отговорност и ще се искат наказания за виновните за неизгодните раздържавявания. Той поясни, че няма как да се развалят сделки при положение ,че в някои случаи предприятията вече не съществуват, а в други са сменили собственика си. Нямало да има и нови процеси по отношение на сделки, по които съдът вече се е произнесъл.

На въпроса защо се иска промяна на Конституцията, а не на Наказателния кодекс, Кирилов посочи, че е взет предвид предишният опит да отпадне давността за престъпления по време на комунизма, при който Конституционният съд отхвърли тестовете като противоречащи на основния закон.

Попитан защо се иска отпадане на давността за периода 1992 – 2017 г., а не и след това, депутатът поясни, че на практика приватизацията отдавна е приключила и дори да се стигне до продажба на нови държавни активи, нормалната давност ще е достатъчна за проследяване и санкциониране на евентуални неизгодни сделки.

Повече по темата можете да прочетете тук.

 

Полезно в бр. 91 на ДВ от 14.11.2017 г.

В новия 91 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за публичните финанси. Част от промените са във връзка с европейска директива – въвеждат се допълнителни изисквания за разширяване обхвата и съдържанието на средносрочната бюджетна прогноза. Прецизирани са разпоредбите относно процедурата по внасяне и представяне на програмните бюджети в Министерския съвет и в Народното събрание с цел гарантиране на съответствие на параметрите на бюджетните документи към законопроекта за държавния бюджет.

Друга група промени са по отношение на общините. Вече няма се допуска общините да натрупват задължения за капиталови разходи, ако не изпълняват планираните си приходи. С промените министърът на финансите ще може да удължи срока за погасяване на безлихвените заеми на общините от централния бюджет с още една година, както и да отпусне еднократно нов заем от централния бюджет за рефинансиране на непогасения размер от заема със срок за възстановяване, не по-дълъг от една година. Удължаването на срока и отпускането на нов заем ще се извършва въз основа на мотивирано предложение на кмета на общината и при наличие на решение на общинския съвет.

                Промени има и в Закона за гражданската регистрация относно вписване на бащиното име в акта за раждане на българските деца, родени извън страната. През годините е наложена административна практика, според която се отказва вписване на бащино име в българския акт за раждане на деца, родени извън страната, ако такова не е изрично посочено в чуждестранния акт за раждане. В резултат на тази практика български деца, родени от български граждани, се записват в регистъра на населението само с две имена.

Обнародвана е нова Наредба за условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки. Законът за обществените поръчки, който влезе в сила от 15 април 2016 г., промени вида и обхвата на предварителния контрол, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки (АОП). В рамките на въведения нов вид контрол, който е на случаен избор и предвижда мониторинг на определени процедури, е регламентирано извършването от АОП на проверка на техническите спецификации. За извършването на тези проверки са необходими специални знания в различни професионални области, затова АОП ще привлича външни експерти, притежаващи съответните квалификация и опит. Тези експерти ще бъдат включени в списък, който ще се поддържа от АОП и ще се публикува на Портала за обществени поръчки. Основните изисквания към външните експерти, заложени в наредбата, са за завършено висше образование и не по-малко четири години професионален опит в заявената област на вписване, придобит през последните 10 години, предхождащи подаването на заявлението за включване в списъка на АОП.

Списъкът с експертите ще се допълва веднъж годишно, като документи за включване в него могат да се подават в периода 1-31 октомври. Включването в списъка ще е валидно за срок от три години, като е възможно и подновяване на валидността за нов тригодишен период.

Определянето на външни експерти, които ще проверяват техническите спецификации, ще се извършва на случаен принцип, чрез специално разработен софтуер, поддържан от АОП. Наредбата регламентира също така условията и реда за определяне и изплащане на възнагражденията на външните експерти.

 

Европейската асоциация на съдиите също настоя за промени в Закона за съдебната власт

Европейската асоциация на съдиите e поискала „незабавна“ отмяна на задължението за съдиите и прокурорите да декларират членството си в съсловни организации, въведено с промени в Закона за съдебната власт . С това международната организация се присъедини към отправеното преди дни подобно искане от Консултативния съвет на европейските съдии, който е част от Съвета на Европа.

Освен това друга промяна в съдебния закон предвижда магистратите да бъдат отстранявани от длъжност автоматично при повдигане на обвинение за извършено престъпление. Международните организации настояват за отмяна и на двете задължения.

Големият проблем с декларирането на членство в съсловни организации е, че това дава възможност на ВСС да профилира магистратите, когато решава как да продължи кариерата им. През последните години известни членове на ССБ пострадаха сериозно заради своите позиции в подкрепа на по-радикални реформи.

Организацията остро критикува и въведеното през лятото задължение за ВСС да отстранява от работа съдии след повдигането на обвинение от прокурор. По този въпрос депутатите първо решиха, че магистратите трябва да бъдат отстранявани от работа за всякакво престъпление от общ характер. Преди това отстраняването се налагаше единствено, ако обвинението е за престъпление, свързано с правораздаването.

По темата първо излезе позицията на Венецианската комисия, която обяви, че подобен закон води до накърняване на независимостта на съда. В този случай управляващите реагираха сравнително бързо и промениха закона. Те решиха, че ВСС все пак „може“ да не отстранява съдии автоматично, а трябва да преценява всеки случай поотделно. Въпреки това текстовете продължават да будят притеснения. Една от причините е, че ВСС „може“ да реши случая, без дори да изслуша засегнатия магистрат.

По-подробна информация по темата ще намерите тук.

Архив