Архив на ‘Апис Право’

Искането на националния омбудсман КС да отмени чл. 245, ал. 1 от КТ не събра мнозинство

Конституционният съд не е уважил искането на националния омбудсман да отмени разпоредбата на чл. 245, ал.1 от Кодекса на труда, която дава възможност на работодателите да изплащат на служителите си 60 на сто от заплатата, въпреки че са се трудили добросъвестно. Мая Манолова беше изтъкнала пред съда, че разпоредбата, даващата възможност да не се плаща пълната заплата, е в противоречие с основни принципи на Конституцията – за правовата и социалната държава, както и с гарантираното право на труд.

 На заседанието на КС, на което беше обсъдено искането, 12-те конституционни съдии са се разделили в мненията си в съотношение 6:4:2, по информация на сайта lex.bg. Шестима смятат, че разпоредбата на кодекса не противоречи на основния закон на страната , четирима  са на мнение, че тя нарушава правата на работниците, а двама  – че искането на Манолова е недопустимо.
Повече подробности по темата можете да прочетете тук.

Държавен вестник, брой 6 от 16.01.2018 г.

Държавен вестник, брой 6 от 16.01.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Полезно от ДВ (бр. 6 от 16.01.2018)

Публикувани са промени в Наредба № 8121з-532 от 2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата. Отпада задължението за поставянето на пътен знак „Е 24“ пред автоматизираните технически средства и системи (АТСС) при контрол на разрешената скорост. За контролните органи няма задължение да обозначават чрез поставяне на пътни знаци, да оповестяват в средствата за масово осведомяване или на интернет страницата на Министерството на вътрешните работи участъка от пътя, на който се осъществява контрол по спазването на правилата за движение чрез автоматизирани технически средства или системи.

Предвидено е за осъществяване на контрол на участниците в движението по пътищата да се използват АТСС, пуснати на пазара и/или в действие по реда на Закона за измерванията, притежаващи удостоверение за одобрен тип и вписани в регистъра на Български институт по метрология.

Въвежда се задължение при съставяне на акт за установяване на административно нарушение за превишена скорост, издаване на наказателно постановление или издаване на електронен фиш за установено нарушение за превишена скорост, от измерената от АТСС скорост да се приспада максимално допустимата грешка за съответния тип АТСС, посочена в техническата спецификация. По този начин се гарантира недопускане на различия между акт за установяване на административно нарушение за превишена скорост и издаденото наказателно постановление за налагане на съответното наказание.

В днешния брой на „Държавен вестник“ е обнародвана и нова Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства, която влиза в сила на 21.04.2018 г. Тя касае както потребителски продукти, сред които слънчеви очила, скиорски каски и каски за велосипедисти, така и стоки за професионална употреба – защитно облекло и обувки, индустриални каски и др.

Наредбата създава необходимите условия за директно прилагане на Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно личните предпазни средства. Регламентът ще се прилага за по-широк кръг продукти, като например такива, които предпазват потребителя от изгаряне в домакинството.

Ново положение е, че производителят на лични предпазни средства ще трябва да предоставя ЕС декларацията за съответствие заедно със самия продукт или поне да посочи интернет адреса, на който тази декларация е достъпна.

Производителите на лични предпазни средства, които ще продължат да се предлагат на пазара след 21 април 2019 г., ще трябва да установят доколко променените изисквания в новоприетото европейско законодателство налагат ново оценяване на съответствието на техните продукти.

Въвежда се ново задължение за производителите, вносителите и дистрибуторите, свързано с осигуряване на проследимост на личните предпазни средства. Тези икономически оператори ще трябва да поддържат информация (регистър) за всеки икономически оператор, който им е доставил даден продукт, и за всеки, за когото те са доставили даден продукт.

Подмяната на материята „продажба на топлинна енергия“ с „доставка в абонатната станция“ блокира действието на Закона за енергетиката

Законът за енергетиката урежда материята „продажба на топлинната енергия” чрез прилагане на императивната материалноправна норма „продажба” (чл. 150).
На продажба подлежат само продукти, които притежават качеството стока, т. е. за да се продава, топлинната енергия (ТЕ) също трябва да притежава качеството стока, което е възможно само при:
 – изпълнени дейностите, с които се уреждат обществените отношение при парното: производство, пренос, разпределение и търговия с топлинна енергия – чл. 1 (тук доставка като дейност, която служи за уреждане на обществени отношения при парното, не съществува);
 – изпълнени задълженията по действащия лиценз „за пренос на ТЕ” – чл. 39;
 – изпълнени функциите пренос, разпределение и потребление от процеса „топлоснабдяване” – чл. 125, ал. 1.;
- технологичните схеми на отделните елементи от топлоснабдителната система (ТСС) са във функционална зависимост  и осигуряват чрез балансираната система функционалната и правната връзка между продавач и купувач – чл. 125, ал. 2;
 – изпълнява се пренос на ТЕ – снабдяване (снабдяване, а не доставяне в АС) с ТЕ на потребителите при равни и недискриминационни условия (чл. 130);
 – поддържа се баланс между производството и потреблението (чл. 132);
 – топлинната енергия се продава (чл. 150);
 – изпълняват се изискванията за качество на топлоснабдяването – чл. 2 ЗЕ; раздел V от общите условия, с които условия Топлофикация/продавачът е задължен:
 . да спазва показателите и изискванията за качество на топлоснабдяването, приети от ДКЕВР, т. е. да гарантира параметрите на топлоносителя, подаван от производството в преносната мрежа и на топлоносителя, подаван от абонатната станция в отоплителния контур след абонатната станция.
 . да поддържа параметрите на топлоносителя съгласно хидравличния режим и температурния график на топлопреносната мрежа.

Ето това е философията на топлоснбдяването при прилагане на температурния график и не само прилагане, ами и гарантиране параметрите на топлоносителя при производството и в отоплителния контур след абонатната станция, произвежданата ТЕ притежава качеството стока, която се продава и купува, а чл. 153 ЗЕ увисва, защото обслужва криминалната „доставка в абонатната станция”.

Всичко това с един замах е ликвидирано със записването в общите условия за продажба на криминалната „доставка в абонатната станция”, включително е суспендиран (спряно е действието) на ЗЕ. Някой да е осъден на основание ЗЕ ? Няма такъв !

Клиенти на Топлофикация задават въпроса – как така едно търговско дружество може да суспендира един закон, приет от Народното събрание ? Ами много лесно – заменя се материята, която урежда, с друга и от този закон не остава нищо. Това е така, защото същото това НС е дало правото на търговското дружество само да си определя материята, която ще прилага. Така Топлофикация в общите условия за продажба заменя определената със ЗЕ материя „продажба на топлинна енергия” с правно нерегламентираната материя „доставка в абонатната станция” и готово – Законът за енергетиката е блокиран и не действа !
Лошото е в случая е, че хора които не знаят, не четат, а и не чуват какво им се казва, не разбират за какво става въпрос и чули-недочули, дават съвети, мнения и предложения за решаването на проблема, които нямат нищо общо с причината, която го поражда: произвежданите количества ТЕ не притежават качеството стока, не могат да се продават и купуват, защото всичко изброено и свързано с продажбата с един замах е ликвидирано чрез прилагане на „доставката в абонатната станция“.

Защо никой не поставя следния въпрос: защо и породи какви причини Топлофикация не изпълнява задълженията си, определени с горните разпоредби? Всички, които отричат изброените писани правила, искат или не искат, обслужват престъпните интереси на енергийната мафия и на монополиста и сеят масова заблуда!

Основният проблем на правосъдната система е, че съдиите в районните и окръжните съдилища не прилагат материята „продажба на топлинната енергия“ и императивната материалноправна норма „продажба“ – чл. 150, които се уреждат със Закона за енергетиката, а прилагат цитираната вече „доставка в абонатната станция“, създадена от самото търговско дружество и записана в собствените му „общи условия за продажба“, с което узаконяват наложените произвол, измами, беззаконие, корупция и нарушаване на човешките права.


Въззивният съд е задължен служебно да прилага материалноправната норма, която при топлоснабдяването е „продажба“ на топлинна енергия – ТР № 1/2013 на ОСГТК.
До днес няма нито едно от стотиците хиляди решения на съда за „продадена“ ТЕ – всички са с основание „доставена, ползвана“? А след като въззивният съд не прилага служебно правната норма продажба, за каква съдебна система изобщо се говори ?!

(Мнението е г-н Ангел Марков – вътрешен одитор в Община Перник, и е публикувано на личната му страница във Facebook)

Парламентът отхвърли ветото на президента и прие окончателно Закон за противодействие на корупцията

Всички парламентарни групи, без „БСП за България“, отхвърлиха президентското вето и повторно приеха Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Президентът Румен Радев наложи вето на закона в цялост, с аргумента, че той не създава достатъчно гаранции за подателите на сигнали за корупция и конфликт на интереси. Президентът смята, че законът не само не предоставя адекватна нормативна основа за справяне с корупцията, но и дори ще затруднява борбата с нея.

ГЕРБ, Обединени патриоти, ДПС и партия „Воля“ подкрепиха правителствения закон за борба с корупцията. Социалистите обаче изразиха убеденост, че антикорупционният закон няма да проработи.

Повече информация по темата можете да прочетете тук.

Полезно от ДВ (бр. 5 от 12.01.2018)

В днешния брой 5 на „Държавен вестник“ е обнародвана нова Наредба № 9 от 18.12.2017 г. за придобиване на квалификация по професията „Инструктор“, с която се приема съответният държавен стандарт. С него се определят професионалните компетенции, необходими за упражняване на професията, които са задължителни за всички обучаващи институции, които имат право да организират обучение, завършващо с издаване на Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение; изисквания към кандидатите за обучение; възможностите за продължаване на професионалното обучение; изисквания към материалната база за обучение по теория и по практика и т.н.

В неофициалния раздел е обнародвана Заповед № РД-05-983 на НСИ от 19.12.2017 г. и № ЗЦУ-1742 на НАП от 21.12.2017 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността (ГОД) и консолидирания годишен отчет за дейността (КГОД) на задължените лица (Приложения № 4-6)

Държавен вестник, брой 5 от 12.01.2018 г.

Държавен вестник, брой 5 от 12.01.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Пожизнената втора пенсия вероятно няма да се наследява

Пожизнената втора пенсия няма да се наследява, както е предвидено в момента в Кодекса за социално осигуряване (КСО) – това се предвижда в концептуалния модел за изплащането, изготвен от социалното министерство и изпратен за обсъждане на социалните партньори.

Изплащането на втората пенсия все още не е регламентирано в КСО, въпреки че Министерството на труда и социалната политика трябваше да е готово с концепцията още до края на 2017 г.

Държавата предлага три варианта за изплащането на натрупаните пари в партидите на хората, родени след 1959 г., които подлежат на задължителното пенсионно осигуряване. Те ще могат да избират от пожизнена, срочна пенсия и еднократно плащане, като третият вариант важи само при прекалено ниска натрупана сума по партидата.

При варианта с пожизнената пенсия парите ще се събират в специален общ фонд и няма да могат да се наследяват, за да се покрие инвестиционният риск от дълголетие, предвижда концепцията. В нея се определя гарантиран размер на пожизнената пенсия, който се записва в договора на всеки пенсионер. Тя ще се актуализира веднъж годишно, като няма да може да пада под гарантирания размер. Пожизнени пенсии ще могат да получават осигурени, чиято втора пенсия би била не по-малка от 20% от минималната, или 40 лв. на месец по сегашните правила.

Хората с очаквана месечна пенсия между 20 и 50% от минималната (между 40 и 100 лв. към момента) ще могат да изберат и варианта за програмирани тегления. В този случай това ще става веднъж годишно. Тази срочна пенсия ще се плаща спрямо средната
продължителност
на живота
В този вариант тя ще може да се наследява.

Последният вариант е за хората, които са събрали най-малки суми – под 20% от минималната пенсия, тоест 40 лв. при сегашните правила. Те ще могат да получат парите си еднократно или разсрочено, за да не плащат такси на частните фондове. При този вариант може да има авансови еднократни плащания, но при определени причини – покупка на жилище, безработица, тежко заболяване, трайно намалена работоспособност.

Повече подробности по темата можете да прочете тук.

Интересно в ДВ (бр. 4 от 9.01.2018 г.)

В новия брой 4 на “Държавен вестник” е обнародвана Заповед № РД-05-983 на НСИ от 19.12.2017 г. и № ЗЦУ-1742 на НАП от 21.12.2017 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността и консолидирания годишен отчет за дейността на задължените лица. Заповедта влиза в сила от 1.01.2018 г. и е със срок на действие до 31.12.2018 г. Съвместната заповед на двете институции има за цел да оптимизира процеса на подаване на годишни отчети за дейността (ГОД) и консолидиран отчет за дейността (НГОД) пред НСИ и НАП и утвърждава образци на съответните формуляри.

През 2018 г. ГОД, а тези, които подлежат на консолидиране – и КГОД, следва да подадат следните групи юридически и физически лица : нефинансови предприятия, несъставящи баланс – еднолични търговци /ЕТ/; нефинансови предприятия, съставящи баланс; предприятия в ликвидация или в несъстоятелност; предприятия с нестопанска цел – сдружения и фондации, включително политически партии, църкви, читалища и др.; застрахователи; инвестиционни предприятия – инвестиционни посредници, инвестиционни дружества, управляващи дружества, договорни фондове и дружества със специална инвестиционна цел; пенсионноосигурителни дружества; пенсионни фондове; бюджетни предприятия; банки.

В този брой е изменен и допълнен Правилникът за организацията на работа и дейността на Центъра за асистирана репродукция. Съгласно направените промени броят на процедурите, които финансира Центърът за асистирана репродукция, се увеличава от три на четири.

Предвидена е възможност Центърът да осъществява самостоятелни проверки на лечебните заведения – договорни партньори, а директорът вече ще може, освен да прекратява договор с лечебно заведение, и да налага финансови санкции при констатирано нарушение.

Държавен вестник, брой 4 от 09.01.2018 г.

Държавен вестник, брой 4 от 09.01.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Архив