Архив на ‘Апис Право’

Полезно в ДВ (бр. 42 от 22.05.2018 г.)

В новия 42 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Гражданския процесуален кодекс, съгласно които молбата за преглед на европейска заповед за плащане ще се подава в срок от 30 дни. В едноседмичен срок другата страна може да даде отговор. Определението на съда по молбата не подлежи на обжалване.

Регламентира се признаването и допускането на изпълнението на съдебни решения при действие на Конвенцията за международно събиране на издръжка на деца или Хагската конвенция. Съдебно решение, постановено в страна от конвенцията, ще се признава въз основа на копие от решението. Ще се признава и изпълнява и споразумението за издръжка.

                Промени има и в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи – земеделска земя ще може да се отдава под наем от собственика или от упълномощено от него лице; от лице, което притежава права върху земеделската земя, включващи в съдържанието си правомощие да ползва или да управлява земята, предоставено от собственик или от упълномощено от него лице; и от съсобственик или съсобственици на земеделска земя, или от упълномощено от тях лице.

Договор за наем на земеделска земя със срок над една година се сключва от съсобственик или съсобственици на земеделска земя, притежаващи повече от 25 на сто идеални части от съсобствения имот или от упълномощено от тях лице.

Договорите за наем и аренда на земеделска земя със срок, по-дълъг от една година, както и споразуменията за тяхното изменение или прекратяване, се сключват в писмена форма с нотариално удостоверяване на съдържанието и подписите на страните, извършени едновременно. Договорите ще се вписват в съответната служба по вписванията по местонахождение на имотите, като към тях ще се прилагат и скици на имотите, и ще се регистрират в съответната общинска служба по земеделие.

Въвежда се и фиксирана такса за вписването на договорите. За устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства, на регистрирани собственици на пчелини, може да се учреди право на ползване върху пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд.

                Обнародвана е нова Наредба № 6 от 10.05.2018 г. за реда за лицензиране на спортните организации в Република България, която влиза в сила от 22.05.2018 г. Спортните организации, които кандидатстват за издаване на спортна лицензия, внасят в деловодството на Министерството на младежта и спорта заявление по образец, утвърден от министъра на младежта и спорта. Образецът се обявява на интернет страницата на Министерството на младежта и спорта.

Производствата по издаване, подновяване, отнемане и прекратяване на спортна лицензия, започнати по реда на Наредбата за реда за лицензиране на спортните организации в Република България, приета с ПМС № 237 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 87 от 2008 г.; изм., бр. 62 от 2013 г.), се довършват по реда на тази наредба.

 

Държавен вестник, брой 42 от 22.05.2018 г.

Държавен вестник, брой 42 от 22.05.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Върховните съдии предлагат промяна в закона, с която да се регламентира, че първоинстанционният, а не въззивният съд контролира редовността на оттеглянето на жалбата и протеста

Четири важни въпроса за влизането в сила на присъдите и решенията, които от години занимават практиката, получиха отговор в тълкувателно решение на Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС) по дело № 5 от 2017 г.

Един от тях е кога влиза в сила присъда (решение), когато с нея са осъдени или оправдани няколко подсъдими, за няколко деяния и съдебният акт е обжалван или протестиран частично – само по отношение на част от дейците и/или на част от деянията.

Отговорът на ВКС е – присъдата или решението във всички части и за всички подсъдими влизат в сила с постановяване на акта на въззивната инстанция, когато този акт е окончателен, а ако подлежи на обжалване – с постановяване на решението на касационната инстанция.

„Съдебният акт влиза в сила, когато средствата за неговото обжалване са изчерпани и когато процесуалните възможности за изменение или отмяна на акта – изцяло или частично, вече не съществуват. Окончателното произнасяне по жалбата или протеста определя момента на влизане в сила и в хипотезата на частично обжалване на съдебния акт“, посочва ВКС.

В решението се казва още, че когато въззивният акт е обжалван само по отношение на гражданския иск, в частта за наказателната отговорност той влиза в сила след изтичане на срока на обжалването му.

Повече подробности по темата четете тук.

България е единствената страна в ЕС с вечни длъжници

България остана единствената държава в ЕС, в която няма разписана процедура как се слага край на дълговете и има вечни длъжници, каза днес във Варна министърът на правосъдието Цецка Цачева, съобщи БТА.

Тя участва в международна конференция за основните предизвикателства при процедурите по несъстоятелност, преструктуриране и освобождаване от дълг. Конференцията е част от програмата на председателството и в нея участват представители на ЕК и ЕП, водещи специалисти и съдии от Европа и САЩ.

Разговорите по проектодирективата по несъстоятелността са от голямо значение, защото много трудно се постига баланс между отделните държави, където тази материя е уредена по различен начин, посочи Цачева. По думите ѝ е хубаво, че все пак вече има съгласие, че трябва да се постигне хармонизация в законодателството. Правосъдният министър допълни, че за следващата сесия на българския парламент може да се продължат усилията за промени в нашето законодателство, като преди това се чуе мнението на всички възможни страни.

Преди близо два месеца екип от експерти под егидата на омбудсмана Мая Манолова изготви концепция на Закон за свръхзадълженост на физическите лица. В нея се предлага у нас да бъдат въведени три вида личен фалит – с погасителен план, с ликвидация и при липса на доходи и имущество. Какви са идеите им виж тук.

Повече подробности по темата четете в Lex.bg.

Държавен вестник, брой 41 от 18.05.2018 г.

Държавен вестник, брой 41 от 18.05.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Полезно в ДВ (бр. 41 от 18.05.2018 г.)

В новия 41 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, които влизат в сила от 14 май.

С измененията удължават срока за подаване на декларации за имущество и интереси до 8 юни. Всъщност той е различен според това дали задълженото лице е сред тези, които за първи път попадат в обхвата на закона или вече е подавал такава и по стария ред. Тези, за които за първи път възниква задължение за деклариране, следва да подадат встъпителна декларация за имущество и интереси в срок до един месец от датата на утвърждаване на образеца на декларацията, т.е. до 8 юни 2018 г.

Декларация за имущество и интереси задължително се подава на хартиен и технически носител /CD/ по пощата с обратна разписка на адрес: гр. София 1040, ул. ”Антим І” № 17, ет. 6, КПКОНПИ, за Публичен регистър, или на ръка на същия адрес.

Декларацията може да се подаде и по електронната поща на адрес: publicregistry@ciaf.government.bg, само когато деклараторът притежава електронен подпис, съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис. По електронната поща не могат да се подават валидно и не се приемат декларации от лица, които не притежават електронен подпис.

Лице, което не подаде декларация за имущество и интереси в законоустановения срок, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв. и подлежи на проверка на основание чл. 108, ал. 6 от ЗПКОНПИ.

Обнародвана е нова Наредба за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които Националната здравноосигурителна каса сключва договори, тъй като предишната беше отменена с решение на Върховния административен съд.

С нормативния акт се регламентират условията и критериите за обективна оценка при избора на лечебни заведения, с които районните здравноосигурителни каси сключват договори в областите, в които броят на леглата за болнично лечение надвишава конкретните потребности от брой легла по видове, определени с Националната здравна карта.

Същевременно се гарантира спазването на принципите за равнопоставеност на лечебните заведения, недопускане на дискриминация, пропорционалност, публичност и прозрачност. По този начин се осигурява механизъм за планиране и осигуряване на медицинските дейности, заплащани с публичен ресурс, на териториален принцип, съобразно потребностите на населението и нуждите на националната система на здравеопазване.

Полезно в ДВ (бр. 40 от 15.05.2018 г.)

В днешния 40 брой на „Държавен вестник“ е обнародвана нова Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя, която дава възможност документи в трудовото досие на всеки работник да се съхраняват и в електронен вид.

С нея се определят видът на електронните документи, които са част от трудово досие, както и изискванията за тяхното създаване, съхраняване и размяна. Регламентират се и изискванията към информационните системи на работодателите. Наредбата не задължава работодателите да създават и съхраняват документите за трудовите правоотношения в електронен вид. Тя не изброява всички видове книжа, които са част от трудовото досие и може да съществуват и в електронна форма, а прави следната класификация: едностранни документи, създадени от работодателя; едностранни документи, създадени от работника и служителя; документи, които изискват съгласието и на двете страни по трудовото правоотношение; документи, издадени от трети лица, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение; други данни и информация, касаещи трудовото правоотношение.

Друг важен момент е как ще се подписват е-документите в трудовото досие. Това ще се определя с правилника за вътрешния трудов ред, но наредбата поставя и изисквания, като например, че документите, създавани от работодателя, задължително се подписват с квалифициран електронен подпис. Когато обаче той поставя такова изискване към книжата, които му предоставят служителите, ще е длъжен да осигури механизъм на подписване за своя сметка.

За размяна на електронни документи между страните по трудовото правоотношение задължително се изисква изрично съгласие на работника или служителя, като това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.

                Промени има в Наредба № 1 от 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение), с които се прецизират нейни разпоредби във връзка с промени в законодателството и е направено разграничение между прием за обучение чрез работа и стартиране на практическо обучение в реална работна среда.

Допълнени или прецизирани са и отговорностите на страните в партньорството – работодател/и и институция от системата на професионалното образование и обучение, с изключение на центровете за информиране и професионално ориентиране, за организиране или провеждане на обучение чрез работа, както и сроковете във връзка с предприемане на действия по осъществяване на партньорството.

С измененията се подпомага установяването на практика на партньорски отношения между работодател/и и институция от системата на професионалното образование и обучение, с изключение на центровете за информиране и професионално ориентиране, както и планирането на практическото обучение в реална работна среда.

Промените в наредбата целят и да ориентират учениците, а също така и лицата, навършили 16 години, за избора на подходяща форма на обучение с оглед придобиване на професионална квалификация, а именно по пътя на обучение чрез работа, както и за сроковете и етапите в това обучение.

Държавен вестник, брой 40 от 15.05.2018 г.

Държавен вестник, брой 40 от 15.05.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Държавен вестник, брой 39 от 11.05.2018 г.

Държавен вестник, брой 39 от 11.05.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Полезно в ДВ (бр. 39 от 11.05.2018 г.)

В днешния 39 брой на „Държавен вестник“ е обнародвана нова Наредба № 7 от 27.04.2018 г. за укрепване на превозваните товари, с която се транспонират изискванията на Директива 2014/47/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно крайпътната техническа проверка на изправността на търговски превозни средства, които се движат на територията на Съюза.

С тази наредба се определят задълженията на водачите и превозвачите за укрепване на товарите; изискванията за укрепване на товарите при превоза, товаренето, разтоварването и обработката им; видовете неизправности, свързани с укрепването на товарите и тяхната класификация; контролът за укрепване на товарите. Товарите следва да са укрепени така, че при управлението на превозното средство, включително аварийни ситуации при маневри за потегляне, при изкачване или спускане по наклон, да могат само минимално да променят положението си един спрямо друг, спрямо стената или повърхността на превозното средство, и да не могат да излизат извън товарното отделение или да не излизат извън площта, определена за товара.

При обезопасяването на товара следва да се отчитат приложимите изисквания относно здравината на следните компоненти на ППС, когато те се използват за обезопасяване на товара: предната преграда на товарната платформа, страничните капаци, накрайниците, междинните прегради или точки на привързване. Укрепването на товара следва да се извърши по един или повече от следните стандарти: БДС ЕN 12195- 1, БДС ЕN 12195- 2, БДС ЕN 12195- 3, БДС ЕN 12195, БДС ЕN 12640, БДС ЕN 12642, приложими към превозвания товар и превозното средство, като се използват един или повече, или комбинация от следните методи за укрепване: заключване; застопоряване (локално/цялостно); пряко привързване; горно привързване.

Обнародвана е и нова Наредба № 60 от 02.05.2018 г. за изискванията към документите по чл. 122а, ал. 1, т. 6 и 11, по чл. 145, ал. 1, т. 3, 7, 8 и 10 и по чл. 218, ал. 2, т. 3, 7, 8 и 11 от Кодекса за социално осигуряване за издаване на пенсионна лицензия и на разрешение за управление на пенсионен фонд. Със Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 92 от 2017 г.) е предвидено с наредба на Комисията за финансов надзор (КФН) да се определят изискванията към документите по чл. 122а, ал. 1, т. 6 и 11, чл. 145, ал. 1, т. 3, 7, 8 и 10 и по чл. 218, ал. 2, т. 3, 7, 8 и 11 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), които се представят в производство по издаване на пенсионна лицензия, съответно в производство по издаване на разрешение за управление на пенсионен фонд.

Към настоящия момент съдържанието на тези документи е предмет на указания на КФН за прилагането на чл. 122 и чл. 122а от КСО, приети с решение по протокол № 35 от 24.08.2005 г. и на указания за прилагането на чл. 145 и чл. 218 от КСО, приети с решение на КФН по протокол № 41 от 16.08.2006 г.

С наредбата се следва възприетият до момента подход в посочените указания относно съдържанието на бизнес плана на пенсионноосигурителното дружество, данните и документите за неговата информационна система, справката за кадровата му обезпеченост и неговите актюерски разчети, като са отчетени настъпилите промени в нормативната уредба. В наредбата са регламентирани и изискванията към правилата по чл. 179в, ал. 1 от КСО за процедурите за наблюдение, измерване и управление на риска, свързан с инвестициите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване.

Архив