Адвокатурата настоява за удължаване на процесуалните срокове в ГПК, АПК и ДОПК

Сроковете за въззивно и касационно обжалване да не текат през съдебната ваканция, поиска ВАдС

Да се удължат всички процесуални срокове в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), свързани с действия на страните в производствата. Инициатива за това поде Висшият адвокатски съвет (ВАдС) по предложение на зам.-председателя Валя Гигова, съобщава Лекс.бг..

Съветът е представил на председателя на Народното събрание Росен Желязков и на шефка на парламентарната правна комисия Анна Александрова конкретни предложения за изменения в трите кодекса (всички предложения на адвокатурата виж тук).

Целта на предлаганите от адвокатурата промени е страните и техните процесуални представители да разполагат с достатъчно време да подготвят и осъществят защитата си по делата.

В предложението си до НС адвокатите сочат генезиса на проблема с твърде кратките срокове – новият ГПК въведе преклузии за факти и доказателства, размяна на книжа преди насрочване на първото заседание и доклада, както и изискването жалбите да бъдат мотивирани, а при касационно обжалване – за подробно мотивиране на основанията за допускане. Същевременно обаче запази кратките срокове в ГПК от 1952 г.

Повече подробности по темата четете в Lex.bg.

 

Полезно в ДВ (бр. 100 от 01.12.2023 г.)

В брой 100 на Държавен вестник се обнародва Закон за изменение и допълнение на Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест (ЗЕЕЗА).

С цел изпълнение на изискванията на Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 година относно Европейската заповед за арест (ЕЗА) и процедурите за предаване между държавите членки са приети промени, с които се въвежда съдебен контрол на две нива при издаване на ЕЗА от прокурор.

Създава се нов чл. 56а, който въвежда задължение за прокурора по делото да внесе искане пред съответния първоинстанционен съд за вземане спрямо обвиняемия на мярка за задържане с цел издаване на Европейска заповед за арест. Произнасянето на съда е в тридневен срок от получаване на искането по реда на чл. 64, ал. 3-5 от НПК в открито заседание с участие на прокурора и защитника на обвиняемия, като съдът проверява законосъобразността и пропорционалността на издаването на ЕЗА. Възприетото решение не изисква участието на лицето предвид досъдебната фаза на процеса и целите на специалния закон. Предвидена е възможност за обжалване на определението с частна жалба и протест пред въззивния съд в тридневен срок по реда на чл. 64, ал. 6-8 от НПК. Въз основа на влязлото в сила определение прокурорът може да издаде Европейска заповед за арест.

В резултат на направените изменения България ще отговори и на критиката на ЕК за липса на въвеждане на изискванията на чл. 5 от Директива 2012/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно правото на информация в наказателното производство (процедура за нарушение № 2021/2098).

В текущия брой на ДВ се обнародва Постановление № 236 от 24 ноември 2023 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за компен­сиране на извършените от родителите разходи за периода от 1 юли до 14 септември 2023 г. за отглеждането и обучението на децата, ко­ито не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места.

Одобрени са допълнителни трансфери за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода от 1 юли до 14 септември 2023 г. за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места в общ размер от 783,279 лв.

Обнародва се Наредба № Н-5 от 24 ноември 2023 г. за утвърждаване на образци по чл. 693а от ТЗ.

Утвърждават се образци на:

  1. молба за предявяване на вземане;
  2. списъците по чл. 686, ал. 1 и чл. 688, ал. 1 и 3 ТЗ;
  3. сметка за разпределение;
  4. ежемесечните отчети по чл. 659, ал. 2 и отчета по чл. 664, ал. 1 ТЗ на синдика;
  5. декларацията и съгласието на синдика по чл. 656, ал. 1 и 2 ТЗ;
  6. дневника по чл. 659, ал. 1 ТЗ.

Държавен вестник, брой 100 от 01.12.2023 г.

Държавен вестник, брой 100 от 01.12.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 99 от 28.11.2023 г.)

В брой 99 на Държавен вестник се обнародва Правилник за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС).

ППЗДДС се привежда в съответствие с промените, приети в ЗДДС с § 19 от Закона за изменение и допълнение на ЗДДС (обн., ДВ, бр. 102 от 2022 г.), които влизат в сила от 1 януари 2024 г. и касаят задълженията на доставчиците на платежни услуги да предават определена информация за трансграничните плащания, произхождащи от държави – членки на ЕС, и за бенефициента („получателя“) на тези презгранични плащания. С разпоредбата на чл. 123а ЗДДС е въведено задължение за доставчиците на платежни услуги да водят електронен регистър на трансграничните плащания и на техните получатели във връзка с платежните услуги, които изпълняват, на база всяко календарно тримесечие.

В текущия брой на ДВ се обнародва Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор.

Целта на измененията е изпълнение на разпоредбата на § 25, ал. 7 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. (ЗДБРБ/2023 г.) и привеждане на наредбата в съответствие с направените изменения и допълнения в ЗКПО, свързани с функционирането на двата режима за ваучери за храна – на хартиен и на електронен носител. В допълнение на това по отношение на ваучерите за храна на електронен носител се цели въвеждане на ясни права и задължения на всеки от участниците в новата схема и то по начин, съобразен с характеристиките на ваучерите и наличните финансови схеми за осъществяване на разплащания между страните.

С § 25 ПЗР ЗДБРБ/2023 г. е предвиден преходен период за преминаване изцяло към ваучери за храна на електронен носител, като до 30 юни 2024 г. при прилагане на данъчното облекчение, може да се предоставят ваучери за храна на хартиен носител по чл. 209, ал. 1 ЗКПО и на електронен носител по чл. 209а, ал. 1 ЗКПО. От 1 юли 2024 г. при желание на работодател да предоставя социални разходи под формата на ваучери за храна на наетите си лица, това ще е възможно само за ваучери за храна на електронен носител.

Държавен вестник, брой 99 от 28.11.2023 г.

Държавен вестник, брой 99 от 28.11.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Държавен вестник, брой 98 от 24.11.2023 г.

Държавен вестник, брой 98 от 24.11.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 98 от 24.11.2023 г.)

В брой 98 на “Държавен вестник” се изменя Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им.

С промените в текста се цели привеждане на съдържанието и обхвата на подзаконовия нормативен акт в съответствие с делегацията по чл. 198о, ал. 7 и 8 от Закона за водите със Закона за публичните предприятия. С отмяната на чл. 9 наредбата се привежда в съответствие със Закона за водите, както и се представя възможност на принципала да определя и други специфични изисквания за заемане на длъжности по управление, в съответствие с потребностите на отрасъл ВиК.

С изменението на наредбата се дава възможност и за избор на подходяща система за управление на здравето и безопасността при работа, която да бъде използвана от съответния ВиК оператор.

В текущия брой на ДВ е обнародвано Постановление № 232 от 20 ноември 2023 г.за приемане на график за привеждане на регистрите на административните органи в съответствие със Закона за електронното управление чрез използването на Информационната система за централизирано изграждане и поддържане на регистри.

От 19.09.2023 г. са в сила приетите от Народното събрание изменения и допълнения на Закона за електронното управление (ЗИД на ЗЕУ, ДВ бр. 80 от 19.09.2023 г.), чрез които е въведено изрично задължение административните органи да водят регистрите, възложени им със закон, в електронна форма; въведени са общи правила за водене на регистри, както и общ ред за вписване, заличаване и удостоверяване.

Съгласно § 40 от Заключителните разпоредби на ЗИД на ЗЕУ привеждането на всички регистри на административните органи в съответствие със ЗЕУ следва да се реализира не по-късно от 31 март 2025 г. съгласно график, приет с постановление на Министерския съвет, в срок до 31 октомври 2023 г.

С ПМС № 232 се приема график за привеждане на регистрите на административните органи в съответствие със ЗЕУ чрез използването на Информационната система за централизирано изграждане и поддържане на регистри, изграждана и поддържана от Министерство на електронното управление. Това ще даде възможност поетапно всички включени в графика регистри да бъдат приведени в съответствие с изискванията за сигурност, надеждност и оперативна съвместимост, да се водят изцяло в електронен вид чрез съвременна информационна система и да позволяват автоматизиран обмен на данни и електронни документи.

 

 

 

 

Нови законопроекти, внесени за обсъждане в Народното събрание

Народно събрание на Република България

Законопроект за ратифициране на Споразумението между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на отбраната на Украйна за безвъзмездно предоставяне на бронирана транспортна техника, подписано в София на 8 август 2023 г. и в Киев на 13 ноември 2023 г.

Държавен вестник, брой 97 от 21.11.2023 г.

Държавен вестник, брой 97 от 21.11.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 97 от 21.11.2023 г.)

В брой 97 на “Държавен вестник” се изменя Постановление № 242 на Министерския съвет от 2022 г. за организация и координация на процеса на разговори и подготвителни дейности за присъединяване на Република България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Направена е промяна в състава на Междуведомственият координационен механизъм.

Съгласно изменението в текста на чл. 5, ал. 3 Междуведомственият координационен механизъм ще се състои от председател – министърът на външните работи, оперативен председател – заместник-министър на външните работи, определен от министъра на външните работи, и членове, ангажирани пряко или косвено с дейността по присъединяването към ОИСР.

В новия брой на ДВ е обнародвано Решение № 577 от 18 януари 2023 г. по административно дело № 2484 от 2022 г.

Пред ВАС е образувано производство по реда на чл. 226 във връзка с чл. 185 и сл. от Административнопроцесуалният кодекс (АПК). То е по жалба на „Овергаз Мрежи“ – АД, срещу чл. 11 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране цените на природния газ, приета от Комисията за енергийно и водно регулиране (изм., ДВ, бр. 94 от 2015 г., в сила от 4.12.2015 г.), в действащата му редакция.

С разпоредбата на чл. 11 от Наредба № 2 се предвижда поемането на финансовата тежест, свързана с наложени допълнително задължения на енергийните предприятия от клиентите на природен газ, като изрично в подзаконовата норма е посочен начинът на възстановяване на тези разходи чрез издаване на нарочни методики.

С оглед на изразено становище, че изменението на оспорената разпоредба е прието в противоречие с чл. 13, т. 2 във връзка с чл. 15 от Указ № 883 от 24.04.1974 г. и на чл. 14 от Закона за енергетиката във връзка с чл. 49 – 53 от Правилника за дейността на комисията и ней­ната администрация, то последната подлежи на отмяна, поради допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила – чл. 146, т. 3 от АПК.

На основание чл. 194 от АПК съдебното решение, ако не е обжалвано или протестирано в срок, или касационната жалба или протест са отхвърлени, подлежи на обнародване в „Държавен вестник“ и влиза в сила от деня на обнародването му.

Във връзка с посоченото и на основание чл. 172, ал. 2 във връзка с чл. 196 от АПК ВАС отменя чл. 11 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране цените на природния газ, приета от Комисията за енергийно и водно регулиране (изм., ДВ, бр. 94 от 2015 г., в сила от 4.12.2015 г.).