Държавен вестник, брой 19 от 05.03.2021 г.

Държавен вестник, брой 19 от 05.03.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 19 от 05.03.2021 г.)

 В новия 19-ти брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Кодекса за социално осигуряване, касаещи осигуряването в универсални пенсионни фондове. Три вида пенсии ще се изплащат от универсалните пенсионни фондове – пожизнена пенсия за старост, разсрочено и еднократно изплащане на средствата по индивидуалната партида на всеки осигурен.

Пожизнена пенсия ще получават родените след 1 януари 1960 г., които имат достатъчно средства в личните си партиди, за да им бъде отпусната поне 15% от размера на минималната пенсия за съответната година. За пожизнената пенсия са предвидени два подварианта – с гарантиран период на изплащане или сумата да бъде разсрочена за определен брой години. В този случай срокът на плащането и размерът му ще бъдат избирани от пенсионера.

Предвидена е различна схема за прехвърлянето на парите от универсалните частните пенсионни фондове в НОИ. От 1 януари 2022 г. до 31 декември 2025 г. прехвърлянето на парите в НОИ ще става не по-късно от 1 година преди навършването на възрастта за пенсия. От 1 януари 2026 г. до 31 декември 2030 г. ще може да се прехвърлят пари в НОИ не по-късно от 2 г. преди навършването на възрастта, а от 1 януари 2031 г. до 31 декември 2035 г. – не по-късно от 3 г. От 1 януари 2036 г. до 31 декември 2037 г. срокът е не по-късно от 4 г., а от 2038 г. се връщат петте години.

За изплащане на допълнителните пожизнени пенсии за старост при осигуряване в универсален пенсионен фонд всяко пенсионноосигурително дружество, което управлява универсален пенсионен фонд, създава фонд за изплащане на пожизнени пенсии. Пенсионноосигурителните дружества имат право да организират и да участват в програми за лоялни клиенти съвместно с търговски вериги, финансови институции, оператори на комунални услуги и други лица в полза на пенсионерите и осигурените лица.

Обнародвани са промени и в Закона за управление на отпадъците, които влизат в сила от днес с малки изключения. Въвеждат целите за подготовка за повторна употреба и рециклиране на най-малко до 65 на сто от битовите отпадъци и за намаляване до 10 на сто на депонираните битови отпадъци най-късно до края на 2035 г. Предвижда се възможност България да отложи постигането на целите с 5 години, в случай че 24 месеца преди срока нотифицира ЕК за намерението си и представи план за изпълнение.

Създава се законовата основа за въвеждане на разширена отговорност за текстилни продукти, като начин за изпълнение на изискването за разделно събиране на отпадъци от текстил. Съгласно европейска директива, от 1 януари 2025 г. държавите членки следва да въведат разделно събиране и на текстилни отпадъци. Предвижда се Изпълнителната агенция по околна среда да води публични регистри на лицата, които пускат на пазара обувки и текстил, както и опаковани стоки.

 Изменена е Наредбата за ползване на студентските общежития и столове и съгласно промените право на студентско общежитие ще имат не само студентите в редовно обучение, но и тези, които са в задочна форма. Както и досега, студентските столове ще могат да се предоставят за управление на външни фирми, като те ще могат да си начисляват максимум 15% печалба. С преходните и заключителните разпоредби се променят и текстове от друга наредба – за финансиране на професионалните наравления, които увеличават издръжката на обучението на студентите в три направления – растениевъдство, растителна защита и животновъдство.

Последни законопроекти, внесени за обсъждане в НС

ПОСЛЕДНИ ЗАКОНОПРОЕКТИ

Държавен вестник, брой 18 от 02.03.2021 г.

Държавен вестник, брой 18 от 02.03.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 18 от 02.03.2021 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за филмовата индустрия. Част от измененията са насочени към увеличаване на финансирането на националното филмопроизводство, отделяне на подпомагането на фестивали и културни прояви в отделна схема, както и създаване на нова схема за възстановяване на разходи, която има като ефект стимулиране на инвестиции в сектора. Въвежда се схема за държавна помощ за възстановяване на разходи или така наречените стимули.

Разработена е нова концепция, засягаща сформирането на консултативно-експертните органи към изпълнителния директор на Изпълнителната агенция „Национален филмов център“. Съставите на Националните художествени комисии са намалени от 9 на 7 членове, а мандатът им съкратен от една година на 6 месеца. Създават се две нови комисии за оценка на проекти за възстановяване на разходи и за фестивали и културни прояви, с оглед на регламентиране на схеми за държавна помощ. Премахва се финансовата комисия и финансовата оценка на проектите ще бъде извършвана от служители от състава на Националния филмов център.

Допълнен е Законът за движението по пътищата и така собствениците, които са прехвърлили автомобилите си до 27 декември 2017 г., но купувачите не са регистрирали колата на свое име в законоустановения срок, ще могат да подадат копие на документа за продажба в „Пътната полиция“ при съответната областна дирекция на МВР до края на 2023 г. За прекратяването на регистрацията отдел/сектор „Пътна полиция“ при областната дирекция на МВР издава на прехвърлителя по негово искане удостоверение, съдържащо информация за датата на прехвърлянето на собствеността на пътното превозно средство и датата на служебното прекратяване на регистрацията.

Обнародвана е нова  Наредба № 8 от 23 февруари 2021 г. за условията и реда за контрол върху продуктите за растителна защита, търговията, преопаковането, съхранението и употребата им. Регламентират се: редът за контрол върху продуктите за растителна защита (ПРЗ); лицата, осъществяващи дейностите по търговия, преопаковане, съхранение и употреба на ПРЗ; обектите, в които се извършват дейностите по търговия, преопаковане, съхранение и употреба на ПРЗ; документацията, свързана с тези дейности, и растенията и растителните продукти при първичното им производство, върху които са употребени ПРЗ.

Определен е контролът върху въздушното пръскане, като на областните дирекции по безопасност на храните е възложено да контролират изпълнението на условията, при които е издадено разрешението за въздушно пръскане, а при постъпване на сигнали за нерегламентирано въздушно пръскане, извършването на проверки съгласно процедурата за контрол на земеделски стопанин при употребата на ПРЗ чрез въздушно пръскане.

Полезно в ДВ (бр. 17 от 26.02.2021 г.)

В новия 17-ти брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за концесиите – въвеждат се европейски изисквания за електронно фактуриране при възлагане на обществените поръчки и се прецизират текстовете, с които се дефинират публичните предприятия, публични организации, свързаните предприятия, както и упражняването на доминиращо влияние.

Изрично се регламентира, че не се възлагат концесии в областта на сигурността и отбраната. Все пак концесия в областите отбрана и сигурност се възлага за доставка на оборудване, което е специално проектирано или адаптирано за военни цели и наричано „военно оборудване“, за доставка на чувствително оборудване, съдържащо класифицирана информация, както и концесиите за строителство и услуги за специфични военни цели.

След публикуване на обявлението за възложена концесия в Официален вестник на Европейския съюз, съответно в „Държавен вестник“, в Националния концесионен регистър трябва да бъде открита партида на концесията, в която се публикува обявлението и концесионния договор. Сключените до влизането в сила на настоящите промени концесионни договори за концесия за ползване запазват действието си и се изпълняват в съответствие с договорените в тях условия. Възлагането на концесиите за ползване, за които до влизането в сила на изменителния закон има издадено решение за откриване на процедура за определяне на концесионер за концесия за ползване, се довършва по досегашния ред.

Обнародвани са промените в Закона за адвокатурата, които бяха предложени от Висшия адвокатски съвет и са в три насоки. Първата е отпадането на забраната адвокатите да са управители и изпълнителни директори на фирми. Втората е свързана с уреждането за първи път в закона на възможността за учредяване на еднолично адвокатско дружество. Така всички индивидуално практикуващи адвокати ще имат избор дали да продължат да се облагат по реда на Закона за доходите на физическите лица, или да си направят дружество и да плащат данъци по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане. Третата промяна е свързана с отпадане на задължението адвокатите да се явяват в съда само с тога. Изрично се посочва, че ако решат да не са с тога, трябва да са облечени по друг начин, съответстващ на авторитета на професията.

 Изменен е и Законът за защита на конкуренцията и се разширяват правомощията на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), като тя ще има право за разследване и взимане на решение, включително осигуряване на достъп до всяка информация, която касае проверяваното юридическо лице. Беше удължен мандатът на комисията с още две години. Промените предвиждат още, ако участник в картел ефективно съдейства за разкриване на картелно споразумение, то той да може да бъде освобождаван от санкции или да търпи занижени глоби. Предвидено е въвеждане на внезапни проверки на купувачи на храни и селскостопански продукти при съмнение за нелоялна търговска практика.

Публикувана е нова Наредба № 7 от 18.02.2021 г. за условията и реда за издаване на стикер за удостоверяване регистрацията на превозните средства за транспортиране на храни. Транспортиране на храни ще се извършва само с превозни средства, регистрирани от съответния компетентен орган, обозначени и вписани в публичен национален регистър. С новия акт се създават условия за установяване на единни правила за транспорт на храни. Определя се редът за издаване и подмяна на стикера за удостоверяване регистрацията на превозните средства за транспортиране на храни. Определя се и съдържанието, графичното оформление и защитните елементи на стикера. Изискванията на наредбата не се прилагат за превозни средства, използвани за транспортиране на храни, различни от тези, посочени в Закона за храните.

Изменена е Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда, като промените влизат в сила от 1.03.2021 г. Създава се възможност за събиране на информация относно командироването на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги и за основанието за прекратяване на трудовия договор. Променя се образецът на уведомлението по отношение на съдържанието на информацията, която се предоставя от работодателя в уведомлението за регистрация на трудовия договор, което се изпраща до НАП.

 Промени има и в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин. С промените в Закона за данък върху добавената стойност (ДВ, бр. 104 от 2020 г.), считано от 12 декември 2020 г., лицата, отчитащи продажбите чрез фискален бон и използващи софтуер за управление на продажбите си, вече не са задължени да ползват само софтуер, включен в публичния списък на НАП. Новата редакция на закона дава възможност на лицата да изберат, по собствено усмотрение и преценка, дали да използват за управлението на продажбите си в търговски обект софтуер, включен в публичния списък на НАП. Законът предвиди редът за избор и отказ от него, изискванията към лицата, избрали да ползват такъв софтуер, към производителите/разпространителите му и към софтуера да се определят с Наредба № Н-18/2006 г. Също така, за да бъде включен даден софтуер в публичния списък на НАП, неговият производител/разпространител трябва да е декларирал за него съответните данни и обстоятелства. Друга част от измененията касаят лицата, ползващи електронни системи с фискална памет.

Държавен вестник, брой 17 от 26.02.2021 г.

Държавен вестник, брой 17 от 26.02.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Държавен вестник, брой 16 от 23.02.2021 г.

Държавен вестник, брой 16 от 23.02.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 16 от 23.02.2021 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за устройство на територията. Общите устройствени планове вече ще могат да се обжалват пред съответния административен съд по местонахождението на имота от собственици на имоти, непосредствено засегнати от техните предвиждания. Разрешение за строеж ще се дава само, ако улиците около обекта вече са собственост на общината. В същата посока е и разпоредбата, че даден обект се въвежда в експлоатация само, ако вече са изпълнени мероприятията по изграждане на улици.

Към обектите частна собственост, които може да се отчуждават за публични нужди на основа на влезли в сила подробни устройствени планове, изрично се добавят обществените паркинги. Ателиетата получават статут като на жилищата. Облекчават се процедурите, по които общината ще премахва мобилни обекти за търговия, ако не са по правилата.

Дирекция национален строителен контрол (ДНСК) ще е отговорна за лицата, които упражняват строителен надзор и консултантите по инвестиционни проекти. Почти всички административни движения, свързани с устройството на територията, ще бъдат публикувани в единен публичен регистър към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Обнародвани са и измененията в Наказателно-процесуалния кодекс, с които се предвижда нeзaвиcим пpoĸypop дa paзcлeдвa глaвния, след като депутатите преодоляха ветото на президента върху тези промени. Всеки прокурор с поне 12 години стаж може да се кандидатира за поста на специален прокурор. Номинации могат да правят и шестима членове на контролирания от главния прокурор Висш съдебен съвет. За да бъде избран спецпрокурорът, за него трябва да гласуват поне 15 души от 25-членния Висш съдебен съвет.

Мандатът на новата фигура е 5 години и след края му, прокурорът ще може да избере дали да се върне в прокуратурата или да стане съдия. Обвиненията срещу главния прокурор и заместниците му ще се внасят в Специализирания наказателен съд. Новият прокурор ще може да възлага отделни действия по разследването на следовател към спецпрокуратурата, а когато е във фактическа невъзможност сам да извърши дадено действие, шефът на спецпрокуратурата ще определя един от подчинените му обвинители, който да го направи. Отказите да се образува дело срещу главния прокурор ще могат да се обжалват в съда.

Промени има в Закона за гражданското въздухоплаване, съгласно които пътниците ще имат право да предявят иск срещу превозвачите по международни и вътрешни линии в срок до една година от деня на пристигането на самолета в местоназначението, от деня, в който е трябвало да пристигне, или от деня на прекратяване на превоза. До момента правото на иск срещу превозвача по международните превозни договори се погасяваше в двегодишен срок, а по вътрешните – в шестмесечен срок. Измененията определят един и същ срок както за вътрешните, така и за международните полети.

Дава се възможност малки летища, които към настоящия момент са летателни площадки, ако разполагат с подходящо оборудване и отговарят на изискванията съгласно нормативната уредба, да могат да обслужват международни полети с общо предназначение. Министърът на транспорта, съгласувано с министъра на външните работи и директора на Държавна агенция „Национална сигурност“, ще определя условията и реда за експлоатация на безпилотни летателни системи и надзора над техните оператори.

Обнародвани са промени в Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. във връзка с мярката „Кризисно съхранение на вино“. Документи по мярката ще се подават в периода 1-12 март 2021 г. в Държавен фонд “Земеделие” (ДФЗ), а размерът на финансовата помощ е 0,07 лв. на литър вино, складирано за месец.

„Кризисно съхранение на вино“ представлява съхранение в данъчни складове или обекти за производство на вино на временното оттеглено от пазара вино. Мярката се прилага за вина, предназначени за съхранение поради липса на възможност за търговска реализация. Помощта се предоставя за съхранявани партиди вино в период от 16 октомври 2020 г. до 20 септември 2021 г. Допустимо е авансово плащане – 100 % от помощта, при което периодът на съхранение може да бъде до 31 декември 2021 г.

Полезно в ДВ (бр. 15 от 19.02.2021 г.)

В новия 15-ти брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Административнопроцесуалния кодекс (АПК), съгласно които председателят на състава на административния съд ще може налага глоба за нецензурни думи, обиди и заплахи, насочени към съда, лице от администрацията и участващите в производството. А всяко процесуално действие, отправено чрез нецензурни думи, обиди или заплахи, се смята за неизвършено.

С друга част от приетите изменения и допълнения в АПК се уреждат случаите, когато компетентният съд не може да разгледа дело, например поради отводи на съдиите в него, както и на спорове за подсъдност. Съгласно новия член 142б съдът следи служебно за надлежното извършване на процесуалните действия. Той указва на страната в какво се състои нередовността на извършеното от нея процесуално действие и как тя може да бъде отстранена, като определя срок за поправката. Поправеното процесуално действие се смята за редовно от момента на извършването му.

Промени има и в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, които предвиждат облекчен режим за регистрация на вътрешните обектите за снабдяване с горива за превозвачи, концесионери на природни богатства, както и строителни обекти, свързани с важни за страната инфраструктурни проекти.

Обнародван е нов Правилник за организацията на дейността на Помирителната комисия по Закона за храните, която е постоянен консултативен орган, който подпомага министъра на земеделието, храните и горите при извънсъдебно разрешаване на спорове между бизнес оператори, включително за спазването на добрите практики и неприлагането на нелоялни търговски практики. С правилника се  уреждат организацията на дейността на комисията, редът за провеждане на заседания и редът за вземане на решения от Помирителната комисия.