Архив на ‘Законодателни промени’

Спорният закон за концесиите бе окончателно приет – ще бъдат за не повече от 35 години

Народните представители приеха окончателни промени в Закона за концесиите, след като през февруари т.г. президентът Румен Радев му наложи вето с мотива, че „въвежда широки граници на субективизъм, възможности за корупционни практики и вземане на решения, ощетяващи обществения интерес“.

Тази седмица депутатите решиха срокът на концесиите да не е по-дълъг от 35 години. Според приетите промени днес, когато възникне непредвидено обстоятелство, концесионният договор може да се измени, ако това не води до увеличаване на първоначалната стойност на концесията с повече от 50% и до удължаване на срока с повече от 1/3 от определения.

Концесионера Договорът също ще може да се измени  и при при необходимост от допълнително строителство от концесионера, като допълнително възложеното строителство не може да води до увеличаване на първоначалната стойност на концесията с повече от 50%.

Повече подробности по темата можете да прочетете тук.

Полезно от бр. 98 на ДВ

В новия 92 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които предвиждат намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса. Отпада изискването за предоставянето на някои документи на хартиен носител. Така освен НАП и Агенция ‘Митници”, и общините също ще предоставят по служебен път – електронно, информация за наличие или липса на задължения на дадено лице или фирма. Във връзка с комплексното административно обслужване се предвижда при предоставяне по служебен път на информация за наличие или за липса на задължения на лицето към съответната община по реда на ДОПК да не се дължи такса.

С изменителния закон се правят промени и в редица други нормативни актове. Сред тях са Законът за акцизите и данъчните складове, Законът за местните данъци и такси и други. Повиша се контролът при извършване на годишните технически прегледи на колите, като занапред проверката за платен данък ще става чрез достъп до автоматизирани системи за обмен на информация. Предвижда се юридическите лица, които не са осъществявали дейност през дадената година и са освободени от подаване на годишен отчет, да бъдат освободени от задължението да подават и годишна данъчна декларация в търговския регистър. При заявяване за вписване пред Агенцията по вписванията пък лицата ще могат едновременно с това да упражнят и правото си за доброволна регистрация по Закона за ДДС, като в този случай ще се извършва по облекчена административна процедура.

Промени има и в Кодекса за социално осигуряване в областта на регламентацията на допълнителното пенсионно осигуряване, която се доразвива и подобрява в няколко основни насоки. Целта е да се усъвършенстват системите за управление на пенсионноосигурителните дружества, уредбата на инвестициите на пенсионните фондове, както и изискванията към членовете на управителните и контролни органи на дружествата. Измененията са насочени към подобряване на корпоративното управление на пенсионноосигурителните дружества. Новите изисквания към членовете на управителните и контролни органи на дружествата, като например подходяща професионална квалификация, опит и добра репутация, обезпечават наличието на необходимите знания и умения при осъществяване на дейността на дружествата.

Въвежда се и задължение за дадено пенсионноосигурително дружество да разполага с ефективна система за управление, която да осигурява надеждно и благоразумно управление на дейността по допълнително пенсионно осигуряване. Изрично се уточнява, че в рамките на системата за управление пенсионноосигурителното дружество създава определени ключови функции, които се осъществяват от специализирани служби и звена.

Държавен вестник, брой 92 от 17.11.2017 г.

Държавен вестник, брой 92 от 17.11.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Предлагат облекчаване на процедурата по осиновяване на деца от чужбина

Министерството на правосъдието е предложило промяна в две наредби, с което да бъдат облекчени процедурите при международното осиновяване и издаването на разрешения за посредничество при международни осиновявания. Новите промени имат за цел да намалят административната тежест за гражданите и да синхронизират подзаконовите нормативни актове с разпоредбите на Семейния кодекс и Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, които влизат в сила от 1 януари 2018 г.

Измененията и допълненията в Наредба № 3 за условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието и Наредба № 2 за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за посредничество при международно осиновяване и за осъществяване и прекратяване на дейността на акредитираните организации са публикувани за обществено обсъждане на сайта на Министерството на правосъдието и на сайта за обществени консултации strategy.bg .

 Предлаганите промени предвиждат редица облекчения за осиновителите и посредниците – от кандидат осиновители за деца от чужбина вече няма да се изисква да предоставят удостоверение за сключен граждански брак, а за юридически лица с нестопанска цел отпада задължението да представят копие от учредителни актове или устави и удостоверения, че са регистрирани като администратори на лични данни за издаване на разрешение за посредничество при международно осиновяване. Данните за брака ще се основават на изготвения социален доклад от дирекция „Социално подпомагане“ по постоянния адрес на осиновяващите, а необходимата информация за организациите кандидати за посредници ще се набавя по служебен път от регистъра на администраторите за лични данни.

Нов закон ще засили контрола върху пазара на горивата

Hoв зaĸoн зa гopивaтa щe ce бopи cъc cивия ceĸтop в бpaншa. Зaĸoнoпpoeĸтът e гoтoв и в близĸитe 1-2 ceдмици тpябвa дa бъдe внeceн в пapлaмeнтa. Toвa cъoбщи пpeд жypнaлиcти   cлeд зaceдaниeтo нa Eвpoпeйcĸaтa пeтpoлнa и гaзoвa acoциaция в София  Baлeнтин Злaтeв – пpeдceдaтeл нa Бългapcĸaтa пeтpoлнa и гaзoвa acoциaция (БΠГA).

Hoвият зaĸoн ce пoдгoтвя oт 2015 г. c пoмoщтa нa paбoтнa гpyпa oт paзлични вeдoмcтвa, a ocнoвнaтa мy цeл дa ce cъздaдe яceн и paбoтeщ мexaнизъм зa ĸoнтpoл. Cпopeд миниcтepcтвoтo нa финaнcитe, 30% oт пaзapa нa гopивa e в cивия ceĸтop. Oт бpaншa oбaчe cмятaт, чe ca дopи пoвeчe – дo 40%“.

B мoмeнтa пaзapът нa гopивa ce peгyлиpa oт 14 зaĸoнa. Зa пocлeднитe 5 гoдини Зaĸoнът зa aĸцизитe в чacттa зa гopивa e пpoмeнян 17 пъти. Toзи пълeн xaoc в зaĸoнoдaтeлcтвoтo cъздaвa вpaтичĸa, пpи ĸoятo мoжe дa ce зaoбиĸaля зaĸoнът – пocoчи Злaтeв. Toй дaдe ĸaтo пpимep aĸцизнитe и митничecĸитe cĸлaдoвe. Bъв втopитe cъщo мoгaт дa ce cъxpaнявaт гopивa, нo тe нe ca cнaбдeни c измepвaтeлни ypeди, ĸoeтo e пpeдпocтaвĸa зa злoyпoтpeби.

Повече по темата можете да прочетете тук.

Полезно в бр. 91 на ДВ от 14.11.2017 г.

В новия 91 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за публичните финанси. Част от промените са във връзка с европейска директива – въвеждат се допълнителни изисквания за разширяване обхвата и съдържанието на средносрочната бюджетна прогноза. Прецизирани са разпоредбите относно процедурата по внасяне и представяне на програмните бюджети в Министерския съвет и в Народното събрание с цел гарантиране на съответствие на параметрите на бюджетните документи към законопроекта за държавния бюджет.

Друга група промени са по отношение на общините. Вече няма се допуска общините да натрупват задължения за капиталови разходи, ако не изпълняват планираните си приходи. С промените министърът на финансите ще може да удължи срока за погасяване на безлихвените заеми на общините от централния бюджет с още една година, както и да отпусне еднократно нов заем от централния бюджет за рефинансиране на непогасения размер от заема със срок за възстановяване, не по-дълъг от една година. Удължаването на срока и отпускането на нов заем ще се извършва въз основа на мотивирано предложение на кмета на общината и при наличие на решение на общинския съвет.

                Промени има и в Закона за гражданската регистрация относно вписване на бащиното име в акта за раждане на българските деца, родени извън страната. През годините е наложена административна практика, според която се отказва вписване на бащино име в българския акт за раждане на деца, родени извън страната, ако такова не е изрично посочено в чуждестранния акт за раждане. В резултат на тази практика български деца, родени от български граждани, се записват в регистъра на населението само с две имена.

Обнародвана е нова Наредба за условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки. Законът за обществените поръчки, който влезе в сила от 15 април 2016 г., промени вида и обхвата на предварителния контрол, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки (АОП). В рамките на въведения нов вид контрол, който е на случаен избор и предвижда мониторинг на определени процедури, е регламентирано извършването от АОП на проверка на техническите спецификации. За извършването на тези проверки са необходими специални знания в различни професионални области, затова АОП ще привлича външни експерти, притежаващи съответните квалификация и опит. Тези експерти ще бъдат включени в списък, който ще се поддържа от АОП и ще се публикува на Портала за обществени поръчки. Основните изисквания към външните експерти, заложени в наредбата, са за завършено висше образование и не по-малко четири години професионален опит в заявената област на вписване, придобит през последните 10 години, предхождащи подаването на заявлението за включване в списъка на АОП.

Списъкът с експертите ще се допълва веднъж годишно, като документи за включване в него могат да се подават в периода 1-31 октомври. Включването в списъка ще е валидно за срок от три години, като е възможно и подновяване на валидността за нов тригодишен период.

Определянето на външни експерти, които ще проверяват техническите спецификации, ще се извършва на случаен принцип, чрез специално разработен софтуер, поддържан от АОП. Наредбата регламентира също така условията и реда за определяне и изплащане на възнагражденията на външните експерти.

 

Държавен вестник, брой 91 от 14.11.2017 г.

Държавен вестник, брой 91 от 14.11.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Последни законопроекти, внесени за обсъждане в Народното събрание (4-10.11.2017 г.)

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

Законопроект за Европейската заповед за разследване

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения

Законопроект за изменение на Закона за малките и средните предприятия

Законопроект за ратифициране на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония

Полезно от ДВ бр. 90 от 10.11.2017 г.

В  брой 90 на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за съдебната власт, с които отпада повторното командироване с цел да се намали натовареността, а работата в съдебните органи да бъде равномерно разпределена.

Преди командироване ще се взема предвид становището на общото събрание на съдиите от съответното отделение или колегия, където ще се изпрати лицето. Разпределението на свободни щатни длъжности за първоначално назначаване ще става по решение на съответната колегия на ВСС.

Въвежда се допълнително материално стимулиране за магистратите в специализираните прокуратури и съдилища, в следствения отдел на специализираната прокуратура, както и служителите в тях. Прехвърлят се осигурителните партиди на съдиите по вписванията и държавните съдебни изпълнители от бюджета на Министерство на правосъдието към бюджета на съдебната власт.

Държавен вестник, брой 90 от 10.11.2017 г.

Държавен вестник, брой 90 от 10.11.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Архив