Полезно в ДВ (бр. 81 от 15.10.2019 г.)

Държавен вестникВ новия брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух. Според тях, когато контролните органи констатират, че разпространяваното течно гориво на бензиностанция отговаря на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух, но не отговаря на Закона за енергията от възобновяеми източници, то не се изтегля от пазара в случай, че крайният разпространител предприеме действия за привеждането му в съответствие, като смеси наличните количества горива на бензиностанцията с партида гориво, позволяващо привеждането му в съответствие със законовите изисквания.

Съгласно друга част от измененията, когато операторът докаже пред компетентния орган, че съответните допустими норми за неорганизирани емисии /ННЕ/ са технически и икономически неосъществими за отделна инсталация, компетентният орган може да го освободи от задължението за спазване на тези норми, като определи нови. Освобождаването от задължението за спазване на ННЕ се извършва с решение на директора на съответната регионална инспекция по околната среда и водите по образец, одобрен от министъра на околната среда. Операторите могат да бъдат освобождавани от спазване на нормите за неорганизирани емисии единствено при условие, че това няма да доведе до значителен риск за човешкото здраве или околната среда. Операторите, които желаят да бъдат освободени, са длъжни да имат утвърден план за управление на разтворителите от предходната година.

Обнародвани са промени в Закона за борба с трафика на хора, чрез които се създава възможност за откриване на специализирани приюти за последваща реинтеграция, както и за осигуряване на безплатна правна помощ и подходяща езикова помощ на лицата – жертви на трафика на хора. Увеличава се срокът за настаняване на тези лица в приюти за временно настаняване, като се въвежда минимален срок от 30 дни, и се създава възможност за продължаване срока на настаняването по предложение на съответния приют.

Определя се статутът на Националната комисия за борба с трафика на хора като национален орган за докладване по смисъла на чл. 19 от Директива 2011/36/ЕС на ЕС относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него. Националната комисия създава центрове за закрила и помощ на жертвите на трафика на хора.

Публикувана е нова Наредба за Националния туристически регистър, тъй като съгласно изискванията на Закона за туризма министърът на туризма поддържа Национален туристически регистър като единна информационна система, която включва и Единната система за туристическа информация (ЕСТИ). Събирането на данни в ЕСТИ цели да събере на едно място информация за нощувките във всички места за настаняване в страната.

Единната система за туристическа информация е насочена към по-ефективен контрол на приходите, като едновременно с това се осигурява статистическа информация за НСИ, НАП, МВР и общините. До 1.10.2019 г. беше гратисният период, в който хотелиерите трябваше да си създадат профил в системата, за да подават данни за настанените туристи.

Обнародвана е нова Наредба № 6 от 7 октомври 2019 г. за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление, чиято основната цел е да се ограничат концентрациите на замърсителите на атмосферния въздух. Измененията предвиждат комплекс от изисквания, като най-важно от тях е използване на суха дървесина. Тя не трябва да е механично третирана с лепливи вещества, като бои, лакове, смоли и лепила, както и да не е претърпяла друга химическа обработка или да е свързана с  примеси, представляващи текстил, пластмаси, гуми или други вещества. Текстовете на новия акт са съобразени с европейските директиви за по-чист въздух.

 

 

 

Държавен вестник, брой 81 от 15.10.2019 г.

Държавен вестник, брой 81 от 15.10.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

НАП ще попълва декларации от 2020 г.

От 2020 г. , който обявява доходите си онлайн, ще получава достъп до готова, попълнена от НАП декларация. В нея ще има данните, с които приходната агенция разполага. Той трябва да провери верността им и да я изпрати. Поправката в закона за облагане на доходите ще заработи от 1 януари 2020 г.
В четвъртък бюджетната комисия прие промените в данъчните закони за догодина, предложени от кабинета. Всички поправки са записани в преходните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.
Повече подробности по темата четете тук.

Специализираният наказателен съд да поема делата на Лаура Кьовеши у нас

Специализираният наказателен съд да разглежда делата, по които обвинения повдига новосъздадената Европейска прокуратура. Тази промяна в НПК предлагат управляващите от ГЕРБ. Промяната, подписана от председателката на правната комисия на парламента Анна Александрова и депутатите Красимир Ципов и Иглика Събева, е направена като предложение за второ четене на промените в НПК, свързани с отмяната на съкратеното съдебно производство при убийства.
Предложението трябва да бъде обсъдено от правната комисия още във вторник, когато е насрочено нейно заседание по промените в Наказателнопроцесуалния кодекс.
Европейската прокуратура, за чийто ръководител бе избрана румънската прокурорка Лаура Кьовеши, ще разследва финансови престъпления и корупция, свързани с европейските фондове и интересите на ЕС. Тя обаче ще завежда делата си пред националните съдилища на страните от съюза.
Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 80 от 11.10.2019 г.)

В новия 80-ти брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние.

Задължението на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) да организира разпространението на бордови устройства и свързаната с това регистрация на ползватели на платената пътна мрежа и директното им отчитане отпада. Тези дейности се прехвърлят върху търговците, които в различните си качества предоставят услуги по електронно събиране на пътни такси

Облекчава се режимът за регистрация на доставчиците на GPS данни за тол таксуване. Те ще предоставят за обработка на националните и европейските доставчици на услуги – партньори на АПИ, информация за географското позициониране на камионите и автобусите по републиканската пътна мрежа. На база на обработените GPS данни Националното тол управление ще изчислява дължимата тол такса на съответния тежкотоварен автомобил.

Отпада сключването на договори между АПИ и доставчиците на GPS данни. Предвижда се те да подписват контракт с националните и европейските доставчици на тол услуга. Партньорите на АПИ ще обработват GPS данните и ще ги превръщат в т.нар. тол декларации, които ще изпращат към тол системата за изчисление на дължимата тол такса. Пътната агенция ще запази контролните си функции над дейността на доставчиците на GPS данни, като за целта ще ги вписва в публичен списък. Услугите, предоставяни в разкриваните от АПИ пунктове за продажба, ще бъдат плащане на винетна такса и купуване на маршрутна карта.

Обнародвана е нова Наредба № 18 от 3 октомври 2019 г. за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение. Прецизирана е класификацията на машините за работа с банкноти и монети с цел осигуряване съответствие на уредбата с функционалностите на използваните в практиката машини, които са обособени в приложения.

Въведена е процедура за предоставяне при поискване от банки на мостри на нови емисии банкноти/монети за целите на настройка на оперираните от банките машини за самообслужване с депозитна функция, преди пускането в обращение на новите емисии банкноти и монети. Променена е процедурата за тестване на машини, като е предвидено правило на банките и доставчиците на услуги да се предоставят тестови комплекти само с истински банкноти и монети, а тестовете с неистински банкноти/монети да се извършват от служители на БНБ.

Въведено е правилото модели машини, включени в списъка, публикуван на външната страница на БНБ в интернет, да се изваждат от списъка при неуспешно приключване на контролен тест на три или повече машини от определен модел, с идентичен хардуер и софтуер, обслужвани от един и същ сервизен оператор. Въведено е изрично задължение за банките да осигуряват възможност за извършване на непосредствена замяна на повредени български банкноти във всички свои клонове и офиси, в които извършват дейности и операции с банкноти и монети, без да събират такси и комисиони за замяната.

Държавен вестник, брой 80 от 11.10.2019 г.

Държавен вестник, брой 80 от 11.10.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Отпадането на съкратеното съдебно следствие ще доведе до по-големи разходи по делата

Кадровици поискаха съдействие от Данаил Кирилов за бързо въвеждане на видеоконферентните връзки, ако трябва и увеличение на бюджета

След „отпадане“ на съкратеното съдебно следствие за умишлени убийства, ще се увеличат разходите по тези дела. Това прогнозира членът на Висшия съдебен съвет Севдалин Мавров на днешното заседание на Пленума му.

За да се преодолеят по-големите разходи, той отправи апел към министъра на правосъдието Данаил Кирилов да съдейства за по-бързото въвеждане на видеоконферентни връзки по делата. Чрез тях, посочи Мавров, ще може да се разпитват вещи лица и свидетели, като по този начин няма да се плащат пътни. По думите му, видеоконферентните връзки ще помогнат и за по-бързото приключване на делата. И добави, че е наясно, че Министерството на правосъдието е бенефициент по проект във връзка с вещите лица. Но „за да вървят нещата по-бързо“, призова да не се разчита само на този проект, а да се заложат допълнителни средства в бюджета на съдебната власт за въвеждането на видеоконферентните връзки.

Правосъдният министър обеща да съдейства. Той напомни, че при обсъждане на промените в Наказателно-процесуалния кодекс за съкратеното съдебно следствие е била изнесена статистика, според която за последните четири години от около близо 600 дела за умишлено убийство, в ¼ от случаите подсъдимите са се възползвали от съкратеното съдебно следствие.

Повече подробности по темата четете тук.

Председатели на съдилища алармират: няма желаещи за съдебни заседатели

Боряна Димитрова предлага Съдийската колегия да обмисли увеличаване на възнагражденията или да поиска промени в закона

Няма желаещи за съдебни заседатели. Председатели на съдилища от цялата страна алармират за проблема, който може да направи невъзможно разглеждането на наказателни дела. За това предупреждава членът на Съдийската колегия Боряна Димитрова в предложение до колегите си от кадровия орган.

В него Димитрова отбелязва, че през последните дни е получила много сигнали от председатели на съдилища от цялата страна за проблем с набирането на нови съдебни заседатели. Мандатът на сегашните изтича към края на годината. Общинските съвети са обявили процедури за избор на нови, но в някои от градовете няма нито един желаещ за съдебен заседател, а в  други кандидатите са крайно недостатъчно.

Само преди месец от Бургаския апелативен съд разпространиха чрез медиите призив към гражданите да се включат в правораздаването. За Районния съд в Бургас при необходимост от 135 съдебни заседатели в Общинския съвет са постъпили 50 кандидатури. За окръжния съд се търсят 90 души, а документи са подали едва 41. Подобни проблеми са констатирани и в Хасково, Ямбол, Кърджали, Несебър, Тополовград и други градове в страната.

В предложението си Боряна Димитрова посочва, че няма ясна дефиниция на проблема – дали това се дължи на завишените изисквания в Закона за съдебната власт, въведени с промените през 2016 г., или заради ниското възнаграждение.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 79 от 08.10.2019 г.)

 В днешния 79-ти брой на „Държавен вестник“ е обнародван нов Закон за публичните предприятия, който урежда начина за определяне и публично оповестяване на държавната политика в областта на публичните предприятия.

Новият акт въвежда стандарти за добро корпоративно управление, както и задълженията за оповестяване и прозрачност на дейността и органите им за управление. Правилата за корпоративно управление и оповестяване ще бъдат еднакви за всички предприятия с държавно участие, независимо от това кой орган упражнява правата на държавата. Предвидено е ограничено прилагане на закона по отношение на общинските публични предприятия, за да не се нарушават правата на общините за местно самоуправление.

Търговските дружества с повече от 50% държавно участие или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на дружество с повече от 50% държавно участие в капитала, ще се приватизират след решение от Народното събрание. За обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50% държавно участие или от имуществото на търговски дружества, чийто капитал е собственост на други търговски дружества с повече от 50% държавно участие, решението за приватизация ще е на Министерския съвет.

При продажбата на обособени части от лечебни заведения и имоти – частна държавна собственост с данъчна оценка над 10 хил. лева, Агенцията за приватизация ще бъде институцията, която ще вземе решение. В случаите на новообразувано дружество с държавно участие решение за продажбата му ще се приема от парламента по предложение на Министерския съвет. В случаите на новообразувано дружество с общинско участие решението ще е на общинския съвет. Правителството ще упражнява правата на държавата в публичните предприятия и ще може да ги делегира, съобразно отрасловата им компетентност.

Обнародвани са промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация, с които се дава възможност в тези населени места, които ще продължат да имат статут на кметство, но в тях няма да се произведат избори за кметове на кметства, да могат да се назначат кметски наместници в съответствие с утвърдената от общинския съвет структура и обща численост на администрацията – т.е. общинският съвет е органът, който ще определи в кои населени места могат да се назначават кметски наместници.

С оглед осигуряване на приемственост и по аналогия с други разпоредби на закона е предвидено кметовете на кметства в тези населени места след изтичане на мандата им да изпълняват временно функциите на кметски наместници до освобождаването им от новоизбрания кмет на общината.

Публикувани са промени в Закона за енергетиката, които целят създаване на условия за ефективна либерализация на пазара на природен газ и установяване на ликвиден пазар, включително чрез конкретен пакет от мерки за преодоляване на ниската текуща ликвидност.

Създава се конкурентна среда за добивните предприятия, търговците и потребителите на природен газ чрез сключване на сделки на организирано място за търговия с ясни и единни правила и съответни устойчиви ценови сигнали за постигане на справедлива пазарна цена, основана на търсенето и предлагането.

Освободените количества се закупуват от крайни снабдители или клиенти, присъединени към газопреносната система на България, директно или чрез търговец на природен газ. До 31 декември 2019 г. Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) провежда процедура за утвърждаване на цената, по която общественият доставчик продава природен газ през 2020 г.

Държавен вестник, брой 79 от 08.10.2019 г.

Държавен вестник, брой 79 от 08.10.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още