Държавен вестник, брой 79 от 04.10.2022 г.

Държавен вестник, брой 79 от 04.10.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 79 от 04.10.2022 г.)

В брой 79 на “Държавен вестник” е обнародвано Решение № 13 от 27 септември 2022 г. по конституционно дело № 8 от 2022 г.

Делото е образувано по искане на главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 329, ал. 1 и 2 от Наказателния кодекс.

Съгласно разпоредбата на чл. 329, пълнолетно работоспособно лице, което продължително време не се занимава с общественополезен труд, като получава нетрудови доходи по непозволен или неморален начин, се наказва с лишаване от свобода до две години или с пробация. Който системно се занимава с просия, се наказва с пробация за срок до две години.

Вносителят твърди, че оспорената разпо­редба от Наказателния кодекс е в конфликт с Основния закон поради различното отношение към труда, прогласено от него, от една страна, и от друга страна, създаденото от разпо­редбата задължение за лицата, получаващи доходи по непозволен или неморален начин, да полагат общественополезен труд, за да не осъществяват престъплението. Посочва се, че възприемането на труда като задължение и единствен източник на доходи е функция на тоталитарната държава, докато „в настоящата Конституция, според чл. 4, ал. 1 България е правова държава, източниците на законни доходи на гражданите могат да бъдат най-различни, включително и нетрудови такива“. Оценката за нравствената им страна според вносителя не следва да има отношение към наказателноправната защита на съответните обществени отношения.

Конститу­ционният съд приема, че оспорените разпо­редби не са в съответствие с изискванията, произтичащи от принципа на правовата дър­жава (чл. 4, ал. 1 и 2 от Конституцията), навлизат по конституционно нетърпим начин в неприкосновеността на личния живот на гражданите (чл. 32, ал. 1 от Конституцията) и обявява за противоконституционни разпо­редбите на чл. 329, ал. 1 и 2 от Наказателния кодекс.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва Устройственият правилник на Държавна агенция „Технически операции“.

Дейността на „Държавна агенция Технически операции” (ДАТО), като специализиран орган за осигуряване и прилагане на специални разузнавателни средства към Министерския съвет, е уредена със Закона за специалните разузнавателни средства.

Изменението в Устройствения правилник на ДАТО е свързано с оптимизиране на организацията, актуализиране на функционалните компетентности и частично преразпределение на функции между съответни дирекции в Агенцията.

В текущия брой на ДВ се изменя и допълва и Наредба № РД-02-20-2 от 2017 г. за планиране и про­ектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии.

Основна цел на направената промяна е да се създадат нормативни условия за определяне и за оразмеряване на необходимия брой паркоместа в УПИ, за определяне на минималните размери на гаражи и места за паркиране на едно МПС, за проектиране на нови видове съоръжения, предназначени за паркиране във вертикално отношение (автоматизирани паркинг системи), както и за определяне на изисквания в изпълнение на Директива (ЕС) 2018/844 и Директива (ЕС) 2014/94.

 

 

 

 

 

Държавен вестник, брой 78 от 30.09.2022 г.

Държавен вестник, брой 78 от 30.09.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 78 от 30.09.2022 г.)

В брой 78 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредбата за работното време, по­чивките и отпуските.

Предвидено е в Правилника за вътрешния трудов ред да се определя начинът на запознаване на работ­ниците и служителите с утвърдените поименни графици за работа при сумирано изчисляване на работното време, за дежурство и за времето на разположение.

Когато е уговорено задължение за разположение на работника и служителя, ще се определя и начинът на уведомяване за явяване на работа.

В текста на Наредбата за работното време, по­чивките и отпуските е добавен нов раздел, който регламентира дежурството и времето на разположение.

Дежурството представлява орга­низация на работата при подневно или сумирано изчисляване на работното време, при която работникът или служителят е на работното си място и изпълнява или е в готовност да изпълнява трудовите си задължения. Времето на дежурство ще се включва в ра­ботното време, определено в трудовия договор.

В настоящия брой на  ДВ се изменя и допълва и Наредба № 7 от 28.09.2017 г. за съдебните заседатели.

С Наредба № 7 се уреждат условията и редът, по които се определя броят на съдебните заседатели, както и резервните съдебни заседатели за всеки съд, етичните правила за поведение и организационните въпроси, свързани с дейността на съдебните заседатели, включително процедурата по встъпване на съдебните заседатели, редът за извършване на подбор на съдебни заседатели за всяко дело, редът за призоваване и участие в съдебни заседания, редът за изплащане на възнагражденията на съдебните заседатели, както и размерът на подлежащите на възста­новяване разходи.

Кандидатите за съдебни заседа­тели, които отговарят на изискванията на Закона за съдебната власт, ще подават в общинския съвет, който се намира в съдебния район на съответния съд, заявление по образец съгласно приложение № 1 към Наредба № 7, към което ще прилагат необходимите за участие в процедурата по подбор документи. Общинският съвет ще изготвя списък на одобрените кандидати за съдебни заседатели по реда и при условията, предвидени в ЗСВ.

Необходимо е Пленумът на Висшия съдебен да приеме Единни правила за организацията на работата на съдебните заседатели.

В този брой е публикувано Решение № 680 от 21 септември 2022 г. за приемане на Списък на републиканските пътища, за които се събира такса за изминато разстояние – тол такса, и за отмяна на Решение № 101 на Министерския съвет от 2020 г. за приемане на Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за изминато разстояние – тол такса.

Решението влиза в сила 45 дни след деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Държавен вестник, брой 77 от 27.09.2022 г.

Държавен вестник, брой 77 от 27.09.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 77 от 27.09.2022 г.)

В брой 77 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Правилникът за организацията на дейността на Централната избирателна комисия, структу­рата и функциите на нейната администрация.

Членовете на Централната изби­рателна комисия ще получават, от момента на встъпването им в длъжност, по право достъп до всички нива на класифицирана информа­ция за срока на заемане на длъжността им при спазване на принципа „необходимост да се знае“.

Прецизирани са функциите на звеното „Технологии за гласуване“, което подпомага Комисията. Звеното ще участва в реализиране на машинното гласуване чрез специализирани устройства за електронно машинно гласуване, ще развива електронната система в съответствие с изискванията на Изборния кодекс и решенията на ЦИК и ще извършва дейности по осигуряване на машинното гласуване.

В текущия брой на ДВ се допълва Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.

С промените се цели да се ускори сформирането на комисии.

В Глава втора „Централизирани конкурси за младши съдии, младши прокурори и младши следователи. Централизирани конкурси за първоначално назначаване“ на Наредба № 1 се предвижда редовен или резервен член на кон­курсна комисия да може да направи отвод пред пленума на Върховния административен съд непосредствено след проведения жребий при наличие на основа­телни причини. При отвод на редовен член на кон­курсната комисия на негово място ще се определя резервният член, излъчен чрез същия жребий и ще се провежда нов жребий за определяне на резервен член на конкурсната комисия, а при отвод на резервен член на кон­курсната комисия ще се провежда нов жребий за определяне на резервен член на конкурсната комисия.

В новия брой на ДВ е обнародвано Постановление № 286 от 21 септември 2022 г.  за определяне размера на линията на бедност за страната за 2023 г.

От 1 януари 2023 г. Министерският съвет определя размер на линията на бедност за страната в размер на 504 лв.

 

 

 

Полезно в ДВ (бр. 76 от 23.09.2022 г.)

В брой 76 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Правилникът за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“.

Промените предвиждат осигуряване на възможност за издаване на разрешения за достъп на учениците от професионалните гимназии до стратегическите зони на стратегическите обекти или до зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности, за провеждане на практическо обучение по реда на чл. 29, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Премахва се дублирането на дейността по отчитане на Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България, превозвани по въздух. Коригирано е и несъответствието на разпоредби от правилника със законови такива.

В настоящия брой на  ДВ се изменя и допълва Устройственият правилник на Министерството на културата.

Направена е промяна в организацията на структурните звена на администрацията, определени с Устройствения правилник на Министерството на културата като част от функциите за част от тях са прехвърлени в други административни звена с оглед специфичната им компетентност. Във връзка с това общата администрация е реорга­низирана в 6 дирекции: Административно обслуж­ване и човешки ресурси, Връзки с обществеността и протокол, Бюджет и финансово-счето­водни дейности, Управление на собственост­та, Правнонормативна дейност и публични предприятия и Обществени поръчки.

В този брой се изменят и допълват и Правилата за търговия с електрическа енергия.

С направените промени в Правилата действащото законодателство се привежда в съответствие с изискванията, съдържащи се в Регламент (ЕС) 2017/2195 на Комисията от 23 ноември 2017 г. за установяване на насоки за електроенергийно балансиране, Регламент (ЕС) 2017/1485 от 2 август 2017 г. за установяване на насоки относно експлоатацията на системата за пренос на електроенергия и Регламент (ЕС) 2019/943 на Европейския парламент и съвета от 5 юни 2019 г. относно вътрешния пазар на електроенергия по отношение на доставката на балансиращи услуги.

 

Държавен вестник, брой 75 от 20.09.2022 г.

Държавен вестник, брой 75 от 20.09.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 75 от 20.09.2022 г.)

В Държавен вестник, бр. 75/20.09.2022 г. е обнародвано ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 276 на Министерски съвет ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. С него се одобряват допълнителни разходи в размер 5 907 200 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. за осигуряване на подкрепа на персонала на първа линия, пряко ангажиран с дейности по предотвратяване разпространението на COVID-19, включително за поставяне на ваксини на здравно неосигурени лица.

Обнародвано е РЕШЕНИЕ на Министерски съвет № 672 ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 2022 г. за приемане на изменение на Общия устройствен план на Столичната община – част „Комуникационно-транспортна система – масов градски релсов транспорт“, изменена с Решение № 454 на Министерския съвет от 2017 г., за разширяване на съществуващите линии на Софийския метрополитен, разклонение на трети метродиаметър в обхват от бул. „Евлоги Георгиев“ при Военна академия „Г. С. Раковски“ по ул. „Гео Милев“, бул. „Асен Йорданов“, пред МФСЗ „Арена Армеец София“, по бул. „Цариградско шосе“ до пътния възел на бул. „Цариградско шосе“ с ул. „Проф. Петър Мутафчиев“.

Обнародвана е и НАРЕДБА на Министерство на образованието и науката № 19 от 31 август 2022 г. за придобиване на квалификация по професията „Работник в хранително-вкусовата промишленост“. С нея се определя държавният образователен стандарт за придобиването на квалификация по професията 541050 „Работник в хранително-вкусовата промишленост“ от област на образование „Производство и преработка“ и професионално направление 541 „Хранителни технологии“ съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Държавен вестник, брой 74 от 16.09.2022 г.

Държавен вестник, брой 74 от 16.09.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още