Архив на ‘Законодателни промени’

Полезно от ДВ (бр. 35 от 24.04.2018 г.)

В днешния 35 брой на „Държавен вестник“ е обнародвана нова Наредба № Н-9 от 4 април 2018 г. за осигуряване с униформено облекло, лични предпазни средства, специално и работно облекло и друго вещево имущество и снаряжение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

Целта на наредбата е да се регламентира в един нормативен акт осигуряването на военнослужещите, цивилните служители от Министерство на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, българските граждани, сключили договори за обучение по чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България за времето на обучение и служителите от Държавна агенция „Национална сигурност“ при участие в операции или мисии извън територията на страната с униформено облекло, лични предпазни средства, специално и работно облекло и друго вещево имущество и снаряжение, като се  придържа към настоящия режим на осигуряването им.

Обнародвани са промени в Наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори. Измененията са мотивирани от промените в начина на архивиране от нотариуса чрез използване на компютърни продукти, от една страна, и от друга – от въвеждането на информация за извършените удостоверявания в информационната система на Нотариалната камара. Информационната система на Нотариалната камара съдържа база данни, представляващи част от служебния архив на нотариуса съгласно чл. 28б от Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД), и спомага за извършването на подробни, незабавни справки с оглед на опазване правата и интересите на страните.

Промените в наредбата по отношение на задължението на нотариуса да въвежда и изпраща незабавно в информационната система на Нотариалната камара сканирани екземпляри от договори за прехвърляне собствеността на моторните превозни средства, удостоверени съгласно чл. 144, ал. 2 от Закона за движението по пътищата, са необходими във връзка с промените в чл. 144 от Закона за движението по пътищата (обн. ДВ бр. 77 от 2017 г. в сила от 27.12.2017 г.), регламентиращи информационния обмен на данни между регистрите на Министерството на вътрешните работи и Нотариалната камара, и измененията и допълненията в Наредба № I-45 за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (обн. ДВ бр. 20 от 2018 г.).

Държавен вестник, брой 35 от 24.04.2018 г.

Държавен вестник, брой 35 от 24.04.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Държавен вестник, брой 34 от 20.04.2018 г.

Държавен вестник, брой 34 от 20.04.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Полезно в ДВ (бр. 34 от 20.04.2018 г.)

В днешния 34 брой на „Държавен вестник“ е обнародвана нова Наредба за разглеждане на спорове по Закона за марките и географските означения, която урежда реда за разглеждане на жалби и искания по реда на закона.

С нея ще бъде въведена правна регламентация за депозиране на жалби или искания, условията, на които те следва да отговарят, както и редът за тяхното разглеждане и за произнасяне. С наредбата се създават условия за публичност и прозрачност на процедурите по разглеждане на спорове, за ефективност и бързина на администрацията, както и правилата за водене на кореспонденция.

 

Промени има в Наредба № Н-14 от 27.08.2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка, с които се транспонират изискванията на европейска директива.

Предвижда се контролните проверки да обхващат: техническата изправност на превозните средства, като общият брой на първоначалните крайпътни технически проверки през всяка календарна година трябва да е не по-малко от 5% от общия брой на регистрираните в Република България превозни средства от категории М2, М3, N2, N3, О3 и О4; изработените от водачите работни дни, като не по малко от тридесет на сто от общия брой работни дни се проверяват на пътя, и не по малко от петдесет на сто – в помещенията на предприятията; наличието на необходимите документи за съответния вид превоз.

Въз основа на резултатите от проверките проверяващите ще преценяват дали моторното превозно средство и/или ремаркето следва да бъдат подложени на по-подробна крайпътна техническа проверка. За пътните превозните средства, които се експлоатират от превозвачите и от лицата, извършващи превози за собствена сметка, ще се прилага система за оценка на риска, като се регламентират и елементите на системата за оценка на риска.

Заявленията за липса на дейност задръстиха Търговския регистър

С изменение и допълнение на Закона за счетоводството, влязло в сила от 1 януари 2018 г., в чл. 38, ал. 9, т. 2 беше записано, че предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период, подават декларация за това обстоятелство, която се публикува в търговския регистър в срок до 31 март на следващата година, като такси за подаването на заявленията не се дължат.

Така до 31 март в Агенцията по вписванията са подадени над 200 000 заявления от дружества, които не са упражнявали дейност през изминалата година, вследствие на което се стигна до забавяне в работата на регистъра и до невъзможност да се обработят подадените заявления в законовите срокове, сигнализират от агенцията.

Промяната в Закона за счетоводството не е била съгласувана предварително с агенцията, освен това не  е бил приет и образец на заявление за деклариране на липса на дейност.

Подадените над 200 000 декларации за липса на дейност забавят работата по всички останали заявления на фирмите. „Системата на Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел автоматично разпределя за разглеждане заявленията по реда на постъпването им, независимо дали е подадено заявление за първоначална регистрация, за пререгистрация на ЮЛНЦ, за промяна в обстоятелствата или заявление за липса на дейност през предходната година“, обясняват от Агенцията по вписванията.

Повече информация по темата четете тук.

Какво ново в АПИС ПРОЦЕДУРИ

 Справка за предоставените заеми и привлечените депозити по институционални сектори и подсектори през 2017 година (попълва се само от търговските банки)
 Процедура по предотвратяване конфликт на интереси на лица, заемащи публични длъжности в съдебната власт
 Справка за размера на начислените, но неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения, дължими от работодателя по Кодекса на труда и други нормативни актове – Приложение № 1
 Искане за информация от регистъра на банковите сметки и сейфове – наследници
 Декларация за провеждане на обучение
 Искане за информация от регистъра на банковите сметки и сейфове – съдебен изпълнител
 Протокол от проверка на изпълнител на медицинска и/или дентална помощ
 Наказателно постановление против изпълнител на медицинска и/или дентална помощ
 Заповед за налагане на санкции на изпълнител на медицинска и/или дентална помощ
 Договор за предоставяне на средства от Държавния бюджет, представляващи схема за минимална помощ (помощ „de minimis”)
 Декларация по чл. 88 от ЗКПО за промени на авансовите вноски и по чл. 87а, ал. 2 и 3 от ЗКПО за първоначално деклариране на тримесечни авансови вноски
 Договор на основание на чл. 47, ал. 1 от ЗНЗ – Образец 2
 Договор на основание на чл. 47, ал. 1 от ЗНЗ – Образец 1
 Заявление за участие в дуално обучение
 Заявка от работодател за дуално обучение
 Издаване на сертификат за произход на електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия
 Заявление за прехвърляне на средства в индивидуалната партида от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
 Заявление за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване
 Декларация за минимални и държавни помощи
 Договор между Дирекция „Бюро по труда“ и работодател за предоставяне на средства от държавния бюджет за всяко разкрито работно място за наемане на работа на безработно лице (по чл. 36; 36а; 41; 41а; 46; 50; 52, ал. 1; 53a; 55; 55а; 55в; 55г; 55д от ЗНЗ)

Държавен вестник, брой 33 от 17.04.2018 г.

Държавен вестник, брой 33 от 17.04.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Полезно в ДВ (бр. 33 от 17.04.2018 г.)

В днешния 33 брой на „Държавен вестник“ е обнародвана нова Наредба № 17 от 29 март 2018 г. за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки, с която се определят редът и начинът за предоставянето на информация на БНБ, необходима за съставянето на паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки на страната.

Наредбата е базирана на досега съществуващите указания на централната банка, с необходимата актуализация, без да се въвеждат промени по същество. Тя регламентира изискванията при предоставяне и обработка на статистическа информация, като определя обхвата на отчетните единици, типовете данни, честотата и сроковете, в които те се предоставят на БНБ.

Обнародвани са промени в Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници. Отпада задължението за заявителите да предоставят документи, свързани с тяхната регистрация и актуално състояние. Информацията ще бъде проверявана служебно в Търговския регистър, съответно Регистър БУЛСТАТ, въз основа на посочени в заявлението ЕИК или БУЛСТАТ номер.

Отменят се изискванията за представяне на свидетелства за съдимост и на договорите за назначаване на ръководителите на транспортната дейност на заявителите, в случаите, в които е възможна служебна проверка на обстоятелствата. Когато заявителят е работодател по смисъла на § 1, т. 1 от Кодекса на труда информация относно правоотношенията с ръководителя на транспортната дейност ще се проверява от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в регистъра на уведомленията за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори и уведомленията за промяна на работодател, воден в Националната агенция за приходите.

Във връзка със съдебния статус на лицата, от страна на Министерството на правосъдието ще бъдат предоставяни електронни служебни свидетелства за съдимост, за лицата, които не са осъждани, или автоматично генерирани съобщения, че лицата, не попадат в кръга от субекти, за които не са съставяни бюлетини за съдимост.

Държавен вестник, брой 32 от 13.04.2018 г.

Държавен вестник, брой 32 от 13.04.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Полезно от ДВ (бр. 32 от 13.04.2018 г.)

В новия 32 брой на „Държавен вестник“ е обнародвано Решение № 6 от 27.03.2018 г. по конституционно дело № 10 от 2017 г., с което Конституционният отхвърля искането на Върховния касационен съд (ВКС) за обявяване за противоконституционни на две разпоредби от НПК. С едната делата за корупция бяха преместени от Софийския градски съд към специализирания съд.

В искането върховните съдии отбелязват, че променената подсъдност противоречи на основния закон и на разпоредбите, според които не е допустимо да има извънредни съдилища. Отхвърлено е и другото искане на ВКС – за отмяна на разпоредбата в НПК, която предвижда да се приемат за писмени доказателства по делата ревизионните актове за данъчни задължения и осигурителни вноски и одитните доклади на Сметната палата.

Обнародвана е и нова Наредба № 16 от 29.03.2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента, с която по нов начин ще се вписват в регистъра операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента.

С нея се уреждат условията и редът за лицензиране на платежна институция и дружество за електронни пари, условията и реда за вписване в регистъра на доставчик на услуги по предоставяне на информация за сметка, условията и реда за лицензиране и осъществяване на дейност като оператор на платежна система с окончателност на сетълмента, както и извършването на сетълмент в БНБ.

Архив