Държавен вестник, брой 4 от 14.01.2022 г.

Държавен вестник, брой 4 от 14.01.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 4 от 14.01.2022 г.)

В брой 4 на “Държавен вестник” е обнародвано Споразумението между правителството на Република Бъл­гария и правителството на Черна гора за сътрудничество в областта на образованието.

С новото Споразумение се предвижда обмен на добри практики в областите на предучилищното, началното и средното образование, реформи в образователната система, приобщаването на деца със специални образователни потребности и професионалното обучение на възрастни, училищни партньорства и училищни мрежи.

Текстовете на Споразумението регламентират продължаване на сътрудничеството по линия на Европейския съюз, ЮНЕСКО, Съвета на Европа и други международни организации. Насърчава се обменът на университетски преподаватели, академични експерти, гостуващи професори и провеждането на конференции и семинари, както и обменът на студенти между висши училища.

Страните ще си сътрудничат по въпроси, свързани с взаимното признаване на образователни и научни степени „доктор“ и „доктор на науките“, както и за признаване на удостоверения/дипломи за основно и за средно образование, придобити в публично признати училища. Предвижда се разработване на съвместими процедури и критерии за признаване на дипломи.

В настоящия брой на  ДВ е обнародвана и Наредба № Н-22 от 30 декември 2021 г. за придобиване на квалификация по професи­ята „Сержант (Старшина за Военноморските сили) – командир“.

С Наредбата се приема държавният образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Сержант (Старшина за Военноморските сили) – командир“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение.

Новият нормативен акт се издава на основание чл. 95, ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. С него се определят единните изисквания, необходими за упражняване на професията, които са задължителни за всички обучаващи институции, които имат право да организират обучение, завършващо с издаване на Свидетелство за професионална квалификация.

Определеният с наредбата държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Сержант (Старшина за Военноморските сили) – командир“ регламентира:

– изискванията за придобиването на четвърта степен на професионална квалификация;

– изискванията към кандидатите за включването им в обучение по професията „Сержант (Старшина за Военноморските сили) – командир“;

– валидирането на професионални знания, умения и компетентности;

– описанието на професията;

– изискванията към материалната база, с която трябва да разполага обучаващата институция.

Държавният образователен стандарт, описан чрез подхода „единици резултати от учене“, ще осигури възможности за пренасяне, признаване и натрупване на индивидуални резултати от учене в сферата на професионалното образование и обучение, постигнати във формален, неформален и самостоятелен контекст.

 

Законопроекти, внесени за обсъждане в Народното събрание

Държавен вестник, брой 3 от 11.01.2022 г.

Държавен вестник, брой 3 от 11.01.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 3 от 11.01.2022 г.)

В брой 3 на “Държавен вестник” е обнародвано Споразумението за сътрудничество за общата среда за обмен на информа­ция (Споразумение CISE) като основа за водене на преговори.

Европейската комисия е разработила инициатива CISE, за да подобри оперативната съвместимост между системите за наблюдение на държавите членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Така всички заинтересовани институции от различните сектори ще имат достъп до необходимата им информация, когато изпълняват мисии по море.

Споразумението CISE има за цел да постигне ефективно разбиране на всички дейности, извършвани в морето, които биха могли да окажат въздействие върху сигурността, безопасността, икономиката или околната среда на Европейския съюз и неговите държави членки.

Седем различни функции, наричани още потребителски сектори са определени като имащи отношение към CISE: морска безопасност (включително търсене и спасяване), морска сигурност и предотвратяване на замърсяване, причинено от кораби; контрол на рибарството; готовност и реакция при замърсяване на морската среда; митнически контрол; граничен контрол; общо правоприлагане и отбрана.

В новия брой на ДВ се изменя Постановление № 405 на Министерския съвет от 2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата по схема за предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане на туристическия сектор за компенсиране на загуби, възникнали пряко и/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични мерки.

 Мярката по предоставяне на безвъзмездни средства на предприятията от туристическия сектор представлява схема за държавна помощ под формата на преки безвъзмездни средства съгласно т. 3.1 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в ус­ловията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19 C (2020) 1863, приета на 19 март 2020 г., и нейните изменения. Срокът на действие на тази мярка се удължава до 30 юни 2022 г.

В настоящия брой на  ДВ се изменя и Постановление № 427 на Министерския съвет от 2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата по схема за предоставяне на безвъзмездни средства на туроператорите за възстановяване на средства от клиенти по нереализирани пътувания вследствие на COVID-19.

Мярката по предоставяне на безвъзмездни средства на предприятия, които извършват туроператорска дейност също представлява схема за държав­на помощ под формата на преки безвъзмездни средства съгласно т. 3.1 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епиде­мичен взрив от COVID-19 C (2020) 1863, приета на 19 март 2020 г., и нейните изменения. Срокът на действие на мярката е удължен до 30 юни 2022 г.

 

Държавен вестник, брой 2 от 07.01.2022 г.

Държавен вестник, брой 2 от 07.01.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 2 от 07.01.2022 г.)

В брой 2 на “Държавен вестник” е обнародван Правилникът за устройството и дейността на Национален STEM център.

Новият правилник урежда устрой­ството, организацията на работа и дейността на Националния STEM център, който е специализирано об­служващо звено в системата на предучилищ­ното и училищното образование.

Центърът координира и подпо­мага изграждането и развитието на интег­рирана учебна среда в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (STEM) във всяко българско училище, като създава модел за учене, работа с научно- изследователски методи и инструменти, ресур­си, професионално развитие и квалификация.

При изпълнение на изброените дейности центърът осигурява реализирането на мерките, заложени в Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030) и Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, и рабо­ти за постигане на определените в тях цели.

В настоящия брой на  ДВ се изменят и допълват Правилата за работа на органи­зиран борсов пазар на електрическа енергия.

В резултат от натрупаната практика от работата на борсовия пазар и неговото администриране е установена необходимост от преуреждане на някои отношения, възникващи в хода на търговията с електрическа енергия на организиран борсов пазар на пазарни сегменти „Двустранни договори“ и „Ден напред“.

С направените изменения се цели да се създаде сигурност в обществените отношения, свързани с предоставяне на обезпечение за плащане и/или добро изпълнение на пазарен сегмент „Двустранни договори“ и начина на формиране на клиринговата цена на пазарен сегмент „Ден напред“.

Промените в Правилата ще допринесат за безпротиворечивото им прилагане от пазарните участници, като ще осигурят на участниците на сегмент „Двустранни договори“ по-надеждни условия и предпоставки за сключване на сделки за дългосрочни продукти.

 

В новия брой на ДВ се изменя и допълва и Методиката за условията и реда за определяне, анализ и оценка на съответните пазари и критериите за определяне на предприятия със значително въздействие върху пазара.

Промените в Методиката са изготвени от Комисията за регу­лиране на съобщенията, съгласувано с Комисията за защита на конкуренцията, съобразно последните изменения и допълнения на Закона за електронните съобщения, обн. ДВ. бр. 20 от 9 март 2021 г., произтичащи от имплементирането на Директива 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения.

 

Държавен вестник, брой 1 от 04.01.2022 г.

Държавен вестник, брой 1 от 04.01.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 1 от 04.01.2022 г.)

В брой 1 на “Държавен вестник” за 2022 година се изменя Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работни­ци и служители след периода на извън­редното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г.

На работодатели ще могат да се изплащат средства за запазване на заетостта след периода на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка за работници и служители, на които е запазена заетостта след подадено уведомление за масови уволнения по реда на Кодекса на труда и Закона за насърчаване на заетостта през периода от 13 март до 31 декември 2020.

Средствата за запазване на заетостта на работници или служители, осигурени по реда на Кодекса за социално осигуряване, са в размер на:

– 50 на сто от размера на осигурителния доход за октомври 2021 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя на всеки работник или служител при декларирано от работодателя намаление на приходите от продажби с не по-малко от 30 на сто;

– 60 на сто от размера на осигурителния доход за октомври 2021 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя на всеки работник или служител при декларирано от работодателя намаление на приходите от продажби с не по-малко от 40 на сто.

Когато работодателят получава финансиране за същите разходи от Европейските структурни и инвестиционни фондове или от държавния бюджет като компенсация за услуги, възложени от държавата, общият размер на предоставените средства ще бъде до 80 на сто от осигурителния доход за октомври 2021 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя.

Средствата ще се изплащат след получаването на положително решение от Европейската комисия за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар въз основа на чл. 107, параграф 3, буква „б“ от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Работодателят, получил средства за запазване на работни места ще изплаща на работниците и служителите по чл. 1, ал. 1 от Постановлението трудово възнаграждение в размер, не по-малък от размера на осигурителния доход за октомври 2021 г. и ще внася дължимите осигурителни вноски за съответния месец.

В новия брой на ДВ се изменя и Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат.

 В текста е направена една промяна, съгласно която до 31 декември 2022 г.  командировъчни пари, които се определят от базисен размер за съответната държава в зависимост от длъжността за командироване в задграничното представителство, дипломатическия ранг на служителя, характера на възлаганите задачи и категорията на лицето за почивните и празничните дни през време на ползване на отпуск, с изключение на изрично посочени случаи, няма да се изплащат.

Държавен вестник, брой 111 от 31.12.2021 г.

Държавен вестник, брой 111 от 31.12.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още