Архив на ‘Законодателни промени’

Удължиха срока общинските съветници да имат бизнес

Парламентът прие на първо и второ четене промени в Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

В мотивите вносителите Данаил Кирилов от ГЕРБ и Христиан Митев от Обединените патриоти посочват, че новият антикорупционен закон предвижда нови изисквания за общинските съветници свързани с института на несъвместимостта.

Според промените с две години (до 1 декември 2019 г.) се отлага действието на разпоредба, според която общинските съветници не могат по време на мандата да бъдат едновременно и еднолични търговци, съдружници, акционери, членове на управителни, надзорни или контролни съвети на търговски дружества, които имат сключени договори с общината, в която са общински съветници, както и с търговски дружества с общинско участие или с общински предприятия.

До 1 декември 2019 г. се отлага и действието на разпоредба, според която общинските съветници трябва да подават декларация за имущество и интереси.

Целта на промените е да се осигури достатъчно време на общинските съветници да се съобразят с нововъведените изисквания със заеманата от тях изборна длъжност. За следващата изборна процедура кандидатите ще знаят, че има по-стриктни изисквания, с които трябва да се съобразят, обясни Кирилов.

Повече по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 17 от 23.02.2018 г.)

В новия 17 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за държавните такси, чрез които отпада думата „инвалид“ от законодателството ни. „Инвалид“ се заменя с „човек с увреждане“ и „хора с увреждания“, което налага промени в още редица закони.

Изменения има и в Закона за фуражите – за обектите, в които се извършва детоксикация на фуражи, ще се изисква одобрение от Българската агенция по безопасност на храните. Към заявлението за одобрение ще се прилага декларация за използвания метод за детоксикация и научна оценка на метода от Европейския орган за безопасност на храните. Забранява се храненето на преживни животни с преработени животински протеини и със странични животински продукти.

Заявления за получаване на разрешение за пускане на пазара на генетично модифициран фураж или на генетично модифицирани организми като фураж ще може да се подава освен в МЗХГ и до национален компетентен орган на друга държава членка. Въвежда се задължително обучение по въпросите на хигиената и безопасността на фуражите за наетия от операторите във фуражния сектор персонал. Обучението трябва да бъде поне веднъж на три години.

Обнародван е и Законът за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчен материал, след като преодоля президентското вето. С него се изменят и над 10 други закона. С текстовете се цели намаляване на административната тежест чрез оптимизиране на някои административни услуги и отпадане на част от изискуемите документи. Отпада разрешителният режим за производство, заготовка и търговия на посевен и посадъчен материал. Производство на посевен и посадъчен материал ще могат да извършват лица, регистрирани като земеделски стопани и сключили договор с притежателя на сертификат, когато сортът е защитен.

Според промените Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол ще поддържа на интернет страницата си публичен национален електронен регистър на лицата, които търгуват с посевен и посадъчен материал. Отпада срокът на издадените сертификати за лозовия посадъчен материал и забраната той да бъде търгуван след изтичането на срока на документа.

В Закона за горите се отменя предварителното съгласуване със съответната регионална дирекция по горите на скиците или скиците-проект на имота при учредяване на право на ползване и при промяна на предназначението на поземлени имоти до 50 декара, които не са публична държавна собственост.

В Закона за опазване на земеделските земи се предвижда при изграждане или разширяване на обекти върху земеделски земи от първа до шеста категория, за които се определят най-малко две площадки или трасета, площадките да се определят не с предварителен проект на подробен устройствен план, а със скици или скици-проекти. Регламентира се и възможността заинтересовано лице да поиска потвърждаване на решението за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди.

В Закона за ветеринарномедицинската дейност отпада изискването за представяне на копие от дипломата и удостоверение за членство в Българския ветеринарен съюз на ветеринарните лекари при регистрацията на ветеринарномедицинско заведение.

П)

Държавен вестник, брой 17 от 23.02.2018 г.

Държавен вестник, брой 17 от 23.02.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Полезно от ДВ (бр. 16 от 20.02.2018 г.)

В днешния 16 брой на „Държавен вестник“ е обнародван нов Закон за Европейската заповед за разследване. С въвеждането на европейската заповед за арест в отношенията между държавите – членки на Европейския съюз се установява цялостна система за събиране на доказателства при дела с трансграничен елемент въз основа на принципа на взаимното признаване. Законът има за цел да улесни борбата с корупцията, трафика на наркотици и организираната престъпност.

Европейска заповед за разследване е акт, издаден от компетентен орган на издаващата държава – членка на Европейския съюз, с който се отправя искане до компетентен орган на изпълняващата държава членка за събиране на доказателства, включително доказателства, с които изпълняващата държава вече разполага, или за извършване на действие по разследването и други процесуални действия.

Публикувана е и нова Наредба за радиационна защита, която влиза в сила от днес. Тя отменя действащата към момента нормативна уредба в тази област, като определя норми и изисквания за радиационна защита на населението съобразно разпоредбите на европейското законодателство. Наредбата обхваща всички ситуации на облъчване – планирано, съществуващо и аварийно облъчване. Очакваният резултат е създаването на хармонизирано национално законодателство в областта на радиационната защита, което да осигури висока степен на защита живота и здравето на населението и лицата, които има опасност да бъдат облъчени по време на работен процес.

С новия акт се определят изискванията, свързани с използване, производство, преработване, обработване, съхраняване, превоз, внос и износ на радиоактивни материали и радиоактивни източници; изработване и експлоатация на електрическо оборудване, което генерира йонизиращо лъчение; преработка на материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди и други дейности, водещи до значимо повишено облъчване на работници; планиране на действията, поддържане на готовност за реагиране и управление при ситуации на аварийно облъчване, когато се налага предприемане на мерки за защита на здравето на аварийни работници и населението.

Въвеждат се специфични изисквания, свързани с контрола и управлението на високоактивни източници, като предприятията, които произвеждат, обработват, съхраняват или използват радиоактивни източници са длъжни да водят отчет и да извършват периодична инвентаризация.

Държавен вестник, брой 16 от 20.02.2018 г.

Държавен вестник, брой 16 от 20.02.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Агенция по вписванията пусна новите декларация за липсата на задължения

Със заповеди на министъра на правосъдието и на министъра на труда и социалната политика са утвърдени нови образци на декларации, с които се удостоверява липсата на задължения от потребители на Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, става ясно от  информация на сайта на Агенция по вписванията (АВ).

Декларациите са във връзка с промените на Търговския закон, които бяха въведени с промяна в Закона за пазарите на финансови инструменти, влязъл в сила в пътък, 16 февруари. Това се случва на фона на множество откази за вписвания на промени в търговските дружества, за което сигнализираха през седмицата от най-големите работодателски организации.

Цялата информация и линкове към двете декларации ще намерите тук.

Прокуратурата подкрепи предложените от социалистите промени в НК, свързани със защита от домашното насилие

 Становище на държавното обвинение, подписано от заместник-главния прокурор Пенка Богданова и изпратено до Красимир Велчев – председател на парламентарната Комисия по вероизповеданията и правата на човека, подкрепя предложенията за промени в Наказателния кодекс, свързани с домашното насилие и внесени от БСП преди месец в Народното събрание .

„Споделя се разбирането, че при актуалната уредба пострадалият е затруднен в ефективното доказване на относимите факти поради положението на зависимост, емоционална обвързаност и други подобни причини, които често могат да направят практически невъзможно организирането на обвинението от негова страна“, се казва в становището на прокуратурата.

Проектът на социалистите предвижда изменения в два текста от НК. Първият е особената разпоредба на чл.161, чиято първа алинея в момента предвижда, че „за телесна повреда по чл. 129, 132, 133 и 134, причинена на възходящ, низходящ, съпруг брат или сестра, наказателното преследване се възбужда по тъжба на пострадалия“.

БСП предлага преследването на средната телесна повреда, причинена от роднина, да бъде уредно във втората алинея на чл.161 НК и тя да звучи така: „За телесна повреда по чл. 129, причинена на възходящ, низходящ, съпруг, брат или сестра, както и за престъпления по чл. 133, чл. 135, ал. 1, 3 и 4 и чл. 139 – 141 наказателното преследване от общ характер се възбужда по тъжба на пострадалия до прокуратурата и не може да се прекрати по негово искане“.

Прокуратурата тя изразява принципна подкрепа и за предложението за промяна на чл. 296, ал. 1 от НК. Законопроектът на БСП предвижда да се създаде квалифициран, по-тежко наказуем, състав на престъплението по чл.296, ал.1 НК – „който попречи или осуети по какъвто и да е начин изпълнението на съдебно решение или не изпълни заповед за защита от домашното насилие или Европейска заповед за защита, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба до пет хиляди лева“. Идеята на левицата е, ако някой повторно попречи или осуети изпълнението на решение на съда или на заповед за защита от домашно насилие, наказанието да от една до пет години затвор.

Преди около две седмици социалистите внесоха нов законопроект, този път за изменение и допълнение на Закона за защита от домашно насилие. С проекта от левицата предлагат в ЗЗДН да се запише, че във всяка област има най-малко един кризисен център за пострадали от домашно насилие. А с друга промяна в него изрично се предвижда, че Националната програма за превенция и защита от домашно насилие трябва да съдържа като мярка изграждането, поддържането и управлението на такива центрове.

Повече информация по темата и линк към оригиналния текст на становището на прокуратурата ще намерите тук.

Водещият принцип в новия антикорупционен закон е да се следват парите, имуществото, а не лицата, осъществили престъпление

На среща със студенти от юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) заместник-министърът на правосъдието Евгени Стоянов очерта основните принципи и очакван ефект от прилагането на новия Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. В дискусията, посветена на новия антикорупционен закон, участие взеха още проф. Димитър Радев и деканът на юридическия факултет на УНСС доц. Живко Драганов.

„Заложен е водещият принцип да се следват парите, имуществото, а не лицата, осъществили престъпление. В закона е поставен акцент върху декларирането на определени факти и обстоятелства от страна на лицата, заемащи висши публични длъжности. Декларираните факти и обстоятелства стават публично достояние. А при несъответствие между декларираното и действителното положение ще се развиват производства, които могат да доведат и до отнемане на имущество.“ –  заяви заместник-министър Стоянов пред студентите.

По думите му една от основните цели е превенция срещу корупционните практики. На въпрос на студент Стоянов заяви, че новият орган няма да има разследващи функции, тъй като това е в сферата на наказателното право и се осъществява от органите, които по Конституция са овластени да разкриват и разследват престъпления.

Повече подробности по темата четете тук.

Държавен вестник, брой 15 от 16.02.2018 г.

Държавен вестник, брой 15 от 16.02.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Полезно от ДВ (бр. 15 от 16.02.2018 г.)

В днешния 15 брой на „Държавен вестник“ е обнародван нов Закон за пазарите на финансови инструменти, с който се въвеждат изискванията на европейска директива за пазарите на финансови инструменти и се въвеждат мерки по прилагането на европейски регламент. Целта е да се увеличи прозрачността на пазарите на финансови инструменти, по-добра защита на инвеститорите, укрепване на доверието и недопускане на нерегламентирана търговия с финансови инструменти.

Разширява се кръгът на финансовите инструменти, като са включени някои стокови и други деривати, както и някои видове енергийни договори. Надгражда се сега съществуващият правен режим на организацията и дейността на инвестиционните посредници и регулираните пазари на ценни книжа. Въвеждат се нови изисквания за управлението и представителството на инвестиционния посредник, подробни изисквания за добра репутация, професионална квалификация и опит на членовете на управителните и контролните органи на инвестиционния посредник. Дава се възможност инвестиционните посредници да сключват договори с обвързани агенти, които да предоставят определени услуги от името на един инвестиционен посредник на негова пълна и безусловна отговорност.

Новият закон въвежда изисквания към информацията, която инвестиционният посредник е длъжен да предоставя на клиентите и потенциалните клиенти, както и за извършване на оценка за уместност и целесъобразност. Предвижда се създаването на нов вид многостранна система за търговия – пазар за растеж. Целта е да се насърчава малкият и средният бизнес да набира капитал чрез капиталовия пазар.

С преходните и заключителните разпоредби на новия Закон за пазарите на финансови инструменти се изменя Търговският закон, като промените влизат в сила от днес. Промените са спешни, тъй като в момента има проблем с продажбите и прехвърлянето на дялове или цели предприятия, който произтича от изисквано удостоверение, което трябва да докаже липсата на задължения на собственика към работниците и служителите.

Законът обаче не регламентира кой трябва да издава това удостоверение, а без него сделките не могат да се впишат в Търговския регистър. В нова алинея 4 на член 16 се посочва, че декларацията се утвърждава от министъра на правосъдието и министъра на труда и социалната политика, което обаче тепърва предстои да бъде направено.

Архив