Държавен вестник, брой 13 от 07.02.2023 г.

Държавен вестник, брой 13 от 07.02.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 13 от 07.02.2023 г.)

В брой 13 на “Държавен вестник” се допълва Законът за здравното осигуряване.

Определят се критерии за класифициране на приоритетни многопрофилни лечебни заведения за болнична помощ, които осигуряват достъп до дейности от пакета, гарантиран от бюджета на НЗОК.

Националните рамкови договори вече трябва да съдържат изисквания относно основните трудови възнаграждения на медицинските специалисти, работещи в лечебни заведения за болнична помощ в изпълнение на договори с НЗОК, които са не по-малко благоприятни от предвидените в колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“. Договорите ще включват и методика за финансиране на медицински персонал в лечебни заведения, които извършват медицински дейности в отдалечени, труднодостъпни райони или единствени изпълняват съответната дейност в общината, както и в лечебните заведения за болнична помощ.

В срок до шест месеца от влизането в сила на Закона за допълнение на Закона за здравното осигуряване Министерският съвет трябва да приеме изменения и допълнения в Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ.

 В този брой се изменя Решение № 642 на Минис­терския съвет от 2016 г. за утвърждаване на образци на регистрационни карти, които се издават от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет.

Срокът на валидност на регистраци­онните карти на чужденците с предоста­вена временна закрила, който изтича до 24 февруари 2023 г., се удължава до 31 март 2023 г.

Нова регистрационна карта може да им бъде издадена както след, така и преди изтичането на удължения до 31 март 2023 г. срок по искане на разселените лица от Украйна.

 

 

 

Държавен вестник, брой 12 от 03.02.2023 г.

Държавен вестник, брой 12 от 03.02.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 12 от 03.02.2023 г.)

В брой 12 на “Държавен вестник” е обнародван Правилникът за администрацията на европейските делеги­рани прокурори в Република България.

С изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 62 от 2022 г.) е създадена нова ал. 10 на чл. 136 ЗСВ. Същата постановява, че за осъществяване на своите функции по Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ, L 283/1 от 31 октомври 2017 г.), европейските делегирани прокурори се подпомагат от самостоятелна администрация. По предложение на европейския прокурор от България в колегията на Европейската прокуратура пленумът на Висшия съдебен съвет приема правилник за администрацията на европейските делегирани прокурори.

Посочените нормативни изменения и допълнения са основание за приемането на нов нормативен акт – Правилник за администрацията на европейските делегирани прокурори.

С този акт се цели определянето на звената в новата администрацията, разписването на функционалните им характеристики, уреждането на организацията на работата на отделните структурни единици, редът за провеждане на конкурси, условията за несъвместимост за съдебните служители и условията за атестирането им.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва Наредба № 5 от 2019 г. за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специ­фичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и за водене на регистри на производителите и контролира­щите лица.

Основните заинтересовани страни от промените в наредбата са Министерството на земеделието, производителите на земеделски продукти и храни със защитени географски означения и на храни с традиционно специфичен характер и контролиращите лица на защитените продукти и храни.

Създава се национална процедура за преглед и одобрение на стандартни изменения на продуктовата спецификация на географски означения. Производители на земеделски продукти, храни със защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер, които са заличени от съответния национален регистър, ще имат възможност отново да бъдат вписани при по-лека процедура, като подадат писмено заявление за регистация до компетентното звено в Министерството на земеделието.

Отпадането на проверката на място при производителите на земеделски продукти и храни със защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер, които са заличени от съответния регистър и са подали заявление за повторно вписване представлява значително намаляване на административната тежест за тази категория лица.

 

 

 

Държавен вестник, брой 11 от 02.02.2023 г.

Държавен вестник, брой 11 от 02.02.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 11 от 02.02.2023 г.)

В извънредния брой 11 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Законът за енергетиката.

Новата правна уредба за съхранение на електроенергия, въведена с Директива 2019/944/ЕС и националната разпоредба в ЗЕ, приета въз основа на Директивата играе важна роля за насърчаване на напредъка в областта на съхранението на електроенергия.

С направените промени се въвежда класифициране на съхранението на енергия като една от електроенергийните дейности (в допълнение към дейностите по производство, търговия, дейности на системен оператор, дейности на оператор на разпределителната система и дейности на оператор на електроенергийния пазар). Понастоящем има правна празнина по отношение на регулирането на съхранението на енергия в България. На практика съхранението на енергия често се класифицира като генериране. Направените промени целят да се подобри правната сигурност и предвидимостта за участниците на пазара. Допълнени са и норми относно собственост на съоръжения за съхранение на енергия.

В текущия брой на ДВ се изменя и допълва Гражданският процесуален кодекс.

Предвижда се връчването на адвокат да става лично в неговата кантора или на всяко място, където той се намира по служба. Връчването в кантората може да се извърши на всяко лице, което работи или сътрудничи на адвоката. При удостоверяване на връчването връчителят ще посочва името и качеството на получателя. Връчването на адвокат ще може да се извър­ши и само електронно на посочен електронен адрес за връчване.

Съгласно направените промени изпълнителният лист ще се издава в елек­тронна форма и ще се подписва от съдия от съот­ветния съд. Когато издаването на изпълнителен лист в електронна форма не е възможно, ще се издава изпълнителен лист в един екземпляр на хартиен носител. След издаването на изпълнителния лист в електронна форма съдебните изпълнители и държавните учреждения, до които е подадено искане за плащане ще получават достъп до него чрез Единния портал за елек­тронно правосъдие.

Всички процесуални действия в заповедното производство ще се извършват в електронна форма и всички актове на съда в производството, включително заповед за изпълнение и изпълнителен лист, ще се издават в електронна форма, освен когато изрично е предвидено друго. Заявителят и длъжникът ще могат да из­вършват процесуални действия и писмено на хартиен носител, освен когато изрично е предвидено друго.

В настоящия брой на ДВ се изменя и допълва и Законът за ме­диацията.

Съгласно промяната законът ще урежда и процедурата по ме­диация по висящи съдебни дела.

В текста на закона е добавена нова Глава шеста „Медиация по висящи съдебни дела“.

В случаите и при условията, предвидени в закон, съдът ще задължава страните по висящо съдебно дело да участват в първа среща в процедура по медиация, която ще се осъществява в съдебен център по медиация към съответния съд. Извън посочените случаи процедура по медиация в съдебен център по медиация ще може да се провежда и по инициатива на страните по висящо съдебно дело.

Държавен вестник, брой 10 от 31.01.2023 г.

Държавен вестник, брой 10 от 31.01.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 10 от 31.01.2023 г.)

В брой 10 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредбата за медицинската експертиза.

С промяната в наредбата родителите на деца до 12-годишна възраст ще могат да ползват болничен лист за временна неработоспособност, когато детето е върнато от детско заведение или училище поради карантина. Досега тази възможност имаха само родителите на деца, посещаващи детско заведение.

Промяната в някои отправни точки за оценка на трайно намалената работоспособност и на вида и степента на увреждане в проценти ще допринесе за по-справедливото оценяване по тези заболявания, както и за прецизиране на случаите, при които с категоричност трябва да се определи пожизнен срок на инвалидност и/или чужда помощ.

Променя се методиката за прилагане на отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност (вида и степента на увреждане) в проценти. Същественото в тази промяна е отчитането на всяко едно увреждане в общата оценка, като новият начин на нейното изчисляване отразява най-високия процент на най-тежкото увреждане, към който се прибавят 20% от сбора на процентите на всички съпътстващи увреждания.

В този брой се изменя и допълва и Законът за българския жестов език.

Съгласно направената промяна преводач от и на български жестов език може да бъде и лице с придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалността „Български жестов език“ от професи­онално направление „Филология“.

В закона е въведена нова разпоредба съгасно кято правото на безвъзмездна преводаческа услуга е лично. Отказът от това право, както и прехвърлянето му са недействителни. Полученият непаричен доход от глухото или сляпо-глухото лице чрез осигурената без­възмездна преводаческа услуга няма да се облага с данък по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Размерът на заплащането на един час преводаческа услуга ще бъде 5 на сто от минималната работна заплата, установена за страната за съответната година.

В новия брой на ДВ е обнародвано Решение № 1 от 24 януари 2023 г. по конституционно дело № 17 от 2022 г.

Конституционният съд е сезиран от глав­ния прокурор на Република България. Поискано е установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 240а, ал. 7 от Наказателния кодекс (НК), която гласи: „Превозното или преносното средство, послужило за превозването или пренасянето на предмета на престъплението, се отнема в полза на държавата и когато не е собственост на дееца, освен ако стойността му явно не съответства на тежестта на престъплението“ в частта „и когато не е собственост на дееца“.

Съдът счита, че при вече обяве­ните за противоконституционни разпоредби на българския наказателен закон за отнемане на превозни или преносни средства на трето лице, което не е знаело, нито е могло да знае или е било длъжно да знае, че вещта му ще се използва за извършване на престъпление, на още по-силно основание би следвало да се приеме за противоконституционна разпо­редбата на чл. 240а, ал. 7 НК по отношение на превозни или преносни средства, които са използвани за преместване на предмета на престъплението след извършване на изпълни­телното деяние добив на природни богатства по смисъла на чл. 240а, ал. 1 НК.

Предвид изложените съображения, КС обявява за противоконституционна разпоредбата на чл. 240а, ал. 7 от Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр. 26 от 2.04.1968 г.; посл. изм. и доп., бр. 53 от 8.07.2022 г.) в частта „и когато не е собственост на дееца“.

 

 

 

Държавен вестник, брой 9 от 27.01.2023 г.

Държавен вестник, брой 9 от 27.01.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 9 от 27.01.2023 г.)

В брой 9 на “Държавен вестник” се изменя Наредба № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и реха­билитация.

Лицата, осигурени за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест придобиват право на парични помощи за профилактика и рехабилитация, ако за тях са били внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица – внесени дължимите осигурителни вноски за период от шест последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда профилактиката и рехабилитацията.

В периода от шест календарни месеца ще се включва времето през което самоосигуряващите се лица, които се осигуряват за общо заболяване и май­чинство, са получавали парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст, осиновяване на дете до 5-годишна възраст и отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя), и периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст, осиновяване на дете до 5-годишна възраст и отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя), през които не са имали право на парично обезщетение.

В настоящия брой на ДВ се изменя и допълва Наредбата за специално ползване на пътищата.

С промените се цели улесняване на административното обслужване на гражданите и бизнеса. Отпада изискването за предоставяне на информация или документи, които са налични при административен или друг орган, които ще се осигуряват служебно. Част от документите ще се съгласуват по служебен път с органите на Министерството на вътрешните работи.

С измененията се дава възможност, по изключение и при спазване на допълнителни мерки за безопасност, да се изграждат нови пътни връзки към търговски крайпътни обекти в зоните за престрояване преди кръстовища и пътни възли, шлюзове, връзки на пътни възли и уширени пътни участъци, предназначени за кацане на самолети.

Въвежда се облекчена процедура за издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на търговски крайпътен обект. С промените в наредбата се стандартизират услугите на общините, свързани със специалното ползване на пътищата, прецизират се текстове и тя се привежда в съответствие с вече направени изменения в нормативната уредба.

В текущия брой на ДВ е обнародвано Решение № 3799 от 20 април 2022 г. по административно дело № 6299 от 2021 г.

Разпоредбата на чл. 73, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата (ПЗДвП) в оспорената редакция гласи, че при избиране на скоростта на движение на водача на пътно превозно средство е забранено да превишава следните стойности на скоростта в км/час по автомагистрала, а именно: категория А – 100 км/час, категория В – 120 км/час, категории С, D – 100 км/час, категории В+Е, С+Е, D+Е – 100 км/час. Следователно, по своята същност тази разпоредба съдържа правило за поведение, което определя максималната скорост за движение на водача на пътно превозно средство – категория В, по автомагистрала.

Оспорен е текст от ПЗДвП, който противоречи на нормативен акт от по-висока степен, а именно Закона за движението по пътищата (ЗДвП). Несъответствието на подзаконо­вия текст от Правилника с нормативен акт от по-висока степен – ЗДвП в посочената редакция, е основание за отмяната на чл. 73, ал. 1 от ЗДвП. С оглед спазване принципите на достъпност, публичност и прозрачност, последователност и предвидимост, уредени в АПК, изричната отмяна на чл. 73, ал. 1 от ППЗДвП е гаранция за правна сигурност в обществото. Във вързка с посочените обстоятелства ВАС отменя чл. 73, ал. 1 от Правилника за при­лагане на Закона за движението по пътищата, в таблич­ната част, в която е посочено: „категория В…, по автомагистрала 120 км/час“.