Архив на ‘Законодателни промени’

Полезно в ДВ (бр. 23 от 19.03.2019 г.)

В днешния 23-ти брой на „Държавен вестник“ е обнародвано Решение № 3 от 7 март 2019 г. по конституционно дело № 16 от 2018 г., съгласно което въведената от 1.01.2019 г. с промени в Закона за държавния служител (ЗДС) забрана пенсионери да работят в администрацията е противоконституционна.

Промяната в Закона за държавния служител беше въведена с преходни разпоредби в Закона за държавния бюджет за 2019 г. и с нея бе въведено ново изискване за несъвместимост на държавните служители – да са упражнили правото си на пенсия. В мотивите си КС отбелязва: „Несъвместимостите са съществени ограничения на правата на гражданите и поради това те трябва да бъдат установени със закон само по съображения, свързани със защита на друг конституционно значим интерес, какъвто в случая не е налице“.

Обнародвано е Постановление № 44 от 14 март 2019 г. за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища, което определя общите условия, на които да отговарят кандидатите за преподаватели по български език и литература в чуждестранните университети.

Те могат да бъдат изпратени от държавни висши училища, които имат акредитация в професионални направления от област „Хуманитарни науки“ и сключено споразумение за командироване на преподаватели с Министерството на образованието и науката. Срокът, в който ще могат да обучават, е до две години. При определени условия командировката може да бъде удължена с още до 2 години.

Държавен вестник, брой 23 от 19.03.2019 г.

Държавен вестник, брой 23 от 19.03.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

В днешния брой на „Държавен вестник“ е обнародван нов Закон за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г., който урежда подготовката, организацията и провеждането на преброяването на земеделските стопанства в България през 2020 г.

Целта е да се изготви интегрирана статистика за установяване на структурата на земеделските стопанства, осигуряване на актуални данни за усъвършенстване на държавната политика в областта на земеделието и др. Ще се събират данни за земеделското стопанство и неговите стопани и управители, както и информация за ползваната земя, отглежданите животни, ползваната земеделска техника, работната сила и др.

Анкетирането на земеделските стопанства ще започне в 8.00 часа на 1 септември 2020 г. и ще приключи в 20.00 ч. на 18 декември 2020 г. От 8.00 ч. на 1 септември до 24.00 ч. на 18 септември анкетирането ще се извършва онлайн, а от 19 септември до 18 декември – от анкетьор чрез интервю.

Контролът за изчерпателност на събраната информация и за точност при попълването на данните в статистическия въпросник започва на 2 септември 2020 г. и завършва три месеца след края на анкетирането. Физическите лица, които откажат да предоставят съответните данни, ще се наказват с глоба от 1000 до 2000 лв., а за юридическите лица и едноличните търговци санкциите ще са от 3000 до 6000 лв.

Обнародвани са и две нови наредби за придобиване на квалификация по професиите „Екскурзовод“ и „Химик-технолог“, с които се определят единните изисквания, необходими за упражняване на професиите, които са задължителни за всички обучаващи институции, имащи право да организират обучение, завършващо с издаване на Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение.

Държавен вестник, брой 22 от 15.03.2019 г.

Държавен вестник, брой 22 от 15.03.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Полезно в ДВ (бр. 21 от 12.03.2019 г.)

В днешния 21-ви брой на „Държавен вестник“ са обнародвани измененията и допълненията в Изборния кодекс, след като Народното събрание преодоля ветото на президента.

Окончателните промени са: прагът за преференциалния вот бе увеличен; номерата пред партиите и коалициите в интегралната бюлетина остават, но те ще се различават от тези на преференциите и за конкретен кандидат ще гласуваме с трицифрено число; на евроизборите през май трябва да се осигурят 3000 машини, а за местния вот на есен – 6000; без видеонаблюдение и без огласяване на социологически данни в деня за размисъл и този на вота.

Обнародвана е нова Наредба № 2 от 28 февруари 2019 г. за реда за подаване и разглеждане на заявления за отпускане на парични помощи на децата на медалисти, чието право за получаване на пожизнени месечни премии по Закона за физическото възпитание и спорта е прекратено поради смърт. Тя регламентира съвсем нова материя, която досега не е била предмет на нормативна регламентация.

Право на месечна парична помощ имат: ненавършилите пълнолетие деца по смисъла на чл. 5, ал. 1 и 2 от Закона за наследството на медалисти, прекратили активна състезателна дейност, чието право за получаване на пожизнени месечни премии е прекратено поради смърт; деца по смисъла на чл. 5, ал. 1 и 2 от Закона за наследството на медалисти, прекратили активна състезателна дейност, чието право за получаване на пожизнени месечни премии е прекратено поради смърт, които са студенти в редовна форма на обучение във висше училище до навършване на 25-годишна възраст.

Държавен вестник, брой 21 от 12.03.2019 г.

Държавен вестник, брой 21 от 12.03.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Хомеопати, диетолози и масажисти ще доказват, че нямат психически отклонения

Медицинско свидетелство за психично здраве ще трябва да представят пред регионалните здравни инспекции кандидатите за разрешително да практикуват алтернативна медицина. Това предвиждат промени в Закона за здравето, които предлага правителството.

 Те са част от пакета от 147  промени в различни закони, с които екипът на вицепремиера Томислав Дончев цели намаляване на административната тежест и изискването на по-малко документи от администрацията, когато оказва услуга на граждани или фирми.
 За разлика от мнозинството кандидати за разрешителни и лицензии обаче алтернативните лечители ще трябва да дават повече доказателства за дейността си пред регионалните здравни инспекции. Освен свидетелство, че не са луди, те задължително ще придружават заявленията си с информация за гражданството им, номер и издател на дипломата за висше образование, а когато не са български граждани – и свидетелство за съдимост. Иначе от миналата година със законови промени на чиновниците бе забранено да изискват свидетелство за чисто съдебно минало от български граждани и администрациите вече правят служебно справката.
На регистрация като алтернативни лечители подлежат всички, които практикуват хомеопатия, използване на нелекарствени продукти, нетрадиционни масажи и физикални терапии, акупунктура, ирисова или пулсова диагностика, диететика и лечебно гладуване.
Данните на всички алтернативни лечители ще бъдат вкарани в специален регистър, предвиждат още поправките.
Какви други нововъведения за намаляване на административната тежест за гражданите предвижда законопроектът, четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 20 от 8.03.2019г.)

В днешния 20-ти брой на „Държавен вестник“ е обнародван нов Закон за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021. В закона се регламентират подготовката, организацията и провеждането на преброяването през 2021 година. Установяват се общи правила за събиране, обработване и разпространение на данни за населението и жилищния фонд, определят се задълженията и отговорностите на органите на преброяването, преброителите и контрольорите.

За референтна дата, към която ще се отнасят събраните по време на преброяването данни, е определен 22 януари 2021 г., а самото изследване ще се проведе в периода от 22 януари до 15 февруари 2021 година. За втори път в страната ни преброяването ще се проведе на два етапа – първият (22 – 31 януари 2021 г.) ще дава възможност за попълване на електронна преброителна карта, а във втория (1 – 15 февруари 2021 г.) ще се извършват посещения на домакинствата, сградите и жилищата от преброители.

Обнародвани са промени в Закона за железопътния транспорт, които целят транспонирането на европейска директива и касаят издаването на единен сертификат за безопасност. Съгласно директивата сертификатът може да бъде издаван както от Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз, така и от националния орган по безопасността – Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“.

Съгласно текстовете Национална компания „Железопътна инфраструктура“ си сътрудничи с основните управители на железопътна инфраструктура от другите държави – членки на Европейския съюз, като участва в мрежа на основните управители на железопътна инфраструктура. Дейността на мрежата се координира от Европейската комисия. Използването на железопътната инфраструктура се извършва от лицензирани железопътни превозвачи, които притежават сертификат за безопасност, като те ще имат право да извършват превоз на пътници между железопътни гари, разположени в държави-членки на Европейския съюз, включително между железопътни гари, разположени на територията на Република България.

                Публикувани са промени в Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания, които касаят: модела на диференцирано подпомагане, който се изразява в отпадането му при Схемата за обвързана подкрепа за биволи и регламентирането в чл. 28 на прилагането на модулиран размер на подпомагането; промяна в начина на доказване на реализация при схемите за обвързана подкрепа на месодайни животни; промяна в изискваните добиви от мляко от допустимо животно, респективно изискване за реализация на пазара на допустимо животно по отношение количеството мляко/брой животни и по отношение породите и предназначението на животните и т. н.

 

Държавен вестник, брой 20 от 08.03.2019 г.

Държавен вестник, брой 20 от 08.03.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Полезно в ДВ (бр. 19 от 5.03.2019 г.)

В днешния 19-ти брой на „Държавен вестник“ е обнародвано Решение № 2 от 21.02.2019 г. на Конституционния съд, с което той обяви за противоконституционен чл. 230, ал. 1 от Закона за съдебната власт. Разпоредбата гласи: „В случаите по чл. 132 от Конституцията на Република България, когато съдия, прокурор или следовател е привлечен като обвиняем, съответната колегия на Висшия съдебен съвет временно го отстранява от длъжност до приключване на наказателното производство“.

В решението си Конституционният съд казва, че временното отстраняване от длъжност на магистратите с повдигнато обвинение не е принудителна административна мярка, нито такава на процесуална принуда, каквото е отстраняването от съда по чл. 69, ал. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс, който е приложим и спрямо магистратите. КС напомня, че едно от основанията за освобождаване на магистрат от длъжност е за накърняване на имиджа на съдебната власт и компетентна да стори това е съответната колегия на ВСС по определен в закона ред.

Обнародвана е нова Наредба № 8121з-194 от 21 февруари 2019 г. за определяне на реда за взаимодействие по обмен на информация, анализиране на пътнотранспортните произшествия с участие на деца и набелязване на мерки за тяхното ограничаване и намаляване на последствията.

Целта на наредбата е подобряване на условията за: безопасно движение на децата по пътищата, отворени за обществено ползване, и по улиците в населените места; безопасност на децата при участието им в организирани дейности на обществени места; ограничаване броя на пътнотранспортните произшествия с участието на деца и на пътнотранспортния травматизъм; оптимизиране на процесите по възпитание в култура на поведение и обучение по безопасност на движението по пътищата; установяване и обезопасяване на пътните участъци с потенциална опасност от настъпване на пътнотранспортни произшествия с деца; изпълнение на програми или проекти и за провеждане на кампании, инициативи и други дейности, насочени към детската безопасност при движението по пътищата.

Обнародван е нов Правилник за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса, тъй като от 31.03.2019 г. Център „Фонд за лечение на деца“ преминава към НЗОК. С новия правилник ще се запази броя на дирекциите и те отново ще бъдат шест, но ще се промени същността им.

Идеята е в здравния фонд най-накрая да се оформи аналитично звено, което да очертава проблемите пред касата и да предлага начини за решаването им. То ще се казва „Анализ, планиране и прогнози на дейността на НЗОК“. В една структура ще се слее болничната и извънболничната помощ, като тя ще се казва „Методология на медицинските дейности и на денталните дейности“. Останалите дирекции ще запазят предмета си на дейност – бюджет, лекарствена политика, лечението в чужбина и информационни технологии.

Архив