Полезно в ДВ (бр. 14 от 18.02.2020 г.)

В новия 14-ти брой на „Държавен вестник“ са обнародвани широко обсъжданите промени в Закона за хазарта, които влизат в сила три дни след обнародването на изменителния закон.

Лотарийните игри, с изключение на томбола, бинго, кено и техните разновидности, издадени на организатори, различни от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, се прекратяват и съответните удостоверения се обезсилват. Печалбите от игрите, които не са изплатени до влизането в сила на закона, се изплащат според съответните условия и правила.

С влизането в сила на промените в закона спира и разпространението и продажбата на билети, фишове, талони или други удостоверителни знаци за участие в игрите от организатори, различни от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“. В 6-месечен срок от влизането в сила на промените лицата привеждат дейността си в съответствие с тях.

Обнародвани са и промените във Валутния закон, с който се изменя Законът за Българската народна банка във връзка с преговорите за присъединяване на страната ни към т.нар. чакалня на еврозоната.

От датата на участие на България в механизма за обменните курсове ЕRM II официалният валутен курс на лева към еврото ще бъде равен на централния курс между еврото и лева, договорен съгласно резолюцията на Европейския съвет за установяване на механизъм на обменните курсове и на Икономическия и паричен съюз Амстердам и споразумението в  националните централни банки на държавите членки извън еврозоната за определяне на процедурите за работа на механизма на обменните курсове.

С  решение на парламента обаче България ще води преговори с изричното настояване, че запазва курса си към днешна дата – 1.953 лева за едно евро.

Промени има и в Наредбата за опазване на околната среда в морските води, които са свързани с промени в европейското законодателство. В резултат на измененията се очаква по-добро планиране и остойностяване на мониторинга и мерките за постигане на доброто състояние на морската околна среда, устойчиво развитие и продуктивност на морските екосистеми, обезпечаване на устойчиви нива и възпроизводимост на морските ресурси.

Държавен вестник, брой 14 от 18.02.2020 г.

Държавен вестник, брой 14 от 18.02.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Без давност за криминална приватизация и престъпни концесии искат от Атака

Да отпадне давността за престъпления, свързани с приватизацията и концесиите, предлагат петима депутати от „Атака“ с внесени в НС промени в наказателния кодекс.

Предложенията изменения идват, след като главният прокурор нареди на ДАНС  пълна проверка на целия приватизационен процес. Както стана ясно обаче, такива анализи вече няколко пъти са правени, като установените в хода на инспекцията престъпления се оказаха невъзможни за преследване от закона именно заради изтеклата давност.

Сега, в подкрепа на действията на прокуратурата и Гешев, от „Атака“ предлагат давността да отпадне, в частност за онези, имащи качеството на длъжностни лица по смисъла на чл.93, т.1 от НК. Относно престъпните състави, вносителите заявяват, че предложението има значение само за деяния, криминализирани по сега действащия НК, с оглед на принципа, че никой не може да бъде преследван за деяние, което не е било прогласено за престъпление към момента на извършването му (чл.5, ал.З от Конституцията), т.е. предложението е свързано именно с времевите предели на действие на този НК.

Повече подробности по темата четете тук.

Кабинетът и министрите да могат да искат тълкувателни решения

Министерският съвет и всички министри да могат да сезират двете върховни съдилища с искане да излязат с тълкувателно решение по въпрос, по който има противоречие в практиката. Тази промяна в Закона за съдебната власт подкрепи днес Висшият съдебен съвет.

Измененията в ЗСВ се правят с преходните и заключителни разпоредби на мащабния проект за промени в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Във ВСС във фокуса на вниманието беше поставено изменението в чл. 125 от ЗСВ, който определя кой може да сезира двете върховни съдилища с искане да приемат тълкувателно решение, освен Министерския съвет и министрите се добавят и „колективните органи на власт, създадени със закон, когато имат правомощия по прилагане на съответния закон“. Това означава, че и самият ВСС ще получи правото да иска тълкуване от Върховния административен съд при противоречива практика по съдебния закон.

ВСС обаче обърна внимание, че в закона трябва изрично да се уточни, че става дума за централни колективни органи на власт, защото в противен случай това право ще получат и всички общински съвети в България.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 13 от 14.02.2020 г.)

В новия брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за защита на потребителите, които влизат в сила от днес, с изключение на някои текстове, които влизат в сила от 1 септември 2020 г. Измененията имат за цел да осигурят прилагане на разпоредбите на европейски регламент за сътрудничеството между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите.

Ще бъде определен орган, който да изпълнява функциите на единна служба за връзка и да координира дейността на компетентните органи по смисъла на регламента. Ще бъдат предоставени минимални правомощия на компетентните органи за разследване на нарушения на законодателството, както и на Комисията за защита на потребителите – тя ще може да разпорежда сваляне на онлайн съдържание в случаи на нелоялни практики от страна на електронни търговци.

Комисията ще има право да сваля онлайн съдържание, когато санкциониран търговец продължи да подвежда с невярна информация и когато извършва нелоялна конкуренция. Решението ще се публикува на интернет страницата на комисията в деня на издаването му и моментално се уведомява търговеца, който е отговорен за нарушението. Ако до три дни от уведомяването търговецът не се съобрази с взетото решение, председателят на КЗП издава заповед, с която разпрорежда на доставчиците на хостинг услуги да премахнат, блокират или ограничат достъпа до онлайн интерфейса на нарушителя. Освен това, доставчиците на хостинг услуги ще имат задължение да изпълнят заповедта също в срок до три дни от уведомяването им.

Промени има и в Закона за платежните услуги и платежните системи, с които се обезпечава регулярното получаване на информация от доставчици на услуги, които извършват дейност в ограничена мрежа, или от доставчици на електронни съобщителни мрежи или услуги, както и изменения поради необходимост от регламентация на реда за вписването им в Регистъра на Българската народна банка.

Регламентира се и извършването на сетълмент на определени платежни операции с карти в лева в платежната система RINGS, произтичащо от съображения за сигурност и ефективност на платежните системи, както и избягване на формиране на валутно-курсови разлики. Предвижда се тези промени, свързани с клиринга и сетълмента на платежни операции с карти в левове, да влязат в сила в шестмесечен срок от обнародване на измененията.

Обнародвани са промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност с цел актуализиране на националните мерки и решаване на някои спешни въпроси с оглед актуалната епизоотична обстановка в страната.

Отпада изискването стопаните да подават лично заявление за регистрация в Областната дирекция по безопасност на храните. С цел улеснение то ще се подава при кмета или кметския наместник, който от своя страна ще има 10-дневен срок да го предостави в ОДБХ. Актуализирани са процедурите по лицензиране на употребата, производството, търговията на едро и дребно с ВМП.

Публикувано е Решение № 1 от 4 февруари 2020 г. по конституционно дело № 17 от 2018 г., с което Конституционният съд отхвърля искането за обявяване на противоконституционност на разпоредби от Закона за бюджета на НЗОК за 2019 г., с които се изменят редица здравни закони, тъй като дванадесетте съдии се разделиха по равно в мнението си и не успяха да излязат с единно становище.

„Конституционният съд е отклонил в една част искането на 66-те народни представители от 44-тото Народно събрание за установяване на противоконституционност на разпоредби, приети със Закона за бюджета на НЗОК 2019 г., а по отношение на останалите атакувани разпоредби искането за установяване на противоконституционност е отхвърлено поради липса на необходимото конституционно мнозинство от 7 гласа за формирането на общи мотиви“, пише в решението на съда.

Държавен вестник, брой 13 от 14.02.2020 г.

Държавен вестник, брой 13 от 14.02.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Главният прокурор иска политиците да променят Конституцията заради приватизацията

Главният прокурор Иван Гешев каза, че е важно политиците да променят законодателството, а ако трябва и Конституцията, за да може да се търси наказателна отговорност за приватизацията.

Вчера обвинител №1 възложи на Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) да извърши пълна проверка на целия приватизационен процес и на последващия контрол, като тя ще обхване всички сделки, плащанията по тях и следприватизационния надзор, без да има ограничения колко назад във времето да се върнат проверяващите. Решението беше приветствано в парламента, както от управляващите, така и от опозицията.

Същата проверка беше извършена преди 2 години от тогавашния главен прокурор Сотир Цацаров и показа, че основните проблеми са свързани с липсата на единен орган, който да подготвя, сключва и контролира сделките, както и с възможността да се сключват анекси, с които впоследствие се изменят основни изисквания като брой поддържани работни места, намаляване на цената на задълженията за инвестиции и т.н.

За наказателна отговорност обаче давността от 10 години отдавна е изтекла за повечето приватизационни сделки. По този повод Гешев коментира днес, че целите са да се образуват дела за сделки, за които има данни за престъпления и давността не е изтекла, както и да бъдат информирани гражданите какво се е случило през тези 30 години. С проверките ще бъдат натоварени не само ДАНС, но и МВР, Сметната палата и Министерството на икономиката.

Повече подробности по темата четете тук.

Държавен вестник, брой 12 от 11.02.2020 г.

Държавен вестник, брой 12 от 11.02.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Парламентът окончателно забрани частните лотарии

Частните лотарии вече са окончателно забранени, след като днес парламентът прие и на второ четене промените в Закона за хазарта, с които държавата става монополист в лотарийните игри чрез „Българския спортен тотализатор“.

Законопроектът на лидера на НФСБ Валери Симеонов беше приет без дебати в парламента и влиза в сила след обнародването му в „Държавен вестник“.

Той предвижда, че от деня на влизането му в сила, лицензите за организиране на лотарийни игри на частните оператори се прекратяват, а удостоверенията се обезсилват. Промените не засягат единствено игрите томбола, бинго, кено и техните разновидности.

Издадените до момента билети и талони, които още не са продадени, трябва да бъдат унищожени до края на годината. От влизането на закона в сила трябва да бъдат прекратени разпространението и продажбата им.

Българите да спрат да си купуват талони, защото спирането на продажбата им става след обнародването на Закона за хазарта следващата седмица. Очакваме следващата седмица законът да бъде публикуван и да се прекрати и да се изземат всички талони от всички места, където се продават в момента, освен тези на спортния тотализатор“, каза Симеонов след приемането на промените.

Депутатите отказаха да гласуват текстове, с които да въведат мерки за специална защита на спечелилите до момента по-големи суми от частните лотарии, които не са изплатени напълно.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 11 от 7.02.2020 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за съдебната власт, чрез които се създават помощни атестационни комисии към съдилищата. Те ще имат за цел да подпомагат Комисията по атестирането и конкурсите при съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, като се намалява броя на атестациите и поводите, по които ще се извършват.

Няма да се налага автоматично временно отстраняване от длъжност на съдии, прокурори и следователи заради образувано наказателно производство срещу тях, както сега, а ще става след преценка на съответната колегия на Висшия съдебен съвет. Ще се дава задължително възможност на засегнатия магистрат за изслушване или депозиране на писмено становище.

Други изменения в Закона за съдебната власт предвиждат при изтичане на мандата или предсрочно прекратяване – член на ВСС ще трябва в 14-дневен срок да бъде възстановен на длъжността, заемана преди избора на равна по степен или една степен по-висока от заеманата преди избора.

В имуществените си декларации, които подават пред Инспектората на Висшия съдебен съвет, съдиите, прокурорите и следователите ще трябва да декларират произхода на средствата при предсрочно погасяване на кредити не във всички случаи, а само при пълно предсрочно погасяване, както и когато размерът на частичното погасяване надхвърля 10 000 лв., а не както досега 5000 лева. Инспекторатът към ВСС вече ще има право да иска разкриване на данъчна и осигурителна информация.