Архив на ‘АПИС РЕГИСТЪР +’

ДОСИЕТАТА ЗОП са вече на пазара

ДОСИЕТАТА ЗОП е нова уеб базирана информационносправочна система на АПИС

Тя представлява уникална колекция от събрани, обработени и свързани данни от протоколите на възложителите, публикувани в повече от 6 000 профила на купувача (възложители), заедно с пълния набор от документи  в Регистъра на обществените поръчки.

Единствено в ДОСИЕТАТА ЗОП достигате до систематизирана информация за всички участници в обществените поръчки – както за изпълнителите, така и за класираните, некласираните или отстранените от участие фирми и сдружения.

Уникални предимства на системата:

 • Идентифициране на всички кандидати, подали оферти за участие в поръчките – фирми, сдружения и обединения, с участниците в тях, включително подизпълнителите и третите лица
 • Достъп до пълното досие на поръчката с възможност за търсене в документите от профила на купувача – протоколи, доклади на комисиите, решения на възложителите за класиране или прекратяване – за поръчките след 15.04.2016 г.

Чрез ДОСИЕТАТА ЗОП получавате още: известяване за нови обществени поръчки и за нови документи по обявени поръчки, справки по различни критерии и директна връзка с АПИС Регистър+.

За допълнителна информация: 02 9883541 и 02 9708911, www.apis.bg.

АПИС ЕВРОПА АД, ЕИК 175142993, София, ул. „Граф Игнатиев” 7А, Тел.: 02 9239800

Новости в „АПИС РЕГИСТЪР+“ за ноември 2018 г.

В папка „АПИС Регистър“:

Нови обяви за обществени поръчки в подпапка „Обществени поръчки, търгове и конкурси“ => „2018 година“:

 • обществени поръчки – 978 бр.

Нови съобщения за публични продажби в подпапка „Обществени поръчки, търгове и конкурси“ => „Публични продажби“ => „2018 година“:

 • от Камарата на частните съдебни изпълнители – 2772 бр.

Нови решения на ВАС в подпапка „Върховен административен съд – Решения“:

 • Решения и определения – 1366 бр.

Новости в „АПИС РЕГИСТЪР+“ за м. септември 2018 г.

В папка „АПИС Регистър“:

Нови обяви за обществени поръчки в подпапка „Обществени поръчки, търгове и конкурси“ => „2018 година“:

 • обществени поръчки – 621 бр.

Нови съобщения за публични продажби в подпапка „Обществени поръчки, търгове и конкурси“ => „Публични продажби“ => „2018 година“:

 • от Камарата на частните съдебни изпълнители – 1984 бр.

Нови решения на ВАС в подпапка „Върховен административен съд – Решения“:

 • Решения и определения – 1724 бр.

Нов списък в подпапка „Разрешения и лицензии“ => „Агенция по вписванията“:

 • Списък на ликвидаторите към Агенцията по вписванията, утвърден със Заповед № РД-01-185/22.05.2018 г. на Изпълнителния директор

Актуализирани изложения от папка „Каталог на изложения“:

 • Международна специализирана изложба ТЕХНО МЕБЕЛ“
 • Международна специализирана изложба „БУЛМЕДИКА, БУЛДЕНТАЛ“
 • Международна специализирана изложба Machtech&Innotech (МашТехЕкспо)
 • Изложение „Бебемания“ – търговия на стоки и услуги за бебета и деца
 • Международна специализирана изложба „Българска строителна седмица“

Полезно в ДВ (бр. 76 от 14.09.2018 г.)

В брой 76 на “Държавен вестник” е обнародвана Наредба № 9 от 27 август 2018 г. за придобиване на квалификация по профе­сията „Козметик“.

С новата наредба се определя държав­ният образователен стандарт за при­добиването на квалификация по професията 815020 „Козметик“ от област на образование „Услуги за личността“ и професионално на­правление 815 „Фризьорски и козметични услуги“ съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по Закона за профе­сионалното образование и обучение.

Държавният образователен стандарт определя изискванията към кандидатите, описанието на професията, изискванията към материалната база и към обучаващите.

Новости в „АПИС РЕГИСТЪР+“ за юни 2018 г.

Във връзка с прилагането на Общия регламент за защита на данните (GDPR) са направени следните промени:

 • В списъци, събирани от публични източници, ЕГН на лицата са заместени със звездички, като е запазена функционалността за търсене, както и директната връзка към досие на фирма или субект;
 • При изход в Ексел не се експортират ЕГН на представляващи и собственици;
 • Създаване и съхраняване историята на отваряните от потребителя обявени актове от фирменото дело на търговеца, за които се изисква регистриран достъп чрез електронен подпис или цифров сертификат съгласно чл. 11, ал. 2 и 3 от ЗТРРЮЛНЦ. Тази информация е защитена на сървъри на АПИС, като може да бъде предоставяна единствено на компетентните органи в изпълнение на нормативно задължение.

Нови обяви за обществени поръчки в подпапка „Обществени поръчки, търгове и конкурси“ => „2018 година“:

 • обществени поръчки – 781 бр.

Нови съобщения за публични продажби в подпапка „Обществени поръчки, търгове и конкурси“ => „Публични продажби“ => „2018 година“:

 • от Камарата на частните съдебни изпълнители – 2328 бр.

Нови решения на ВАС в подпапка „Върховен административен съд – Решения“:

 • Решения и определения – 1340 бр.

Нови списъци в подпапка „Разрешения и лицензии“ => „Общини“:

 • Регистър на издадени разрешения за строеж в Община Русе за 2015-2016 г.

Новости в „АПИС РЕГИСТЪР+“ за м. юни 2018 г.

Във връзка с прилагането на Общия регламент за защита на данните (GDPR) са направени следните промени:

 • В списъци, събирани от публични източници, ЕГН на лицата са заместени със звездички, като е запазена функционалността за търсене, както и директната връзка към досие на фирма или субект;
 • При изход в Еxel не се експортират ЕГН на представляващи и собственици;
 • Създаване и съхраняване историята на отваряните от потребителя обявени актове от фирменото дело на търговеца, за които се изисква регистриран достъп чрез електронен подпис или цифров сертификат съгласно чл. 11, ал. 2 и 3 от ЗТРРЮЛНЦ. Тази информация е защитена на сървъри на АПИС, като може да бъде предоставяна единствено на компетентните органи в изпълнение на нормативно задължение.

Нови обяви за обществени поръчки в подпапка „Обществени поръчки, търгове и конкурси“ => „2018 година“:

 • обществени поръчки – 781 бр.

Нови съобщения за публични продажби в подпапка „Обществени поръчки, търгове и конкурси“ => „Публични продажби“ => „2018 година“:

 • от Камарата на частните съдебни изпълнители – 2328 бр.

Нови решения на ВАС в подпапка „Върховен административен съд – Решения“:

 • Решения и определения – 1340 бр.

Нови списъци в подпапка „Разрешения и лицензии“ => „Общини“:

 • Регистър на издадени разрешения за строеж в Община Русе за 2015-2016 г.
Архив