ТР относно допустимостта на пряк иск от увреденото лице срещу застрахователя

Председателят на Върховния касационен съд, на основание чл. 125 от Закона за съдебната власт във вр. с постъпило по реда на чл. 292 ГПК предложение от състав на второ търговско отделение на ВКС за постановяване на тълкувателно решение, поради констатирано в определение № 149 от 17.03.2010 год., по т.д.№ 925/2009 год. противоречие в практиката на съдилищата, е внесъл искане в Общото събрание на Търговска колегия на ВКС да приеме тълкувателно решение по следните въпроси:
1. При уважен иск срещу делинквента по чл. 45 ЗЗД, допустим ли е пряк иск по чл. 407, ал.1 ТЗ/ отм./ от увредения срещу застрахователя по застраховка „Гражданска отговорност” ?
2.
Има ли решаващо значение плащането на сумата, присъдена на основание чл. 45 ЗЗД за допустимостта или евентуалната основателност на прекия иск срещу застрахователя ?

Има още

Насоки на Европейската комисия за застрахователите в Европа

Европейската комисия предоставя насоки на застрахователите в Европа, за да няма полова дискриминация при определянето на застрахователните премииЕвропейската комисия днес прие насоки, чрез които да подпомогне сектора на застрахователните услуги при въвеждането на независещо от пола ценообразуване, след като Съдът на Европейския съюз постанови, че различните премии за мъжете и жените съставляват дискриминация, основана на пола. В своето решение по делото „Test-Achats“ от 1 март 2011 г. Съдът даде срок на застрахователите до 21 декември 2012 г., за да въведат равно третиране на застрахованите мъже и жени клиенти по отношение на застрахователните премии и обезщетения (MEMO/11/123). Вивиан Рединг — заместник-председател на Европейската комисия и комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, се срещна с водещи застрахователи от ЕС през септември 2011 г., за да обсъди как трябва да се адаптира секторът в съответствие с решението на Съда (MEMO/11/624).

 

Има още