Полезно в ДВ (бр. 77 от 08.09.2023 г.)

В „Държавен вестник“, брой 77 от 8.09.2023 г., са обнародвани Националният рамков договор № РД-НС-01-2 от 1 септември 2023 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2023 – 2025 г. и Националният рамков договор № РД-НС-01-3 от 1 септември 2023 г. за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2023 – 2025 г.

С тези договори се определят здравно-икономическите, финансовите, медицинските, организационно-управленските, информационните и правно-деонтологичните рамки, в съответствие с които се сключват договорите между НЗОК и изпълнителите на медицинска помощ, съответно изпълнителите на дентална помощ.

Регламентирани са правата и задълженията на задължително здравноосигурените лица, правата и задълженията на изпълнителите на медицинска/дентална помощ, видовете медицинска/дентална помощ и лекарствените продукти за домашно лечение, които НЗОК заплаща в полза на здравноосигурените лица.

Двата договора влизат в сила от 1 септември 2023 г. и отменят Националните рамкови договори за 2020 – 2022 г.

Приети са също така изменения и допълнения в Наредба № 5 от 4.10.2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа. Уредбата се допълва с правилата относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално времe от ново поколение (TARGET – Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) и сметката за парични плащания във връзка със сетълмента на ценни книжа, открита в системен компонент на ТАРГЕТ (T2S DCA).

Коментарите са затворени.