Полезно в ДВ (бр. 89 от 24.10.2023 г.)

В брой 89 на “Държавен вестник” се изменя Правилникът за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

В брой 60 на Държавен вестник от 14.07.2023 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Във връзка с информацията, която подлежи на вписване по партидите на юридическите лица и други правни образувания в посочените регистри, в чл. 63, ал. 4 от ЗМИП е създадена нова точка 4, с която е регламентирано изрично изискване за вписване в търговския регистър, регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в регистър БУЛСТАТ и на данни за вида и обема на притежаваните права от лицата, вписани като действителни собственици.

В чл. 63, ал. 5 (нова) от ЗМИП е въведено ново изискване към декларацията по ал. 4 да се прилагат документи, от които може да бъде установено, че физическите лица, посочени в декларацията за действителни собственици, попадат в обхвата на съответните дефиниции по § 2 от Допълнителните разпоредби на ЗМИП.

Към настоящия момент образецът на декларация съгласно приложение № 3 от Правилника за прилагане на ЗМИП не съдържа като реквизити вид и размер на притежаваните права, както и описание на възможни документи – приложение към декларацията.

С направеното изменение ППЗМИП се привежда в съответствие с разпоредбите на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

В текущия брой на ДВ е обнародвано Приложение VII на Конвенцията относно процедурата за предварително обосновано съгласие в международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди (Ротердамска конвенция).

С този акт се създава комитет по съответствието, чиито членове се номинират от страните и се избират от Конференцията на страните въз основа на справедливо географско представителство на петте регионални групи на Организацията на обединените нации.

Комитетът провежда заседания при необходимост и когато е възможно, съвместно със заседанията на Конференцията на страните или други органи по Конвенцията.

Когато е уместно, Комитетът може да поиска конкретна информация, по искане на Конференцията на страните или по своя собствена инициатива, от комитетите за съответствие, занимаващи се с опасни вещества и отпадъци под егидата на съответните многостранни споразумения в областта на околната среда, и да докладва за тези дейности на Конференцията на страните.

Конференцията на страните редовно прави преглед на прилагането на процедурите и механизмите, посочени в новото приложение.

Коментарите са затворени.