Полезно в ДВ (бр. 88 от 04.11.2022 г.)

В брой 88 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредба № 1 от 2004 г. за мини­малните размери на адвокатските възнаграждения.

Направените промени предвиждат при частични искове възнаграждението за първия предявен частичен иск да се определя върху пълния размер на вземането независимо за каква част от него е предявен искът.

При процесуално представителство, за­щита и съдействие, осъществявано в съдебни и административни учреждения, намиращи се извън населеното място, в което е кантората на адвоката, във възнаграждението няма да се включват сумите за пътни разходи и престой.

Когато процесуалното представител­ство, защитата и съдействието са свързани с особена фактическа и правна сложност, ми­нималното възнаграждение ще е в двукратен размер.

Възнагражденията за съвет, справка, изготвяне на книжа и договори се увелича­ват с 1/2, когато правната помощ е предоставе­на на чужд език. При изготвяне на документи на различни езици клиентът ще се заплаща отделно възнаграждение за всеки от езиците, на който са изготвени. Възнагражденията са в дво­ен размер за правна помощ, предоставяна в условията на спешност или в неработни дни.

 В настоящия брой на ДВ е обнародвана Наредба № РД-02-20-2 от 24 октомври 2022 г. за организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване.

Основна цел на новата наредба е създаване на нормативна уредба за ефективна организация на движението чрез:

– регламентиране на обхват и съдържание, в т.ч. задание и изходна информация, съгласуване, одобряване и прилагане на плановете и проектите за организация на движението;

– определяне на критерии и срокове за актуализация на плановете и проектите за организация на движението;

– въвеждане на ясни и точни разпоредби свързани с плановете и проектите за организиране на движението по пътната инфраструктура във и извън населените места.

С приемането на Наредба № РД-02-20-2 ще се подпомогне работата на проектанти, консултанти и възложители с процедури и изисквания за: достатъчно информация и пълнота на проектната документация при разработване на планове и проекти за организация на движението; анализ на плановете и актуализацията им и предприемане на мерки за подобряване на съществуващата организация на движението.

Създаването на ефективни планове и проекти за организация на движението ще повиши безопасността и сигурността на всички участници в движението.

Полезно в ДВ (бр. 71 от 02.09.2022 г.)

В Държавен вестник, бр. 71/2.09.2022 г. е обнародвано ПОСТАНОВЛЕНИЕ на МС № 261 от 29.08.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието. С него се одобряват допълнителни трансфери в размер 3 645 409 лв., разпределени по бюджетите на общините за 2022 г. съгласно приложението, за финансово осигуряване по описаните в него програми и дейности.

Обнародвана е и нова НАРЕДБА № Н-2 от 24 август 2022 г. на Министерство на правосъдието за условията и реда за формиране и изплащане на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност на служителите в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й звена, която ще влезе в сила от 1.01.2023 г.

С Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда (обн., ДВ, бр. 34 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2017 г.; изм., бр. 8 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2020 г.; доп., бр. 92 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 12 от 2021 г.; изм., бр. 77 от 2021 г. и бр. 35 от 2022 г. ) от 01.09.2022 г. минималните размери на основните месечни работни заплати на педагогическите специалисти стават: директор – 1810 лв.; заместник-директор – 1675 лв.;учител, възпитател, логопед, психолог, педагогически съветник, корепетитор, хореограф, треньор по вид спорт, рехабилитатор на слуха и говора, ръководител на направление ИКТ – 1486 лв., старши учител, старши възпитател – 1533 лв.,главен учител, главен възпитател – 1592 лв.

Обнародвана е и НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-1 от 2022 г. за информационната система на съдебното изпълнение.

Държавен вестник, брой 71 от 02.09.2022 г.

Държавен вестник, брой 71 от 02.09.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 70 от 30.08.2022 г.)

В брой 70  на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредба  № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.

Направените промени в наредбата целят в максимална степен да оптимизират, електронизират и автоматизират работните процеси в бюрата за съдимост, също така целят и преминаването към електронизиран и автоматизиран обмен на данни.

Значително се разширява обхвата на лицата, за които може да се заяви и издаде електронно свидетелство за съдимост/електронно служебно свидетелство за съдимост.

Детайлизира се информацията, която следва да се съдържа в бюлетините за съдимост и бюлетините за наложени административни наказания по чл. 78а от НК, прецизира се процеса по издаване на свидетелства за съдимост за лица, за които има издаден бюлетин за съдимост и/или бюлетин за наложено административно наказание по чл. 78а от НК.

В текущия брой на ДВ се изменя Правил­никът за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и на неговата администрация.

Промените предвиждат Дирекция „Правна“ да подпомага Висшия съдебен съвет при изпълнение на задълженията му като администратор на лични данни, както и да отговаря за воденето на регистъра по чл. 30 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и от­носно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 94/46/ЕО.

В настоящия брой на  ДВ се изменя и допълва и Наредба  № РД-16-57 от 2008 г. за дейността на операторите на електроенергийната система и на разпределителните мрежи, както и на оперативния дежурен персонал от електроенергийните обекти и електрическите уредби на потребителите.

В § 1 от допълнителната разпоредба се въвежда определение на понятието „Опорен пункт на ЕСО“. Това е специализи­ран оперативен пункт на електроенергийния системен оператор, от който оперативният дежурен персонал осъществява дистанционно управление на уредби високо и средно напреже­ние в подстанции без дежурен персонал – соб­ственост на електропреносното предприятие, под ръководството на териториалните деспечерски управления или специализирани диспечерски звена.

Държавен вестник, брой 70 от 30.08.2022 г.

Държавен вестник, брой 70 от 30.08.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 62 от 05.08.2022 г.)

В брой 62 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Кодексът на труда.

С промените се регламентира индивидуалното право на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) с право на парично обезщетение от държавното обществено осигуряване. Отпускът е в размер до 2 месеца и може да се ползва от бащата (осиновителя) наведнъж или на части до навършване на 8-годишна възраст на детето.

Този отпуск ще може да се ползва, когато бащата (осиновителят) не е ползвал прехвърлен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст или при осиновяване на дете до 5-годишна възраст от майката (осиновителката).

Ползването на този вид отпуск е предпоставка за изграждане на по-пълноценна връзка между бащата (осиновителя) и детето, както и за повишаване на възможностите за активно участие във възпитанието му. Въвеждането му няма да доведе до отнемане или намаляване на съществуващи към момента права на майките (осиновителките), свързани с отпуските за раждане, осиновяване и отглеждане на дете.

В настоящия брой на ДВ се допълва Гражданският процесуален кодекс.

В ГПК се създава нова разпоредба – чл. 450б „Единна входна точка за запори“.

Министерството на правосъ­дието ще изгради и поддържа информационна система за единна входна точка за запорите на движими вещи, подлежащи на регистра­ция по силата на закон. Условията и редът за воденето, съхраняването и достъпа до инфор­мационната система ще се определят с наредба при зачитане правото на достъп до нея и на частноправните субекти с интерес от справки.

Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта и съобщенията и Министерството на земеделието ще обменят по електронен път с информационната система информация за движимите вещи, подлежащи на регистрация във водените от тях регистри по силата на закон.

Съдебните изпълнители се задължават ежедневно да въвеждат данни в информационната система. За всеки въведен запор ще се използва квалифициран електронен времеви печат по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014.

Достъпът до информационната систе­ма по служебен път на държавните органи, на органите на местното самоуправление и местната администрация и на лицата, осъществяващи публични функции ще е безплатен.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва и Законът за съдебната власт.

С направената редакция в текста се предприемат мерки за осигуряване осъществяването на функциите по Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ, L 283/1 от 31 октомври 2017 г.) от европейските делегирани прокурори, които ще са обособени в самостоятелна организационна структура в прокуратурата.

За осигуряване на добри условия на труд и работна среда с акт на Министерския съвет ще бъде предоставена на Висшия съдебен съвет подходяща сграда за дейността на европейските делегирани прокурори, където ще бъдат обособени самостоятелни регистратура и деловодство съобразно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и Правилника за прилагане на закона за защита на класифицираната информация.

Държавен вестник, брой 62 от 05.08.2022 г.

Държавен вестник, брой 62 от 05.08.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

Има още

Държавен вестник, брой 61 от 02.08.2022 г.

Държавен вестник, брой 61 от 02.08.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 61 от 02.08.2022 г.)

В брой 61 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Законът за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки.
Европейската бизнес статистика се регулира с Регламент (ЕС) № 2019/2152 на Европейския парламент и на Света от 27 ноември 2019 година за европейската бизнес статистика и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката и Регламент (ЕС) за изпълнение № 2020/1197 на Комисията от 30 юли 2020 година за установяване на технически спецификации и правила по силата на Регламент (ЕС) № 2019/2152, които са в сила от 1 януари 2021 година. Осъществяването на статистическата дейност за вътресъюзната търговия със стоки на национално ниво се регулира със Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки. Законът урежда организацията на дейността, функциите и правомощията на компетентните органи по осъществяване на статистическата дейност, както и системата „Интрастат“. Прилагането на Регламент (ЕС) № 2019/2152 и регламента за неговото изпълнение не налага съществени промени в осъществяване на статистическата дейност, функциите и правомощията на националните органи по събирането на данни за вътресъюзната търговия със стоки, както и в системата „Интрастат“.
Компетентните органи по осъществяване на статистическата дейност остават същите – Националният статистически институт, Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“. Функциониращата система за деклариране Интрастат ще продължи да е основният източник на статистическите данни за вътресъюзната търговия със стоки.

В текущия брой на ДВ се изменя и допълва Законът за младежта.
Основната цел на промяната е постигане на съответствие между законово установеното съдържание на Националната стратегия за младежта с установените практики при стратегическо планиране в Република България. Направената редакция ще гарантира пълнота и изчерпателност при изготвяне на бъдещите стратегически документи, което от своя страна ще повиши ефективността при изпълнението им и ще създаде възможност за
по-задълбочена оценка на осъществяваните политики. Допълването на съдържанието на стратегията ще гарантира по-задълбочено и пълно отразяване на нуждите и проблематиката на младите хора и младежките организации в страната. По-голямата яснота на етап планиране, ще повиши коефициента на ефективност в органите на изпълнителната власт отговорни за формирането на държавната политика за младежта

В този брой се изменя и допълва и Законът за хазарта.
В него е предвидено общият брой на пунктовете за залози на ДП “Български спортен тотализатор” да не надвишава 4000 за територията на страната.
Пунктовете за залози на държавното предприятие може да бъдат разполагани в железопътни гари, ав¬тогари, спирки на градския и междуградския транспорт, пазари, базари, тържища и други търговски обекти и върху прилежащите им площи, които са публична държавна или об¬щинска собственост. Пунктовете за залози на държавното предприятие може да бъдат раз¬кривани в съсобствени търговски обекти, без да е необходимо нотариално заверено писмено съгласие на всички техни съсобственици, в случай че те не са част от жилищни сгради или са обекти, в които осъществяват дейност платежни институции.
Регламентира се също организирането на хазартни игри от тотализатора чрез пунктове за приемане на залози и чрез устройства на самообслужване.

В брой 61 е публикувано и Решение № 10 от 26 юли 2022 г. по конституционно дело № 21 от 2021 г.
С него се обявява за противоконституционен § 23 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община (обн., ДВ, бр. 31 от 10.04.2018 г.).

Народното събрание прие актуализацията на Закона за държавния бюджет за 2022 г.

Народното събрание прие на второ четене промените в Закона за държавния бюджет за 2022 г.На 30 юни 2022 г. Народното събрание прие окончателно на второ четене промените в Закона за държавния бюджет за 2022 г. Основната цел е въвеждането на мерки за подпомагане на бизнеса и домакинствата във връзка с неочаквания значителен скок на цените на енергийните продукти:

  • компенсация от 0,25 лв. за литър гориво при зареждане на бензиностанция от 1 юли – мярката ще важи до 31 декември тази година;
  • компенсации за бизнеса заради високите цени на електроенергията;
  • увеличаване на размера на данъчните облекчения за деца;
  • нулева ставка на данък добавена стойност (ДДС) за доставка на хляб и брашно;
  • освобождаване от акциз на електрическата енергия, втечнения нефтен газ и природния газ в срок до 30 юни 2025 г.; мярката ще бъде реализирана чрез изготвяне на нотификация до Европейската комисия;
  • намалена ставка на ДДС от 9 на сто за доставки на централно отопление и доставки на природен газ – мярката ще се прилага до 1 юли 2023 г.

Повече информация можете да намерите тук.