Полезно в ДВ (бр. 78 от 17.09.2021 г.)

В брой 78 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредба № 8121з-344 от 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи.

С направените промени се цели привеждане на наредбата в съответствие с измененията и допълненията на Закона за Министерството на вътрешните работи и Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи.

Прецизират се процедурите за кандидатстване за постъпване на държавна служба в МВР с цел улесняване на кандидатите при подаване на документи за участие в конкурсна процедура. Определят се образците на попълваните от тях документи. Отпада изискването за представяне на нотариално заверено копие на диплома за завършено в Република България средно или висше образование, ако е вписана в регистрите по Закона за предучилищното и училищното образование или по Закона за висшето образование. Отстраняват се възникнали в практиката случаи на различно тълкуване на някои разпоредби, които са редактирани с цел еднозначно разбиране и еднакво прилагане.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва и Инструкция № Із-417 от 10 март 2010 г. за организацията и тех­нологията на работа в структурите на МВР при издаване на българските лични документи.

Измененията са направени във връзка с необходимостта от привеждане в съответствие на подзаконовия нормативен акт с промяната на Закона за българските лични документи, с която беше допълнена разпоредбата на чл. 51 от закона.

Със законовата промяна се въведе ускорена услуга за подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство. Този вид услуга може да бъде заявявана в случаите на подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство поради изтичането на срока на валидност, при вече изтекъл срок на валидност, при промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация, както и при издаване на дубликат, когато заявлението е подадено в звено „Пътна полиция“ при Столичната дирекция на вътрешните работи или областна дирекция на Министерството на вътрешните работи. При заявена ускорена услуга документът се издава в срок до три работни дни от приемане на заявлението. Освен това с промяната в ЗБЛД се предвиди, че чуждестранно свидетелство се подменя с българско при обикновена услуга в срок до 30 дни от приемането на заявлението, което се подава само в звена „Пътна полиция“ при СДВР или ОДМВР.

Тези изменения наложиха промени и в Инструкция № Iз-417 от 10 март 2010 г. за организацията и технологията на работа в структурите на МВР при издаване на българските лични документи, с които да се създаде ред, по който ще се издава свидетелство за управление на моторно превозно средство при ускорена услуга.

Коментарите са затворени.