Държавен вестник, брой 13 от 13.02.2024 г.

Държавен вестник, брой 13 от 13.02.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 13 от 13.02.2024 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване
ЗАКОН за здравното осигуряване
ЗАКОН за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г.
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за пътищата
ЗАКОН за пътищата
ЗАКОН за движението по пътищата
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
ЗАКОН за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
ЗАКОН за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
ЗАКОН за Българската народна банка
ЗАКОН за Българската народна банка
ЗАКОН за защита на класифицираната информация
ЗАКОН за противодействие на корупцията
ЗАКОН за кредитните институции
ЗАКОН за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници
РЕШЕНИЕ за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа
РЕШЕНИЕ за създаване на Временна комисия за проверка на факти и обстоятелства, свързани с дейността на групата около Мартин Божанов
РЕШЕНИЕ за определяне на Комисия за одитиране на годишните финансови отчети на Сметната палата за 2019 г., 2020 г., 2021 г., 2022 г. и 2023 г.

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 2 от 06.02.2024 г. по конституционно дело № 8 от 2023 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19 от 07.02.2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода от 1 ноември до 31 декември 2023 г. за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 от 07.02.2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода от 1 ноември до 31 декември 2023 г. за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № РД-01-7 от 1 януари 2024 г. за утвърждаване на списък на активните вещества и продуктовите типове биоциди, за които има решения на Европейската комисия за невключване в Списъка на одобрените активни вещества в Европейския съюз по чл. 9, пар. 2 от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебния район на Окръжния съд – Видин, и Аминистративния съд – Видин, за 2024 г.
АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица за 2024 г. за съдебния район на Окръжния съд – Враца, и Административния съд – Враца, утвърден с решение по протокол от 16.10.2023 г., т. 3 на комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ

 

Коментарите са затворени.