Полезно в ДВ (бр. 13 от 13.02.2024 г.)

В брой 13 на “Държавен вестник” е обнародван Законът за Българската народна банка.

С новия закон се цели обезпечаване на правната интеграция на българската централна банка в Евросистемата при въвеждане на еврото като парична единица на Република България.

Законът за БНБ урежда статута на еврото като парична единица, определяне на дизайна на национална страна на разменните евромонети, пускане и изваждане от обращение, замяна, обмяна и възпроизвеждане на евробанкноти и евромонети.

В съответствие с чл. 2 от Регламент (EО) № 974/98 на Съвета от 3 май 1998 г. относно въвеждането на еврото, валутата на Република България ще бъде еврото.

В този брой се изменя и допълва Законът за здравното осигуряване.

Промените предвиждат от 1 юли 2024 г. НЗОК да заплаща лекарствените продукти на стойност равна на стойността, определена по реда на чл. 45, ал. 29а и 29б от ЗЗО.

В срок до 1 юли 2024 г. договорите, сключени до влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване между изпълнителите на болнична медицинска помощ и притежателите на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти трябва да се приведат от тях в съответствие с изискванията на този закон.

От 1 юли 2024 г. притежателите на раз­решение за търговия на едро с лекарствени продукти ще възстановяват разликата по чл. 45, ал. 29г между стойността на лекарствените продукти, заплатена от НЗОК по реда на чл. 45, ал. 29а, и стойността, на която лекарствените продукти са доставени на изпълнителите на болнична медицинска помощ, при условията и по реда на чл. 45, ал. 29г.

В текущия брой на ДВ се изменя и допълва и Законът за пътищата.

Измененията се налагат поради ангажимента на Република България за въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2019/520 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 г. за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза в българското законодателство.

С Директива (ЕС) 2019/520 се отменя  действащата до 20 октомври 2021 г. Директива 2004/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване в Общността.

Директива (EС) 2019/520 има за цел електронните системи за пътно таксуване в Общността да се направят оперативно съвместими, за да се намалят разходите, свързани със заплащането на пътни такси в целия Съюз.

 

Коментарите са затворени.