Държавен вестник, брой 4 от 12.01.2024 г.

Държавен вестник, брой 4 от 12.01.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 4 от 12.01.2024 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 3 за освобождаване на Петко Неделчев Драганов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Корея
УКАЗ № 4 за назначаване на Петър Георгиев Крайчев за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Корея със седалище в гр. Сеул

Министерство на финансите

ГАРАНЦИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ между Европейската комисия и Република България съгласно член 10 от Решение (ЕС) 2022/1628 на Европейския парламент и на Съвета
СПОРАЗУМЕНИЕ за финансов принос между Република България и Европейската комисия съгласно член 7 от Регламент (ЕС) 2022/2463 на Европейския парламент и на Съвета

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2011 г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, лекарствени продукти, прилагани извън условията на разрешението за употреба, и лекарствени продукти за състрадателна употреба, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
НАРЕДБА № 10 от 17.11.2011 г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, лекарствени продукти, прилагани извън условията на разрешението за употреба, и лекарствени продукти за състрадателна употреба, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители
НАРЕДБА № 12 от 5.05.2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители
НАРЕДБА № 1 от 28.01.2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техни асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти
НАРЕДБА № 11 от 15.05.2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми

Национална здравноосигурителна каса

УСЛОВИЯ и ред за изменение и допълнение на Условия и ред за сключване на индивидуални договори за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК
УСЛОВИЯ И РЕД за сключване на индивидуални договори за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № РД-05-879 от 21.12.2023 г. на НСИ № З-ЦУ-2666 от 21.12.2023 г. на ЦУ на НАП № РД-01-878 от 21.12.2023 г. на АВ за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността (ГОД), консолидирания годишен отчет за дейността (КГОД) на задължените лица (респондентите) и утвърждаване образци на съответните формуляри, както и годишния финансов отчет в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията (Приложения № 3 – 5)
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за района на Окръжния и Административния съд – Кърджали, за 2024 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебния район на Окръжния съд – Кърджали, и Административния съд – Кърджали, за 2024 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебния район на Окръжния съд – Пазарджик, и Административния съд – Пазарджик, за 2024 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи за съдебния район на Окръжния съд – Пазарджик, и Административния съд – Пазарджик, за 2024 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ при Окръжния съд – Пловдив, за 2024 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ при Окръжния съд – Пловдив, за 2024 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при Окръжния и Административния съд – Смолян, за 2024 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при Окръжния и Административния съд – Смолян, за 2024 г.

 

Коментарите са затворени.