Полезно в ДВ (бр. 4 от 12.01.2024 г.)

В новия брой 4 на Държавен вестник е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители.

С наредбата се унифицира признаването и контрола на организациите на производители, техните асоциации, междубраншовите организации и групите на производители на селскостопански продукти във всички сектори. Синхронизират се срокове в съответствие със Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

В Наредба № 12 от 2015 г. е премахнато изискването за оборот от 50 000 лв. и е въведено изискване минимум 50 % от произведената продукция от членовете да бъде реализирана чрез ОП. С изменението се цели улеснение на земеделските стопани, при търсенето на пазари и респективно реализацията на произведената от тях продукция чрез помощта на организацията.

В текущия брой на ДВ се изменя и допълва и Наредба № 10 от 2011 г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, лекарствени продукти, прилагани извън условията на разрешението за употреба, и лекарствени продукти за състрадателна употреба, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Целта е да се приведе подзаконовата нормативна уредба в съответствие със законовите разпоредби, разписани в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. С направените промени се цели да се създаде яснота в нормативната уредба по отношение на условията и реда за доставка на лекарствените продукти, включени в списъка по чл. 266а, ал. 2 от ЗЛПХМ. Също така се цели да се създадат правила за доставка на неразрешените лекарствени продукти по чл. 1, ал. 1, т. 1 от Наредба № 10 от 2011 г. Осигурява се правна сигурност и стабилност като се приведат разпоредбите на Наредба № 10 от 2011 г. в съответствие с допълненията направени в разпоредбата на ал. 5 на чл. 266а от ЗЛПХМ.

 

Коментарите са затворени.