Държавен вестник, брой 3 от 09.01.2024 г.

Държавен вестник, брой 3 от 09.01.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

 


Брой 3 от 09.01.2024 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 от 03.01.2024 г. за изменение и допълнение на Наредбата за антидопинговата дейност, приета с Постановление № 5 на Министерския съвет от 2021 г.
НАРЕДБА за антидопинговата дейност
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 от 03.01.2024 г. за изменение и допълнение на Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения, приета с Постановление № 247 на Министерския съвет от 2011 г.
НАРЕДБА за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения

Министерство на земеделието и храните

ПРАВИЛНИК за изменение на Устройствения правилник на областните дирекции „Земеделие“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на областните дирекции „Земеделие“

Министерство на труда и социалната политика

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията
НАРЕДБА № 8 от 3.11.2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията
НАРЕДБА № 9 от 10.12.2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса

Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“

ПРОЦЕДУРА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ BAS QR 2, версия 8, ревизия 2 от 1 януари 2024 г.

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № РД-05-879 от 21.12.2023 г. на НСИ № З-ЦУ-2666 от 21.12.2023 г. на ЦУ на НАП № РД-01-878 от 21.12.2023 г. на АВ

 

Коментарите са затворени.