Полезно в ДВ (бр. 9 от 27.01.2023 г.)

В брой 9 на “Държавен вестник” се изменя Наредба № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и реха­билитация.

Лицата, осигурени за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест придобиват право на парични помощи за профилактика и рехабилитация, ако за тях са били внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица – внесени дължимите осигурителни вноски за период от шест последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда профилактиката и рехабилитацията.

В периода от шест календарни месеца ще се включва времето през което самоосигуряващите се лица, които се осигуряват за общо заболяване и май­чинство, са получавали парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст, осиновяване на дете до 5-годишна възраст и отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя), и периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст, осиновяване на дете до 5-годишна възраст и отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя), през които не са имали право на парично обезщетение.

В настоящия брой на ДВ се изменя и допълва Наредбата за специално ползване на пътищата.

С промените се цели улесняване на административното обслужване на гражданите и бизнеса. Отпада изискването за предоставяне на информация или документи, които са налични при административен или друг орган, които ще се осигуряват служебно. Част от документите ще се съгласуват по служебен път с органите на Министерството на вътрешните работи.

С измененията се дава възможност, по изключение и при спазване на допълнителни мерки за безопасност, да се изграждат нови пътни връзки към търговски крайпътни обекти в зоните за престрояване преди кръстовища и пътни възли, шлюзове, връзки на пътни възли и уширени пътни участъци, предназначени за кацане на самолети.

Въвежда се облекчена процедура за издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на търговски крайпътен обект. С промените в наредбата се стандартизират услугите на общините, свързани със специалното ползване на пътищата, прецизират се текстове и тя се привежда в съответствие с вече направени изменения в нормативната уредба.

В текущия брой на ДВ е обнародвано Решение № 3799 от 20 април 2022 г. по административно дело № 6299 от 2021 г.

Разпоредбата на чл. 73, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата (ПЗДвП) в оспорената редакция гласи, че при избиране на скоростта на движение на водача на пътно превозно средство е забранено да превишава следните стойности на скоростта в км/час по автомагистрала, а именно: категория А – 100 км/час, категория В – 120 км/час, категории С, D – 100 км/час, категории В+Е, С+Е, D+Е – 100 км/час. Следователно, по своята същност тази разпоредба съдържа правило за поведение, което определя максималната скорост за движение на водача на пътно превозно средство – категория В, по автомагистрала.

Оспорен е текст от ПЗДвП, който противоречи на нормативен акт от по-висока степен, а именно Закона за движението по пътищата (ЗДвП). Несъответствието на подзаконо­вия текст от Правилника с нормативен акт от по-висока степен – ЗДвП в посочената редакция, е основание за отмяната на чл. 73, ал. 1 от ЗДвП. С оглед спазване принципите на достъпност, публичност и прозрачност, последователност и предвидимост, уредени в АПК, изричната отмяна на чл. 73, ал. 1 от ППЗДвП е гаранция за правна сигурност в обществото. Във вързка с посочените обстоятелства ВАС отменя чл. 73, ал. 1 от Правилника за при­лагане на Закона за движението по пътищата, в таблич­ната част, в която е посочено: „категория В…, по автомагистрала 120 км/час“.

Коментарите са затворени.