Държавен вестник, брой 9 от 27.01.2023 г.

Държавен вестник, брой 9 от 27.01.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 9 от 27.01.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8 от 23.01.2023 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, приет с Постановление № 171 на Министерския съвет от 2017 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9 от 24.01.2023 г. за изменение и допълнение на Наредбата за специално ползване на пътищата, приета с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2001 г.
НАРЕДБА за специално ползване на пътищата
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 от 25.01.2023 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 496 на МС от 29.12.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 на МС от 15.04.1991 г. за определяне минимални размери на намаленията на превозните цени по автомобилния транспорт на някои групи граждани
НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 от 25.01.2023 г. за прилагане на политиката по чл. 1, ал. 5, т. 13.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
РЕШЕНИЕ № 50 от 23.01.2023 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци и чакъли, от находище „Вела“, участък „Север“ и участък „Юг“, разположено в землището на гр. Вълчедръм, община Вълчедръм, област Монтана, на „Катерина-Г и М“ – ЕООД, гр. Вълчедръм

Министерство на външните работи

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 1 от 2008 г. за условията и реда за атестиране на дипломатическите служители
НАРЕДБА № 1 от 17.07.2008 г. за условията и реда за атестиране на дипломатическите служители
НАРЕДБА № 2 от 17.07.2008 г. за условията и реда за провеждане на конкурсите за дипломатически служители
НАРЕДБА № 3 от 17.07.2008 г. за условията и реда за организиране и провеждане на обучения от Дипломатическия институт към министъра на външните работи

Министерство на земеделието

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2020 г. за определяне на вида, отличителните знаци, условията и реда за получаване, сроковете за износване на униформеното представително и униформеното теренно облекло от служителите в Изпълнителната агенция по горите, в нейните структури и в държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите
НАРЕДБА № 9 от 6.11.2020 г. за определяне на вида, отличителните знаци, условията и реда за получаване, сроковете за износване на униформеното представително и униформеното теренно облекло от служителите в Изпълнителната агенция по горите, в нейните структури и в държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите

Национален осигурителен институт

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация
НАРЕДБА № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 3799 от 20.04.2022 г. по административно дело № 6299 от 2021 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за движението по пътищата
РЕШЕНИЕ № 414 от 16.01.2023 г. по административно дело № 5856 от 2022 г.

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-31 от 13 януари 2023 г. за удължаване на срока за реализация на бу тилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, равно и превишаващо 15 % vol, предназначени за реализация на вътрешния пазар, облепени с бандерол по образец, утвърден със Заповед № ЗМФ-859 от 18.09.2017 г.
ЗАПОВЕД № ЗМФ-859 от 18.09.2017 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол за бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, равно и превишаващо 15 % vol, предназначени за реализация на вътрешния пазар
ЗАПОВЕД № ЗМФ-781 от 14.09.2021 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол за бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, равно и превишаващо 15 % vol, предназначени за реализация на вътрешния пазар
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Бургас, и Административния съд – Бургас, за 2023 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ към Окръжния съд – Бургас, и Административния съд – Бургас, за 2023 г.
РЕШЕНИЕ № 1 от 7.11.2022 г. на комисията по чл. 13, ал. 1 от Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица за отписване на вещи лица, вписани в списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебния район на Окръжния съд – Бургас, и Административния съд – Бургас
РЕШЕНИЕ № 2 от 7.11.2022 г. на комисията по чл. 13, ал. 1 от Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебния район на Окръжния съд – Видин, и Аминистративния съд – Видин, за 2023 г.
АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебния район на Окръжния съд – Враца, и Административния съд – Враца, за 2023 г., утвърден с решение по протокол от 18.10.2022 г., т. 6 на комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт (актуализиран по чл. 402, ал. 1 и 2) за съдебния район на Окръжния съд – Габрово, и Административния съд – Габрово, за 2023 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи за съдебния район на Окръжния съд – Габрово, и Административния съд – Габрово, за 2023 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за района на Окръжния и Административния съд – Кърджали, за 2023 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебния район на Окръжния съд – Кърджали, и Административния съд – Кърджали, за 2023 г.
СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. март 2023 г.

 

Коментарите са затворени.