Държавен вестник, брой 49 от 11.06.2024 г.

Държавен вестник, брой 49 от 11.06.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 49 от 11.06.2024 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 8 от 04.06.2024 г. по конституционно дело № 21 от 2023 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 195 от 06.06.2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода 1 март – 30 април 2024 г. за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 196 от 06.06.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197 от 06.06.2024 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 385 на МС от 30.12.2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на финансите
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерския съвет и на неговата администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 198 от 06.06.2024 г. за одобряване на допълнителен трансфер от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по бюджета на Община Карлово10
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 300 на МС от 28.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия10
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 199 от 06.06.2024 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.
НАРЕДБА за пенсиите и осигурителния стаж
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 200 от 06.06.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 201 от 06.06.2024 г. за изменение и допълнение на Постановление № 101 на Министерския съвет от 2023 г. за създаване на Национален механизъм за определяне на политиките и за координация в сферата на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма – Съвет за координация и сътрудничество
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101 на МС от 14.07.2023 г. за създаване на Национален механизъм за определяне на политиките и за координация в сферата на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма – Съвет за координация и сътрудничество
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202 от 07.06.2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за изплащане на стипендии
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203 от 07.06.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 204 от 07.06.2024 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Българската телеграфна агенция за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 205 от 07.06.2024 г. за отменяне на нормативни актове на Министерския съвет
НАРЕДБА за реда за използване на държавните дългосрочни облигации, емитирани по Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г., за погасяване на задълженията към държавата, възникнали по реда на същия закон
НАРЕДБА за реда за участие в приватизацията на притежателите на държавни дългосрочни облигации, емитирани по реда на Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г., и на Постановление № 244 на Министерския съвет от 1991 г. за реда и условията за преоформяне в държавен дълг на несъбираемите задължения към банките на държавни фирми и на еднолични търговски дружества с държавно имущество към 31 декември 1991 г.
НАРЕДБА за условията и реда за участие в приватизацията чрез държавни облигации по външния дълг на Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 244 на МС от 29.12.1991 г. за реда и условията за преоформяне в държавен дълг на несъбираемите задължения към банките на държавни фирми и на еднолични търговски дружества с държавно имущество към 31 декември 1990 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 на МС от 24.09.1993 г. за реда и условията за преоформяне в държавен дълг на несъбираемите задължения към банките на еднолични търговски дружества с държавно имущество и държавни фирми към 31 декември 1990 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206 от 07.06.2024 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Община Враца за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 от 07.06.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2024 г.
РЕШЕНИЕ № 394 от 07.06.2024 г. за даване на разрешение за частично прехвърляне на правата и задълженията, произтичащи от Решение № 649 на Министерския съвет от 2012 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площ „Блок 1-21 Хан Аспарух“, разположена в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, и частично прехвърлени съгласно Решение № 121 на Министерския съвет от 2013 г. и Решение № 391 на Министерския съвет от 2020 г., и за продължаване на срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площ „Блок 1-21 Хан Аспарух“, разположена в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

МЕМОРАНДУМ за разбирателство между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия на Република България и Агенцията за малките и средните предприятия на Монголия

Българска народна банка

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 3 от 18.04.2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти
НАРЕДБА № 3 от 18.04.2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

РЕШЕНИЕ № 224 от 13.05.2024 г. за пускане в обращение, считано от 24 юни 2024 г., на златна възпоменателна монета „Св. св. Петър и Павел“ от серията „Българска иконография“

 

Коментарите са затворени.