Държавен вестник, брой 32 от 09.04.2024 г.

Държавен вестник, брой 32 от 09.04.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 32 от 09.04.2024 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 100 за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.
УКАЗ № 101 за назначаване на служебно правителство
УКАЗ № 102 за насрочване на избори за Народно събрание на 9 юни 2024 г.
УКАЗ № 103 за определяне на номерацията, наименованията и границите на изборните райони за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г.

Конституционен съд

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 3 от 2.04.2024 г. по конституционно дело № 6 от 2024 г.

Министерство на земеделието и храните

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националната служба за съвети в земеделието
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националната служба за съвети в земеделието

Министерство на енергетиката

НАРЕДБА № Е-РД-04-2 от 2.04.2024 г. за гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници
НАРЕДБА № РД-16-1117 от 14.10.2011 г. за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници19

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № РД-06-64 от 26.03.2024 г. за утвърждаване списък на вещите лица по чл. 151, ал. 4 от Закона за кредитните институ¬ции20

 

Коментарите са затворени.