Държавен вестник, брой 17 от 27.02.2024 г.

Държавен вестник, брой 17 от 27.02.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 17 от 27.02.2024 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за ратифициране на Конвенция № 155 на Международната организация на труда относно безопасността и здравето при работа, приета на 67-ата сесия на Международната конференция на труда на 22 юни 1981 г. в гр. Женева, Швейцария
ЗАКОН за ратифициране на Конвенция № 187 на Международната организация на труда относно Рамката за насърчаване на безопасността и здравето при работа, приета на 95-ата сесия на Международната конференция на труда на 15 юни 2006 г. в гр. Женева, Швейцария
ЗАКОН за ратифициране на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, от друга страна, подписано на 19 октомври 2018 г. в Брюксел
ЗАКОН за ратифициране на Конвенцията за Международната организация за морските средства за навигация
РЕШЕНИЕ за провеждане на преговори с потенциален строител, включен в кратката листа на потенциални строители за инженеринг, строителство, доставка и въвеждане в експлоатация на ядрена централа на одобрената площадка в Козлодуй, с технология АР1000

Президент на Републиката

УКАЗ № 46 за насрочване на нов избор за кмет на кметство Батошево, община Севлиево, област Габрово, на 23 юни 2024 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25 от 22.02.2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за закупуване на познавателни книжки, учебници, електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и за учениците от I до ХII клас включително, в общинските детски градини и училища за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26 от 22.02.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията, Министерството на иновациите и растежа и Министерството на образованието и науката за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27 от 22.02.2024 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28 от 23.02.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29 от 23.02.2024 г. за изменение на Устройствения правилник на Агенцията по вписванията, приет с Постановление № 89 на Министерския съвет от 2007 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията по вписванията
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30 от 23.02.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2024 г.

Министерство на здравеопазването

ДОГОВОР № РД-НС-01-2-1 от 20.02.2024 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2023 – 2025 г. (ДВ, бр. 77 от 2023 г.)
НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР № РД-НС-01-2 от 01.09.2023 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2023 – 2025 г.
ДОГОВОР № РД-НС-01-3-2 от 20.02.2024 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2023 – 2025 г. (oбн., ДВ, бр. 77 от 2023 г.; изм., бр. 96 от 2023 г.)
НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР № РД-НС-01-3 от 1.09.2023 г. за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2023 – 2025 г.

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. март 2024 г.

 

Коментарите са затворени.