Полезно в ДВ (бр. 18 от 01.03.2024 г.)

В брой 18 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наказателно-процесуалният кодекс.

С направената промяна се цели пълното транспониране Директива 2012/13 ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно правото на информация в наказателното производство. С тази директива се установяват правила относно правото на информация на заподозрените лица или на обвиняемите относно техните права в наказателното производство и относно обвинението срещу тях.

От изключителна важност е редът и условията за задържане по съответните нормативни актове като Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за митниците, Закона за военната полиция, както и в Закон за Държавна агенция ,,Национална сигурност“ да отчитат в пълна степен стандартите на Директива 2012/13 ЕС и да се въведат необходимите законодателни гаранции за защита на правата на задържаните лица.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва и Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради.

При прилагане на изискването за енергийна ефективност към всички нови сгради да се проектират с близко до нулево потребление на енергия, ще се допуска до 31.12.2027 г. за новите сгради, за които със заданието за проектиране е предвидено проектиране и изграждане на сградна отоплителна и/или охладителна инсталация с присъединяване към централизирано топлоснабдяване от ефективна районна отоплителна и охладителна система или с присъединяване към газоразпределителна мрежа, енергията от възобновяеми източници за собствено потребление, генерирана на място или в близост до сградата, да има дял най-малко 15 % от доставената (потребна) енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода за битови нужди и осветление в сградата.

При доказана техническа неосъществимост за изпълнение на посоченото изискване новите жилищни сгради ще се проектират с потребление на енергия най-малко в клас „В“ съгласно изискванията на наредбата. Техническа неосъществимост за нови жилищни сгради, за която на етапа на проектиране се установи, че възпрепятства изпълнението на нормативните изисквания за енергийни характеристики, ще се доказва в обяснителната записка на част енергийна ефективност на инвестиционния проект.

 

 

 

Коментарите са затворени.