Държавен вестник, брой 2 от 06.01.2023 г.

Държавен вестник, брой 2 от 06.01.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 2 от 06.01.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Висш съдебен съвет

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България
ПРАВИЛНИК за администрацията на Прокуратурата на Република България

Министерство на финансите

НАРЕДБА № Н-5 от 29.12.2022 г. за определяне на правилата за извършване на плащания, за верификация и счетоводно отчитане на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по програмите

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № РД-05-612 на НСИ от 20.12.2022 г. и № З-ЦУ-2432 на НАП от 20.12.2022 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността и консолидирания годишен отчет за дейността на задължените лица

 

Коментарите са затворени.