Държавен вестник, брой 17 от 26.02.2021 г.

Държавен вестник, брой 17 от 26.02.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 17 от 26.02.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за концесиите
ЗАКОН за концесиите
ЗАКОН за водите
ЗАКОН за данък върху добавената стойност
ЗАКОН за културното наследство
ЗАКОН за лечебните растения
ЗАКОН за мерките срещу изпирането на пари
ЗАКОН за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
ЗАКОН за насърчаване на инвестициите
ЗАКОН за общинската собственост
ЗАКОН за пътищата
ЗАКОН за подземните богатства
ЗАКОН за устройството на Черноморското крайбрежие
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата
ЗАКОН за адвокатурата
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията
ЗАКОН за защита на конкуренцията
РЕШЕНИЕ за приемане на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2021 г.)
РЕШЕНИЕ за работата на Народното събрание през март 2021 г.

Президент на Републиката

УКАЗ № 44 за освобождаване на Борис Генадиев Борисов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Държавата Кувейт
УКАЗ № 45 за назначаване на Димитър Димитров Димитров за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Държавата Кувейт със седалище в гр. Кувейт
УКАЗ № 46 за освобождаване на Емил Савов Ялнъзов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Латвия
УКАЗ № 47 за назначаване на Селвер Ахмед Халил за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Латвия със седалище в гр. София
УКАЗ № 48 за освобождаване на Иван Илиев Кондов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Испания
УКАЗ № 49 за назначаване на Алексей Еленков Андреев за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Испания със седалище в гр. Мадрид
УКАЗ № 50 за освобождаване на Мартин Иванов Иванов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Финландия
УКАЗ № 51 за назначаване на Нина Ангелова Симова за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Финландия със седалище в гр. Хелзинки
УКАЗ № 52 за освобождаване на Красимир Димитров Стефанов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Южна Африка
УКАЗ № 53 за назначаване на Мария Павлова Цоцоркова-Каймакчиева за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република ЮжнаАфрика със седалище в гр. Претория

Конституционен съд

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд
ПРАВИЛНИК за организацията на дейността на Конституционния съд

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60 от 22.02.2021 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на околната среда и водите, приет с Постановление № 208 на Министерския съвет от 2017 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на околната среда и водите
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208 на МС от 27.09.2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на околната среда и водите
РЕШЕНИЕ № 133 от 19.02.2021 г. за определяне на концесионер на морски плаж „Аспарухово“, община Варна, област Варна
РЕШЕНИЕ № 134 от 19.02.2021 г. за определяне на концесионер на част от морски плаж „Хижа Черноморец – юг“, община Варна, област Варна
РЕШЕНИЕ № 148 от 22.02.2021 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, от находище „Хитрино – 3“, разположено в землището на с. Сливак, община Хитрино, област Шумен, на „Автомагистрали – Черно море“ – АД, гр. Шумен

Министерство на здравеопазването

ДОГОВОР № РД-НС-01-4-9 от 22.02.2021 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.
НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР № РД-НС-01-4 от 23.12.2019 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.

Министерство на образованието и науката

СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за научно-технологично сътрудничество (Одобрено с Решение № 632 от 04.09.2020 г. на Министерския съвет)
НАРЕДБА № 1 от 05.02.2021 г. за придобиване на квалификация по професията „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“
НАРЕДБА № 41 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-433 от 16.03.2017 г. за професионалното обучение на служителите от Министерството на вътрешните работи
НАРЕДБА № 8121З-433 от 16.03.2017 г. за професионалното обучение на служителите от Министерството на вътрешните работи

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА № 7 от 18.02.2021 г. за условията и реда за издаване на стикер за удостоверяване регистрацията на превозните средства за транспортиране на храни
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2015 г. за прилагане на мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
НАРЕДБА № 5 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
НАРЕДБА № 6 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
НАРЕДБА № 4 от 8.08.2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Министерство на културата

НАРЕДБА № 1 от 16.02.2021 г. за реда за извършване на идентификация на движимите културни ценности и за водене на регистри на движимите културни ценности
НАРЕДБА № Н-3 от 3.12.2009 г. за реда за извършване на идентификация и за водене на Регистъра на движими културни ценности114

Министерство на младежта и спорта

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 4.02.2019 г. за треньорските кадри
НАРЕДБА № 1 от 4.02.2019 г. за треньорските кадри

Министерство на труда и социалната политика

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
НАРЕДБА № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда

Министерство на финансите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин
НАРЕДБА № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

Поправки

УСЛОВИЯ И РЕД за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. април 2021 г.227

 

Коментарите са затворени.