Полезно в ДВ (бр. 17 от 26.02.2021 г.)

В новия 17-ти брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за концесиите – въвеждат се европейски изисквания за електронно фактуриране при възлагане на обществените поръчки и се прецизират текстовете, с които се дефинират публичните предприятия, публични организации, свързаните предприятия, както и упражняването на доминиращо влияние.

Изрично се регламентира, че не се възлагат концесии в областта на сигурността и отбраната. Все пак концесия в областите отбрана и сигурност се възлага за доставка на оборудване, което е специално проектирано или адаптирано за военни цели и наричано „военно оборудване“, за доставка на чувствително оборудване, съдържащо класифицирана информация, както и концесиите за строителство и услуги за специфични военни цели.

След публикуване на обявлението за възложена концесия в Официален вестник на Европейския съюз, съответно в „Държавен вестник“, в Националния концесионен регистър трябва да бъде открита партида на концесията, в която се публикува обявлението и концесионния договор. Сключените до влизането в сила на настоящите промени концесионни договори за концесия за ползване запазват действието си и се изпълняват в съответствие с договорените в тях условия. Възлагането на концесиите за ползване, за които до влизането в сила на изменителния закон има издадено решение за откриване на процедура за определяне на концесионер за концесия за ползване, се довършва по досегашния ред.

Обнародвани са промените в Закона за адвокатурата, които бяха предложени от Висшия адвокатски съвет и са в три насоки. Първата е отпадането на забраната адвокатите да са управители и изпълнителни директори на фирми. Втората е свързана с уреждането за първи път в закона на възможността за учредяване на еднолично адвокатско дружество. Така всички индивидуално практикуващи адвокати ще имат избор дали да продължат да се облагат по реда на Закона за доходите на физическите лица, или да си направят дружество и да плащат данъци по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане. Третата промяна е свързана с отпадане на задължението адвокатите да се явяват в съда само с тога. Изрично се посочва, че ако решат да не са с тога, трябва да са облечени по друг начин, съответстващ на авторитета на професията.

 Изменен е и Законът за защита на конкуренцията и се разширяват правомощията на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), като тя ще има право за разследване и взимане на решение, включително осигуряване на достъп до всяка информация, която касае проверяваното юридическо лице. Беше удължен мандатът на комисията с още две години. Промените предвиждат още, ако участник в картел ефективно съдейства за разкриване на картелно споразумение, то той да може да бъде освобождаван от санкции или да търпи занижени глоби. Предвидено е въвеждане на внезапни проверки на купувачи на храни и селскостопански продукти при съмнение за нелоялна търговска практика.

Публикувана е нова Наредба № 7 от 18.02.2021 г. за условията и реда за издаване на стикер за удостоверяване регистрацията на превозните средства за транспортиране на храни. Транспортиране на храни ще се извършва само с превозни средства, регистрирани от съответния компетентен орган, обозначени и вписани в публичен национален регистър. С новия акт се създават условия за установяване на единни правила за транспорт на храни. Определя се редът за издаване и подмяна на стикера за удостоверяване регистрацията на превозните средства за транспортиране на храни. Определя се и съдържанието, графичното оформление и защитните елементи на стикера. Изискванията на наредбата не се прилагат за превозни средства, използвани за транспортиране на храни, различни от тези, посочени в Закона за храните.

Изменена е Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда, като промените влизат в сила от 1.03.2021 г. Създава се възможност за събиране на информация относно командироването на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги и за основанието за прекратяване на трудовия договор. Променя се образецът на уведомлението по отношение на съдържанието на информацията, която се предоставя от работодателя в уведомлението за регистрация на трудовия договор, което се изпраща до НАП.

 Промени има и в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин. С промените в Закона за данък върху добавената стойност (ДВ, бр. 104 от 2020 г.), считано от 12 декември 2020 г., лицата, отчитащи продажбите чрез фискален бон и използващи софтуер за управление на продажбите си, вече не са задължени да ползват само софтуер, включен в публичния списък на НАП. Новата редакция на закона дава възможност на лицата да изберат, по собствено усмотрение и преценка, дали да използват за управлението на продажбите си в търговски обект софтуер, включен в публичния списък на НАП. Законът предвиди редът за избор и отказ от него, изискванията към лицата, избрали да ползват такъв софтуер, към производителите/разпространителите му и към софтуера да се определят с Наредба № Н-18/2006 г. Също така, за да бъде включен даден софтуер в публичния списък на НАП, неговият производител/разпространител трябва да е декларирал за него съответните данни и обстоятелства. Друга част от измененията касаят лицата, ползващи електронни системи с фискална памет.

Коментарите са затворени.