Държавен вестник бр. 20 от 09.03.2012 г.

Държавен вестник, брой 20 от 09.03.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за меценатството
Закон за меценатството
ЗАКОН за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол
ЗАКОН за приватизация и следприватизационен контрол
ЗАКОН за резерва на въоръжените сили на Република България
ЗАКОН за отбраната и въоръжените сили на Република България
ЗАКОН за военноинвалидите и военнопострадалите
ЗАКОН за държавния служител
ЗАКОН за съдебната власт
КОДЕКС на труда
НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС
НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС
РЕШЕНИЕ за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проучването на факти и обстоятелства относно случаи, изнесени през последните дни в общественото и медийното пространство, на полицейско насилие, както и на опити за оказване на влияние и политически натиск върху правоохранителни и правораздавателни органи
РЕШЕНИЕ във връзка с разискванията по питането на народните представители Пламен Орешарски и Димчо Михалевски към заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков относно политиката на правителството и Министерството на финансите за допълнително изземване на резерви от държавните предприятия

Президент на Републиката

УКАЗ № 78 за назначаване на Димитър Иванов Арнаудов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Албания
УКАЗ № 81 за назначаване на Борис Генадиев Борисов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Йемен
УКАЗ № 85 за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на Република България, Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания
Указ № 168 от 2009 г. за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на Република България, Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания
УКАЗ № 86 за назначаване на Емилия Иванова Кралева за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Гърция

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 1 от 1 март 2012 г. по конституционно дело № 10 от 2011 г.
ЗАКОН за движението по пътищата

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48 от 1 март 2012 г. за приемане на Наредба за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност
НАРЕДБА за ранното предупреждение и оповестяването при бедствия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 на Министерския съвет от 1994 г. за приемане на основни документи по гражданска защита
НАРЕДБА за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49 от 1 март 2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г. за изпълнение на поетите ангажименти по Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за сътрудничество в областта на отбраната
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50 от 1 март 2012 г. за определяне на Държавна агенция „Национална сигурност“ за Национален координационен център по контрапролиферация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 51 от 2 март 2012 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката, енергетиката и туризма
УСТРОЙСТВЕН правилник на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката, енергетиката и туризма
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52 от 2 март 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
УСТРОЙСТВЕН правилник на Изпълнителна агенция „Медицински одит“
УСТРОЙСТВЕН правилник на Изпълнителната агенция по трансплантация
РЕШЕНИЕ № 166 от 1 март 2012 г. за изменение на Решение № 779 на Министерския съвет от 2007 г. за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Автомагистрала Марица“ от км 5+100 до км 117+000, намиращи се на територията на областите Стара Загора и Хасково
РЕШЕНИЕ № 779 на Министерския съвет от 2007 г. за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Автомагистрала Марица“ от км 5+100 до км 117+000, намиращи се на територията на областите Стара Загора и Хасково

Комисия за защита на личните данни

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация
ПРАВИЛНИК за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 109 от 2006 г. за официалния контрол върху фуражите
НАРЕДБА № 109 от 2006 г. за официалния контрол върху фуражите

Министерство на образованието, младежта и науката

НАРЕДБА № 57 от 8 февруари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Авиационен техник“
НАРЕДБА № 4 от 2005 г. за придобиване на квалификация по професия „Авиационен техник“
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-14 от 2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка
НАРЕДБА № Н-14 от 2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка
РЕШЕНИЕ № 1679-МИ от 5 март 2012 г. относно образците на изборните книжа при произвеждане на частични избори за кметове
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38 на Министерския съвет от 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за обществените поръчки

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

РЕШЕНИЕ № 12 на БНБ от 23.02.2012 г. за пускане в обращение но медна възпоменателна монета „125 години от рождението на Димчо Дебелянов“ от серията „Български творци“, считано от 19.03.2012 г.
 

Публикувано в Апис Право, Законодателни промени с етикети , от apisblog. Постоянна връзка.

За apisblog

С помощта на Апис Блог лесно и бързо можете: Да научите последните новости от българската правна теория и практика Да следите последните изменения в нормативните актове Да се запознаете с актуална подбрана съдебна практика на българските и европейските юрисдикции Да прочетете ценни и полезни авторски публикации или техни анотации Да научите за предстоящите събития, организирани от Апис Да получите полезна информация и съвети за продуктите на Апис и много други.

Вашият коментар