Държавен вестник бр. 21 от 13.03.2012 г.

Държавен вестник, брой 21 от 13.03.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Народно събрание

ЗАКОН за ратифициране на Изменение № 2 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка („България – проект Дунав мост“) и на Изменение № 1 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка („България – проект Дунав мост – Б“)
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор
ЗАКОН за Комисията за финансов надзор
КОДЕКС за социално осигуряване
КОДЕКС за застраховането
ЗАКОН за пазарите на финансови инструменти
ЗАКОН за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране
ЗАКОН срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
ЗАКОН за публичното предлагане на ценни книжа
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства
ЗАКОН за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства
ЗАКОН за чужденците в Република България
ЗАКОН за българските лични документи
ЗАКОН за българското гражданство
РЕШЕНИЕ за приемане на Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020)
НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБ ЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ (2012 – 2020)

Президент на републиката

УКАЗ № 87 за награждаване на бригаден генерал Златко Тонев Златев – командир на 24-та вертолетна авиобаза – Крумово, с орден „За военна заслуга“ първа степен
УКАЗ № 88 за награждаване на майор Крум Йовков Семов – старши помощник-началник на отделение „Летателно-тактическа подготовка“ в 24-та вертолетна авиобаза – Крумово, с орден „За военна заслуга“ трета степен
УКАЗ № 89 за награждаване на старши лейтенант Васил Галитонов Ганчев – старши техник в група „Вертолет и двигател“ на ескадрила „Оперативна подготовка на авиационната техника“ в 24-та вертолетна авиобаза – Крумово, с орден „За военна заслуга“ трета степен
УКАЗ № 90 за награждаване на офицерски кандидат Димо Атанасов Костов – старши техник-борден в група „Вертолет и двигател“ на ескадрила „Оперативна подготовка на авиационната техника“ в 24-та вертолетна авиобаза – Крумово, с орден „За военна заслуга“ трета степен
УКАЗ № 91 за награждаване на старшина Петко Кирков Кирков – старши инструктор в отделение „Търсене и спасяване“ в 24-та вертолетна авиобаза – Крумово, с орден „За военна заслуга“ втора степен
УКАЗ № 92 за награждаване на Антон Димитров Христозов – борден съпроводител в отделение „Търсене и спасяване“ в 24-та вертолетна авиобаза – Крумово, с орден „За военна заслуга“ трета степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 от 2 март 2012 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по заетостта, приет с Постановление № 125 на Министерския съвет от 2004 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията по заетостта
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54 от 2 март 2012 г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството, дейността и структурата на медицинския институт на Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 210 на Министерския съвет от 2011 г.
ПРАВИЛНИК за устройството, дейността и структурата на Медицинския институт на Министерството на вътрешните работи
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 от 8 март 2012 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на областните администрации, приет с Постановление № 121 на Министерския съвет от 2000 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на областните администрации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56 от 8 март 2012 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 на Министерския съвет от 2011 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47 на МС от 1.03.2004 г. за приемане на Класификатор на длъжностите в администрацията и на Наредба за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията
КЛАСИФИКАТОР на длъжностите в администрацията
НАРЕДБА за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията
ЕДИНЕН КЛАСИФИКАТОР на длъжностите в администрацията
НАРЕДБА за провеждане на конкурсите за държавни служители
НАРЕДБА за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 314 на Министерския съвет от 2011 г. за приемане на нормативни актове по прилагането на Закона за държавния служител
НАРЕДБА за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
НАРЕДБА за документите за заемане на държавна служба
НАРЕДБА за длъжностните характеристики на държавните служители
НАРЕДБА за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация
НАРЕДБА № 2 от 17.12.2007 г. за длъжностните характеристики на държавните служители
НАРЕДБА за служебното положение на държавните служители
НАРЕДБА за провеждане на конкурсите за държавни служители
НАРЕДБА за структурата и организацията на работната заплата
НАРЕДБА за документите за заемане на държавна служба

Министерство на отбраната

ПЪРВО ИЗМЕНЕНИЕ на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Чешката република, Министерството на отбраната на Република Естония, Министерството на отбраната на Република Финландия, правителството на Република Унгария, Министерството на отбраната на Италианската република, Министерството на отбраната на Република Латвия, Министерството на националната отбрана на Република Литва, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, министъра на националната отбрана на Република Полша, правителството на Румъния, Министерството на отбраната на Република Словения, правителството на Кралство Швеция и Департамента по отбрана на Съединените американски щати относно способности за стратегически въздушни превози (SAC)
МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО (MP) между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Чешката република и Министерството на отбраната на Република Естония и Министерството на отбраната на Република Финландия и правителството на Република Унгария и Министерството на отбраната на Италианската република и Министерството на отбраната на Република Латвия и Министерството на националната отбрана на Република Литва и министъра на отбраната на Кралство Нидерландия и Министерството на отбраната на Кралство Норвегия и министъра на националната отбрана на Република Полша и правителството на Румъния и Министерството на отбраната на Република Словения и правителството на Кралство Швеция и Департамента по отбраната на Съединените американски щати относно способности за стратегически въздушни превози (SAC)

Министерство на земеделието и храните

ПРАВИЛНИК за изменение на Устройствения правилник на областните дирекции „Земеделие“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на областните дирекции „Земеделие“
ПРАВИЛНИК за изменение на Правилника за устройството и дейността на Национална служба за съвети в земеделието
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Национална служба за съвети в земеделието
ПРАВИЛНИК за изменение на Устройствения правилник на Контролно-техническата инспекция към министъра на земеделието и храните
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Контролно-техническата инспекция към министъра на земеделието и храните
ПРАВИЛНИК за изменение на Устройствения правилник на Националната служба по зърното към министъра на земеделието и храните
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Националната служба по зърното към министъра на земеделието и храните
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания
НАРЕДБА № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания
НАРЕДБА № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол
НАРЕДБА № 5 от 2010 г. за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане
НАРЕДБА № 2 от 2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане

 

Публикувано в Апис Право, Законодателни промени с етикети , от apisblog. Постоянна връзка.

За apisblog

С помощта на Апис Блог лесно и бързо можете: Да научите последните новости от българската правна теория и практика Да следите последните изменения в нормативните актове Да се запознаете с актуална подбрана съдебна практика на българските и европейските юрисдикции Да прочетете ценни и полезни авторски публикации или техни анотации Да научите за предстоящите събития, организирани от Апис Да получите полезна информация и съвети за продуктите на Апис и много други.

Вашият коментар