fbpx

Държавен вестник бр. 20 от 09.03.2012 г.

Държавен вестник, брой 20 от 09.03.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за меценатството
Закон за меценатството
ЗАКОН за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол
ЗАКОН за приватизация и следприватизационен контрол
ЗАКОН за резерва на въоръжените сили на Република България
ЗАКОН за отбраната и въоръжените сили на Република България
ЗАКОН за военноинвалидите и военнопострадалите
ЗАКОН за държавния служител
ЗАКОН за съдебната власт
КОДЕКС на труда
НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС
НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС
РЕШЕНИЕ за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проучването на факти и обстоятелства относно случаи, изнесени през последните дни в общественото и медийното пространство, на полицейско насилие, както и на опити за оказване на влияние и политически натиск върху правоохранителни и правораздавателни органи
РЕШЕНИЕ във връзка с разискванията по питането на народните представители Пламен Орешарски и Димчо Михалевски към заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков относно политиката на правителството и Министерството на финансите за допълнително изземване на резерви от държавните предприятия

Президент на Републиката

УКАЗ № 78 за назначаване на Димитър Иванов Арнаудов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Албания
УКАЗ № 81 за назначаване на Борис Генадиев Борисов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Йемен
УКАЗ № 85 за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на Република България, Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания
Указ № 168 от 2009 г. за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на Република България, Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания
УКАЗ № 86 за назначаване на Емилия Иванова Кралева за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Гърция

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 1 от 1 март 2012 г. по конституционно дело № 10 от 2011 г.
ЗАКОН за движението по пътищата

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48 от 1 март 2012 г. за приемане на Наредба за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност
НАРЕДБА за ранното предупреждение и оповестяването при бедствия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 на Министерския съвет от 1994 г. за приемане на основни документи по гражданска защита
НАРЕДБА за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49 от 1 март 2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г. за изпълнение на поетите ангажименти по Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за сътрудничество в областта на отбраната
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50 от 1 март 2012 г. за определяне на Държавна агенция „Национална сигурност“ за Национален координационен център по контрапролиферация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 51 от 2 март 2012 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката, енергетиката и туризма
УСТРОЙСТВЕН правилник на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката, енергетиката и туризма
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52 от 2 март 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
УСТРОЙСТВЕН правилник на Изпълнителна агенция „Медицински одит“
УСТРОЙСТВЕН правилник на Изпълнителната агенция по трансплантация
РЕШЕНИЕ № 166 от 1 март 2012 г. за изменение на Решение № 779 на Министерския съвет от 2007 г. за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Автомагистрала Марица“ от км 5+100 до км 117+000, намиращи се на територията на областите Стара Загора и Хасково
РЕШЕНИЕ № 779 на Министерския съвет от 2007 г. за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Автомагистрала Марица“ от км 5+100 до км 117+000, намиращи се на територията на областите Стара Загора и Хасково

Комисия за защита на личните данни

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация
ПРАВИЛНИК за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 109 от 2006 г. за официалния контрол върху фуражите
НАРЕДБА № 109 от 2006 г. за официалния контрол върху фуражите

Министерство на образованието, младежта и науката

НАРЕДБА № 57 от 8 февруари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Авиационен техник“
НАРЕДБА № 4 от 2005 г. за придобиване на квалификация по професия „Авиационен техник“
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-14 от 2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка
НАРЕДБА № Н-14 от 2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка
РЕШЕНИЕ № 1679-МИ от 5 март 2012 г. относно образците на изборните книжа при произвеждане на частични избори за кметове
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38 на Министерския съвет от 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за обществените поръчки

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

РЕШЕНИЕ № 12 на БНБ от 23.02.2012 г. за пускане в обращение но медна възпоменателна монета „125 години от рождението на Димчо Дебелянов“ от серията „Български творци“, считано от 19.03.2012 г.
 

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив
Поверителност
https://apis.bg/bg/privacy-notice-bg