Държавен вестник, брой 76 от 14.09.2021 г.

Държавен вестник, брой 76 от 14.09.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 76 от 14.09.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за ратифициране на Рамково споразумение за Проекта „Традуки“ относно подкрепа и посредничество за проекти в областта на превода в Югоизточна Европа, подписано от българската страна на 29 декември 2020 г. в София
ЗАКОН за ратифициране на Тристранното споразумение за дарение от и между Република България и Република Северна Македония и Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing GmbH относно управлението и координацията на дарението на ваксина срещу COVID-19, разработена от Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing GmbH, и на Споразумение за дарение между Република България и Република Северна Македония
РЕШЕНИЕ за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
РЕШЕНИЕ за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
РЕШЕНИЕ за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие
РЕШЕНИЕ за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа
РЕШЕНИЕ за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество
РЕШЕНИЕ за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива
РЕШЕНИЕ за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО
РЕШЕНИЕ за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония
РЕШЕНИЕ за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз
РЕШЕНИЕ за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа

Президент на Републиката

УКАЗ № 231 за награждаване на о.з. полковник Иван Тодоров Станков с орден „За военна заслуга“ втора степен
УКАЗ № 232 за назначаване на Гергана Петрова Стоянова за член на Централната избирателна комисия

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 297 от 08.09.2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на европейска професионална карта, приета с Постановление № 36 на Министерския съвет от 2017 г.
НАРЕДБА за условията и реда за издаване на европейска професионална карта
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 298 от 09.09.2021 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 299 от 09.09.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2021 г.

Министерство на здравеопазването

ДОГОВОР № РД-НС-01-4-11 от 09.09.2021 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.
НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР № РД-НС-01-4 от 23.12.2019 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ИЗМЕНЕНИЯ на Международния кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG code) (Приети с Резолюция MSC.406(96) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 13 май 2016 г.
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 14.01.1999 г. за регистрация на гражданските въздухоплавателни средства в Република България
НАРЕДБА № 7 от 14.01.1999 г. за регистрация на гражданските въздухоплавателни средства в Република България

Министерство на вътрешните работи

ИНСТРУКЦИЯ за отмeняне на Инструкция № I-1 от 6.01.1997 г. за реда на класиране на летателния и авиационния инженеро-технически състав от Министерството на вътрешните работи (необнародвана)
ИНСТРУКЦИЯ за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-1161 от 05.09.2017 г. за организацията и реда за осъществяване на конвойната дейност в Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 75 от 2017 г.)
ИНСТРУКЦИЯ № 8121З-1161 от 5.09.2017 г. за организацията и реда за осъществяване на конвойната дейност в Министерството на вътрешните работи

 

Коментарите са затворени.