Полезно в ДВ (бр. 76 от 14.09.2021 г.)

В брой 76 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредбата за условията и реда за издаване на европейска професионална карта.

Направените промени целят да се осигурят условия за по-ефективно изпълнение на процедурата за издаване на европейска професионална карта, за прилагане на всички предоставящи се услуги, включени в обхвата на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/983 и на Механизма за предупреждение съгласно Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

Компетентните органи в България ще могат да удължават срока на валидност на Европейската професионална карта в случаи, посочени в европейски документи за признаването на професионалните квалификации.

Издаването на Европейска професионална карта е процедура, която може да се използва за признаване на квалификации за практикуване на регулирана професия в друга страна от ЕС. Към момента тя е допустима за професиите медицинска сестра с общ профил, фармацевт, физиотерапевт, планински водач и агент по недвижими имоти. С приетите изменения се синхронизират разпоредбите на националното ни право с актовете на Европейския съюз, които уреждат тази материя.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва и Наредба № 7 от 14.01.1999 г. за регистрация на гражданските въздухоплавателни средства в Република България.

 В  наредбата са добавени нови текстове, съгласно които промяна на регистрационен знак не се допуска, когато е наложен запор над въздухоплавателно средство.

Промяна ще се допуска от ГД „ГВА“ въз основа на писмено заявление на собственика, владелеца или държателя, когато вписаният регистра­ционeн знак е осмиващ, опозоряващ или обществено неприемлив. Заинтересованото лице ще трябва да представи доказателства за посочените обстоятелства. Следва да се отчита и факта, че на различни езици и диалекти определени комбинации от букви за даден регистрационен знак може да имат различен смисъл, който да е осмиващ, опозоряващ, обществено неприемлив или несъвместим с националната чест на българския народ, но ГД „ГВА“ да не го оцени като такъв към момента на заявяването му.

 

 

Коментарите са затворени.