Полезно в ДВ (бр. 14 от 16.02.2024 г.)

В брой 14 на “Държавен вестник” е обнародвана Наредба № Н-1 от 6 февруари 2024 г. за условията и реда за вписване на лицата в регистъра по чл. 9б от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

С поредица от изменения в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) са предвидени законодателни промени, насочени към създаване на ефективни механизми за идентифициране на лицата, които предоставят услуги по дружествено управление, включително задължение за вписването им в публичен регистър към министъра на правосъдието и на адекватни процедури за проверка на служителите, ангажирани в предоставянето на услуги по дружествено управление (напр. адвокати, счетоводители, данъчни съветници и др.).

С въведените в ЗМИП промени се създава задължение за вписване в публичен електронен регистър към министъра на правосъдието на лицата, извършващи дейности по чл. 4, т. 16 от ЗМИП по занятие.

В новата наредба са описани изискуемите документи и производството по вписване в публичния регистър на лицата, които по занятие извършват извършват тези дейности.

Предвидени са правила за промяна на обстоятелствата, които са вписани в регистъра, както и условията за заличаване на вписването. С преходните и заключителните разпоредби се задължават всички лица, които по занятие извършват дейностите по чл. 4, т. 16 от ЗМИП да подадат заявление за вписване в регистъра по чл. 9б от ЗМИП в двумесечен срок от влизането на наредбата в сила.

В настоящия брой на ДВ е обнародвана и Наредба № Н-1 от 31 януари 2024 г.

за условията и реда за подпомагане с парични средства на лицата по чл. 226з и чл. 298a, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Право на подпомагане с парични средства ще имат изпадналите в тежко материално положение военнослужещи от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия; цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия; български граждани – военнослужещи в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната и извън нея; курсанти, обучавани за нуждите на Министерството на отбраната; пенсионирани военнослужещи; ветерани от войните; военноинвалиди и военнопострадали; български граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната.

Подпомагането по реда на Наредба № Н-1 ще се осъществява чрез отпускане на еднократни помощи с парични средства.

 

Коментарите са затворени.