Полезно в ДВ (бр. 58 от 07.07.2023 г.)

В брой 58 от 07.07.23 г. е обнародван ЗАКОН за ратифициране на Споразумението между страните по Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа за автоматизиран обмен на ДНК данни, дактилоскопични данни и данни за регистрация на моторни превозни средства, на Споразумението за прилагане на Споразумението между страните по Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа за автоматизиран обмен на ДНК данни, дактилоскопични данни и данни за регистрация на моторни превозни средства и на Протокола за изменение на Споразумението между страните по Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа за автоматизиран обмен на ДНК данни, дактилоскопични данни и данни за регистрация на моторни превозни средства.

Обнародван е и ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения. С изменението долната граница на някои имуществени санкции е увеличена.

Предвиждат се и мерки по прилагането на Регламент (ЕС) 2022/612 на Европейския парламент и на Съвета от 6 април 2022 г. относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза и Делегиран регламент (ЕС) 2021/654 на Комисията от 18 декември 2020 г. за допълнение на Директива (ЕС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета чрез определяне на единна максимална цена за терминиране на гласови повиквания в мобилни мрежи в целия Съюз и единна максимална цена за терминиране на гласови повиквания във фиксирани мрежи в целия Съюз.

Обнародвано е РЕШЕНИЕ № 5 на КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД от 22 юни 2023 г. по конституционно дело № 5 от 2023 г., с което е обявено за противоконституционно Решението на Народното събрание за освобождаване на председателя на Сметната палата от 20.01.2023 г. (ДВ, бр. 8 от 2023 г.).

Конституционният съд намира, че изложените съображения дават основание оспореното решение на Народното събрание за освобождаване на председателя на Сметната палата от 20.01.2023 г. (ДВ, бр. 8 от 2023 г.) да бъде обявено за противоконституционно като несъответстващо на чл. 4, ал. 1 от Конституцията, поради което не разглежда другите основания за противоконституционност, представени в искането на народните представители.

Обнародван е ВСЕМИРНА ПОЩЕНСКА КОНВЕНЦИЯ (Ратифицирана със закон, приет от 49-ото Народно събрание на 9 юни 2023 г. – ДВ, бр. 53 от 2023 г. В сила за Република България от 1 юли 2022 г., с изключение на разпоредбите, които се съдържат в част VІІ „Заплащания“, които влизат в сила от 1 януари 2022 г.) Тя съдържа ОБЩИ ПРАВИЛА, ПРИЛАГАНИ КЪМ МЕЖДУНАРОДНАТА ПОЩЕНСКА УСЛУГА, НОРМАТИВИ И ЦЕЛИ В ОБЛАСТТА НА КАЧЕСТВОТО НА УСЛУГАТА и др.

Коментарите са затворени.