Държавен вестник, брой 58 от 07.07.2023 г.

Държавен вестник, брой 58 от 07.07.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 58 от 07.07.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за ратифициране на Споразумението между страните по Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа за автоматизиран обмен на ДНК данни, дактилоскопични данни и данни за регистрация на моторни превозни средства, на Споразумението за прилагане на Споразумението между страните по Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа за автоматизиран обмен на ДНК данни, дактилоскопични данни и данни за регистрация на моторни превозни средства и на Протокола за изменение на Споразумението между страните по Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа за автоматизиран обмен на ДНК данни, дактилоскопични данни и данни за регистрация на моторни превозни средства
ЗАКОН за ратифициране на Протокола за изменение на Споразумението за създаване на Международна организация по лозата и виното, подписано на 3 април 2001 г., във връзка с промяна на седалището
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения
ЗАКОН за електронните съобщения

Президент на републиката

УКАЗ № 106 за награждаване на г-н Йорам Елрон – извънреден и пълномощен посланик на Държавата Израел в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 5 от 22.06.2023 г. по конституционно дело № 5 от 2023 г.
РЕШЕНИЕ на НС от 20.01.2023 г. за освобождаване на председателя на Сметната палата

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 96 от 03.07.2023 г. за допълнение на Постановление № 66 на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 на МС от 28.03.1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации

Министерство на транспорта и съобщенията

ВСЕМИРНА ПОЩЕНСКА КОНВЕНЦИЯ
ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Всемирната пощенска конвенция
СПОРАЗУМЕНИЕ за услугите по пощенските плащания
ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Споразумението за услугите по пощенските плащания

Висш съдебен съвет

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Висшия съдебен съвет и на неговата администрация
ПРАВИЛНИК за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и на неговата администрация

Министерство на вътрешните работи

ИНСТРУКЦИЯ за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-749 от 20.10.2014 г. за реда и организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение
ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-749 от 20.10.2014 г. за реда и организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение
ИНСТРУКЦИЯ за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-1244 от 14.10.2015 г. за наблюдението на държавната граница на Република България, специфичната охранителна дейност за участие в мерките за постигане на летищна сигурност в обществените зони и периметъра на летищата и прилагане на компенсиращи мерки
ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-1244 от 14.10.2015 г. за наблюдението на държавната граница на Република България, специфичната охранителна дейност за участие в мерките за постигане на летищна сигурност в обществените зони и периметъра на летищата и прилагане на компенсиращи мерки

Поправки

НАРЕДБА № Н-1 от 09.03.2023 г. на Министерството на здравеопазването за признаване на организациите за защита правата на пациентите за представителни организации

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № РД-01-207 от 5.07.2023 г. за определяне на корекционен коефициент по чл. 2, ал. 3 от Наредба № РД-07-5 от 16.05.2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление

 

Коментарите са затворени.