Държавен вестник, брой 51 от 13.06.2023 г.

Държавен вестник, брой 51 от 13.06.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 51 от 13.06.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 4 от 06.06.2023 г. по конституционно дело № 3 от 2021 г.

Министерство на вътрешните работи

ПРАВИЛНИК за отмeняне на Правилника за устройството и дейността на Института за специална техника (необнародван)

Министерство на труда и социалната политика

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
НАРЕДБА № 4 от 4.03.2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
НАРЕДБА № 21 от 12.10.2000 г. за изискванията към документацията и отчетността при извършване на дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
НАРЕДБА № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Министерство на земеделието

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
НАРЕДБА № 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
НАРЕДБА № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
НАРЕДБА № 4 от 8.08.2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 15 от 23.05.2023 г. за придобиване на квалификация по професията „Шлосер“
НАРЕДБА № 37 от 26.08.2010 г. за придобиване на квалификация по професията „Шлосер“
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
НАРЕДБА № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

Министерство на отбраната

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-19 от 13.06.2011 г. за условията и реда за подбор на студенти и ученици за предоставяне на стипендия с цел придобиване на професионална квалификация за изпълнение на служба в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
НАРЕДБА № Н-19 от 13.06.2011 г. за условията и реда за подбор на студенти и ученици за предоставяне на стипендия с цел придобиване на професионална квалификация за изпълнение на служба в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

Министерство на транспорта и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси
НАРЕДБА № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 1929-НС от 08.06.2023 г. относно обявяване на Бюнямин Хюсеин Хасан за народен представител в Тридесети изборен район – Шуменски, в 49-ото Народно събрание
РЕШЕНИЕ № 1930-НС от 08.06.2023 г. относно обявяване на Веселин Жеков Недев за народен представител в Двадесет и девети изборен район – Хасковски, в 49-ото Народно събрание
РЕШЕНИЕ № 1931-НС от 08.06.2023 г. относно обявяване на Радослав Красенов Василев за народен представител в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски, в 49-ото Народно събрание
РЕШЕНИЕ № 1932-НС от 08.06.2023 г. относно обявяване на Росица Василева Пандова-Йовкова за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, в 49-ото Народно събрание

 

Коментарите са затворени.