Държавен вестник, брой 11 от 02.02.2023 г.

Държавен вестник, брой 11 от 02.02.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 11 от 02.02.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за енергетиката
ЗАКОН за енергетиката
ЗАКОН за енергията от възобновяеми източници
ЗАКОН за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс
ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за съдебната власт
ЗАКОН за горите
ЗАКОН за управление на отпадъците
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за медиацията
ЗАКОН за медиацията
ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС11
ЗАКОН за съдебната власт
КОДЕКС на труда
ЗАКОН за управление на етажната собственост
ЗАКОН за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения
ЗАКОН за защита на личните данни25
ЗАКОН за правната помощ26
ЗАКОН за омбудсмана26
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за горите
ЗАКОН за горите
ЗАКОН за лова и опазване на дивеча
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за пред- училищното и училищното образование
ЗАКОН за висшето образование

Президент на Републиката

УКАЗ № 27 за назначаване на служебно правителство от 3.02.2023 г.
УКАЗ № 28 за разпускане на Четиридесет и осмото Народно събрание на 3.02.2023 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 2.04.2023 г.
УКАЗ № 29 за определяне на номерацията, наименованията и границите на изборните райони за произвеждане на избори за народни представители на 2.04.2023 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15 от 30.01.2023 г. за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16 от 30.01.2023 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, приет с Постановление № 85 на Министерския съвет от 2020 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за публичните предприятия

Министерство на транспорта и съобщенията

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 18 от 4.03.1999 г. за безопасен превоз на опасни товари по въздуха
НАРЕДБА № 18 от 4.03.1999 г. за безопасен превоз на опасни товари по въздуха

 

Коментарите са затворени.