Държавен вестник, брой 8 от 25.01.2023 г.

Държавен вестник, брой 8 от 25.01.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 8 от 25.01.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
ЗАКОН за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за концесиите
ЗАКОН за акцизите и данъчните складове
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания
ЗАКОН за хората с увреждания
ЗАКОН за здравето
ЗАКОН за допълнение на Кодекса за социално осигуряване
КОДЕКС за социално осигуряване
ЗАКОН за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
ЗАКОН за трудовата миграция и трудовата мобилност
ЗАКОН за чужденците в Република България
ЗАКОН за здравното осигуряване11
ЗАКОН за българските лични документи
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър
ЗАКОН за кадастъра и имотния регистър
ЗАКОН за ратифициране на Споразумение за финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост между Република България, представлявана от министъра на иновациите и растежа, и Европейския инвестиционен фонд за прилагане и управление на подкрепяните по Механизма за възстановяване и устойчивост в България капиталови операции
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти
ЗАКОН за пазарите на финансови инструменти
ЗАКОН за Комисията за финансов надзор
ЗАКОН за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници
ЗАКОН за публичното предлагане на ценни книжа
ЗАКОН за договорите за финансово обезпечение
ЗАКОН за платежните услуги и платежните системи
ЗАКОН за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност
ЗАКОН за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна
ЗАКОН за концесиите
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения
ЗАКОН за лечебните заведения
ЗАКОН за здравното осигуряване
ЗАКОН за ратифициране на Споразумението за придобиване и взаимно обслужване (BGR-USA-02) между Министерството на отбраната на Република България и Департамента по отбраната на Съединените американски щати
РЕШЕНИЕ за освобождаване на председателя на Сметната палата

Президент на Републиката

УКАЗ № 15 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, приет от 48-ото Народно събрание на 12 януари 2023 г.,и мотивите към указа

 

Коментарите са затворени.