Държавен вестник, брой 96 от 02.12.2022 г.

Държавен вестник, брой 96 от 02.12.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 96 от 02.12.2022 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за ратифициране на Протокола за изменение на Спогодбата между Република България и Федерална република Германия за избягване на двойното данъчно облагане и на отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото, подписана на 25 януари 2010 г., подписан в София на 21 юли 2022 г.
ЗАКОН за ратифициране на Споразумение за сметка между Министерството на отбраната на Република България и Федералната резервна банка на Ню Йорк и на Споразумение относно определени сметки, свързани с финансиране на чуждестранни военни продажби от правителството на Република България, между Министерството на отбраната на Република България, Агенцията на Департамента по отбрана на САЩ за сътрудничество в област- та на сигурността и Федералната резервна банка на Ню Йорк
ЗАКОН за изменение на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда
ЗАКОН за опазване на околната среда
ЗАКОН за ратифициране на Международен договор (LOA) BU-D-SAD „Придобиване на 8 (осем) нови самолета F-16C/D Block 70, боеприпаси, средства за обучение, средства за поддръжка, резервни части, първоначална поддръжка и обучение за Българските Военновъздушни сили“ и на Международен договор (LOA) BU-P-LBC „Многофункционална система за разпределение на информация – Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) и свързана с нея поддръжка и оборудване“

Президент на Републиката

УКАЗ № 265 за допълнение на Указ № 85 от 28.02.2012 г. за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на Република България и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания
УКАЗ № 85 от 28.02.2012 г. за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на Република България и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания
УКАЗ № 266 за освобождаване на генерал-лейтенант Димитър Крумов Илиев от длъжността заместник-началник на отбраната и от военна служба, считано от 10.12.2022 г.
УКАЗ № 267 за освобождаване на генерал-майор Михаил Димитров Попов от длъжността командир на Сухопътните войски, назначаването му на длъжността заместник-началник на отбраната и удостояването му с висше офицерско звание „генерал-лейтенант“, считано от 10.12.2022 г.
УКАЗ № 268 за освобождаване на бригаден генерал Деян Дешков Дешков от длъжността командир на 61-ва механизирана бригада, назначаването му на длъжността командир на Сухопътните войски и удостояването му с висше офицерско звание „генерал-майор“, считано от 10.12.2022 г.
УКАЗ № 269 за назначаване на бригаден генерал Маргарит Тенев Михайлов на длъжността командир на 61-ва механизирана бригада, считано от 10.12.2022 г.
УКАЗ № 270 за назначаване на бригаден генерал Пламен Димитров Йорданов на длъжността началник на Щаба на Сухопътните войски, считано от 1 януари 2023 г.
УКАЗ № 271 за назначаване на полковник Иван Драганов Иванов на длъжността заместник-началник на Щаба по операциите в Щаба на Многонационалния корпус „Югоизток“ в Сибиу, Румъния, и удостояването му с висше офицерско звание „бригаден генерал“, считано от 01.02.2023 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 382 от 28.11.2022 г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Служба „Военно разузнаване“, приет с Постановление № 316 на Министерския съвет от 2020 г.
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Служба „Военно разузнаване“
КЛАСИФИКАТОР на длъжностите в служба „Военно разузнаване“ по чл. 56, ал. 1 от Закона за военното разузнаване
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 383 от 30.11.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2022 г. за изплащане на еднократна финансова помощ за отопление

Инспекторат към Висшия съдебен съвет

ПРАВИЛНИК за допълнение на Правилника за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите
ПРАВИЛНИК за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 25 от 03.11.2022 г. за придобиване на квалификация по професията „Болногледач“
НАРЕДБА № 73 от 26.09.2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Болногледач“
НАРЕДБА № 26 от 17.11.2022 г. за Регистъра на висшите училища

Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 17.10.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по медицинска онкология
НАРЕДБА № 11 от 17.10.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по медицинска онкология

Министерство на вътрешните работи

ИНСТРУКЦИЯ за отменяне на Инструкция № Iз-2309 от 13.12.2006 г. за организацията на взаимодействието между Академията и основните структурни звена на МВР в областта на професионалната подготовка (необнародвана)
ИНСТРУКЦИЯ за отменяне на Инструкция № Iз-751 от 23.04.2007 г. за провеждане на практическите стажове по време на обучението на курсанти и стажанти в Академията на МВР (необнародвана)

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 3868 от 20.04.2022 г. по административно дело № 5801 от 2021 г.
НАРЕДБА № 7 от 14.01.1999 г. за регистрация на гражданските въздухоплавателни средства в Република България
РЕШЕНИЕ № 4769 от 18.05.2022 г. по административно дело № 5508 от 2021 г.
НАРЕДБА № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
РЕШЕНИЕ № 10549 от 21.11.2022 г. по административно дело № 6842 от 2022 г.
РЕШЕНИЕ № 10773 от 24.11.2022 г. по административно дело № 5382 от 2022 г.

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МЕТОДИКА за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране
ЗАПОВЕД № РД-06-44 от 22.11.2022 г. определяне на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2023 г.

 

Коментарите са затворени.