Държавен вестник, брой 101 от 20.12.2022 г.

Държавен вестник, брой 101 от 20.12.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 101 от 20.12.2022 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ във връзка с Коледната ваканция на Народното събрание за 2022 г.
РЕШЕНИЕ за даване на съгласие за участие на Република България в Общото и в Селективното увеличение на капитала на Международната банка за възстановяване и развитие от 2018 г. и в Общото и в Селективното увеличение на капитала на Международната финансова корпорация от 2018 г.
РЕШЕНИЕ за удължаване срока на действие на Временната комисия за разглеждане на въпросите с недостига и високите цени на дървата за огрев за отоплителен сезон 2022 – 2023 г. и за изготвяне на предложения за справяне с тези проблеми

Президент на Републиката

УКАЗ № 283 за освобождаване на Меглена Иванова Плугчиева-Александрова от длъжността извънреден и пълномощен посла-ник на Република България в Черна гора
УКАЗ № 284 за назначаване на Стефан Димитров Димитров за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Черна гора със седалище в гр. Подгорица
УКАЗ № 285 за освобождаване на Любомир Тодоров Тодоров от длъжността извънреден и пълномощен посланик наРепублика България в Република Кипър
УКАЗ № 286 за назначаване на Недялчо Димитров Данчев за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Кипър със седалище в гр. Никозия

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 422 от 14.12.2022 г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 430 на МС от 9.12.2021 г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната и на Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 423 от 14.12.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Националния статистически институт за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 424 от 14.12.2022 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 425 от 14.12.2022 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 426 от 14.12.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. за финансиране на разходи по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 427 от 15.12.2022 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Българската телеграфна агенция за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 428 от 15.12.2022 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 429 от 15.12.2022 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики и бюджетни програми по бюджета на Министерството на отбраната за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 430 от 15.12.2022 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 431 от 15.12.2022 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 432 от 15.12.2022 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 433 от 15.12.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Отново заедно“, приета с Решение № 302 на Министерския съвет от 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 434 от 15.12.2022 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104 на МС от 30.05.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124 на МС от 10.06.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 435 от 15.12.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 312 на МС от 5.10.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 436 от 15.12.2022 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Българската национална телевизия за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 437 от 15.12.2022 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Столичната община за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 409 на МС от 7.12.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2022 г. за компенсиране на разходите за октомври 2022 г. за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в държавни и общински детски градини
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 438 от 15.12.2022 г. за изменение и допълнение на Постановление № 350 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 350 на МС от 28.10.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 439 от 15.12.2022 г. за извършване на промяна на утвърдения със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., по бюджета на Държавната комисия по сигурността на информацията
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 440 от 15.12.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 441 от 15.12.2022 г. за изменение и допълнение на Постановление № 241 на Министерския съвет от 2022 г. за приемане на план-сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 241 на МС от 4.08.2022 г. за приемане на план-сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 442 от 15.12.2022 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 443 от 15.12.2022 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 444 от 15.12.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за компенсация на намалението в приходите от данък върху таксиметров превоз на пътници
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 445 от 15.12.2022 г. за изменение на Постановление № 88 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г. за предоставяне на безлихвена възмездна финансова помощ на „Многопрофилна болница за активно лечение – Христо Ботев“ – АД, гр. Враца, и на „Многопрофилна болница за активно лечение – Проф. д-р Параскев Стоянов“ – АД, гр. Ловеч
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 88 на МС от 23.05.2018 г. за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г. за предоставяне на безлихвена възмездна финансова помощ на „Многопрофилна болница за активно лечение – Христо Ботев“ – АД, гр. Враца, и на „Многопрофилна болница за активно лечение – Проф. д-р Параскев Стоянов“ – АД, гр. Ловеч
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 446 от 15.12.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 189 на МС от 21.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293 на МС от 28.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 296 на МС от 28.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.
РЕШЕНИЕ № 1002 от 14.12.2022 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – амфиболити и гнайси, от находище „Бистрица“, разположено в землището на с. Плетена, община Сатовча, област Благоевград, на ЕТ „Кафадарци-Елхан Кафадаров“, с. Плетена
РЕШЕНИЕ № 1003 от 14.12.2022 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище „Царевец“, участъци „Запад-2007 (Искър)“, „Централен-2007“ и „Царевец 2-2007“, разположено в землището на с. Царевец, община Мездра, област Враца, на „Хемус-М“ – АД, гр. Мездра
РЕШЕНИЕ № 1004 от 14.12.2022 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци и чакъли, от находище „Джулиница“, разположено в землището на с. Гложене, община Козлодуй, област Враца, на „Булмекс“ – ЕООД, с. Бутан
РЕШЕНИЕ № 1005 от 14.12.2022 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, от находище „Ясака“, разположено в землището на с. Орляне, община Угърчин, област Ловеч, на „Геоцвет“ – ЕООД, гр. Ловеч
РЕШЕНИЕ № 1006 от 14.12.2022 г. за одобряване на предложена от „СМС – Родопи“ – ООД, с. Железино, промяна на концесионната площ на находище „Бойчовата круша“, участъци „Бойчовата круша-изток“ и „Бойчовата круша-запад“, община Ивайловград, област Хасково
РЕШЕНИЕ № 1007 от 14.12.2022 г. за отказ от предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци и чакъли, от находище „Марудниците“, участък „Марудниците-изток“, разположено в землищата на с. Чепинци и с. Негован, Столична община, област София, и за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци и чакъли, от находище „Марудниците“, участък „Марудниците-запад“, разположено в землищата на с. Чепинци и с. Негован, Столична община, област София, на „Холсим България“ – АД, с. Бели Извор

Министерство на здравеопазването

ДОГОВОР № РД-НС-01-3-7 от 14.12.2022 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2020 – 2022 г.
НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР № РД-НС-01-3 от 23.12.2019 г. за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2020 – 2022 г.
НАРЕДБА за изменение на Наредба № 20 от 2001 г. за условията и реда, при които лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества, могат да бъдат освободени от някои мерки за контрол
НАРЕДБА № 20 от 10.05.2001 г. за условията и реда, при които лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества, могат да бъдат освободени от някои мерки за контрол

Национална здравноосигурителна каса

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за отменяне на Наредба № I-11 от 19.01.2005 г. за охраната на морския участък от държавната граница на Република България
НАРЕДБА № I-11 от 19.01.2005 г. за охраната на морския участък от държавната граница на Република България

Комисия за финансов надзор

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд
НАРЕДБА № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд
НАРЕДБА № 15 от 5.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства101
НАРЕДБА № 31 от 2.08.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън Република България, за формата на актюерската заверка, формата и съдържанието на актюерския доклад и на справките по Кодекса за застраховането, които отговорният актюер заверява, както и за формата и задължителното съдържание на годишния актюерски доклад по Кодекса за социално осигуряване101
НАРЕДБА № 51 от 28.04.2016 г. за собствените средства и за изискванията за платежоспособност на застрахователите, презастрахователите и групите застрахователи и презастрахователи101

Българска народна банка

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 16.07.2009 г. за Централния кредитен регистър
НАРЕДБА № 22 от 16.07.2009 г. за Централния кредитен регистър
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 29.09.2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове
НАРЕДБА № 12 от 29.09.2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове

 

Коментарите са затворени.