Полезно в ДВ (бр. 7 от 26.01.2021 г.)

В новия 7-ми брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, чрез които търговците на едро отпадат като задължени по закона лица. Инициаторите на промяната смятат, че по този начин българските търговци на едро са поставени в по-неблагоприятно положение спрямо конкурентите им от другите европейски държави.

Публикуван е Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Кралство Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчно облагане, която бе подписана на 14 септември 2020 г. С документа се създават облекчени от данъчна гледна точка възможности за местните лица на всяка от двете страни да осъществяват стопанска дейност в другата държава в различни сфери и отрасли.

Обнародвана е нова Наредба за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател и по този начин държавата ще заплаща напълно или частично таксите на студенти, които имат сключен договор с работодател за осигуряване на стаж по съответната специалност за периода на обучението и на работно място след успешното му завършване. Ежегодно министърът на образованието и науката ще утвърждава списък със специалностите, за обучението в които се осигуряват средства от държавния бюджет по реда на новата наредба. Списъкът ще се изготвя по висши училища, форми на обучение и брой студенти, за които се осигурява напълно или частично заплащането на разходите за обучение. Министерският съвет, по предложение на министрите чрез министъра на образованието и науката, ще приема списък с работодатели, регистрирани на територията на страната, които имат право да сключват договори със студентите.

 Изменена и допълнена е Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта във връзка с поемането на функциите на регулатор на хазартните и свързаните с тях дейности от Националната агенция за приходите. Въвеждат се възможности регулаторът да изисква представяне на допълнителни документи и данни, свързани със сградите, в които организаторите на хазартни игри са разположили оборудването, необходимо за дейността им, както и за изясняване на взаимоотношенията между организаторите на хазартни игри и евентуални подизпълнители по отношение на условията за приемане на залози и изплащане на печалби в съответния пункт.

Коментарите са затворени.