Държавен вестник, брой 7 от 26.01.2021 г.

Държавен вестник, брой 7 от 26.01.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 7 от 26.01.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение на Закона за мерките срещу изпирането на пари
ЗАКОН за мерките срещу изпирането на пари
ЗАКОН за ратифициране на Спогодбата между Република България и Кралство Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчно облагане

Президент на Републиката

УКАЗ № 16 за награждаване на г-жа Наргиз Гурбанова – извънреден и пълномощен посланик на Република Азербайджан в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12 от 20.01.2021 г. за приемане на Наредба за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател
НАРЕДБА за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 от 21.01.2021 г. за приемане на актуализиран Списък на защитените от държавата специалности от професии за учебната 2021/2022 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2021/2022 година
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14 от 21.01.2021 г. за изменение на Постановление № 155 на Министерския съвет от 2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители по бюджета на Министерството на правосъдието
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155 на МС от 25.06.2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители по бюджета на Министерството на правосъдието
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15 от 21.01.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16 от 21.01.2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта, приета с Постановление № 270 на Министерския съвет от 2012 г.
НАРЕДБА за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17 от 21.01.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 от 21.01.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 360 на МС от 10.12.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г.
РЕШЕНИЕ № 50 от 21.01.2021 г. за признаване на Сдружение „Национален център за рехабилитация на слепи“ (НЦРС) за национално представителна организация

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС за кораби, опериращи в полярни води (Полярен кодекс) (Приет с Резолюция MSC.385(94) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 21 ноември 2014 г.)

Министерство на здравеопазването

ДОГОВОР № РД-НС-01-4-8 от 15.01.2021 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.
НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.

Министерство на вътрешните работи

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Института по психология на Министерството на вътрешните работи
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Института по психология на Министерството на вътрешните работи
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния институт по криминалистика
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Научноизследователския институт по криминалистика и криминология
ИНСТРУКЦИЯ за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-749 от 2014 г. за реда и организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение
ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-749 от 20.10.2014 г. за реда и организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение

Държавна агенция „национална сигурност“

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № І-3 от 2015 г. за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба в Държавна агенция „Национална сигурност“
НАРЕДБА № І-3 от 13.11.2015 г. за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба в Държавна агенция „Национална сигурност“

 

Коментарите са затворени.