Полезно в ДВ (бр. 2 от 08.01.2021 г.)

В днешния брой 2 на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в  Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г.

Предвижда се удължаване на срока за изплащане на средствата до 31 март 2021 г. Средства ще се изплащат за работници и служители, които през периода от 13 март до 31 декември 2020 г. са работили на непълно работно време, ползвали са отпуск на основание чл. 173а от Кодекса на труда или работата им е била преустановена поради въведени временни ограничения на дейността. Работниците и служителите следва да са били в трудово правоотношение с работодателя преди 1 октомври 2020 г. Размерът на подкрепата от държавата ще е в размер на 60 на сто от осигурителния доход и 60 на сто от дължимите от работодателя осигурителни вноски за месец октомври 2020 г. До 15 януари 2021 г. работодателите ще могат да подават заявления за изплащане на средства за периода от 1 октомври до 31 декември 2020 г. Заявленията ще се разглеждат и финансират по досегашния ред.

Изменено е и Постановление № 325 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка. От 1 януари 2021 г. хората, наети с трудов договор на 8-часов работен ден, ще имат право да получат финансова подкрепа в размер на 75% от осигурителния им доход за месец октомври 2020 г. В случаите на непълно работно време компенсацията ще се определя пропорционално на уговореното работно време в трудовия договор, действащ през периода на неплатен отпуск, за който се изплащат компенсации.

Обнародвани са промени в Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето с цел привеждане на неговите разпоредби в съответствие със Закона за закрила на детето, Закона за социалните услуги и Семейния кодекс. Прецизира се контролната дейност на Държавната агенция за закрила на детето. Регламентира се редът за ползване на заместваща грижа в определени случаи. Прецизират се и разпоредбите относно финансовите помощи и се актуализират техните размери. Намалява се и административната тежест за семействата, които кандидатстват за получаване на финансова помощ.

            Изменен е и Правилникът за вписванията, като се въвежда пълна електронизация на входящия регистър, азбучния указател, партидната книга, регистъра за справки, регистъра за отказите и постановените по тях определения. На хартиен носител остават книгите по вписванията, книга „Откази“ и входящият регистър, който се води като електронен, но се приключва по дни на хартиен носител с подписа на съдията по вписванията. По отношение на производствата с акцесорен характер към вписванията: издаването на справки по нотариалните книги (писмени и устни), издаването на преписи и преписи или извлечения от вписаните актове и издаването на удостоверения за вещни тежести се предлагат две принципни нововъведения. От една страна, се дава възможност за справки и по регистрите, а не само по партидните книги. От друга страна, се въвежда възможност за иницииране на тези производства и съответните им услуги по електронен път чрез отдалечен достъп и чрез електронен документ за инициирането им (молба/заявление).

Коментарите са затворени.