Държавен вестник, брой 29 от 30.03.2018 г.

Държавен вестник, брой 29 от 30.03.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 29 от 30.03.2018 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43 от 28.03.2018 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.

Министерство на културата

ПРОГРАМА за сътрудничество между Министерството на културата на Република България и Министерството на културата на Република Армения в областта на културата за периода 2018 – 2020 г.

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА № 3 от 20.03.2018 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса
НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 12 от 2011 г. за условията и реда за заплащане на лечение на български граждани в чужбина по чл. 82, ал. 1, т. 8 от Закона за здравето
НАРЕДБА № 12 от 22.12.2011 г. за условията и реда за заплащане на лечение на български граждани в чужбина по чл. 82, ал. 1, т. 8 от Закона за здравето

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА № 2 от 26.03.2018 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ
НАРЕДБА № 2 от 17.02.2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ

Министерство на околната среда и водите

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 4 от 2003 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни животински и растителни видове в природата
НАРЕДБА № 4 от 8.07.2003 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни животински и растителни видове в природата
НАРЕДБА за изменение на Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за лицензиране на зоологическите градини
НАРЕДБА № 1 от 9.05.2006 г. за условията и реда за лицензиране на зоологическите градини

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 59 от 2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт
НАРЕДБА № 59 от 5.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 3549 от 20.03.2018 г. по административно дело № 14742 от 2017 г.
НАРЕДБА № 8 от 3.11.2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията254

 

Вашият коментар