Полезно от ДВ (бр. 29 от 30.03.2018 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ е обнародвана нова Наредба № 3 от 20.03.2018 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, която влиза в сила от 1.04.2018 г. Приемането й се наложи, тъй като доскоро действащата наредба бе обявена за нищожна от ВАС, тъй като се основаваше на отменения от съда преди влизането й в сила член от Закона за здравното осигуряване.

Пакетът определя дейностите и услугите на различните нива на медицинска помощ: извънболнична – първична, специализирана и дентална, и в болничната помощ. Наредбата предвижда всяка клинична пътека с престой до 3 дни да може да бъде изпълнена и приключена като амбулаторна процедура, в случай че в рамките на не по-малко от 12 часа от престоя на пациента в лечебното заведение по клиничната пътека са изпълнени всички задължителни дейности и са налице всички условия за дехоспитализация.

Разписани са и изисквания за комплексно лечение на онкологични заболявания. При извънболничната помощ за лицата над 18 години от рискови групи, с цел профилактика на социално значими и приоритетни за страната заболявания, е предвидено да се извършва оценка на рисковите фактори и вредните навици, които са предпоставка за увреждане на здравето. Пакетът дейности в първичната здравна помощ включва и специфични профилактични дейности за пациента и неговото семейство – превенция на безплодието, превенция на полово предавани инфекции, в това число и HIV/СПИН, превенция на нежелана бременност, превенция на зависимости, превенция на психичните разстройства и др.

Обнародвана е и нова Наредба № 2 от 26.03.2018 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ. Причината за новия документ са съществени структурни промени и предвид измененията в европейското законодателство, касаещо схемите и мерките на площ. Уреждат се критериите за класифициране на земеделските площи, условията за допустимост за подпомагане на земеделските площи и допустимите за подпомагане елементи на заобикалящата среда в земеделските площи.

В обхвата на наредбата са предвидени критерии и условия за допустимост на площите при подпомагане на земеделските стопани по схемите за директни плащания и схемите за преходна национална помощ от Закона за подпомагане на земеделските производители и мерки за плащане на площ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г.

Вашият коментар