Комисията за защита от дискриминация нареди да се върне задочното обучение по специалността „Право“

Комисията за защита от дискриминация (КЗД) е дала задължително предписание да се върне възможността за задочно обучение по специалността „Право“. Със свое решение тя е приела, че новата Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“, която влиза в сила от учебната 2018/19 г. и според която право може да се учи само редовно, въвежда непряка дискриминация по признаците „лично положение”, „имуществено състояние“, „възраст“ и „увреждане“.

КЗД е дала задължително предписание за преустановяване на нарушението, като се предприемат всички възможни и необходими мерки за възстановяване на първоначалното положение за въвеждане и продължаване на обучението по специалност „Право“ в задочна форма, наред с редовната.

Освен с обосноваване на наличието на дискриминация по визираните признаци, в мотивите на решението комисията е стигнала до извода, че при приемането на наредбата са допуснати съществени процесуални нарушения, без да е посочила в какво се изразяват те.

В решението си комисията е пояснила, че формите на обучение не обуславят качеството му и че то би се повишило от наличието на нормативно установени материални, формални и резултативни изисквания към специалността.

Повече по темата четете тук.

Вашият коментар