Държавен вестник, брой 80 от 19.09.2023 г.

Държавен вестник, брой 80 от 19.09.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 80 от 19.09.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за допълнение на Закона за храните
ЗАКОН за храните
ЗАКОН за здравето
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за електронното управление
ЗАКОН за електронното управление
КОДЕКС за застраховането
ЗАКОН за административните нарушения и наказания
ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за гражданската регистрация
ЗАКОН за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност
ЗАКОН за местните данъци и такси
АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
ЗАКОН за администрацията
ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за туризма
РЕШЕНИЕ за позицията на Република България относно удължаването на превантивните мерки по отношение на определени продукти с произход от Украйна след 15 септември 2023 г.
РЕШЕНИЕ за освобождаване и избиране на секретар на Четиридесет и деветото Народно събрание
РЕШЕНИЕ за промени в състава и попълване ръководството на Комисията по политиките за българите извън страната
РЕШЕНИЕ за промяна в състава и попълване ръководството на Комисията по туризъм
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по бюджет и финанси
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
РЕШЕНИЕ за промени в състава и попълване на ръководството на Комисията по културата и медиите
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по конституционни въпроси
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по външна политика
РЕШЕНИЕ за промени в състава и ръководството на Комисията по въпросите на Европейския съюз, Шенгенското пространство и Еврозоната
РЕШЕНИЕ за промени в състава и попълване ръководството на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по земеделието, храните и горите
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по превенция и противодействие на корупцията

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 141 от 13.09.2023 г. за приемане на Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове при произвеждането на първи и втори тур на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 от 13.09.2023 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г. за увеличаване на разходите за персонал на Националния осигурителен институт
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 143 от 14.09.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2023 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 144 от 14.09.2023 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Столичната община за 2023 г.

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА № 14 от 11.09.2023 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители
НАРЕДБА № 4 от 30.05.2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители
НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 4 от 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни
НАРЕДБА № 4 от 30.03.2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни
НАРЕДБА № 3 от 10.03.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции

Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

НАРЕДБА № 2 от 07.09.2023 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по кардиология

Министерство на отбраната

ИНСТРУКЦИЯ № И-3 от 05.09.2023 г. за организацията, готовността и реда за действие на дежурните сили и средства от Българската армия, осъществяващи контрол над въздухоплаването при охрана на въздушното пространство на Република България
ИНСТРУКЦИЯ № И-1 от 14.06.2011 г. за организацията, готовността и реда за действие на дежурните сили и средства от Българската армия за контрол над въздухоплаването при охрана на въздушното пространство на Република България

 

Коментарите са затворени.