Полезно в ДВ (бр. 69 от 11.08.2023 г.)

В брой 69 на “Държавен вестник” се допълва Законът за съдебната власт.

С направената редакция в теста на закона е предвидено, че всички висящи и неприключили с акт за встъпване процедури по избор на членове на Висшия съдебен съвет се прекратяват.

В срок от 6 месеца от влизането в сила на Закона за допълнение на ЗСВ Народното събрание и органите на съдебната власт трябва да започнат процедура за нов избор на членове на Висшия съдебен съвет.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва Законът за защита от домашното насилие.

С приетите промени жертвите на насилие и при „интимна връзка“, а не само при брак, получават възможност за закрила.

В § 1 от допълнителната разпоредба се създава т. 6, която регламентира понятието „интимна връзка“. „Интимна връзка“ представлява съвкупност от доброволни и трайни лични, интимни и сексуални отношения между две физически лица от мъжки и женски пол, независимо от това дали споделят едно домакинство и чието възникване, съдържание и прекратяване не са обект на правно регулиране от друг закон. Трайни по смисъла на предходното изречение са отношения с продължителност поне от 60 дни.

 

В настоящия брой на ДВ е обнародвано Постановление № 108 от 9 август 2023 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 г.

С ПМС № 108 се определят конкретни задължения и отговорности на разпоредителите с бюджет при изпълнението на съответните им бюджети.

Утвърждават се показателите по отделните бюджетни програми по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет (с изключение на самостоятелните бюджети на Народното събрание, което прилага бюджет по програми, разпределени във функционални области, както и на съдебната власт, която не прилага програмен формат на бюджет), в рамките на утвърдените им разходи по области на политики/функционални области и бюджетни програми.

 

Коментарите са затворени.