„ЕВРО ПРАВО“

Силата на информацията

Информационната система „ЕВРО ПРАВО“ предоставя достъп до действащите актове на Правото на Европейския съюз – в сила за България от 1 януари 2007 г. – в тяхната връзка и взаимодействие с българското законодателство.

„ЕВРО ПРАВО“ съдържа:

 1. Първично право – учредителните договори на Европейските общности и Европейския съюз, договорите за присъединяване на нови държави членки, договорите за изменение на учредителните договори;
 2. Вторично право – регламенти, директиви, решения, препоръки, мнения и други актове на европейските институции;
 3. Международни договори – договорите на Европейските общности с трети държави или международни организации, договори между държавите членки и актове на институциите, създадени с международни договори;
 4. Съдебна практика – принципните решения на Съда на Европейските общности, които дават задължително тълкуване на европейските норми и са източник на право;
 5. Процедури, статии и коментари – експертна информация по въпроси, свързани с прилагането на Европейското законодателство;
 6. Ръководство по Право на ЕС – наръчникът „Кратко ръководство по Право на ЕС“ на проф. д-р Жасмин Попова представя в синтезиран вид и достъпна форма основите на правото на Европейския съюз.

Включените в продукта текстове на действащите актове на Правото на ЕС са официалните преводи на български език, които предстои да бъдат обнародвани в специалното издание на Официален вестник на Европейския съюз.

Документите се публикуват в системата „ЕВРО ПРАВО“ въз основа на сключения лицензен договор между АПИС и Европейската комисия. Всеки акт е снабден с подробна библиографска справка, изготвена и поддържана от правните служби на Европейската комисия и съдържаща богата справочна информация, като: дата на публикуване, дата на влизане в сила, класификация по материя, връзки с други документи и пр.

„ЕВРО ПРАВО“ предоставя:

Възможности за едновременна работа с българското и европейското законодателство:

 1. Връзка с българските актове и разпоредби, приети в изпълнение на европейските директиви;
 2. Препратки от и към пълните текстове на български език на действащите актове на правото на ЕС;
 3. Едновременно търсене в българските и европейските норми.

„ЕВРО ПРАВО“ улеснява:

Намирането на необходимата информация чрез използването на класификатори и терминологични речници:

 1. Указател на действащото право на Общността – официалният класификатор на общностното право, предоставящ подробна категоризация на политиките на Европейския съюз по области на правно регулиране;
 2. Предметен указател – тематичен класификатор на европейското право, съдържащ над 220 предметни области;
 3. Терминологичен речник EUROVOC – категоризация на правните актове по термините, съдържащи се в многоезичния терминологичен речник EUROVOC, използван във всички европейски институции с оглед уеднаквяване на терминологията.

© Апис Европа АД

Коментарите са затворени.